Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLARIS IT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyARK ROYAL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
Ulicaul. Świeradowska
Nr domu47
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-662
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9002Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
5813Z - wydawanie gazet
5814Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5914Z - działalność związana z projekcją filmów
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
7990C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
9004Z - działalność obiektów kulturalnych
9329Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000113924

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych.
2. Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące.
3. Jedynie pierwszy rok działalności rozpoczął się 1 stycznia 2018 i trwał nieprzerwanie do 31 grudnia 2018.
Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz w zakresie w jakim ustawa daje jednostkom wybór, Spółka wybiera i stosuje następujące rozwiązania w zakresie rachunkowości:
Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych w cenie nabycia niższej niż 10.000 zł ujmowane są w momencie zakupu jako koszt zużycia materiałów. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia niższej niż 10.000 zł objęte się jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, które zgodnie z najlepszą wiedzą kierownika jednostki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności.
Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ Spółka od 2011 roku nie uzyskała zysku na działalności gospodarczej. Ponieważ w latach ubiegłych Spółka nie osiągnęła zysku to nie można stwierdzić, że będzie je można wykorzystać.
W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka zrezygnowała z wyceniać instrumentów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych ani instrumentów pochodnych.
Wyemitowane instrumenty dłużne (obligacje) wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożniej wyceny.
Rachunek zysków i stratPrzychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

Bilans

Wartości niematerialne i prawne
Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwo
jowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.
Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tysięcy złotych w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowe są spisywane w koszty amortyzacji.
6.2 Środki trwałe
Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane bilansowe stawki amortyzacyjne są następujące:
• - inwestycje w obce środki trwałe 20%
• - urządzenia techniczne i maszyny 18%
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego, urządzeń LED i osprzętu)
• - urządzenia LED i osprzęt 12%
• - sprzęt komputerowy 30%
• - środki transportu 20%
• - inne środki trwałe 20%
Środki trwałe w budowie
Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Inwestycje długoterminowe
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały lub akcje w innych jednostkach (notowanych na GPW w Warszawie) wycenia się w cenie rynkowej. Do rozchodu aktywów finansowych stosuje się w Spółce metodę, według której rozchód aktywów finansowych wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które Spółka najwcześniej nabyła („FIFO”).

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Towary wycenia się według ceny nabycia powiększonej o podatek od czynności cywilnoprawnej. Towary w ewidencji pozabilansowej, stanowiące zobowiązania warunkowe, wycenia się według ceny wynikającej z umowy komisowej, depozytowej lub innej.

Należności

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Inwestycje krótkoterminowe

Udziały lub akcje wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Inne inwestycje krótkoterminowe są to zakupy kurtyn Led-owych wraz z osprzętem wyceniane w cenie nabycia łącznie z opłatami przewozowymi i celnymi. Do ceny nabycia zalicza się również różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących ich nabycie.
Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą albo aktywów z tytułu odrodzonego podatku dochodowego.Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

Kapitały własne

Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Pozostałe kapitały rezerwowe mogą obejmować jeszcze nie zarejestrowane wkłady na poczet podwyższenia kapitału podstawowego.

Rezerwy

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się w

edług wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. Dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ujawnione na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zdarzenia dotyczące lat ubiegłych odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy z lat ubiegłych jako korekta błędu podstawowego lat poprzednich.
Szczegółowe dane finansowe spółki zaprezentowane są w rachunku Wyników, Bilansie, Przepływach finansowych, w Zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz w notach stanowiących element sprawozdania finansowego.
Na potrzeby wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:
Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31
EURO – 4,300

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.
2. Spółka może ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu oraz odliczenia strat z lat ubiegłych, ulg inwestycyjnych i darowizn.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
• informację dodatkową składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień,
• bilans,
• rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe720,401 147,72
IWartości niematerialne i prawne666,74986,74
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne666,74986,74
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe53,66160,98
1Środki trwałe53,66160,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny53,66160,98
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe102 094,9463 139,84
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe83 660,6234 405,40
1Należności od jednostek powiązanych71 092,1810 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:71 092,1810 000,00
– do 12 miesięcy71 092,1810 000,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 568,4424 405,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,30
– do 12 miesięcy0,30
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 902,0022 961,00
c) inne6 666,441 444,10
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe18 305,3228 648,19
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 305,3228 648,19
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach18 207,0818 207,08
– udziały lub akcje18 207,0818 207,08
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne98,2410 441,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach98,2410 441,11
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe129,0086,25
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem102 815,3464 287,56
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 100,17-93 783,34
IKapitał (fundusz) podstawowy1 560 000,001 410 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 503 783,34-1 427 658,67
VIZysk (strata) netto-36 116,49-76 124,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania82 715,17158 070,90
IRezerwy na zobowiązania51 342,30
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy51 342,30
– długoterminowe
– krótkoterminowe51 342,30
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe29 772,87158 070,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek29 772,87158 070,90
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 772,8747 577,90
– do 12 miesięcy29 772,8747 577,90
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 166,59
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne109 326,41
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 600,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 600,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 600,00
Pasywa razem102 815,3464 287,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:100 000,0010 000,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów100 000,0010 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej88 086,3083 261,91
IAmortyzacja427,32427,32
IIZużycie materiałów i energii650,00
IIIUsługi obce72 614,7380 354,35
IVPodatki i opłaty, w tym:14 958,001 740,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe86,2590,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 913,70-73 261,91
DPozostałe przychody operacyjne9 262,19124,25
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne9 262,19124,25
EPozostałe koszty operacyjne42 235,132 425,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne42 235,132 425,60
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-21 059,24-75 563,26
GPrzychody finansowe11,5324,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych0,02
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne11,5324,46
HKoszty finansowe15 068,78585,89
IOdsetki, w tym:14 868,63467,40
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne200,15118,49
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-36 116,49-76 124,69
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-36 116,49-76 124,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-93 783,34294 566,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-93 783,34294 566,33
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 560 000,001 410 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 560 000,001 410 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- transakcje z akcjami własnymi
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- transakcje z akcjami własnymi
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 427 658,67-1 115 433,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 427 658,67-1 115 433,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 427 658,67-1 115 433,67
a) zwiększenie (z tytułu)-76 124,67-312 225,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 503 783,34-1 427 658,67
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 503 783,34-1 427 658,67
6Wynik netto-36 116,49-76 124,67
Azysk netto
Bstrata netto-36 116,49-76 124,67
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)20 100,17-93 783,34
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-160 342,878 772,62
IZysk (strata) netto-36 116,49-76 124,67
IIKorekty razem-124 226,3884 897,29
1Amortyzacja427,32427,32
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw51 342,30
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-49 255,22-19 918,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-128 298,03104 388,43
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 557,25
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-160 342,878 772,62
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej150 000,00
IWpływy150 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:150 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach150 000,00
– zbycie aktywów finansowych150 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)150 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-10 342,878 772,62
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 441,111 668,49
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:98,2410 441,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-36 116,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:0,360,36
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:58 999,4258 999,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:22 882,5722 882,57
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa 2018

-