Szczegóły spółki

Nazwa "DREWBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9491744883
REGON 151557955
KRS 0000116375
Adres ul. Kiedrzyńska 24/32, 42-200 Częstochowa
Telefon 0343612726
Faks 0343612726
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-15 53/2019 17 13869
Poz. 13869. „DREWBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000116375. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r.
[BMSiG-13391/2019]

Zarząd „DREWBUD” S.A w Częstochowie zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
10.04.2019 r. o godz. 11-tej w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki
   „DREWBUD” S.A w tym sprawozdania finansowego
   za rok 2018
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty
   za 2018 rok.
  7. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wyko-
   nania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 13869. „DREWBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000116375. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r.
[BMSiG-13391/2019]

Zarząd „DREWBUD” S.A w Częstochowie zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
10.04.2019 r. o godz. 11-tej w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki
   „DREWBUD” S.A w tym sprawozdania finansowego
   za rok 2018
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty
   za 2018 rok.
  7. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wyko-
   nania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-05-22 98/2018 14 21357
Poz. 21357. „DREWBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000116375. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r.
[BMSiG-20958/2018]

Zarząd „DREWBUD” S.A w Częstochowie zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
20 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki
   „DREWBUD” S.A., w tym sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
  7. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wyko-
   nania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 21357. „DREWBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000116375. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r.
[BMSiG-20958/2018]

Zarząd „DREWBUD” S.A w Częstochowie zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
20 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki
   „DREWBUD” S.A., w tym sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
  7. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wyko-
   nania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki