Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ZAGŁĘBIE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.SOSNOWIEC
GminaM.SOSNOWIEC
MiejscowośćSOSNOWIEC
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.SOSNOWIEC
GminaM.SOSNOWIEC
UlicaKRESOWA
Nr domu1
MiejscowośćSOSNOWIEC
Kod pocztowy41-200
PocztaSOSNOWIEC
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9311Z - działalność obiektów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000105589

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16a-16m. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 z późniejszymi zmianami. – Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok są amortyzowane metodą liniową. – Wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych w celu ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środków trwałych powiększają wartość środka trwałego. – Likwidacja środków trwałych odbywa się według wartości księgowej netto. – Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, materiały o dłuższym okresie zużycia wprowadza się na stan magazynowy, niewykorzystane na dzień bilansowy podlegają inwentaryzacji. – Towary objęte ewidencją ilościowo – wartościową wyceniane są według cen zakupu. – Towary z importu wycenia się według kursu waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu, zgodnie z tabelami NBP. – W roku bilansowym nie dokonano aktualizacji należności. – Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty. Nie naliczono odsetek od opóźnień w regulowaniu zobowiązań. – Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty. Nie naliczono odsetek od opóźnień w regulowaniu zobowiązań. – Środki pieniężne zagraniczne nie wystąpiły. – Amortyzacja dla środków trwałych używanych naliczona została według zasad zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U.2018 poz. 1036 z późn. zm.)

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

– Przychody i koszty – ustalono zgodnie z zasadą memoriału zarachowując wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku którego dotyczą tj. 2018r. Rachunek zysków i strat sporzadzany jest w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem 1 Ustawy o Rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe57 607,2890 145,40
IWartości niematerialne i prawne6 206,5018 620,50
3Inne wartości niematerialne i prawne6 206,5018 620,50
IIRzeczowe aktywa trwałe51 400,7871 524,90
1Środki trwałe51 400,7871 524,90
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu48 916,3064 781,14
e) inne środki trwałe2 484,486 743,76
BAktywa obrotowe2 761 138,70981 042,08
IZapasy162 785,6465 368,77
4Towary162 785,6462 277,41
5Zaliczki na dostawy i usługi3 091,36
IINależności krótkoterminowe1 123 488,71737 270,16
3Należności od pozostałych jednostek1 123 488,71737 270,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:651 433,82610 855,52
– do 12 miesięcy651 433,82610 855,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych123 907,5577 877,12
c) inne348 147,3448 537,52
IIIInwestycje krótkoterminowe1 474 864,3592 266,49
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 474 864,3592 266,49
b) w pozostałych jednostkach58 000,00
– udziały lub akcje58 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 416 864,3592 266,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 371 922,3578 221,49
– inne środki pieniężne44 942,0014 045,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe86 136,66
Aktywa razem2 818 745,981 071 187,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-5 848 220,18-5 549 973,92
IKapitał (fundusz) podstawowy32 265 800,0027 115 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:486 609,77486 609,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)486 609,77486 609,77
VZysk (strata) z lat ubiegłych-33 152 383,69-29 038 653,45
VIZysk (strata) netto-5 448 246,26-4 113 730,24
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 666 966,166 621 161,40
IRezerwy na zobowiązania494 226,93574 226,93
3Pozostałe rezerwy494 226,93574 226,93
– długoterminowe494 226,93574 226,93
IIZobowiązania długoterminowe2 268 852,382 656 384,24
3Wobec pozostałych jednostek2 268 852,382 656 384,24
a) kredyty i pożyczki200 000,00200 000,00
e) inne2 068 852,382 456 384,24
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 903 886,853 390 550,23
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 903 886,853 390 550,23
a) kredyty i pożyczki1 546 105,12933 265,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 451 762,391 350 002,12
– do 12 miesięcy1 451 762,391 350 002,12
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi20 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 227 052,15755 139,73
h) z tytułu wynagrodzeń1 432 315,19305 324,36
i) inne246 652,0026 818,27
Pasywa razem2 818 745,981 071 187,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 997 110,883 743 096,46
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 596 653,473 616 002,69
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów400 457,41127 093,77
BKoszty działalności operacyjnej14 941 209,037 795 962,52
IAmortyzacja32 538,1230 627,80
IIZużycie materiałów i energii864 169,60283 931,38
IIIUsługi obce4 504 820,122 957 009,33
IVPodatki i opłaty, w tym:424 096,08231 511,80
VWynagrodzenia8 543 801,353 932 341,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:210 286,25163 755,55
– emerytalne98 389,7278 944,04
VIIPozostałe koszty rodzajowe159 188,5994 068,67
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów202 308,92102 716,61
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 944 098,15-4 052 866,06
DPozostałe przychody operacyjne618 836,22816 846,55
IVInne przychody operacyjne618 836,22816 846,55
EPozostałe koszty operacyjne1 055 375,03789 541,31
IIIInne koszty operacyjne1 055 375,03789 541,31
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 380 636,96-4 025 560,82
HKoszty finansowe67 609,3088 169,42
IOdsetki, w tym:67 609,3088 169,42
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-5 448 246,26-4 113 730,24
LZysk (strata) netto (I–J–K)-5 448 246,26-4 113 730,24
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-5 549 973,92-5 636 243,68
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-5 549 973,92-5 636 243,68
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu27 115 800,0022 315 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego5 150 000,004 800 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)5 150 000,004 800 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)5 150 000,004 800 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu32 265 800,0027 115 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu486 609,77486 609,77
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu486 609,77486 609,77
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu600 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-600 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)600 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-29 038 653,45-24 857 633,64
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu29 038 653,4524 857 633,64
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach29 038 653,4524 857 633,64
a) zwiększenie (z tytułu)4 113 730,244 181 019,81
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia4 113 730,244 181 019,81
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu33 152 383,6929 038 653,45
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-33 152 383,69-29 038 653,45
6Wynik netto-5 448 246,26-4 113 730,24
Bstrata netto5 448 246,264 113 730,24
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-5 848 220,18-5 549 973,92
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-5 848 220,18-5 549 973,92
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-4 306 672,15-4 041 929,99
IZysk (strata) netto-5 448 246,26-4 113 730,24
IIKorekty razem1 141 574,1171 800,25
1Amortyzacja32 538,1230 627,80
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)64 030,7579 852,42
5Zmiana stanu rezerw-80 000,00140 000,00
6Zmiana stanu zapasów-97 416,87-55 238,68
7Zmiana stanu należności-386 218,55-280 092,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 522 504,00236 340,62
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych86 136,66-79 688,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 306 672,15-4 041 929,99
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-58 000,00-30 000,00
IIWydatki58 000,0030 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych30 000,00
3Na aktywa finansowe, w tym:58 000,00
b) w pozostałych jednostkach58 000,00
– nabycie aktywów finansowych58 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-58 000,00-30 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 689 270,014 151 087,50
IWpływy6 303 729,904 830 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 150 000,004 200 000,00
2Kredyty i pożyczki1 153 729,90630 000,00
IIWydatki614 459,89678 912,50
4Spłaty kredytów i pożyczek540 890,53584 925,49
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego9 538,6114 134,59
8Odsetki64 030,7579 852,42
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)5 689 270,014 151 087,50
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 324 597,8679 157,51
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 324 597,8679 157,51
FŚrodki pieniężne na początek okresu92 266,4913 108,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 416 864,3592 266,49
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 448 246,26
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 014 255,36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 769 153,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:371 376,89
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 036 214,47
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki