Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatWAŁBRZYSKI
GminaM.WAŁBRZYCH
MiejscowośćWAŁBRZYCH
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatWAŁBRZYSKI
GminaM.WAŁBRZYCH
UlicaWYSOCKIEGO
Nr domu17
MiejscowośćWAŁBRZYCH
Kod pocztowy58-300
PocztaWAŁBRZYCH
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000108417

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego oraz rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, uwzględniając zasadę ostrożności wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz ze względu na niski poziom istotności przy tworzeniu rezerw wynikający z ograniczenia zakresu świadczeń i stosowania podstawy naliczenia w wysokości ustawowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki na podstawie rocznego planu amortyzacji, zgodnie z art. 16i ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 zmiana w Dz.U. z 2017 r. poz. 2175, 2201, 2369).
Odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje metodą liniową.
Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł amortyzowano w sposób uproszczony, polegający na dokonywaniu odpisów jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu oddania środka do używania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

rachunek zysków i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 703 838,793 776 495,53
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 703 838,793 776 495,53
1Środki trwałe3 638 847,793 711 504,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)451 371,03451 371,03
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 009 688,513 125 117,78
c) urządzenia techniczne i maszyny116 052,0965 850,04
d) środki transportu35 329,4142 938,85
e) inne środki trwałe26 406,7526 226,83
2Środki trwałe w budowie64 991,0064 991,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe994 328,47960 254,24
IZapasy1 200,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 200,00
IINależności krótkoterminowe89 279,4662 440,51
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek89 279,4662 440,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:82 532,1655 714,34
– do 12 miesięcy79 982,8452 709,22
– powyżej 12 miesięcy2 549,323 005,12
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 747,306 726,17
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe901 392,92895 652,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe901 392,92895 652,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne901 392,92895 652,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach901 392,92895 652,00
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 656,09961,73
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 698 167,264 736 749,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 395 888,004 398 083,76
IKapitał (fundusz) podstawowy5 623 000,005 623 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 224 916,24-1 178 674,24
VIZysk (strata) netto-2 195,76-46 242,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania302 279,26338 666,01
IRezerwy na zobowiązania17 239,3544 611,20
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy17 239,3544 611,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe17 239,3544 611,20
IIZobowiązania długoterminowe16 458,0016 458,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek16 458,0016 458,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne16 458,0016 458,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe98 925,7499 440,64
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek98 925,7499 440,64
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:49 350,8842 780,96
– do 12 miesięcy49 350,8842 780,96
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych28 911,9432 090,16
h) z tytułu wynagrodzeń3 906,60
i) inne20 662,9220 662,92
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe169 656,17178 156,17
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe169 656,17178 156,17
– długoterminowe161 156,17169 656,17
– krótkoterminowe8 500,008 500,00
Pasywa razem4 698 167,264 736 749,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 454 710,791 437 945,68
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 404 840,891 375 369,23
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów49 869,9062 576,45
BKoszty działalności operacyjnej1 488 430,311 498 084,25
IAmortyzacja185 346,02177 496,61
IIZużycie materiałów i energii402 484,29387 999,33
IIIUsługi obce189 029,77166 311,39
IVPodatki i opłaty, w tym:138 114,00136 180,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia471 398,79524 844,11
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:87 396,1589 955,19
– emerytalne43 091,8245 684,41
VIIPozostałe koszty rodzajowe14 661,2915 297,62
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-33 719,52-60 138,57
DPozostałe przychody operacyjne38 572,4043 833,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych151,43
IIDotacje8 500,008 500,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne29 920,9735 333,55
EPozostałe koszty operacyjne21 454,7844 403,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne21 454,7844 403,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-16 601,90-60 708,73
GPrzychody finansowe17 604,9415 877,48
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:17 604,9415 877,48
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe3 198,801 410,75
IOdsetki, w tym:3 198,801 410,75
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 195,76-46 242,00
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 195,76-46 242,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 398 083,764 444 325,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 398 083,764 444 325,76
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 623 000,005 623 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 623 000,005 623 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 178 674,24-1 113 601,69
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 178 674,241 113 601,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 178 674,241 113 601,69
a) zwiększenie (z tytułu)46 242,0065 072,55
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia46 242,0065 072,55
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 224 916,241 178 674,24
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 224 916,24-1 178 674,24
6Wynik netto-2 195,76-46 242,00
Azysk netto
Bstrata netto2 195,7646 242,00
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 395 888,004 398 083,76
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 395 888,004 398 083,76
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej123 200,72140 504,75
IZysk (strata) netto-2 195,76-46 242,00
IIKorekty razem125 396,48186 746,75
1Amortyzacja185 346,02177 496,61
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4 770,52
5Zmiana stanu rezerw-27 371,8521 379,58
6Zmiana stanu zapasów1 200,00-1 200,00
7Zmiana stanu należności-26 838,9513 806,78
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-514,90-18 495,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 194,36-6 241,10
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)123 200,72140 504,75
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-117 459,80-34 704,73
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki117 459,8034 704,73
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych117 459,8032 869,92
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne1 834,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-117 459,80-34 704,73
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 740,92105 800,02
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu895 652,00789 851,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:901 392,92895 652,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 195,76-46 242,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:9 625,0032 856,62
dotacja na zakup środków trwałych8 500,00art 17 ust 1 pkt 218 500,00
z tytułu dofinansowania PFRON1 125,00art 12 ust 3e1 125,00
z tytułu rozwiązania zbędnej rezerwy na zobowiązaniaart 12 ust 1 pkt 5a23 231,62
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 125,003 301,85
otrzymane dofinansowanie z PFRON za rok poprzedni1 125,00art 12 ust 3e3 301,85
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:32 748,1461 261,90
amortyzacja od środków trwałych finansowanych z dotacji8 500,00art 16 ust 1 pkt 488 500,00
wydatki na rzecz członków Rady Nadzorczej7 008,79art 16 ust 1 pkt 38a8 150,70
rezerwa na przyszłe zobowiązania 17 239,35art 16 ust 1 pkt 2744 611,20
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:44 611,20
wypłata odszkodowania 44 611,20art 15 ust 4d
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-22 558,82-14 534,87
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki