Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GALTEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGALTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
Powiatmyszkowski
GminaPoraj
MiejscowośćPoraj
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
Powiatmyszkowski
GminaPoraj
Ulica3 Maja
Nr domu128
MiejscowośćPoraj
Kod pocztowy42-360
PocztaPoraj
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000116112

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami. W kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami (polityką) rachunkowości. Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się metodą liniową, stosując stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 24 miesięcy. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu ich nabycia. Finansowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej trwałej utraty ich wartości. Materiały zalicza się do kosztów działalności według cen zakupu. Towary w magazynach i punktach sprzedaży objęte były ewidencją ilościowo-wartościową według cen sprzedaży brutto, tj. cena zakupu powiększona o odchylenia z tytułu marży i VAT. Wartość należności urealnia się poprzez tworzenie odpisów aktualizujących uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności odbywa się w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 597 932,685 936 055,63
IWartości niematerialne i prawne4 600,0011 500,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne4 600,0011 500,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 931 462,685 084 867,63
1Środki trwałe9 817 123,335 032 834,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 745 983,982 755 068,58
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 632 153,931 680 801,87
c) urządzenia techniczne i maszyny54 806,1175 705,93
d) środki transportu380 146,90516 721,66
e) inne środki trwałe4 032,414 536,53
2Środki trwałe w budowie114 339,3552 033,06
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe602 660,00582 660,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe602 660,00582 660,00
a) w jednostkach powiązanych20 000,00
– udziały lub akcje20 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach582 660,00582 660,00
– udziały lub akcje582 660,00582 660,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe59 210,00257 028,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego59 210,00257 028,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe11 594 809,8011 736 254,22
IZapasy5 658,201 690 503,80
1Materiały4 142,32
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 682 186,19
5Zaliczki na dostawy i usługi5 658,204 175,29
IINależności krótkoterminowe3 386 115,014 565 500,47
1Należności od jednostek powiązanych8 736,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 736,44
– do 12 miesięcy8 736,44
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 377 378,574 565 500,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:682 155,78536 216,32
– do 12 miesięcy682 155,78536 216,32
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 105 863,00343 111,00
c) inne1 589 359,793 686 173,15
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 162 801,525 436 161,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 162 801,525 436 161,29
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 162 801,525 436 161,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach549 369,98379 738,58
– inne środki pieniężne7 613 431,545 056 422,71
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe40 235,0744 088,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem22 192 742,4817 672 309,85
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 999 635,0814 780 059,86
IKapitał (fundusz) podstawowy340 000,00340 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 806 010,055 783 346,72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:135 468,88135 468,88
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:9 498 580,939 498 580,93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 219 575,22-977 336,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 193 107,402 892 249,99
IRezerwy na zobowiązania3 113,002 923,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 113,002 923,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 550 222,601 584 118,50
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 550 222,601 584 118,50
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 550 222,601 584 118,50
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 556 043,401 217 858,85
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych7 995,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 995,00
– do 12 miesięcy7 995,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 548 048,401 217 858,85
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:86 905,661 023 244,44
– do 12 miesięcy86 905,661 023 244,44
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych83 127,04142 102,35
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne4 378 015,7052 512,06
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe83 728,4087 349,64
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe83 728,4087 349,64
– długoterminowe80 107,1683 728,40
– krótkoterminowe3 621,243 621,24
Pasywa razem22 192 742,4817 672 309,85
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:8 407 974,1719 251 755,64
– od jednostek powiązanych16 072,80
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 509 996,195 492 291,58
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 897 977,9813 759 464,06
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5 688 919,5411 685 147,45
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów2 313 325,802 356 255,14
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 375 593,749 328 892,31
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)2 719 054,637 566 608,19
DKoszty sprzedaży345 889,273 476 404,34
EKoszty ogólnego zarządu2 018 481,902 353 419,23
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)354 683,461 736 784,62
GPozostałe przychody operacyjne1 139 018,892 523 355,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 646,9920 439,94
IIDotacje2 025,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych981 728,542 295 819,33
IVInne przychody operacyjne132 643,36205 071,71
HPozostałe koszty operacyjne119 708,515 600 891,49
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych68 212,242 953 966,68
IIIInne koszty operacyjne51 496,272 646 924,81
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 373 993,84-1 340 750,89
JPrzychody finansowe139 457,27121 853,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:139 457,27121 853,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe7 071,899 442,80
IOdsetki, w tym:6 103,407 660,99
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne968,491 781,81
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 506 379,22-1 228 340,67
MPodatek dochodowy286 804,00-251 004,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 219 575,22-977 336,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 780 059,8620 750 296,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 780 059,8620 750 296,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu340 000,00340 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu340 000,00340 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 783 346,7210 783 346,72
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-977 336,67-5 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)977 336,675 000 000,00
– pokrycia straty977 336,67
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 806 010,055 783 346,72
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości135 468,88135 468,88
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu135 468,88135 468,88
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu9 498 580,937 484 584,07
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 013 996,86
a) zwiększenie (z tytułu)5 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)2 986 003,14
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu9 498 580,939 498 580,93
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-977 336,672 006 896,86
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 006 896,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 006 896,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 006 896,86
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-977 336,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-977 336,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)977 336,67
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 219 575,22-977 336,67
Azysk netto1 219 575,22
Bstrata netto-977 336,67
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 999 635,0814 780 059,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 999 635,0814 780 059,86
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 648 947,262 435 533,93
IZysk (strata) netto1 219 575,22-977 336,67
IIKorekty razem2 429 372,043 412 870,60
1Amortyzacja356 493,07324 362,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 304,67
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-24 646,99-20 439,94
5Zmiana stanu rezerw190,00-7 911,00
6Zmiana stanu zapasów1 684 845,609 764 273,17
7Zmiana stanu należności1 179 385,46-3 707 058,45
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-964 945,45-2 699 250,51
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych198 050,35-242 409,80
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 648 947,262 435 533,93
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej922 307,03346 558,59
IWpływy31 656,91182 919,34
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 656,91182 919,34
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki953 963,94529 477,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych933 963,94529 477,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:20 000,00
a) w jednostkach powiązanych20 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-922 307,03-346 558,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 003 414,89
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 003 414,89
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli4 992 900,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 304,67
9Inne wydatki finansowe9 210,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 003 414,89
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 726 640,23-2 914 439,55
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 726 640,23-2 914 439,55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 436 161,298 350 600,84
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 162 801,525 436 161,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 506 379,22-1 228 340,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:926 572,34926 572,342 214 361,10
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:6 983,346 983,343 836,17
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 289,505 289,508 861,52
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:86 257,4286 257,422 148 052,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:59 868,9759 868,97843 745,86
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:8 930,178 930,1750 040,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:247 959,63247 959,63
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym467 349,63-495 919,26
K. Podatek dochodowy88 796,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki