SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo PODKARPACKIE
Powiat JASIELSKI
Gmina JASŁO
Miejscowość JASŁO
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODKARPACKIE
Powiat JASIELSKI
Gmina JASŁO
Ulica KADYIEGO
Nr domu 12
Miejscowość JASŁO
Kod pocztowy 38-200
Poczta JASŁO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2814Z - produkcja pozostałych kurków i zaworów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000112602

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w ksęgach w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Dla jednego środka trwałego o numerze inwentarzowym 1394 zastosowano indywidualną metodę amortyzacji. Amortyzacja pozostałych środków trwałych obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
a, środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł. odpisywane były jednorazowo w koszty działalności w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej,
b, pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową , zapomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c, wartości niematerialne i prawne - programu komputerowe , prace badawczo rozwojowe amortyzuje się przez okres od 2 do 5 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w następujący sposób:
a, zapasy:
- surowce i materiały w cenach nabycia , rozchody FIFO
- towary w cenach zakupu, rozchody FIFO
- produkty i produkcjia niezakończona w kosztach wytworzenia z zachowaniem zasady ostrożności wyceny,
b, należności, roszczenia i zobowiązania:
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dziń bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty, ustalonego przez NBP i obowiązującego w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności , co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c, środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej,
operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej a zaciągnięte w walutach obcych przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy kredytów i pożyczek wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty, ustalonego przez NBP i obowiązującego w dniu bilansowym.
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie - do przychodów z operacji finansowych
- ujemne - do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału , współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim związanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach spraedaży , z uwzględnieniem dotacji , opustów , rabatów i innych zwiąkszeń lub zmniejszeń (bez podatku od towarów i usług) oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartościę sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia( zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu , sprzedaży produktów , towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowychstanowi stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych , a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach , papierów wartościowych , odsetek od pożyczek i należności , w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerw, otrzymania dyskonta, zyzsku ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki , w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek , kredytów i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemne różnice kursowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe ( w tym rachunek przepływów pieniężnych) sporządzone zostało w złotych i groszach, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 48 Uor.

2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w Polityce rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.

5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

7. Zgodnie z zapisami w Polityce rachunkowości jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 49 057 826,92 37 021 207,12
I Wartości niematerialne i prawne 4 553 257,76 696 849,58
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 254 511,47
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 298 746,29 696 849,58
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 42 847 582,89 34 765 115,42
1 Środki trwałe 36 183 410,04 23 703 666,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 380 454,57 300 454,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24 480 217,78 13 086 126,08
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 730 155,32 9 898 771,66
d) środki transportu 532 925,60 277 419,67
e) inne środki trwałe 59 656,77 140 894,62
2 Środki trwałe w budowie 6 664 172,85 11 061 448,82
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 428 617,27 1 349 953,12
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 428 617,27 1 349 953,12
a) w jednostkach powiązanych 1 428 617,27 1 349 953,12
– udziały lub akcje 514 499,99 514 499,99
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 914 117,28 835 453,13
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 228 369,00 209 289,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228 369,00 209 289,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 92 090 290,56 83 343 898,49
I Zapasy 38 793 646,25 28 232 758,78
1 Materiały 9 602 701,49 7 041 844,73
2 Półprodukty i produkty w toku 13 325 995,28 7 146 742,23
3 Produkty gotowe 12 515 025,64 11 013 245,53
4 Towary 3 349 923,84 3 030 926,29
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 41 452 468,85 34 697 088,80
1 Należności od jednostek powiązanych 7 142 057,00 5 973 171,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 142 057,00 5 973 171,13
– do 12 miesięcy 7 142 057,00 5 973 171,13
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 34 310 411,85 28 723 917,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 951 271,07 24 338 566,05
– do 12 miesięcy 32 951 271,07 24 338 566,05
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 101 978,23 4 159 497,43
c) inne 257 162,55 225 854,19
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 9 848 960,42 14 817 236,87
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 848 960,42 14 817 236,87
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 848 960,42 14 817 236,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 848 960,42 14 817 236,87
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 995 215,04 5 596 814,04
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 4 115 000,00
Aktywa razem 141 148 117,48 124 480 105,61
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 108 727 983,77 102 021 150,43
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 015 900,00 1 180 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 96 718 265,81 97 214 111,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 171 984,62 171 984,62
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 108 459,92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 10 821 833,34 3 346 094,39
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 420 133,71 22 458 955,18
I Rezerwy na zobowiązania 703 754,00 728 522,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 703 754,00 728 522,00
– długoterminowa 697 274,00 688 972,00
– krótkoterminowa 6 480,00 39 550,00
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 18 914 678,51 9 729 648,51
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 159,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 159,20
– do 12 miesięcy 4 159,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18 657 313,61 9 406 402,42
a) kredyty i pożyczki 1 108 712,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 190 803,34 7 041 366,77
– do 12 miesięcy 13 190 803,34 7 041 366,77
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 232 820,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 186 033,79 1 103 703,49
h) z tytułu wynagrodzeń 1 059 814,59 873 579,28
i) inne 111 949,20 154 932,88
4 Fundusze specjalne 257 364,90 319 086,89
IV Rozliczenia międzyokresowe 12 801 701,20 12 000 784,67
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 12 801 701,20 12 000 784,67
– długoterminowe 9 258 707,95 9 100 937,81
– krótkoterminowe 3 542 993,25 2 899 846,86
Pasywa razem 141 148 117,48 124 480 105,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 136 605 390,91 110 166 402,21
– od jednostek powiązanych 10 015 277,83 8 800 640,15
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 106 556 304,45 88 455 227,88
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7 650 168,89 823 586,23
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 665 215,81 2 905 528,17
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 733 701,76 17 982 059,93
B Koszty działalności operacyjnej 125 010 369,87 110 064 950,64
I Amortyzacja 6 633 965,12 7 407 971,69
II Zużycie materiałów i energii 51 537 787,61 42 015 699,08
III Usługi obce 26 858 804,42 22 228 165,03
IV Podatki i opłaty, w tym: 556 117,44 636 997,82
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 16 370 619,67 15 013 811,02
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 084 719,79 3 664 100,59
– emerytalne 3 075 708,53 2 630 171,52
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 209 333,19 1 770 003,32
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 759 022,63 17 328 202,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11 595 021,04 101 451,57
D Pozostałe przychody operacyjne 3 682 613,94 4 555 449,33
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 583 883,43 30 094,95
II Dotacje 2 760 822,86 2 887 635,03
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 337 907,65 1 637 719,35
E Pozostałe koszty operacyjne 1 987 592,42 327 354,16
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1 987 592,42 327 354,16
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13 290 042,56 4 329 546,74
G Przychody finansowe 503 723,88 346 109,50
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 119 634,51 346 109,50
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 384 089,37
H Koszty finansowe 38 341,10 418 383,85
I Odsetki, w tym: 38 341,10 22 463,10
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 395 920,75
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13 755 425,34 4 257 272,39
J Podatek dochodowy 2 933 592,00 911 178,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 821 833,34 3 346 094,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 102 021 150,43 99 081 416,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 102 021 150,43 99 081 416,04
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 180 500,00 1 180 500,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -164 600,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
nie występuje
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu) 164 600,00
– umorzenia udziałów (akcji) 164 600,00
nie występuje
nie występuje
nie występuje
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 015 900,00 1 180 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 97 214 111,50 93 966 330,62
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -495 845,69 3 247 780,88
a) zwiększenie (z tytułu) 3 454 554,31 3 247 780,88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 346 094,39 3 247 780,88
uchwła WZP przeksięgowanie na kapitał podstawowy 108 459,92
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 950 400,00
– pokrycia straty
umorzenie akcji ponad wartość ceny emisyjnej 3 950 400,00
nie występuje
nie występuje
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 96 718 265,81 97 214 111,50
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 171 984,62 171 984,62
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
nie występuje
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
nie występuje
nie występuje
nie występuje
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 171 984,62 171 984,62
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 108 459,92 108 459,92
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -108 459,92
a) zwiększenie (z tytułu)
nie występuje
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu) 108 459,92
uchwła WZP przeksięgowanie na kapitał podstawowy 108 459,92
nie występuje
nie występuje
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 108 459,92
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
nie występuje
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu)
nie występuje
nie występuje
nie występuje
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
nie występuje
nie występuje
nie występuje
b) zmniejszenie (z tytułu)
nie występuje
nie występuje
nie występuje
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 10 821 833,34 3 346 094,39
A zysk netto 10 821 833,34 3 346 094,39
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 108 727 983,77 102 021 150,43
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 108 727 983,77 102 021 150,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 325 300,23 3 701 577,16
I Zysk (strata) netto 10 821 833,34 3 346 094,39
II Korekty razem -2 496 533,11 355 482,77
1 Amortyzacja 6 633 965,12 7 407 971,69
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 395 920,75
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -38 196,10 -20 417,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -583 883,43 -30 094,95
5 Zmiana stanu rezerw -24 768,00 -4 773,00
6 Zmiana stanu zapasów -10 560 887,47 -1 399 941,11
7 Zmiana stanu należności -6 755 380,05 -7 763 288,85
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 076 317,31 2 552 356,32
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 756 299,51 -782 251,08
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8 325 300,23 3 701 577,16
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -14 364 093,27 -12 125 938,59
I Wpływy 583 883,43 30 094,95
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 583 883,43 30 094,95
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 14 947 976,70 12 156 033,54
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 893 703,00 11 731 013,61
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 54 273,70 425 019,93
a) w jednostkach powiązanych 54 273,70 425 019,93
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14 364 093,27 -12 125 938,59
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 070 516,59 -2 896 753,32
I Wpływy 1 108 712,69
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 1 108 712,69
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 38 196,10 2 896 753,32
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 406 360,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 074 055,57
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 38 196,10 20 417,00
9 Inne wydatki finansowe 395 920,75
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 070 516,59 -2 896 753,32
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 968 276,45 -11 321 114,75
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 968 276,45 -11 321 114,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 14 817 236,87 26 138 351,62
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9 848 960,42 14 817 236,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania 211 309,12 287 659,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 13 755 425,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 785 590,86 2 785 590,86
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 4 225 513,38 4 225 513,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 883 608,85 883 608,85
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 538 579,58 538 579,58
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 15 540 377,00
K. Podatek dochodowy 2 952 672,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 r.

-