Szczegóły spółki

Nazwa "UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8860000340
REGON 000288308
KRS 0000110745
Adres ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój
Telefon 748 493 119
Faks 748 493 119
E-mail uzdrowisko@szczawno-jedlina.pl
WWW b.d.
PKD
  • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 8610Z — działalność szpitali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.43
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.78 0.77
Płynność bieżąca (CR) 0.59 0.47
Płynność szybka (QR) 0.56 0.45
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.78 0.77
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -13.71% -9.37%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -12.17% -8.09%
Rentowność aktywów (ROA) -6.85% -4.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-18 222/2019 341 1127633
Poz. 1127633. „UZDROWISKO SZCZAWNO-
-JEDLINA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21927/19/471]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZALEW-
SKA 2. IZABELLA 3. 67021300760 2 1. BUKOW-
SKI 2. JERZY JACEK 3. 59062210351 wpisać:
3 1. POŚWIAT DĄBROWSKA 2. AGNIESZKA
3. 81112012082 4 1. KULCZYŃSKI 2. TOMASZ
3. 85112512092
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 1 2. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALI-


STYCZNA 3 2. 87 90 Z OPIEKA CAŁKOWITA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY 4 2. 11 07 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD
BUTELKOWANYCH 5 2. 08 99 Z POZOSTAŁE
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 86 21 Z PRAKTYKA
LEKARSKA OGÓLNA 7 2. 86 90 E POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOT-
NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI wykreślić: 10 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 11 2. 87 20 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABU-
RZENIAMI PSYCHICZNYMI 12 2. 86 21 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA OGÓLNA 13 2. 86 22 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 14 2. 86
90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 15 2. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 16 2. 87 30
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH 17 2. 11 07 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD
BUTELKOWANYCH 18 2. 08 99 Z POZOSTAŁE
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 19 2. 09 90 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZO-
STAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 20 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE-
ROWANIA 21 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWA-
TEROWANIE 22 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO-
STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH-
NICZNYCH 23 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTO-
WYCH I REKREACYJNYCH 24 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 25 2. 96 04 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ 26 2. 86 90 C PRAK-
TYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 27 2. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 28
2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 29
2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 30 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE-
RING) 31 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 32 2. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 33 2. 72 20
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI-
STYCZNYCH 34 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 35 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 36 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 37 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 38 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO-
DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39
2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZO-
STAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 40 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIER-
ŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTO-
WEGO 41 2. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET
WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 42 2. 77 29 Z WYPO-
ŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
43 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 44 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 45 2. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI-
ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 46
2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 47 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 48 2. 90 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
49 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 50 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 51 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
52 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 53 2. 49
39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASA-
ŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
54 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWY-
WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 55 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY-
WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJA-
LISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 56 2. 73 12 B POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
57 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 58 2. 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Poz. 1127633. „UZDROWISKO SZCZAWNO-
-JEDLINA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21927/19/471]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZALEW-
SKA 2. IZABELLA 3. 67021300760 2 1. BUKOW-
SKI 2. JERZY JACEK 3. 59062210351 wpisać:
3 1. POŚWIAT DĄBROWSKA 2. AGNIESZKA
3. 81112012082 4 1. KULCZYŃSKI 2. TOMASZ
3. 85112512092
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 1 2. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALI-


STYCZNA 3 2. 87 90 Z OPIEKA CAŁKOWITA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY 4 2. 11 07 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD
BUTELKOWANYCH 5 2. 08 99 Z POZOSTAŁE
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 86 21 Z PRAKTYKA
LEKARSKA OGÓLNA 7 2. 86 90 E POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOT-
NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI wykreślić: 10 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 11 2. 87 20 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABU-
RZENIAMI PSYCHICZNYMI 12 2. 86 21 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA OGÓLNA 13 2. 86 22 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 14 2. 86
90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 15 2. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 16 2. 87 30
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH 17 2. 11 07 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD
BUTELKOWANYCH 18 2. 08 99 Z POZOSTAŁE
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 19 2. 09 90 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZO-
STAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 20 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE-
ROWANIA 21 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWA-
TEROWANIE 22 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO-
STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH-
NICZNYCH 23 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTO-
WYCH I REKREACYJNYCH 24 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 25 2. 96 04 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ 26 2. 86 90 C PRAK-
TYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 27 2. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 28
2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 29
2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 30 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE-
RING) 31 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 32 2. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 33 2. 72 20
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI-
STYCZNYCH 34 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 35 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 36 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 37 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 38 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO-
DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39
2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZO-
STAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 40 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIER-
ŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTO-
WEGO 41 2. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET
WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 42 2. 77 29 Z WYPO-
ŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
43 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 44 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 45 2. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI-
ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 46
2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 47 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 48 2. 90 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
49 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 50 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 51 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
52 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 53 2. 49
39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASA-
ŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
54 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWY-
WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 55 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY-
WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJA-
LISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 56 2. 73 12 B POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
57 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 58 2. 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2019-10-24 207/2019 415 1091047
Poz. 1091047. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.05.2002.
[RDF/179328/19/665]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1091047. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.05.2002.
[RDF/179328/19/665]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-31 147/2019 1260 930147
Poz. 930147. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8895/19/298]W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14.02.2019 R. REP. A NR
617/2019 NOTARIUSZ IWONA ŁACNY Z KANCELA-
RII NOTARIALNEJ NATARIUSZY MONIKI BARCZUK,
IWONY ŁACNY S.C. WE WROCŁAWIU UL. SIENKIE-
WICZA 34A - ZMIENIONO TREŚĆ: §7, §8 UST. 3, §25
UST. 1 PKT 14, §25 UST. 1 PKT 15, §46 UST. 1 PKT 9

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 35975000,00 ZŁ
wpisać: 1. 38975000,00 ZŁ wykreślić: 2. 35975000,00
ZŁ wpisać: 2. 38975000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3597500
wpisać: 3. 3897500 wykreślić: 5. 2200000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 3000000,00 ZŁ wykreślić: 6. 35975000,00 ZŁ
wpisać: 6. 38975000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 930147. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8895/19/298]W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14.02.2019 R. REP. A NR
617/2019 NOTARIUSZ IWONA ŁACNY Z KANCELA-
RII NOTARIALNEJ NATARIUSZY MONIKI BARCZUK,
IWONY ŁACNY S.C. WE WROCŁAWIU UL. SIENKIE-
WICZA 34A - ZMIENIONO TREŚĆ: §7, §8 UST. 3, §25
UST. 1 PKT 14, §25 UST. 1 PKT 15, §46 UST. 1 PKT 9

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 35975000,00 ZŁ
wpisać: 1. 38975000,00 ZŁ wykreślić: 2. 35975000,00
ZŁ wpisać: 2. 38975000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3597500
wpisać: 3. 3897500 wykreślić: 5. 2200000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 3000000,00 ZŁ wykreślić: 6. 35975000,00 ZŁ
wpisać: 6. 38975000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-06-06 109/2019 594 365562
Poz. 365562. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4453/19/524]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DYNAK 2. ZBI-
GNIEW 3. 60120200379 2 1. KAŚNIKOWSKA 2. BAR-
BARA 3. 66111601941 3 1. SZYMAŃCZYK 2. JERZY
ANDRZEJ 3. 55112607599 wpisać: 4 1. KRĘCI-
CHWOST 2. CZESŁAW KAZIMIERZ 3. 46081306637
5 1. MAZIARZ 2. PIOTR 3. 66012005116 6 1. KASZTE-
LOWICZ 2. JUSTYNA 3. 85041406363
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NIEWĘGŁOW-
SKA 2. KATARZYNA 3. 79090709904 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. GRZYBOWSKI 2. IRENE-
USZ 3. 67071905915 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 365562. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4453/19/524]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DYNAK 2. ZBI-
GNIEW 3. 60120200379 2 1. KAŚNIKOWSKA 2. BAR-
BARA 3. 66111601941 3 1. SZYMAŃCZYK 2. JERZY
ANDRZEJ 3. 55112607599 wpisać: 4 1. KRĘCI-
CHWOST 2. CZESŁAW KAZIMIERZ 3. 46081306637
5 1. MAZIARZ 2. PIOTR 3. 66012005116 6 1. KASZTE-
LOWICZ 2. JUSTYNA 3. 85041406363
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NIEWĘGŁOW-
SKA 2. KATARZYNA 3. 79090709904 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. GRZYBOWSKI 2. IRENE-
USZ 3. 67071905915 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-03-11 49/2019 294 106527
Poz. 106527. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1848/19/399]

W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SKRZYWANEK 2. PAWEŁ ANDRZEJ
3. 65112506330 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. GRZEGORCZYK 2. BARBARA 3. 60021702549
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 106527. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1848/19/399]

W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SKRZYWANEK 2. PAWEŁ ANDRZEJ
3. 65112506330 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. GRZEGORCZYK 2. BARBARA 3. 60021702549
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-09 218/2018 1430 978761
Poz. 978761. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17496/18/228]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2018 R., NOTARIUSZ
BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP.A NR
49629/2018 - ZMIENIONO TREŚĆ §7, §8 UST.3, §2
UST.3, §21 UST.2 I §25 UST.1 PKT 17
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 33775000,00
ZŁ wpisać: 1. 35975000,00 ZŁ 2. 35975000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 3377500 wpisać: 3. 3597500 wykre-
ślić: 5. 33775000,00 ZŁ wpisać: 5. 2200000,00 ZŁ
6. 35975000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 2200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 220000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 978761. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17496/18/228]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2018 R., NOTARIUSZ
BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP.A NR
49629/2018 - ZMIENIONO TREŚĆ §7, §8 UST.3, §2
UST.3, §21 UST.2 I §25 UST.1 PKT 17
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 33775000,00
ZŁ wpisać: 1. 35975000,00 ZŁ 2. 35975000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 3377500 wpisać: 3. 3597500 wykre-
ślić: 5. 33775000,00 ZŁ wpisać: 5. 2200000,00 ZŁ
6. 35975000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 2200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 220000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-04-24 80/2018 268 107358
Poz. 107358. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8603/18/402]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica SIEN-
KIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 58-310 poczta
SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA nr domu 5 kod pocztowy 58-310
poczta SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA
Poz. 107358. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8603/18/402]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica SIEN-
KIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 58-310 poczta
SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA nr domu 5 kod pocztowy 58-310
poczta SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA
2018-02-09 29/2018 285 38976
Poz. 38976. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1816/18/631]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2017 R., NOTARIUSZ
BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP.A NR
36686/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §7 I §8 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 32775000,00 ZŁ
wpisać: 1. 33775000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3277500
wpisać: 3. 3377500 wykreślić: 5. 32775000,00 ZŁ
wpisać: 5. 33775000,00 ZŁ PRub. Informacja o wnie-
sieniu aportu 1 1. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 38976. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1816/18/631]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2017 R., NOTARIUSZ
BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP.A NR
36686/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §7 I §8 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 32775000,00 ZŁ
wpisać: 1. 33775000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3277500
wpisać: 3. 3377500 wykreślić: 5. 32775000,00 ZŁ
wpisać: 5. 33775000,00 ZŁ PRub. Informacja o wnie-
sieniu aportu 1 1. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki