Szczegóły spółki

Nazwa TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8542128309
REGON 812338414
KRS 0000106613
Adres ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 8129Z — pozostałe sprzątanie
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.54
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.55 1.17
Płynność bieżąca (CR) 1.3 1.44
Płynność szybka (QR) 0.82 1.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.55 1.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.45% 0.53%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.61% 1.53%
Rentowność aktywów (ROA) 0.63% 0.71%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-16 137/2020 14 34806
Poz. 34806. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-34898/2020]

Zarząd TRANS-MASZ S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 4,
73-110 Stargard, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Na
Grobli 4 w Stargardzie, w dniach roboczych 8.00-14.00.


         4.

      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
Poz. 34806. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-34898/2020]

Zarząd TRANS-MASZ S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 4,
73-110 Stargard, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Na
Grobli 4 w Stargardzie, w dniach roboczych 8.00-14.00.


         4.

      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
2020-06-26 123/2020 18 30200
Poz. 30200. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-30338/2020]

Zarząd TRANS-MASZ S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 4,
73-110 Stargard, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy
ul. Na Grobli 4, w Stargardzie, w dniach roboczych 800-1400.
Poz. 30200. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-30338/2020]

Zarząd TRANS-MASZ S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 4,
73-110 Stargard, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy
ul. Na Grobli 4, w Stargardzie, w dniach roboczych 800-1400.
2020-06-19 118/2020 428 327069
Poz. 327069. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.04.2002.
[RDF/205880/20/615]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327069. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.04.2002.
[RDF/205880/20/615]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-22 78/2020 15 19029
Poz. 19029. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-18571/2020]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Grobli 4,działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Stargardzie przy ul. Na Gro-
bli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
   rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu doty-
   czącego podziału zysku za 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obro-
   towy 2019 i sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
   w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
   ków w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Wybór instytucji do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   TRANS-MASZ S.A.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


               5.
              Inne
Poz. 19029. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-18571/2020]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Grobli 4,działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Stargardzie przy ul. Na Gro-
bli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
   rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu doty-
   czącego podziału zysku za 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obro-
   towy 2019 i sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
   w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
   ków w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Wybór instytucji do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   TRANS-MASZ S.A.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


               5.
              Inne
2020-04-15 73/2020 319 168359
Poz. 168359. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5990/20/155]

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@TRANS-
MASZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
TRANSMASZ.PL
Poz. 168359. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5990/20/155]

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@TRANS-
MASZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
TRANSMASZ.PL
2019-07-09 131/2019 1131 609907
Poz. 609907. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.04.2002.
[RDF/138526/19/680]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609907. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.04.2002.
[RDF/138526/19/680]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 26 25689
Poz. 25689. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-25294/2019]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Gro-
bli 4, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia
26 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Star-
gardzie przy ul. Na Grobli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2018 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
   rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu doty-
   czącego podziału zysku za 2018 r.   9. Podjęcie uchwał w/s zatwierdzenia sprawozdania
    Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy
    2018 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2018.
  10. Podjęcie uchwały w/s podziału zysku netto za 2018 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2018 r.
  12. Podjęcie uchwał w/s udzielenia absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poz. 25689. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-25294/2019]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Gro-
bli 4, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia
26 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Star-
gardzie przy ul. Na Grobli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2018 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
   rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu doty-
   czącego podziału zysku za 2018 r.   9. Podjęcie uchwał w/s zatwierdzenia sprawozdania
    Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy
    2018 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2018.
  10. Podjęcie uchwały w/s podziału zysku netto za 2018 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2018 r.
  12. Podjęcie uchwał w/s udzielenia absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2019-03-12 50/2019 277 108554
Poz. 108554. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2106/19/677]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWAŃSKA
2. WIOLETTA 3. 73011113229 4. PROKURA ŁĄCZNA
- PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE
Z DRUGIM PROKURENTEM. wpisać: 2 1. WESZNER
2. MAŁGORZATA 3. 80070917941 4. PROKURA
ŁĄCZNA
Poz. 108554. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2106/19/677]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWAŃSKA
2. WIOLETTA 3. 73011113229 4. PROKURA ŁĄCZNA
- PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE
Z DRUGIM PROKURENTEM. wpisać: 2 1. WESZNER
2. MAŁGORZATA 3. 80070917941 4. PROKURA
ŁĄCZNA
2019-02-21 37/2019 286 79816
Poz. 79816. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1023/19/944]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. COX 2. MONIKA
PATRYCJA 3. 83102009881 wpisać: 2 1. DĘBOWSKA
2. MARTA ADELA 3. 86062803083
Poz. 79816. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1023/19/944]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. COX 2. MONIKA
PATRYCJA 3. 83102009881 wpisać: 2 1. DĘBOWSKA
2. MARTA ADELA 3. 86062803083
2018-12-04 234/2018 17 53894
Poz. 53894. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-53689/2018]

TRANS - MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Dro-
gowych Spółka Akcyjna. KRS 0000106613. Sąd Rejonowy
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 15.04.2002 r.

Zarząd TRANS - MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Grobli 4,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 stycz-
nia 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Stargardzie przy
ul. Na Grobli 4.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przywitanie akcjonariuszy.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.
  7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 53894. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-53689/2018]

TRANS - MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Dro-
gowych Spółka Akcyjna. KRS 0000106613. Sąd Rejonowy
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 15.04.2002 r.

Zarząd TRANS - MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Grobli 4,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 stycz-
nia 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Stargardzie przy
ul. Na Grobli 4.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przywitanie akcjonariuszy.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.
  7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.
2018-05-18 96/2018 21 20942
Poz. 20942. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-20411/2018]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Gro-
bli 4, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia
20 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Stargar-
dzie przy ul. Na Grobli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
    rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu doty-
    czącego podziału zysku za 2017 r.  9. Podjęcie uchwał w s. zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy
   2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   2017.
 10. Podjęcie uchwały w s. podziału zysku netto za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
   w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał w s. udzielenia absolutorium członkom
   Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 20942. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANS-
PORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Star-
gardzie. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-20411/2018]

Zarząd TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych Spółka Akcyjna w Stargardzie, ul. Na Gro-
bli 4, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 43 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia
20 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Stargar-
dzie przy ul. Na Grobli 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawie-
    rającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu doty-
    czącego podziału zysku za 2017 r.  9. Podjęcie uchwał w s. zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy
   2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   2017.
 10. Podjęcie uchwały w s. podziału zysku netto za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
   w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał w s. udzielenia absolutorium członkom
   Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2018-04-24 80/2018 268 107354
Poz. 107354. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22145/17/568]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 107354. TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000106613. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22145/17/568]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki