Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaŚródmieście
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaŚródmieście
UlicaKrucza
Nr domu50
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-025
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000109815

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady przewidziane w ustawie o rachunkowości w celu osiągnięcia niżej wymienionych celów:
▪ Rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego spółki,
▪ Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i podstaw do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego,
▪ Prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody i koszty naliczane są według zasady memoriałowej przy stosowaniu zasad wspolmierności przychodów i kosztów niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są i ujmowane w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy. Środki trwałe amortyzowane są metoda liniową a dokonywane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, aktualizując ich wartość. Odpisy z aktualizacji wyceny należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych.
Zobowiązania zostały ujęte w kwotach wymaganej zapłaty.
Wyrażone na dzień bilansowy w walutach obcych należności i zobowiązania wyrażane są według średniego kursu danej waluty ustalonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Krajowe środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2018 r.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Spółka tworzy rezerwy w szczególności na: roszczenia co do których toczą się sprawy sądowe, z tytułu roszczeń z zakresu prawa pracy oraz sprawy z tytułu roszeń od byłych najemców.
Rezerwy wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości zgodnie z zasadą ostrożności wyceny.

Agencja wykazuje Rozliczenia Międzyokresowe Czynne Krótkoterminowe w danym roku, tytułem obliczonych do wypłaty w przyszłych okresach powierzchni wystawienniczych z projektu Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand, przedpłat na czynsze za wynajem biur przez Zagraniczne Biura Handlowe, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenia i prasę.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalony na podstawie Rachunku Zysków i Strat w wariancie kalkulacyjnym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 742 103,336 490 166,11
IWartości niematerialne i prawne139 863,7932 200,12
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne139 863,7932 200,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 968 986,642 631 396,22
1Środki trwałe2 803 798,062 585 396,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)688 117,50688 117,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 573 358,851 662 570,37
c) urządzenia techniczne i maszyny371 989,3562 267,28
d) środki transportu77 762,8277 762,82
e) inne środki trwałe92 569,5494 678,25
2Środki trwałe w budowie165 188,5846 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 633 252,903 826 569,77
1Nieruchomości3 633 252,903 826 569,77
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe106 814 174,09137 632 752,72
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe6 236 260,132 052 480,13
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 236 260,132 052 480,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 641 114,09472 990,70
– do 12 miesięcy1 641 114,09472 990,70
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych373 858,46322 378,46
c) inne4 221 287,581 257 110,97
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe98 185 754,96133 755 100,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe98 185 754,96133 755 100,71
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne98 185 754,96133 755 100,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach98 185 754,96132 063 122,81
– inne środki pieniężne1 691 977,90
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 392 159,001 825 171,88
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem113 556 277,42144 122 918,83
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny100 952 168,6221 033 732,30
IKapitał (fundusz) podstawowy138 006 600,0021 818 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 420 268,831 420 268,83
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 204 536,53-214 830,63
VIZysk (strata) netto-36 270 163,68-1 989 705,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 604 108,80123 089 186,53
IRezerwy na zobowiązania1 274 645,92790 338,19
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne868 633,92713 478,19
– długoterminowa200 597,20
– krótkoterminowa668 036,72713 478,19
3Pozostałe rezerwy406 012,0076 860,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe406 012,0076 860,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 286 105,19121 734 234,44
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 140 157,42121 653 363,15
a) kredyty i pożyczki234 931,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 945 837,064 480 614,55
– do 12 miesięcy2 945 837,064 480 614,55
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi70 461,18
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 031 459,2512 238,50
h) z tytułu wynagrodzeń97 466,8933 853,82
i) inne760 001,39117 126 656,28
4Fundusze specjalne145 947,7780 871,29
IVRozliczenia międzyokresowe4 043 357,69564 613,90
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 043 357,69564 613,90
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 043 357,69564 613,90
Pasywa razem113 556 277,42144 122 918,83
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:79 000 050,2237 976 576,85
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów79 000 050,2237 976 576,85
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-97 349 219,46-36 733 363,20
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-97 349 219,46-36 733 363,20
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-18 349 169,241 243 213,65
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu-3 576 132,83-1 528 514,76
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-21 925 302,07-285 301,11
GPozostałe przychody operacyjne804 352,2964 253,84
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 040,00600,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne795 312,2963 653,84
HPozostałe koszty operacyjne-14 035 904,66-1 523 478,45
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-14 035 904,66-1 523 478,45
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-35 156 854,44-1 744 525,72
JPrzychody finansowe62 370,3444 721,76
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:62 370,3444 093,43
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne628,33
KKoszty finansowe-1 045 617,58-271 949,94
IOdsetki, w tym:-444 840,60-6 663,91
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-600 776,98-265 286,03
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-36 140 101,68-1 971 753,90
MPodatek dochodowy-130 062,00-17 952,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-36 270 163,68-1 989 705,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)21 033 732,3010 321 438,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach21 033 732,3010 321 438,20
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu21 818 000,009 116 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego116 188 600,0012 702 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)116 188 600,0012 702 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)116 188 600,0012 702 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu138 006 600,0021 818 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 266 927,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 266 927,79
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 266 927,79
– pokrycia straty1 266 927,79
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 420 268,831 420 268,83
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 420 268,831 420 268,83
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 263 293,26
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-1 263 293,26
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 263 293,26
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 204 536,53-1 022 294,08
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 204 536,53-1 022 294,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 204 536,53-1 022 294,08
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)807 463,45
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 204 536,53-214 830,63
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 204 536,53-214 830,63
6Wynik netto-36 270 163,68-1 989 705,90
Azysk netto
Bstrata netto-36 270 163,68-1 989 705,90
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)100 952 168,6221 033 732,30
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)100 952 168,6221 033 732,30
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-34 122 635,122 263 964,24
IZysk (strata) netto-36 270 163,68-1 989 705,90
IIKorekty razem2 147 528,564 253 670,14
1Amortyzacja1 727 345,061 739 399,60
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 663,91
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-9 040,00-600,00
5Zmiana stanu rezerw484 307,73455 241,44
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-4 183 780,00-1 251 740,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 216 939,104 457 192,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 911 756,67-1 152 486,78
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-34 122 635,122 263 964,24
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 681 642,28-1 575 946,23
IWpływy9 040,00600,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 040,00600,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-1 690 682,28-1 576 546,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 690 682,28-1 576 546,23
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 681 642,28-1 575 946,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej234 931,65128 595 336,09
IWpływy234 931,65128 602 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału128 602 000,00
2Kredyty i pożyczki234 931,65
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-6 663,91
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-6 663,91
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)234 931,65128 595 336,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-35 569 345,75129 283 354,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-35 569 345,75129 283 354,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych2 754,201 924,49
FŚrodki pieniężne na początek okresu133 755 100,714 471 746,61
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:98 185 754,96133 755 100,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania268 841,961 098 015,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-36 140 101,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:58 998 976,4958 998 976,49
dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;55 482 565,6455 482 565,64art 17 ust 1 pkt 47
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 2 726 034,992 726 034,99art 17 ust 1 pkt 53
rozwiązane rezerwy790 375,86790 375,86art 12 ust 1 pkt 5 lit a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-95 855 697,36-95 855 697,36
koszty związane z realizacją dotacji-89 533 289,29-89 533 289,29art 16 ust 1 pkt 58
odsetki-444 766,45-444 766,45art 16 ust 1 pkt 21
przekazane darowizny-3 290 918,09-3 290 918,09art 16 ust 1 pkt 14
kary umowne-748 503,13-748 503,13art 16 ust 1 pkt 22
amortyzacja-69 608,92-69 608,92art 16 ust 1 pkt 48
Vat nie odliczony-85 817,29-85 817,29art 16 ust 1 pkt 46
rezerwy-1 682 794,19-1 682 794,19art 16 ust 1 pkt 26
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-32 083,00-32 083,00
50% straty z roku 2016
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym684 536,19
K. Podatek dochodowy130 062,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wszystkie znane i znaczące zdarzenia zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki