SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaChłodna
Nr domu51
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-867
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6530Z - fundusze emerytalne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000110776

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i jest zgodne z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości. Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Instrumenty finansowe prezentowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. 2017 poz. 277).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe składniki majątku trwałego wykazywane są w sprawozdaniu finansowym według cen nabycia i pomniejszane o odpisy amortyzacyjne, przy zastosowaniu metody liniowej, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacji dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji.
Stosuje się następujące zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego:
• składniki majątkowe o wartości powyżej 3.500 zł umarzane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został przyjęty do użytkowania,
• składniki majątkowe o wartości od 500 zł do 3.500 zł włącznie umarzane są w 100% w momencie wydania do użytkowania,
• składniki majątkowe o wartości do 500 zł włącznie są odpisywane jednorazowo w koszty w momencie wydania do użytkowania.

Powyższe zasady nie dotyczą zespołów komputerowych, które bez względu na ich wartość, umarzane są zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został przyjęty do użytkowania.

Należności i zobowiązania
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności krótkoterminowe i roszczenia oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.
Inwestycje
Instrumenty finansowe są klasyfikowane w dniu nabycia do następujących kategorii:
• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa dostępne do sprzedaży,
• pożyczki udzielone i należności własne.
Wszystkie instrumenty finansowe znajdujące się w portfelu Towarzystwa wykazane
w bilansie na dzień 31 grudnia 2018 roku klasyfikowane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie w momencie, gdy Towarzystwo zawiera kontrakt, z którego wynika, iż ponosi on ryzyko i staje się beneficjentem korzyści związanych z instrumentem finansowym. Instrumenty finansowe ujmowane są początkowo wg wartości godziwej skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub wystawienia danego instrumentu finansowego (zwykle cena transakcyjna).

Nabycie bądź sprzedaż aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się w księgach w dacie rozliczenia transakcji.

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych przynoszących przychody odsetkowe, odsetki naliczane są począwszy od następnego dnia po dniu rozliczenia transakcji.

Rozchód instrumentów finansowych ustala się wg zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” (FIFO).

Wartości godziwe instrumentów finansowych, dla każdej z kategorii instrumentów finansowych, określa się:
• na podstawie dostępnych publicznie kwotowań na aktywnym rynku,
• w przypadku ich braku – przy wykorzystaniu modeli wyceny opartych na założeniach poczynionych na bazie danych pochodzących z aktywnego rynku.
Wyboru aktywnego rynku w przypadku dłużnych papierów wartościowych dokonuje się na podstawie badania wysokości obrotów w ostatnich dwóch miesiącach poprzedzających miesiąc wyceny. W zależności od wybranego rynku wyceny do wyceny przyjmowane są następujące kursy:
• Giełda Papierów Wartościowych - ku
rs zamknięcia,
• Bondspot – kurs zamknięcia w kolejności: cena z notowań, cena z fixing, kurs odniesienia z dnia poprzedniego na notowaniach.

W przypadku pozostałych instrumentów finansowych notowanych na aktywnym rynku do wyceny przyjmuje się cenę zamknięcia na tym rynku.

Efekt wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Towarzystwo zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła wycena.
Rezerwy

Rezerwy tworzy się m.in. na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. Dodatkowo jako rezerwy wykazuje się zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy wykazuje się w sprawozdaniu w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się w okresie sprawozdawczym, w którym zaistniało zdarzenie, na które rezerwę utworzono. Rezerwy wykorzystuje się w momencie realizacji zobowiązania, na które rezerwę utworzono. Niewykorzystane rezerwy rozwiązuje się po ustaniu przyczyn ich utworzenia.

Rezerwy na zwrot opłat od nienależnie przekazanej przez ZUS do OFE składki
Towarzystwo dokonuje kalkulacji rezerwy na zwrot opłat od nadpłaconych składek w oparciu o:
• informację o ich saldzie, otrzymywaną cyklicznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• średnią efektywną stawkę opłat od składki obowiązującą w każdym roku, dla którego nadpłata została wykazana.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wartość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalana jest
w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego lub odpowiednio kwoty podatku wymagającej w przyszłości zapłaty.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, tzn. ujemnej różnicy pomiędzy wartością księgową a wartością podatkową aktywa pomnożonej przez stawkę podatkową obowiązującą w roku, w którym przewiduje się ustanie tymczasowej różnicy wartości.
Aktywa podatkowe powstałe na skutek możliwej do odliczenia w przyszłości straty podatkowej wycenia się jako wartość tej straty pomnożoną przez stawki podatkowe obowiązujące w latach, w których przysługuje prawo jej odliczenia.
Wartość aktywów podatkowych pomniejsza się o tę część, co do której nie istnieje wysokie prawdopodobieństwo odniesienia korzyści podatkowej w przyszłości.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w wysokości kwoty podatku wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tzn. dodatniej różnicy pomiędzy wartością księgową, a wartością podatkową aktywa pomnożonej przez stawkę podatkową obowiązującą w roku, w którym przewiduje się ustanie tymczasowej różnicy wartości.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują głównie środki pieniężne w kasie oraz na bieżących rachunkach bankowych.
Na dzień
bilansowy Towarzystwo dokonuje inwentaryzacji:
• środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w drodze potwierdzenia sald,
• środków pieniężnych w kasie – w drodze spisu z natury.
Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.
Kapitały własne
Kapitał podstawowy ujmowany jest w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzony jest i podlega dystrybucji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz statutu Towarzystwa.

Zysk (strata) z lat ubiegłych obejmuje zysk netto (stratę netto) lat ubiegłych, w tym wynik finansowy netto wynikający ze zmian zasad rachunkowości, który(a) nie został(a) podzielony (pokryta) przez Walne Zgromadzenie.

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”).
Dla aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dla których NBP nie ustala kursu, walutą odniesienia jest dolar amerykański (USD).
Rozliczenia międzyokresowe
Zgodnie z zasadą współmierności Spółka dokonuje międzyokresowych rozliczeń czynnych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w bilansie Spółki po stronie pasywów w wysokości wiarygodnie oszacowanej wartości nominalnej pewnych lub prawdopodobnych zobowiązań przypadających, zgodnie z zasadą współmierności, na bieżący okres sprawozdawczy.

Zasady uznawania przychodów i kosztów

Wszystkie istotne pozycje przychodów i kosztów Towarzystwa uznawane są zgodnie z zasadą memoriału, w szczególności:

Opłata za zarządzanie
Towarzystwo za zarządzanie otwartym funduszem otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami statutu AXA OFE. Wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej w poszczególnych przedziałach aktywów netto Funduszu kształtowała się w 2018 roku zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość aktywów netto (mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi
Ponad Do
8 000 0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca
8 000 20 000 3,6 mln zł +0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywównetto, w skali miesiąca
20 000 35 000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 000 45 000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45 000 15,5 mln zł
Wycofanie środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym
Towarzystwo jest uprawnione do wycofania środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym po spełnieniu warunków dotyczących stopy zwrotu AXA OFE, o których mowa w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1906 z późniejszymi zmianami).
Opłata dystrybucyjna
Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną od składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) na wyodrębniony rachunek bankowy AXA OFE. Opłata dystrybucyjna, zgodnie ze Statutem Funduszu, w 2018 roku wynosiła 1,75% kwoty wpłaconych składek. Opłata dystrybucyjna jest rozpoznawana jako przychody Towarzystwa w miesiącu wpływu do AXA OFE składki, od której jest należna.
Opłaty z tytułu wypłat transferowych
Opłaty z tytułu wypłat transferowych są pobi

erane zgodnie z postanowieniami statutu AXA OFE i wykazywane w księgach Towarzystwa w miesiącach, w których przypadają terminy rozliczenia wypłat transferowych.

Koszty marketingu i reklamy
Koszty marketingu i reklamy ujmowane są w momencie ich poniesienia.
Opłaty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Towarzystwo jest zobowiązane do dokonywania opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek w wysokości 0,4% składek przekazanych przez ZUS oraz obligacji zapisanych na rachunku depozytowym AXA OFE.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik na działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnica między przychodami netto ze sprzedaży produktów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnica między przychodami finansowymi, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tyt. odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacja wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonymi w Ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się rzetelnie, jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Towarzystwa.

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Kwoty w sprawozdaniach wyraża się w złotych, z dokładnością do groszy, a wielkości procentowe do setnej części procentu. Dane ilościowe wykazuje się z dokładnością do jednostki.
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Towarzystwa obejmuje informacje określone w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.
Rachunek zysków i strat Towarzystwa sporządzono w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Towarzystwo w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący nie dokonało istotnych zmian w zakresie sposobu sporządzania sprawozdania.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Podstawowy przedmiot działalności Towarzystwa

Przedmiotem działalności Towarzystwa, zgodnie ze statutem, jest zarządzanie AXA Otwartym Funduszem Emerytalnym („AXA OFE”) oraz jego reprezentowanie wobec osób trzecich.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe82 923 011,5691 787 577,94
IWartości niematerialne i prawne57 185,5966 586,89
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne49 216,2839 570,10
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne7 969,3127 016,79
IIRzeczowe aktywa trwałe65 878,6595 068,67
1Środki trwałe65 878,6595 068,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej60 139,5581 606,17
c) urządzenia techniczne i maszyny5 739,1013 462,50
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe80 868 750,0089 579 990,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe80 868 750,0089 579 990,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach80 868 750,0089 579 990,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe80 868 750,0089 579 990,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 931 197,322 045 932,38
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 706 278,351 764 783,57
2Inne rozliczenia międzyokresowe224 918,97281 148,81
BAktywa obrotowe78 449 273,2354 761 645,88
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe6 081 812,765 791 631,08
1Należności od jednostek powiązanych180 341,98227 866,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:146 028,00143 465,25
– do 12 miesięcy146 028,00143 465,25
– powyżej 12 miesięcy
b) inne34 313,9884 401,43
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 901 470,785 563 764,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 602 787,945 100 524,81
– do 12 miesięcy4 602 787,945 100 524,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych26 727,4128 562,50
c) inne1 271 955,43434 677,09
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe72 223 027,3148 878 283,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe72 223 027,3148 878 283,65
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach55 433 828,3831 480 150,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe40 405 664,0031 480 150,00
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe15 028 164,38
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 789 198,9317 398 133,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 703 774,0817 398 133,65
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne10 085 424,85
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe144 433,1691 731,15
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem161 372 284,79146 549 223,82
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny145 231 884,07134 628 105,91
IKapitał (fundusz) podstawowy72 982 000,0071 612 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:29 913 638,1618 495 893,14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 028 400,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto42 336 245,9134 491 812,77
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 140 400,7211 921 117,91
IRezerwy na zobowiązania6 631 887,226 513 845,75
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 581,95149,90
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 209 000,252 011 043,33
– długoterminowa277 779,02219 829,09
– krótkoterminowa1 931 221,231 791 214,24
3Pozostałe rezerwy4 401 305,024 502 652,52
– długoterminowe4 401 305,024 502 652,52
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 115 101,163 835 205,41
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 270 229,631 204 940,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 270 229,631 204 940,73
– do 12 miesięcy1 270 229,631 204 940,73
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 810 557,552 545 863,25
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 017 821,94922 221,93
– do 12 miesięcy1 017 821,94922 221,93
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 777 411,781 623 346,15
h) z tytułu wynagrodzeń14 683,75159,00
i) inne640,08136,17
4Fundusze specjalne34 313,9884 401,43
IVRozliczenia międzyokresowe2 393 412,341 572 066,75
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 393 412,341 572 066,75
– długoterminowe
– krótkoterminowe2 393 412,341 572 066,75
Pasywa razem161 372 284,79146 549 223,82
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:67 072 983,3266 504 259,32
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów67 072 983,3266 504 259,32
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej18 182 612,3828 332 880,16
IAmortyzacja43 418,0796 252,99
IIZużycie materiałów i energii85 628,5581 481,14
IIIUsługi obce6 631 694,0613 138 758,82
IVPodatki i opłaty, w tym:2 566 781,256 940 274,21
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 445 359,016 919 543,57
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 170 682,411 012 219,20
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe239 049,03144 350,23
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)48 890 370,9438 171 379,16
DPozostałe przychody operacyjne185 963,26739 243,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne185 963,26739 243,48
EPozostałe koszty operacyjne11 822,804 993,04
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne11 822,804 993,04
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)49 064 511,4038 905 629,60
GPrzychody finansowe4 166 321,224 999 966,65
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 743 001,223 798 166,65
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:111 000,0047 500,00
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych1 312 320,001 154 300,00
VInne
HKoszty finansowe887 353,441 291 039,63
IOdsetki, w tym:1 797,341 301,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:155 400,00613 000,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych643 536,00590 709,00
IVInne86 620,1086 029,63
IZysk (strata) brutto (F+G–H)52 343 479,1842 614 556,62
JPodatek dochodowy10 007 233,278 122 743,85
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)42 336 245,9134 491 812,77
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)134 628 105,91157 365 903,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach134 628 105,91157 365 903,28
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu71 612 000,00116 612 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 370 000,00-45 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 370 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 370 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)45 000 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)45 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu72 982 000,0071 612 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu18 495 893,1416 560 414,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego11 417 745,021 935 479,14
a) zwiększenie (z tytułu)11 417 745,021 935 479,14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej8 658 400,00
– podziału zysku (ustawowo)2 759 345,021 935 479,14
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu29 913 638,1618 495 893,14
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu10 028 400,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-10 028 400,0010 028 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)31 732 467,7510 028 400,00
- wpłaty kapitału przez akcjonariusza (brak rejestracji)10 028 400,00
- rozliczenie wyniku finansowego31 732 467,75
b) zmniejszenie (z tytułu)41 760 867,75
- wypłaty dywidendy31 732 467,75
- rejestracja w KRS kapitału wpłaconego przez akcjonariusza10 028 400,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 028 400,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu34 491 812,7724 193 489,28
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu34 491 812,7724 193 489,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach34 491 812,7724 193 489,28
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)34 491 812,7724 193 489,28
- z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych
- z tytułu wypłaty dywidendy31 732 467,7522 258 010,14
- z tytułu zwiększenia kapitału zapasowego (ustawowo)2 759 345,021 935 479,14
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty zyskiem z lat ubiegłych
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto42 336 245,9134 491 812,77
Azysk netto42 336 245,9134 491 812,77
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)145 231 884,07134 628 105,91
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)106 282 537,83102 895 638,16
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej43 216 264,9334 572 903,66
IZysk (strata) netto42 336 245,9134 491 812,77
IIKorekty razem880 019,0281 090,89
1Amortyzacja43 418,0796 252,99
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-28 145,79-30 308,85
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 530 149,23-3 368 656,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-624 384,001 909,00
5Zmiana stanu rezerw118 041,47-606 590,86
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-290 181,683 384 324,43
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 279 895,75-662 108,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych883 378,641 235 959,95
10Inne korekty28 145,7930 308,84
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)43 216 264,9334 572 903,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-22 178 156,75-500 420,63
IWpływy33 571 470,0044 119 940,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:33 571 470,0044 119 940,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach33 571 470,0044 119 940,00
– zbycie aktywów finansowych31 000 000,0040 300 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki2 571 470,003 819 940,00
– inne wpływy z aktywów finansowych
IIWydatki55 749 626,7544 620 360,63
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 826,7530 360,63
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:55 744 800,0044 590 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach55 744 800,0044 590 000,00
– nabycie aktywów finansowych55 744 800,0044 590 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-22 178 156,75-500 420,63
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-31 732 467,75-57 229 610,14
IWpływy10 028 400,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału10 028 400,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki31 732 467,7567 258 010,14
1Nabycie udziałów (akcji) własnych45 000 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli31 732 467,7522 258 010,14
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-31 732 467,75-57 229 610,14
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-10 694 359,57-23 157 127,11
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 694 359,57-23 157 127,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu17 398 133,6540 555 260,76
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 703 774,0817 398 133,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok52 343 479,0042 614 557,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 570,00
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 341 479,002 313 389,00
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 504 299,002 135 862,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:330 741,00136 727,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 793 422,002 943 521,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 376 964,003 787 310,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym52 248 927,0041 729 968,00
K. Podatek dochodowy9 927 296,007 928 694,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

-