Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "PSZENROL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "Pszenrol" Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo zachodniopomorskie
Powiat pyrzycki
Gmina Kozielice
Miejscowość Łozice
Adres
Kod kraju PL
Województwo zachodniopomorskie
Powiat pyrzycki
Gmina Kozielice
Ulica
Nr domu 27
Miejscowość Łozice
Kod pocztowy 74200
Poczta Pyrzyce
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000106549

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka (zasady) rachunkowości
===============================
Ważniejsze zasady rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Udziały w innych jednostkach
============================
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia –
jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do
wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
===========================================
Inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Sprawdzając wystąpienie przesłanek utraty wartości udziałów
Zarząd Spółki analizuje skorygowaną wartość aktywów netto poszczególnych jednostek. Poprzez skorygowaną wartość aktywów
netto należy rozumieć wartość aktywów netto skorygowaną o wycenę istotnych składników bilansu do ich wartości godziwych.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii,
do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
1. „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się pożyczki – wycenia się według skorygowanej ceny
nabycia,

2. „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”– wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,

3. „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się udziały– wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli
nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas
wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności
wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i
instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania
aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii,
do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

1. „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”, do których zalicza się udziały– wycenia się w wartości godziwej,

2. „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza pożyczki– wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,

3. „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”– wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,

4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego
ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według
skorygowanej ceny
nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie
nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i
instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania
aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych innych niż aktywa finansowe zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.
Należności krótkoterminowe
==========================
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego.
Środki pieniężne
================
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów
pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia
(lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
==========================================
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych
okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą
zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w
koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
Kapitał własny
==============
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na kapitał podstawowy i prezentowane w
aktywach Spółki.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy
spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych

Akcje własne wycenia się w cenie nabycia i prezentuje w aktywach Spółki.

Rezerwy
=======
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

* pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny
oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji,
poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
* przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest
zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w
sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania,
związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że
data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty
długotrwałego użytku.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o
charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według
skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości
rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Inne rozliczenia międzyokresowe
===============================
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów
jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji rozliczenia
międzyokresowe.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych następuje stosownie do przewidywanej wielkości
świadczeń, a więc wykonanych napraw (we własnym zakresie lub wymiany towaru lub produktu w ramach udzielonej gwarancji. Z
chwilą upływu okresu, na który udzielono gwarancji, nieodpisane bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają
koszty sprzedaży okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych nie powstały
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

* równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
następnych okresach sprawozdawczych;
* środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w
budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do
rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych
źródeł;
* wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo
pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych;

* ujemną wartość firmy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
=================
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści
wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez
uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
 • prawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze
 • stanem na ostatni dzień roku obrotowego.

  * Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

  * Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 291 476 613,49 275 129 074,03
  IV Inwestycje długoterminowe 289 204 945,49 273 005 786,37
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 289 204 945,49 273 005 786,37
  a) w jednostkach powiązanych 289 204 945,49 273 005 786,37
  – udziały lub akcje 68 603 590,00 68 653 590,00
  – udzielone pożyczki 220 601 355,49 204 352 196,37
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 271 668,00 2 123 287,66
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 271 668,00 2 123 287,66
  B Aktywa obrotowe 3 321 459,72 8 692 258,98
  I Zapasy 510 268,25 506 880,00
  4 Towary 510 268,25 506 880,00
  II Należności krótkoterminowe 20 825,20 56 144,04
  3 Należności od pozostałych jednostek 20 825,20 56 144,04
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20 825,20 56 144,04
  III Inwestycje krótkoterminowe 2 790 366,27 8 128 863,69
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 790 366,27 8 128 863,69
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 790 366,27 8 128 863,69
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 790 366,27 8 128 863,69
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 371,25
  Aktywa razem 294 798 073,21 283 821 333,01
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny -30 125 338,21 -25 084 358,38
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 10 500 000,00 10 500 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6 701 878,37 6 701 878,37
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -355 442,56
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18 515 049,65 18 515 049,65
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -60 445 843,84 -70 015 838,92
  VI Zysk (strata) netto -5 396 422,39 9 569 995,08
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 324 923 411,42 308 905 691,39
  I Rezerwy na zobowiązania 363 027,16 1 347 642,44
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 310 110,16 1 297 742,44
  3 Pozostałe rezerwy 52 917,00 49 900,00
  – krótkoterminowe 52 917,00 49 900,00
  II Zobowiązania długoterminowe 313 123 934,56 165 877 447,51
  1 Wobec jednostek powiązanych 176 526 467,56 165 877 447,51
  3 Wobec pozostałych jednostek 136 597 467,00
  a) kredyty i pożyczki 136 597 467,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 11 436 449,70 141 680 601,44
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 436 449,70 141 680 601,44
  a) kredyty i pożyczki 9 388 430,65 140 838 166,30
  c) inne zobowiązania finansowe 1 789 669,34 783 871,10
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 158 884,76 1 412,04
  – do 12 miesięcy 158 884,76 1 412,04
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 99 464,95 57 152,00
  Pasywa razem 294 798 073,21 283 821 333,01
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 274 947,56 2 400 072,36
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 274 947,56 763 172,70
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -131 750,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 768 649,66
  B Koszty działalności operacyjnej 606 887,00 3 146 618,52
  III Usługi obce 481 726,87 1 338 856,06
  IV Podatki i opłaty, w tym: 102 008,06 44 387,08
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 23 152,07 9 877,12
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 753 498,26
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -331 939,44 -746 546,16
  D Pozostałe przychody operacyjne 682 362,11
  IV Inne przychody operacyjne 682 362,11
  E Pozostałe koszty operacyjne 432 434,15
  III Inne koszty operacyjne 432 434,15
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -331 939,44 -496 618,20
  G Przychody finansowe 7 682 242,12 20 660 586,58
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 500 000,00
  A Od jednostek powiązanych, w tym: 4 500 000,00
  II Odsetki, w tym: 7 682 242,12 7 105 203,05
  – od jednostek powiązanych 7 018 412,74 6 997 525,79
  V Inne 9 055 383,53
  H Koszty finansowe 13 916 113,10 9 296 952,04
  I Odsetki, w tym: 8 831 671,49 8 899 473,72
  – dla jednostek powiązanych 5 658 229,25 5 329 850,23
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 247 062,50
  IV Inne 3 837 379,11 397 478,32
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 565 810,42 10 867 016,34
  J Podatek dochodowy -1 169 388,03 1 297 021,26
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 396 422,39 9 569 995,08
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -25 084 358,38 -40 372 746,51
  – korekty błędów -17 117 609,09
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -25 084 358,38 -57 490 355,60
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 500 000,00 10 500 000,00
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 500 000,00 10 500 000,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6 701 878,37 6 701 878,37
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 701 878,37 6 701 878,37
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -355 442,56 -1 851 996,79
  1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 355 442,56 1 496 554,23
  a) zwiększenie (z tytułu) 355 442,56 1 496 554,23
  Wycena IRS 355 442,56 1 496 554,23
  2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -355 442,56
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 18 515 049,70 18 515 049,70
  2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18 515 049,70 18 515 049,70
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -70 015 838,92 -52 898 229,88
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 70 015 838,92 52 898 229,88
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 70 015 838,92 52 898 229,88
  a) zwiększenie (z tytułu) 17 117 609,09
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 17 117 609,04
  KOREKTA BŁĘDU 0,05
  b) zmniejszenie (z tytułu) 9 569 995,03
  PRZEKAZANIE ZYSKU 9 569 995,03
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 60 445 843,89 70 015 838,97
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -60 445 843,89 -70 015 838,97
  6 Wynik netto -5 396 422,39 9 569 995,08
  A zysk netto 9 569 995,08
  B strata netto 5 396 422,39
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -30 125 338,21 -25 084 358,38
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -30 125 338,21 -25 084 358,38
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 565 810,42
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 2 879 559,76
  NALICZONE RÓŻNICE KURSOWE 2 876 171,51 art 12 ust 4
  pozostałe 3 388,25
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 6 868 618,44
  Naliczone różnice kursowe 6 868 618,44 art 16 ust 1
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 576 751,74
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Dodatkowe informacje (noty)

  -

  Noty

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki