Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFusion Invest Polska Spółka Akcyjna.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaRondo ONZ
Nr domu1
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-124
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4941Z - transport drogowy towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000111446

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady ( politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające był porównywalne. Poniżej stosowane w jednostce metody wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7.1.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7.2.     Środki trwałe o wartości początkowej równej i wyżej 3.500 zł są amortyzowane metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Przyjmuje się, że okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego i roczna stawlka amortyzacji jest równa stawce amortyzacjyjnej wynikającej z aktualnych przepisów.(art.16a-16m oraz Załącznik nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r z póżn.zm.)
7.3.  Od środków trwałych, których jednostkowa wartość nie przekracza 3.500zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej wartości jednostkowej) w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do używania.
7.4.     Przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 1.000 zł są zaliczane do materiałów.
7.5.     Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- oprogramowanie komputerowe - w ciągu 3 lat,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - w ciągu 3 lat.
7.6. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość tych należności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
7.7. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o ewentualne należne kontrahentowi na dzień wyceny odsetki za zwłokę.
7.8. Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
7.9. Krajowe środki pieniężne, kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.
7.10. Rezerwy
Rezerwy tworzy się wówczas, gdy na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
7.11. Instrumenty finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. (Dz. U. z 2001 nr 149 poz.1674, z późn. zmianami).
7.12. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów
są ujmowane w kapitale zapasowym.
7.13. Zobowiązania pozabilansowe - warunkowe.
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.
7.14. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
7.15. Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie podlegają kompensowaniu w bilansie Spółki.
7.16. Utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7.17. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
7.17.1.     Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
7.17.2.     Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
7.17.3.     Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
7.17.4.     Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
7.18.Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późniejszymi zmianami) stanowi, że ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami i dokonuje okresowych odpisów w minimalnej wymaganej kwocie. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu.
W spółce nie ma obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami ( dalej „ustawa o rachunkowości”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadkach opisanych w poszczególnych punktach wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 098 019,055 345 055,06
IWartości niematerialne i prawne108,33758,33
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne108,33758,33
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe250 670,48243 144,53
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek250 670,48243 144,53
IVInwestycje długoterminowe3 924 647,244 261 627,20
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 924 647,244 261 627,20
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale482 250,00
– udziały lub akcje482 250,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach3 924 647,243 779 377,20
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 924 647,243 779 377,20
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe922 593,00839 525,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego922 593,00839 525,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe11 948 586,9313 003 694,80
IZapasy3 150,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi3 150,00
IINależności krótkoterminowe11 765 363,8912 957 162,24
1Należności od jednostek powiązanych11 030 144,0010 562 119,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:369,0014 594,00
– do 12 miesięcy369,0014 594,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne11 029 775,0010 547 525,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale16 962,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 962,08
– do 12 miesięcy16 962,08
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek735 219,892 378 081,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:435 634,142 090 296,81
– do 12 miesięcy435 634,142 090 296,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne299 585,75287 784,35
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe178 127,1941 910,62
1Krótkoterminowe aktywa finansowe178 127,1941 910,62
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne178 127,1941 910,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach178 127,1941 910,62
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 095,851 471,94
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem17 046 605,9818 348 749,86
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-3 271 702,51-3 477 215,87
IKapitał (fundusz) podstawowy4 479 700,004 479 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 956 915,87-7 913 922,67
VIZysk (strata) netto205 513,36-42 993,20
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 318 308,4921 825 965,73
IRezerwy na zobowiązania198 577,00199 251,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego198 577,00199 251,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe20 086 486,3421 610 214,73
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 137 787,752 029 089,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 248,483 150,95
– do 12 miesięcy3 248,483 150,95
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 134 539,272 025 938,64
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 948 698,5919 581 125,14
a) kredyty i pożyczki8 818 099,788 642 421,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 162 657,905 270 491,85
– do 12 miesięcy4 162 657,905 270 491,85
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 734 011,384 606 556,81
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych48 131,46483 257,60
h) z tytułu wynagrodzeń2 072,9513 648,27
i) inne183 725,12564 748,69
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe33 245,1516 500,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe33 245,1516 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe33 245,1516 500,00
Pasywa razem17 046 605,9818 348 749,86
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 203 923,911 200 779,75
– od jednostek powiązanych3 600,003 600,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 216 800,001 216 800,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-12 876,09-16 020,25
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 112 257,031 074 616,15
IAmortyzacja650,001 124,02
IIZużycie materiałów i energii17 087,5713 286,98
IIIUsługi obce922 989,71850 470,34
IVPodatki i opłaty, w tym:875,151 326,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia150 000,00180 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 359,0014 058,00
– emerytalne5 739,007 156,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe12 295,6014 350,31
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)91 666,88126 163,60
DPozostałe przychody operacyjne612 085,4415 640,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne612 085,4415 640,75
EPozostałe koszty operacyjne303 381,9112 579,69
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych47 134,1010 042,00
IIIInne koszty operacyjne256 247,812 537,69
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)400 370,41129 224,66
GPrzychody finansowe231 561,06251 859,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:151 526,04145 270,04
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne80 035,02106 589,56
HKoszty finansowe474 257,11407 730,46
IOdsetki, w tym:471 883,11407 730,46
– dla jednostek powiązanych45 892,6544 514,81
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 438,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne936,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)157 674,36-26 646,20
JPodatek dochodowy-47 839,0016 347,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)205 513,36-42 993,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-3 477 215,87-3 434 222,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-3 477 215,87-3 434 222,67
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 479 700,004 479 700,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 479 700,004 479 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 956 915,87-7 913 922,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu732 928,53732 928,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach732 928,53732 928,53
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu732 928,53732 928,53
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-8 689 844,40-8 646 851,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-8 689 844,40-8 646 851,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-8 689 844,40-8 646 851,20
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 956 915,87-7 913 922,67
6Wynik netto205 513,36-42 993,20
Azysk netto205 513,36
Bstrata netto-42 993,20
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-3 271 702,51-3 477 215,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-3 271 702,51-3 477 215,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej136 216,5715 698,59
IZysk (strata) netto205 513,36-42 993,20
IIKorekty razem-69 296,7958 691,79
1Amortyzacja650,001 124,02
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych62 707,98-120 237,46
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)243 405,18242 027,37
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 438,00
5Zmiana stanu rezerw-674,0034 417,00
6Zmiana stanu zapasów3 150,00-3 150,00
7Zmiana stanu należności1 497 979,69-374 784,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 808 006,88309 870,97
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-69 946,76-30 575,75
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)136 216,5715 698,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 300,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 300,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 300,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 300,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-183,52
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki183,52
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek183,52
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-183,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)136 216,5714 215,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:136 216,5714 215,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu41 910,6227 695,55
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:178 127,1941 910,62
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok157 674,36-26 646,20
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-888 618,40-350 185,11
wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań-533 574,24art 12 ust 4
naliczone odsetki od udzielonej pożyczki-145 270,04art 12 ust 4-145 270,04
dodatnie różnice kursowe z wyceny-203 518,12art 12 ust 4-204 915,07
korekta naliczonych w latach ubiegłych odsetek budżetowych-6 256,00art 12 ust 4
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:354 886,7735 313,00
koszty reprezentacji10 773,60art 16 ust 112 351,78
pozostałe koszty rodzajowe NKUP3 726,14art 16 ust 1
zapłacone podatki z lat ubiegłych112 114,00art 16 ust 1
nierozliczony podatek VAT za lata ubiegłe143 524,55art 16 ust 1
pozostałe koszty operacyjne NKUP605,46art 16 ust 12 535,32
odsetki budżetowe83 207,02art 16 ust 120 425,90
pozostałe koszty finansowe NKUP936,00art 16 ust 1
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:615 679,23547 632,93
odpisy aktualizujące należności i zapasy47 134,10art 16 ust 110 042,00
rezerwy na wynagrodzenia30 000,00art 16 ust 1
rezerwa na audyt3 000,00art 16 ust 116 500,00
naliczone odsetki od pożyczek388 675,22art 16 ust 1387 301,52
ujemne róznice kursowe z wyceny146 869,91art 16 ust 198 194,41
nieopłacona składka ZUSart 16 ust 15 595,00
niewypłacone wynagrodzeniaart 161 ust 130 000,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-52 095,00-52 089,95
wykorzystanie rezerwy z lat ubiegłych-16 500,00art 15 ust 1
wynagrodzenia naliczone w roku ubiegłym wypłacone w bieżącym-30 000,00art 15 ust 1-30 000,00
narzuty na wynagrodzenia naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym-5 595,00art 15 ust 1-22 089,95
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 438,00
strata z transakcji kapitałowych1 438,00art 7 ust 2
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym188 964,96154 024,67
K. Podatek dochodowy35 903,0029 264,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty i objaśnienia do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki