Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat OLEŚNICA
Gmina OLEŚNICA
Miejscowość CIEŚLE
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat OLEŚNICKI
Gmina OLEŚNICA
Ulica CIEŚLE
Nr domu 44
Miejscowość OLEŚNICA
Kod pocztowy 56-400
Poczta OLEŚNICA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000107876

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego
Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego
Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią .
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Oprogramowanie komputerowe 5 lat,
Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 lat
Urządzenia techniczne i maszyny od 5 do 14 lat
Środki transportu od 5 do 14 lat
Inne środki trwałe 5 lat
Środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 10 000,00 złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
Leasing
Spółka nie jest stroną umów leasingowych.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat

.

Udziały w jednostkach podporządkowanych
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącej wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów finansowych aktualizuje się w razie utraty ich wartości zgodnie z zasadami opisanymi .,
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są zaliczane do przychodów lub kosztów finansowych. Wycena pozostałych kategorii aktywów finansowych jest ujmowana w przychodach i kosztach finansowych.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
 materiały i towary – według ceny nabycia,
 produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Do wyceny rozchodu zapasów stosowana jest metoda “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odp
isu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności:
 ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z przyjętych przez Spółkę niefakturowanych dostaw i usług prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Zobowiązania finansowe
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartej między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe jako:
 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 pozostałe zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, zobowiązania finansowe są ujmowane według wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych z uwzględnieniem poniesionych kosztów transakcji.
Spółka zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte pożyczki i kredyty, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego .
Spółka naliczyła odsetki od przedterminowych zobowiązań na dzień bilansowy.
Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfina
nsowanych z tych źródeł,
 ujemną wartość firmy,
 przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Ujemna wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a wyższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.
Ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.
Ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez Spółkę przejmującą na dzień połączenia, niestanowiących jednak zobowiązania ujawnionego w wyniku połączenia. Odpis ten następuje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wpływają na wynik finansowy. Jeżeli straty i koszty te nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się w sposób określony w paragrafie wyżej.
Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie wykorzystuje rachunkowości zabezpieczeń.

Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, za wyjątkiem różnic przejściowych dotyczących wartości firmy, której amortyzacja nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania lub wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na podstawę opodatkowania.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielni

e. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ze względu na trudną sytuację Spółki aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzono do wysokości rezerwy z tego tytułu.

Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły w Spółce transakcje wyrażone w walucie obcej.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi.
Przychody z tytułu umów o budowę
Przychody z wykonania niezakończonej usługi objętej umową o budowę, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.
Przychody z wykonania niezakończonej usługi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.
W przypadku gdy umowa o usługę, w tym budowlaną, przewiduje, że cenę za tę usługę ustala się w wysokości ryczałtu - to przychód z wykonania niezakończonej usługi ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi, o ile stopień zaawansowania usługi na dzień bilansowy może zostać ustalony w sposób wiarygodny.
Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi lub przewidywany, całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.
Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także przewidywanych całkowitych przychodów z wykonania usługi, powinna być przez Spółkę, nie później niż na dzień bilansowy, zweryfikowana. Spowodowane weryfikacją korekty wpływają na wynik finansowy Spółki tego okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono weryfikację.

Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów, przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową wpływają na wynik finansowy Spółki w okresie, w którym Spółka uzyska informacje o tych przewidywanych stratach.

Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Ujmowanie kosztów

Koszty z tytułu umów o budowę
Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąp
iły.
Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.
Koszty wytworzenia niezakończonej usługi obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy, związane z realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.
Poprawność ustalania przewidywanych całkowitych kosztów związanych z wykonaniem usługi, powinna być przez Spółkę, nie później niż na dzień bilansowy, zweryfikowana. Spowodowane weryfikacją korekty wpływają na wynik finansowy Spółki tego okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono weryfikację.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły w Spółce kontrakty długoterminowe.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W sprawozdaniu finansowym, spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną , wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i koszty z nimi związane zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnością wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 12 438 749,36 12 084 296,17
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 12 428 249,36 12 073 796,17
1 Środki trwałe 10 172 212,80 10 791 296,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 411 640,07 1 411 640,07
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 959 292,43 7 082 079,30
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 495 963,78 1 923 989,16
d) środki transportu 292 681,35 356 195,73
e) inne środki trwałe 12 635,17 17 391,91
2 Środki trwałe w budowie 2 256 036,56 1 282 500,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 10 500,00 10 500,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 10 500,00 10 500,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 10 500,00 10 500,00
– udziały lub akcje 10 500,00 10 500,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 324 644,90 3 805 656,31
I Zapasy 426 531,08 365 713,70
1 Materiały 175 383,27 170 021,88
2 Półprodukty i produkty w toku 208 347,81 117 948,83
3 Produkty gotowe 42 800,00 77 742,99
II Należności krótkoterminowe 1 796 414,86 3 285 614,29
1 Należności od jednostek powiązanych 441 074,19 196 613,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 441 074,19 196 613,02
– do 12 miesięcy 431 009,04 186 547,87
– powyżej 12 miesięcy 10 065,15 10 065,15
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 1 355 340,67 3 089 001,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 857 872,88 2 928 217,59
– do 12 miesięcy 383 223,66 1 445 790,13
– powyżej 12 miesięcy 474 649,22 1 482 427,46
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 422 004,30 67 344,74
c) inne 75 463,49 93 438,94
III Inwestycje krótkoterminowe 98 372,68 153 932,19
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 98 372,68 153 932,19
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98 372,68 153 932,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 98 372,68 153 932,19
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 326,28 396,13
Aktywa razem 14 763 394,26 15 889 952,48
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -21 323 143,28 -27 657 391,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 261 780,00 3 261 780,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 580 023,85 1 580 023,85
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 1 580 023,85 1 580 023,85
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -32 499 195,18 -39 961 227,98
VI Zysk (strata) netto 6 334 248,05 7 462 032,80
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 086 537,54 43 547 343,81
I Rezerwy na zobowiązania 4 512 776,13 4 537 911,55
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 413 638,00 1 413 638,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 316 360,71 316 360,71
– długoterminowa 120 532,99 120 532,99
– krótkoterminowa 195 827,72 195 827,72
3 Pozostałe rezerwy 2 782 777,42 2 807 912,84
– długoterminowe
– krótkoterminowe 2 782 777,42 2 807 912,84
II Zobowiązania długoterminowe 659 801,65 989 702,53
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 659 801,65 989 702,53
a) kredyty i pożyczki 659 801,65 989 702,53
III Zobowiązania krótkoterminowe 14 309 006,94 16 891 660,58
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 448 004,49 391 420,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 84 782,57 64 198,81
– do 12 miesięcy 84 782,57 64 198,81
b) inne 363 221,92 327 221,92
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12 998 878,06 15 631 301,85
a) kredyty i pożyczki 7 315 924,31 8 015 924,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 751 306,78 4 230 491,10
– do 12 miesięcy 1 614 948,20 1 881 171,07
– powyżej 12 miesięcy 1 136 358,58 2 349 320,03
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 701 031,06 3 188 763,01
h) z tytułu wynagrodzeń 216 644,25 184 462,78
i) inne 13 971,66 11 660,65
4 Fundusze specjalne 862 124,39 868 938,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 16 604 952,82 21 128 069,15
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 16 604 952,82 21 128 069,15
– długoterminowe 10 929 657,39 15 766 551,81
– krótkoterminowe 5 675 295,43 5 361 517,34
Pasywa razem 14 763 394,26 15 889 952,48
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 328 455,74 14 129 025,74
– od jednostek powiązanych 2 046 799,57 1 637 735,25
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 318 360,54 14 107 881,61
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 095,20 21 144,13
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 164 891,74 12 982 061,75
– jednostkom powiązanym 126 742,46
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 156 654,16 12 958 359,13
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 237,58 23 702,62
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3 163 564,00 1 146 963,99
D Koszty sprzedaży 25 135,41 115 871,18
E Koszty ogólnego zarządu 1 444 339,30 1 511 438,70
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1 694 089,29 -480 345,89
G Pozostałe przychody operacyjne 5 282 149,66 10 046 724,86
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42 101,97 3 049 971,55
IV Inne przychody operacyjne 5 240 047,69 6 996 753,31
H Pozostałe koszty operacyjne 17 478,17 1 625 737,34
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 17 478,17 1 625 737,34
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6 958 760,78 7 940 641,63
J Przychody finansowe 22 164,84 189 025,36
II Odsetki, w tym: 112,89 44 988,41
V Inne 22 051,95 144 036,95
K Koszty finansowe 447 123,57 667 634,19
I Odsetki, w tym: 119 795,02 667 634,19
IV Inne 327 328,55
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6 533 802,05 7 462 032,80
M Podatek dochodowy 199 554,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 6 334 248,05 7 462 032,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -27 657 391,33 -35 119 424,13
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -27 657 391,33 -35 119 424,13
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 261 780,00 3 261 780,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 261 780,00 3 261 780,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 580 023,85 1 580 023,85
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 580 023,85 1 580 023,85
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -32 499 195,18 -39 961 227,98
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 462 032,80 6 199 342,31
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7 462 032,80 6 199 342,31
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 462 032,80 6 199 342,31
częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych wypracowanym zyskiem 7 462 032,80 6 199 342,31
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -39 961 227,98 -46 160 570,29
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -39 961 227,98 -46 160 570,29
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 462 032,80 6 199 342,31
częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych wypracowanym zyskiem 7 462 032,80 6 199 342,31
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -32 499 195,18 -39 961 227,98
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -32 499 195,18 -39 961 227,98
6 Wynik netto 6 334 248,05 7 462 032,80
A zysk netto 6 334 248,05 7 462 032,80
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -21 323 143,28 -27 657 391,33
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -21 323 143,28 -27 657 391,33
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 6 334 248,05 7 462 032,80
II Korekty razem -4 323 959,24 -6 439 687,88
1 Amortyzacja 645 204,44 718 351,50
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 76 241,77 27 221,92
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -39 951,97 2 512,99
5 Zmiana stanu rezerw -25 135,41 -137 346,35
6 Zmiana stanu zapasów -60 817,38 -110 103,11
7 Zmiana stanu należności 1 489 199,43 881 677,48
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 882 653,64 -2 900 527,98
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 526 046,48 -4 921 474,33
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 010 288,81 1 022 344,92
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 43 285,37 1 497 581,49
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 285,37 1 497 581,49
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 1 002 991,03 1 140 900,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 002 991,03 1 140 500,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 400,00
a) w jednostkach powiązanych 400,00
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -959 705,66 356 681,49
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 600 000,00
2 Kredyty i pożyczki 600 000,00
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 1 106 142,65 1 859 067,56
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 029 900,88 1 859 067,56
8 Odsetki 76 241,77
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 106 142,65 -1 259 067,56
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -55 559,50 119 958,85
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -55 559,51 119 958,85
F Środki pieniężne na początek okresu 153 932,19 33 973,34
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 98 372,69 153 932,19
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 6 533 950,05 7 462 032,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 5 210 968,76 5 930 419,11
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 400 047,98 769 776,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 373 484,92 171 290,71
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 122 243,92 146 374,07
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 924 133,08 2 326 307,01
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 050 285,00
K. Podatek dochodowy 199 554,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa - noty bilansowe

-

Informacja dodatkowa - noty pozostałe

-

Informacja dodatkowa - noty instrumenty finansowe

-

Informacja dodatkowa - noty RZiS

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki