Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo PODKARPACKIE
Powiat M.KROSNO
Gmina M.KROSNO
Miejscowość KROSNO
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODKARPACKIE
Powiat M.KROSNO
Gmina M.KROSNO
Ulica SKŁADOWA
Nr domu 9
Miejscowość KROSNO
Kod pocztowy 38-400
Poczta KROSNO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2620Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
1392Z - produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
1412Z - produkcja odzieży roboczej
4651Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6312Z - działalność portali internetowych
7311Z - działalność agencji reklamowych
7430Z - działalność związana z tłumaczeniami
7712Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7820Z - działalność agencji pracy tymczasowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000112227

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stany i rozchody, objetych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętnie średnioważone z uwzględnieniem zafakturowanych kosztów dostawy.
Paliwo i materiały niezbędne do bieżącego zużycia tj. materiały biurowe, środki czystości rozliczono w koszty w okresie poniesienia.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialno prawne amortyzowane są zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Spóka dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych stosuje metodę degresywną, natomiast środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500,00 PLN amortyzowane sa w pełnej wysokości jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing na podstawie umów zawartych od roku 2002 podatkowo amortyzowane są przez Mikrotech S.A. jako finansującego, natomiast w stosunku do umów zawartych przed 1.01.2002r. amortyzacja bilansowa równa się amortyzacji podatkowej.
Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
Należności wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, z uwzględnieniem aktualizacji.
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty, z uwzględnieniem wartości godziwej. Kredyty i pożyczki w walucie polskiej wyceniono wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
Zobowiązania z tyt. kredytów w walutach obcych wyceniono po kursie sprzedaży stosowanym na dzień wyceny przez bank, z którego usług spółka korzysta, zaliczając jednocześnie do kosztów lub przychodów finansowych.
Różnice kursowe od zobowiązań wyrażone w walutach obcych w ciągu roku i na dzień ich wyceny, zaliczono odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
Kapitały /fundusze/wyceniono według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy w rachunku zysków i strat jest ustalany metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i Krajowymi Standartami Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 18 250 292,65 13 974 469,86
I Wartości niematerialne i prawne 1 410,79 2 330,16
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 410,79 2 330,16
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 395 025,74 5 018 652,19
1 Środki trwałe 4 230 640,47 4 854 266,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 634 051,43 634 051,43
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 939 306,67 2 069 313,95
c) urządzenia techniczne i maszyny 915 441,27 1 330 667,54
d) środki transportu 741 841,09 812 501,90
e) inne środki trwałe 0,01 7 732,10
2 Środki trwałe w budowie 164 385,27 164 385,27
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 13 275 261,12 8 245 538,51
3 Długoterminowe aktywa finansowe 13 275 261,12 8 245 538,51
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 13 275 261,12 8 245 538,51
– udziały lub akcje 294 280,00 294 280,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 12 980 981,12 7 951 258,51
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 578 595,00 707 949,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 578 595,00 707 949,00
B Aktywa obrotowe 18 938 582,32 19 721 427,31
I Zapasy 1 109 887,39 1 189 048,01
1 Materiały 696 737,26 745 129,58
2 Półprodukty i produkty w toku 30 002,65 20 874,12
3 Produkty gotowe 321 109,24 338 896,55
4 Towary 53 187,33 64 107,25
5 Zaliczki na dostawy i usługi 8 850,91 20 040,51
II Należności krótkoterminowe 4 312 896,11 3 972 174,32
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 312 896,11 3 972 174,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 985 295,81 1 575 697,08
– do 12 miesięcy 2 952 057,67 1 575 697,08
– powyżej 12 miesięcy 33 238,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 926 901,26 2 056 420,50
c) inne 400 699,04 340 056,74
III Inwestycje krótkoterminowe 13 479 248,20 14 523 554,42
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 479 248,20 14 523 554,42
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 10 009 252,57 11 982 650,53
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10 009 252,57 11 982 650,53
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 469 995,63 2 540 903,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 469 995,63 2 540 903,89
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 550,62 36 650,56
Aktywa razem 37 188 874,97 33 695 897,17
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 384 183,69 17 704 293,67
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17 195 194,04 20 688 610,53
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9 099,63 9 099,63
VI Zysk (strata) netto -1 320 109,98 -3 493 416,49
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 804 691,28 15 991 603,50
I Rezerwy na zobowiązania 187 075,00 156 598,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 187 075,00 156 598,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 6 505 941,11 3 381 458,58
3 Wobec pozostałych jednostek 6 505 941,11 3 381 458,58
a) kredyty i pożyczki 5 770 941,11 3 381 458,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 735 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 10 680 639,74 10 062 370,40
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 713 316,77 8 246 832,59
a) kredyty i pożyczki 7 387 272,22 6 721 000,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 600 650,47 742 011,62
– do 12 miesięcy 600 650,47 742 011,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5 070,70 44 727,67
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 720 323,38 739 092,82
4 Fundusze specjalne 1 967 322,97 1 815 537,81
IV Rozliczenia międzyokresowe 3 431 035,43 2 391 176,52
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 431 035,43 2 391 176,52
– długoterminowe 910 698,75 1 041 770,15
– krótkoterminowe 2 520 336,68 1 349 406,37
Pasywa razem 37 188 874,97 33 695 897,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 586 127,63 6 616 005,62
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 231 144,50 6 310 922,92
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -99,94 -38 721,01
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 24 400,39 125 741,47
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 330 682,68 218 062,24
B Koszty działalności operacyjnej 13 980 351,84 14 838 566,40
I Amortyzacja 863 834,43 964 393,04
II Zużycie materiałów i energii 1 819 908,07 2 033 769,15
III Usługi obce 1 314 299,48 1 191 988,88
IV Podatki i opłaty, w tym: 150 250,35 146 904,74
V Wynagrodzenia 7 876 241,02 8 512 994,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 553 745,02 1 695 351,49
– emerytalne 1 430 077,88 1 543 443,43
VII Pozostałe koszty rodzajowe 90 540,31 88 871,94
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 311 533,16 204 292,18
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7 394 224,21 -8 222 560,78
D Pozostałe przychody operacyjne 1 497 439,16 1 367 919,57
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 873 339,99 1 015 629,99
IV Inne przychody operacyjne 624 099,17 352 289,58
E Pozostałe koszty operacyjne 61 727,41 311 623,40
III Inne koszty operacyjne 61 727,41 311 623,40
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 958 512,46 -7 166 264,61
G Przychody finansowe 5 619 416,19 3 915 150,70
II Odsetki, w tym: 49 610,47 30 455,01
V Inne 5 569 805,72 3 884 695,69
H Koszty finansowe 821 182,71 852 838,58
I Odsetki, w tym: 642 050,39 747 463,07
IV Inne 179 132,32 105 375,51
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 160 278,98 -4 103 952,49
J Podatek dochodowy 159 831,00 -610 536,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 320 109,98 -3 493 416,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17 704 293,67 21 197 710,16
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17 704 293,67 21 197 710,16
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20 688 610,53 20 512 644,81
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3 493 416,49 175 965,72
a) zwiększenie (z tytułu) 175 965,72
przekazanie zysku na kapitał zapasowy 175 965,72
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 493 416,49
– pokrycia straty 3 493 416,49
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17 195 194,04 20 688 610,53
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9 099,63 9 099,63
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 099,63 9 099,63
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 493 416,49 175 965,72
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 175 962,72
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 175 962,72
b) zmniejszenie (z tytułu) 175 962,72
przekazanie na kapitał zapasowy 175 962,72
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 493 416,49
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3 493 416,49
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 493 416,49
pokrycie straty z kapitału zapasowego 3 493 416,49
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -1 320 109,98 -3 493 416,49
B strata netto 1 320 109,98 3 493 416,49
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 384 183,69 17 704 293,67
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 384 183,69 17 704 293,67
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 237 622,74 -7 868 040,76
I Zysk (strata) netto -1 320 109,98 -3 493 416,49
II Korekty razem -3 917 512,76 -4 374 624,27
1 Amortyzacja 863 834,43 964 393,04
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 798 233,48 -3 062 312,12
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -873 339,99 -1 015 629,99
5 Zmiana stanu rezerw 30 477,00 90 993,00
6 Zmiana stanu zapasów 79 160,62 155 492,31
7 Zmiana stanu należności -340 721,79 -643 459,61
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -48 002,40 -62 014,36
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 169 312,85 -802 086,54
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5 237 622,74 -7 868 040,76
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 223 744,96 8 595 328,99
I Wpływy 6 492 756,18 9 091 517,92
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 873 339,99 1 016 652,71
3 Z aktywów finansowych, w tym: 5 619 416,19 3 915 150,70
b) w pozostałych jednostkach 5 619 416,19 3 915 150,70
– odsetki 49 610,47 30 455,01
– inne wpływy z aktywów finansowych 5 569 805,72 3 884 695,69
4 Inne wpływy inwestycyjne 4 159 714,51
II Wydatki 5 269 011,22 496 188,93
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 239 288,61 496 188,93
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 5 029 722,61
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 223 744,96 8 595 328,99
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 969 571,56 -7 488 257,93
I Wpływy 12 588 062,00 5 010 886,00
2 Kredyty i pożyczki 11 853 062,00 5 010 886,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 735 000,00
II Wydatki 9 618 490,44 12 499 143,93
4 Spłaty kredytów i pożyczek 8 797 307,73 11 645 015,48
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 289,87
8 Odsetki 642 050,39 747 463,07
9 Inne wydatki finansowe 179 132,32 105 375,51
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2 969 571,56 -7 488 257,93
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 044 306,22 -6 760 969,70
F Środki pieniężne na początek okresu 14 523 554,42 21 284 524,12
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13 479 248,20 14 523 554,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -3 971 596,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 10 721 252,39
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 11 615 181,16
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 867 646,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 402,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 210 422,83
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki