Szczegóły spółki

Nazwa "POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9111729128
REGON 932091290
KRS 0000107876
Adres ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
Telefon 713 142 029
Faks 713 142 029
E-mail b.d.
WWW olesnica@poldrog.pl
PKD
 • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.74 2.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.57 -1.69
Płynność bieżąca (CR) 0.23 0.16
Płynność szybka (QR) 0.2 0.13
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.57 -1.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 52.81% 38.79%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -26.98% -29.71%
Rentowność aktywów (ROA) 46.96% 42.91%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-11 90/2020 65 21086
Poz. 21086. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA AKCYJNA
w Pile. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 kwietnia 2002 r., sygn. akt XI GReu 3/19, VII GUp 76/13.
[BMSiG-20460/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GReu 3/19 z wnioskudłużnika POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile
(KRS 0000107876), o otwarcie postępowania w przedmiocie
zmiany układu:

1. otworzył postępowanie w przedmiocie zmiany układu
  zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli
  upadłego POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile,
  zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu
  Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie o sygn. akt VII GUp 76/13;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flo-
  tyńskiej;
3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk-
  -Czyżewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyza-
  cyjnego nr 906;
4. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich sta-
  nowi przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.),
  a postępowanie ma charakter główny;
5. Kosztami postępowania obciążył dłużnika.

Wierzycielowi, który miał prawo głosu na zgromadzeniu na
którym doszło do zawarcia układu, w terminie tygodnia od
dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania
w przedmiocie zmiany układu, a wierzycielowi, którego sie-
dziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępo-
wania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępo-
wania w przedmiocie zmiany układu, przysługuje zażalenie
na postanowienie o otwarciu postępowania w przedmiocie
zmiany układu.
Poz. 21086. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA AKCYJNA
w Pile. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 kwietnia 2002 r., sygn. akt XI GReu 3/19, VII GUp 76/13.
[BMSiG-20460/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GReu 3/19 z wnioskudłużnika POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile
(KRS 0000107876), o otwarcie postępowania w przedmiocie
zmiany układu:

1. otworzył postępowanie w przedmiocie zmiany układu
  zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli
  upadłego POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile,
  zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu
  Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie o sygn. akt VII GUp 76/13;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flo-
  tyńskiej;
3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk-
  -Czyżewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyza-
  cyjnego nr 906;
4. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich sta-
  nowi przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.),
  a postępowanie ma charakter główny;
5. Kosztami postępowania obciążył dłużnika.

Wierzycielowi, który miał prawo głosu na zgromadzeniu na
którym doszło do zawarcia układu, w terminie tygodnia od
dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania
w przedmiocie zmiany układu, a wierzycielowi, którego sie-
dziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępo-
wania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępo-
wania w przedmiocie zmiany układu, przysługuje zażalenie
na postanowienie o otwarciu postępowania w przedmiocie
zmiany układu.
2020-04-20 76/2020 390 183397
Poz. 183397. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6114/20/454]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZECH 2. RENATA
3. 69041004240 wpisać: 2 1. PALUCH 2. DANIEL
3. 77072816170
Poz. 183397. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6114/20/454]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZECH 2. RENATA
3. 69041004240 wpisać: 2 1. PALUCH 2. DANIEL
3. 77072816170
2019-08-06 151/2019 458 951315
Poz. 951315. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13889/19/233]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość
CIEŚLE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIEL-
KOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość
PIŁA wykreślić: 2. miejscowość CIEŚLE nr domu 44
kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość PIŁA ulica UL. WAWEL-
SKA nr domu 106 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2019
R., NOTARIUSZ DOROTA TARKA, KANCELARIA
NOTARIALNA BOGUSŁAW TARKA, DOROTA TARKA
SPÓŁKA CYWILNA W WAŁCZU PRZY UL. POCZTO-
WEJ 10/1, REPERTORIUM A NR 4815/2019 - ZMIE-
NIONO § 2 STATUTU
Poz. 951315. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13889/19/233]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość
CIEŚLE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIEL-
KOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość
PIŁA wykreślić: 2. miejscowość CIEŚLE nr domu 44
kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość PIŁA ulica UL. WAWEL-
SKA nr domu 106 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2019
R., NOTARIUSZ DOROTA TARKA, KANCELARIA
NOTARIALNA BOGUSŁAW TARKA, DOROTA TARKA
SPÓŁKA CYWILNA W WAŁCZU PRZY UL. POCZTO-
WEJ 10/1, REPERTORIUM A NR 4815/2019 - ZMIE-
NIONO § 2 STATUTU
2019-07-19 139/2019 1141 770058
Poz. 770058. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/307]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770058. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/307]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1141 770059
Poz. 770059. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/708]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770059. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/708]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1141 770060
Poz. 770060. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/109]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770060. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/109]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1141 770061
Poz. 770061. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/510]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770061. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/151345/19/510]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-08 195/2018 722 570413
Poz. 570413. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394632/18/953]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570413. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394632/18/953]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 722 570414
Poz. 570414. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394633/18/354]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570414. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394633/18/354]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 722 570415
Poz. 570415. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394634/18/755]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570415. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394634/18/755]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 722 570416
Poz. 570416. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394635/18/156]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570416. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000107876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.04.2002.
[RDF/394635/18/156]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki