Szczegóły spółki

Nazwa "ZAGŁĘBIE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6443020878
REGON 277461172
KRS 0000105589
Adres ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Telefon 322 996 440
Faks 322 996 440
E-mail sekretariat@zaglebie.eu
WWW www.zaglebie.eu
PKD
 • 9311Z — działalność obiektów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 6.18 3.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.19 -1.48
Płynność bieżąca (CR) 0.29 0.47
Płynność szybka (QR) 0.27 0.44
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.19 -1.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -109.9% -54.5%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 74.12% 93.16%
Rentowność aktywów (ROA) -384.03% -193.29%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-20 56/2020 334 132683
Poz. 132683. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4865/20/25]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. REP.A
NR 82/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KANCELA-
RIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU PRZY
UL.3 MAJA 19 - ZMIENIONO: PAR.6, PAR.5 UST.1
STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 41765800,00 ZŁ
wpisać: 1. 44365800,00 ZŁ wykreślić: 3. 417658 wpi-
sać: 3. 443658 wykreślić: 5. 41765800,00 ZŁ wpisać:
5. 44365800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H1 2. 26000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 56 30 Z PRZYGO-
TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 7 2. 93 12
Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 8 2. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA-
WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 9 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM wykre-
ślić: 10 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPOR-
TOWYCH 11 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 12
2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 13 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 132683. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4865/20/25]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. REP.A
NR 82/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KANCELA-
RIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU PRZY
UL.3 MAJA 19 - ZMIENIONO: PAR.6, PAR.5 UST.1
STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 41765800,00 ZŁ
wpisać: 1. 44365800,00 ZŁ wykreślić: 3. 417658 wpi-
sać: 3. 443658 wykreślić: 5. 41765800,00 ZŁ wpisać:
5. 44365800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H1 2. 26000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 56 30 Z PRZYGO-
TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 7 2. 93 12
Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 8 2. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA-
WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 9 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM wykre-
ślić: 10 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPOR-
TOWYCH 11 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 12
2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 13 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-02-10 27/2020 386 61864
Poz. 61864. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36357/19/190]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOZAKOWSKI 2. ŁUKASZ MACIEJ
3. 87092712439 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 61864. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36357/19/190]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOZAKOWSKI 2. ŁUKASZ MACIEJ
3. 87092712439 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2020-01-14 08/2020 286 19204
Poz. 19204. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34248/19/27]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29
PAŹDZIERNIKA 2019R., REP. A NR 7762/2019, NOTA-
RIUSZ ŁUKASZ NOWAK KANCELARIA NOTA-
RIALNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZMIANA §6
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 40865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 41765800,00 ZŁ wykreślić: 3. 408658 wpi-
sać: 3. 417658 wykreślić: 5. 40865800,00 ZŁ wpisać:
5. 41765800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G1 2. 9000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 19204. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34248/19/27]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29
PAŹDZIERNIKA 2019R., REP. A NR 7762/2019, NOTA-
RIUSZ ŁUKASZ NOWAK KANCELARIA NOTA-
RIALNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZMIANA §6
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 40865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 41765800,00 ZŁ wykreślić: 3. 408658 wpi-
sać: 3. 417658 wykreślić: 5. 40865800,00 ZŁ wpisać:
5. 41765800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G1 2. 9000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-10-23 206/2019 467 1088770
Poz. 1088770. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28616/19/943]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2019R. REPER-
TORIUM A NR 6686/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄ-
CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIONO:
§6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 39865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 40865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 398658 wpi-
sać: 3. 408658 wykreślić: 5. 39865800,00 ZŁ wpisać:
5. 40865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 1 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOZAKOWSKI 2. ŁUKASZ MACIEJ
3. 87092712439 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1088770. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28616/19/943]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2019R. REPER-
TORIUM A NR 6686/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄ-
CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIONO:
§6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 39865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 40865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 398658 wpi-
sać: 3. 408658 wykreślić: 5. 39865800,00 ZŁ wpisać:
5. 40865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 1 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOZAKOWSKI 2. ŁUKASZ MACIEJ
3. 87092712439 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-03 192/2019 425 1054161
Poz. 1054161. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25541/19/587]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2019R. REPERTO-
RIUM „A” NR 5788/2019,SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄ-
CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBA
W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19,ZMIENIA-
JĄCY:§6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 38865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 39865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 388658 wpi-
sać: 3. 398658 wykreślić: 5. 38865800,00 ZŁ wpisać:
5. 39865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E1 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1054161. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25541/19/587]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2019R. REPERTO-
RIUM „A” NR 5788/2019,SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄ-
CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBA
W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19,ZMIENIA-
JĄCY:§6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 38865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 39865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 388658 wpi-
sać: 3. 398658 wykreślić: 5. 38865800,00 ZŁ wpisać:
5. 39865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E1 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-22 140/2019 1161 790435
Poz. 790435. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19289/19/53]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2019R. REPERTORIUM
A NR 3944/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KAN-
CELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
PRZY UL. 3 MAJA 19 ZMIENIONO: § 6 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 37665800,00 ZŁ
wpisać: 1. 38865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 376658 wpi-
sać: 3. 388658 wykreślić: 5. 37665800,00 ZŁ wpisać:
5. 38865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D1 2. 12000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 790435. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19289/19/53]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2019R. REPERTORIUM
A NR 3944/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KAN-
CELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
PRZY UL. 3 MAJA 19 ZMIENIONO: § 6 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 37665800,00 ZŁ
wpisać: 1. 38865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 376658 wpi-
sać: 3. 388658 wykreślić: 5. 37665800,00 ZŁ wpisać:
5. 38865800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D1 2. 12000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-06-19 118/2019 670 429121
Poz. 429121. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16264/19/193]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 23 MAJA 2019 R., REP. A NR
3159/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIAJĄCY; § 6 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36215800,00 ZŁ
wpisać: 1. 37665800,00 ZŁ wykreślić: 3. 362158 wpi-
sać: 3. 376658 wykreślić: 5. 36215800,00 ZŁ wpisać:
5. 37665800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 14500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 429121. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16264/19/193]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 23 MAJA 2019 R., REP. A NR
3159/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIAJĄCY; § 6 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36215800,00 ZŁ
wpisać: 1. 37665800,00 ZŁ wykreślić: 3. 362158 wpi-
sać: 3. 376658 wykreślić: 5. 36215800,00 ZŁ wpisać:
5. 37665800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 14500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-05-28 102/2019 513 325502
Poz. 325502. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14960/19/154]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36125800,00
ZŁ wpisać: 1. 36215800,00 ZŁ
Poz. 325502. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14960/19/154]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36125800,00
ZŁ wpisać: 1. 36215800,00 ZŁ
2019-05-24 100/2019 565 317334
Poz. 317334. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13517/19/881]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.04.2019R., REP. A NR 2191/2019, NOTARIUSZ
SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA
Z SIEDZIBA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19,
ZMIENIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 34865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 36125800,00 ZŁ wykreślić: 3. 348658 wpi-
sać: 3. 362158 wykreślić: 5. 34465800,00 ZŁ wpisać:
5. 36215800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B1 2. 13500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 317334. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13517/19/881]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.04.2019R., REP. A NR 2191/2019, NOTARIUSZ
SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA
Z SIEDZIBA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19,
ZMIENIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 34865800,00 ZŁ
wpisać: 1. 36125800,00 ZŁ wykreślić: 3. 348658 wpi-
sać: 3. 362158 wykreślić: 5. 34465800,00 ZŁ wpisać:
5. 36215800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B1 2. 13500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-29 63/2019 235 144611
Poz. 144611. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6546/19/649]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.01.2019R., REPERTORIUM A NR 218/2019,
NOTARIUSZ SUTURNIN OCIESSA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
UL. 3 MAJA 19 ZMIENIONO: § 6 STATUTU SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 32265800,00
ZŁ wpisać: 1. 34865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 322658
wpisać: 3. 348658 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 32265800,00 ZŁ wpisać:
5. 34465800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. A1 2. 26000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 144611. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6546/19/649]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.01.2019R., REPERTORIUM A NR 218/2019,
NOTARIUSZ SUTURNIN OCIESSA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
UL. 3 MAJA 19 ZMIENIONO: § 6 STATUTU SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 32265800,00
ZŁ wpisać: 1. 34865800,00 ZŁ wykreślić: 3. 322658
wpisać: 3. 348658 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 32265800,00 ZŁ wpisać:
5. 34465800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. A1 2. 26000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-01-07 04/2019 248 10726
Poz. 10726. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/40618/18/188]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018R., REP. A NR 8444/2018, NOTARIUSZ
ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 19, ZMIENIONO: §6
STATUT SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 31415800,00 ZŁ
wpisać: 1. 32265800,00 ZŁ wykreślić: 3. 314158 wpi-
sać: 3. 322658 wykreślić: 5. 31415800,00 ZŁ wpisać:
5. 32265800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Z 2. 8500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 10726. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/40618/18/188]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018R., REP. A NR 8444/2018, NOTARIUSZ
ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 19, ZMIENIONO: §6
STATUT SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 31415800,00 ZŁ
wpisać: 1. 32265800,00 ZŁ wykreślić: 3. 314158 wpi-
sać: 3. 322658 wykreślić: 5. 31415800,00 ZŁ wpisać:
5. 32265800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Z 2. 8500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-14 220/2018 1515 1012702
Poz. 1012702. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28602/18/15]

W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018R., REP. A NR 4305/2018, NOTARIUSZ
ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 19, ZMIANA: § 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 29715800,00 ZŁ
wpisać: 1. 31415800,00 ZŁ wykreślić: 3. 297158 wpi-
sać: 3. 314158 wykreślić: 5. 29515800,00 ZŁ wpisać:
5. 31415800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Y 2. 17000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1012702. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28602/18/15]

W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018R., REP. A NR 4305/2018, NOTARIUSZ
ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 19, ZMIANA: § 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 29715800,00 ZŁ
wpisać: 1. 31415800,00 ZŁ wykreślić: 3. 297158 wpi-
sać: 3. 314158 wykreślić: 5. 29515800,00 ZŁ wpisać:
5. 31415800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Y 2. 17000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-08-07 152/2018 213 311231
Poz. 311231. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17903/18/641]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R. REP. A NR 602/2018, AKT NOTA-
RIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA, PROWADZĄCEGO KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU,
PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIAJĄCY: § 6 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 27115800,00 ZŁ
wpisać: 1. 29715800,00 ZŁ wykreślić: 3. 271158 wpi-
sać: 3. 297158 wykreślić: 5. 27115800,00 ZŁ wpisać:
5. 29515800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. W 2. 26000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 311231. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17903/18/641]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R. REP. A NR 602/2018, AKT NOTA-
RIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA NOWAKA, PROWADZĄCEGO KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU,
PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIAJĄCY: § 6 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 27115800,00 ZŁ
wpisać: 1. 29715800,00 ZŁ wykreślić: 3. 271158 wpi-
sać: 3. 297158 wykreślić: 5. 27115800,00 ZŁ wpisać:
5. 29515800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. W 2. 26000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-03-23 59/2018 241 80080
Poz. 80080. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/51850/17/541]

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
      h) Spółdzielnie
Poz. 80080. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/51850/17/541]

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
      h) Spółdzielnie
2018-02-22 38/2018 277 51493
Poz. 51493. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4770/18/263]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018R., REPERTORIUM A NR 602/2018,
NOTARIUSZ ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU ZMIENIONO: § 13
PKT 6, § 17 UST. 1, § 22 UST. 2, § 23 UST. 2, § 24
UST. 2 I 3 DODANO: § 24 UST. 4 I 5
Poz. 51493. „ZAGŁĘBIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000105589. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4770/18/263]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018R., REPERTORIUM A NR 602/2018,
NOTARIUSZ ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU ZMIENIONO: § 13
PKT 6, § 17 UST. 1, § 22 UST. 2, § 23 UST. 2, § 24
UST. 2 I 3 DODANO: § 24 UST. 4 I 5

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki