Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo zachodniopomorskie
Powiat stargardzki
Gmina Stargard
Miejscowość Stargard
Adres
Kod kraju PL
Województwo zachodniopomorskie
Powiat stargardzki
Gmina Stargard
Ulica ul. Na Grobli
Nr domu 4
Miejscowość Stargard
Kod pocztowy 73-110
Poczta Stargard
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8129Z - pozostałe sprzątanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000106613

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy i rozwiązania, dopuszczone przez ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 r. (. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny AKTYWÓW I PASYWÓW oraz sporządzenia SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za 2018 rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, jak również przyjęte zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości są oparte na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Aktywa:
" Rzeczowe składniki majątku o wartości zakupu do 1.500 zł, których okres użytkowania przekracza rok - ewidencjonowane są ilościowo na kartotece pozabilansowej i odpisywane jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.
" Rzeczowe składniki majątku o wartości do 3.500 zł umorzone są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i są ewidencjonowane ilościowo i wartościowo wg systemu komputerowego ST.
" Pozostałe rzeczowe składniki amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. oraz decyzji wewnętrznych Spółki wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/2004 obowiązującym od dnia 01.01.2005 r.
" Towary w punktach sprzedaży objęte ewidencją wartościową wg cen nabycia netto.
" Wyroby gotowe i produkcja w toku wyceniona jest według rzeczywistego technicznego kosztu wytwarzania.
Pasywa:
" Kapitał własny wycenia się w wartości nominalnej.
" Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.
" Spółka w okresie obrachunkowym nie zmieniała metod księgowania i wyceny aktywów
i pasywów.
Spółka w okresie obrachunkowym nie zmieniała zasad sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Spółka sporządza RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy.
Spółka prowadzi RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metodą pośrednią.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie ( pomiar) wyniku finansowego

Na wynik finansowy spółki składają się:
" wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych - stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług z uwzględnieniem zwiększeń lub zmniejszeń bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych towarów materiałów i usług, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów sprzedaży towarów materiałów i usług oraz pozostałych kosztów operacyjnych,
" wynik operacji finansowych - stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi
" obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
W wyniku finansowym bez względu na jego wysokość są uwzględniane:
" zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również zmniejszenie dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
" wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne,
" wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne,
" rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 prezentuje dwunastomiesięczny okres sprawozdawczy równy z rokiem kalendarzowym.
2. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.
4. W roku obrotowym 2018, którego sprawozdanie dotyczy nie wystąpiło połączenie Spółek.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 887 336,29 2 061 414,66
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 887 336,29 2 061 414,66
1 Środki trwałe 1 887 336,29 2 061 414,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 43 313,16 59 075,64
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 470 320,81 1 547 402,53
c) urządzenia techniczne i maszyny 165 154,49 134 225,94
d) środki transportu 208 547,83 320 710,55
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 6 023 822,79 7 094 867,76
I Zapasy 714 719,80 2 601 219,21
1 Materiały 3 480,49 16 260,16
2 Półprodukty i produkty w toku 244 030,00 2 015 902,36
3 Produkty gotowe 135 890,51 135 890,51
4 Towary 331 318,80 433 166,18
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 3 639 823,94 3 852 030,21
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 639 823,94 3 852 030,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 488 889,46 3 434 325,80
– do 12 miesięcy 3 488 889,46 3 434 325,80
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 134 188,41 408 501,55
c) inne 16 746,07 9 202,86
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 896 788,69 45 907,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 896 788,69 45 907,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 896 788,69 45 907,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 896 788,69 45 907,11
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 772 490,36 595 711,23
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 7 911 159,08 9 156 282,42
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 3 653 448,35 3 597 395,60
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 850 000,00 2 850 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 874 170,61 874 170,61
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 157 594,87 157 594,87
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -126 775,01 -184 684,53
VI Zysk (strata) netto 56 052,75 57 909,52
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 257 710,73 5 558 886,82
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 175 210,73 5 476 386,82
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 166 475,66 5 465 976,85
a) kredyty i pożyczki 462 028,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 783 540,97 4 649 754,20
– do 12 miesięcy 3 783 540,97 4 649 754,20
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 228 978,06 195 086,94
h) z tytułu wynagrodzeń 136 646,65 155 731,92
i) inne 17 309,98 3 375,15
4 Fundusze specjalne 8 735,07 10 409,97
IV Rozliczenia międzyokresowe 82 500,00 82 500,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 82 500,00 82 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 82 500,00 82 500,00
Pasywa razem 7 911 159,08 9 156 282,42
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 505 366,97 13 009 943,39
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 264 464,49 11 605 854,56
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 771 872,36 1 390 049,39
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 774,84 14 039,44
B Koszty działalności operacyjnej 10 580 536,33 13 064 677,57
I Amortyzacja 240 043,11 282 024,53
II Zużycie materiałów i energii 3 590 674,34 4 378 821,66
III Usługi obce 3 088 592,86 4 980 204,97
IV Podatki i opłaty, w tym: 258 674,60 251 276,83
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 461 328,95 2 236 257,37
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 466 700,57 453 737,85
– emerytalne 220 342,47 206 874,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe 462 790,88 476 589,82
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 731,02 5 764,54
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -75 169,36 -54 734,18
D Pozostałe przychody operacyjne 515 230,94 309 130,83
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19 000,00
II Dotacje 30 880,00 537,30
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 465 350,94 308 593,53
E Pozostałe koszty operacyjne 351 569,82 156 962,99
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 700,96
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 351 569,82 156 262,03
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 88 491,76 97 433,66
G Przychody finansowe 17 691,77 17 005,20
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 17 691,77 17 005,20
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 14 687,78 20 576,34
I Odsetki, w tym: 8 695,09 15 170,89
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 5 992,69 5 405,45
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 91 495,75 93 862,52
J Podatek dochodowy 35 443,00 35 953,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 56 052,75 57 909,52
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 597 395,60 3 670 397,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 850 000,00 2 850 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 850 000,00 2 850 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 850 000,00 2 850 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 157 594,87 157 594,87
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 157 594,87 157 594,87
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 716 575,74 716 575,74
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 716 575,74 716 575,74
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -126 775,01 -184 684,53
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -184 684,53 -460 136,50
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) -57 909,52 -275 451,97
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -126 775,01 -184 684,53
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -126 775,01 -184 684,53
6 Wynik netto 56 052,75 57 909,52
A zysk netto 56 052,75 57 909,52
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 653 448,35 3 597 395,60
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 363 770,97 -872 928,28
I Zysk (strata) netto 56 052,75 57 909,52
II Korekty razem 1 307 718,22 -930 837,80
1 Amortyzacja 240 043,11 282 024,53
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 571,14
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 700,96
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów 1 886 499,41 -1 624 810,74
7 Zmiana stanu należności 212 206,27 -2 280 706,29
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -848 367,45 2 386 614,02
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -167 559,13 301 768,58
10 Inne korekty -15 103,99
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 363 770,97 -872 928,28
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -53 864,74 -111 319,74
I Wpływy 19 000,00 13 982,93
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 000,00 13 982,93
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 72 864,74 125 302,67
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 72 864,74 125 302,67
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -53 864,74 -111 319,74
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -459 024,65 458 457,50
I Wpływy 17 691,77 479 033,84
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 462 028,64
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 17 691,77 17 005,20
II Wydatki 476 716,42 20 576,34
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 462 028,64
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 8 695,09 20 576,34
9 Inne wydatki finansowe 5 992,69
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -459 024,65 458 457,50
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 850 881,58 -525 790,52
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 850 881,58 -525 790,52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 45 907,11 571 697,63
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 896 788,69 45 907,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 151,97
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 91 495,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 221 891,14 221 891,14
Dofinansowanie z PUP 30 880,00 30 880,00 art 12 ust 1 pkt 2
Rozwiązanie rezerw 191 011,14 191 011,14 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 330 712,31 330 712,31
Wyroki sądowe, koszty sądowe 25 336,40 25 336,40 art 16 ust 1
Amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z PUP 30 880,00 30 880,00 art 16 ust 1 pkt 63
Odpisanie naleznosci utworzona rezerwa 220 549,32 220 549,32 art 16 ust 1 pkt 26
pozostałe 53 946,59 53 946,59
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 89 634,65 89 634,65
Umowy cywilno-prawne wypłacone w I 2019 22 743,10 22 743,10 art 16 ust 1 pkt 57
Składki ZUS za XI, XII 2017 66 891,55 66 891,55 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 103 409,55 103 409,55
Umowy cywilno prawne wypłacone w I 2018 25 390,50 25 390,50 art 15 ust 4g
Składki ZUS pracodawcy za XI, XII 2018 78 019,05 78 019,05 art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 186 542,02
K. Podatek dochodowy 35 443,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018r

-

Protokół ZWZA

-

Uchwała - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.

-

Uchwała - podział zysków 2018r.

-

Spawozdanie z badania BR

-