Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "DREWBUD" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-07
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDREWBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwośląskie
Powiatm. Częstochowa
Gminam. Częstochowa
MiejscowośćCzęstochowa
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
Powiatm. Częstochowa
Gminam. Czestochowa
UlicaKiedrzyńska
Nr domu24/32
MiejscowośćCzęstochowa
Kod pocztowy42-200
PocztaCzęstochowa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000116375

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

zgodnie z ustawą o rachunkowości

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Uproszczenia przewidziane dla małych jednostek zastosowane w sprawozdaniu finansowym
" Jednostka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie
z załącznikiem nr 5 do ustawy.
" Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4.
" Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie
art. 48b, ust.5.
" Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy
o rachunkowości .
" Jednostka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości.
" Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10.
" Jednostka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5).

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe, w tym środki trwałe211 269,07234 017,95
– środki trwałe211 269,07234 017,95
BAktywa obrotowe, w tym:393 875,72405 476,29
- zapasy
- należności krótkoterminowe26 243,0043 510,96
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem605 144,79639 494,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny, w tym:555 556,42579 178,50
- kapitał (fundusz) podstawowy742 600,00742 600,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:49 588,3760 315,74
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem605 144,79639 494,24
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:456 282,99488 726,01
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)403,61146,35
BKoszty podstawowej działalności operacyjnej497 690,54509 587,19
IAmortyzacja22 748,8822 748,88
IIZużycie materiałów i energii68 592,5673 491,34
IIIWynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia263 720,15265 634,01
IVPozostałe koszty142 628,95147 712,96
CPozostałe przychody i zyski, w tym:17 792,0717 805,43
- aktualizacja wartości aktywów
DPozostałe koszty i straty, w tym:6,604,96
- aktualizacja wartości aktywów
EPodatek dochodowy
FZysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)-23 622,08-3 060,71
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)579 178,50586 522,94– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach579 178,50586 522,941Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu742 600,00742 600,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)– …b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)– zmniejszenie wartości nominalnej akcji– …2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu742 600,00742 600,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 790,1213 790,121Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych– …b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty– umorzenia własnych udziałów– podwyższenia kapitału zakładowego– …2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 790,1213 790,123Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)– aktualizacji wyceny środków trwałych– aktualizacji wartości godziwej– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał– aktualizacji innych aktywów– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych– …b) zmniejszenie (z tytułu)– zbycia środków trwałych– aktualizacji wartości godziwej– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał– aktualizacji innych aktywów– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych– …2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki– na udziały (akcje) własne– …b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty bilansowej– umorzenia udziałów własnych– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego– wypłaty dywidendy– zwrotu dopłat wspólnikom– …2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-174 150,91-169 867,181Zysk z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)– podziału zysku z lat ubiegłych– …b) zmniejszenie (z tytułu)– wypłaty dywidendy– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe– przeznaczenia na umorzenie udziałów– …3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu174 150,91169 867,18– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach174 150,91169 867,18a) zwiększenie (z tytułu)3 060,714 283,73– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia3 060,714 283,73– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym– …b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników– …6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu177 211,62174 150,917Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-177 211,62-174 150,916Wynik netto-23 622,08-3 060,71Azysk nettoBstrata netto23 622,083 060,71Codpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)555 556,42579 178,50 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-23 622,08-3 060,71
IIKorekty razem28 735,8524 226,73
1Amortyzacja22 748,8822 748,88
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-150,01-164,86
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności17 267,9610 786,82
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 510,233 239,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-12 641,21-12 383,95
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 113,7721 166,02
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy150,01164,86
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe150,01164,86
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)150,01164,86
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 263,7821 330,88
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:21 330,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu360 205,29338 874,41
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:365 469,07360 205,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki