Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDomar Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaBraniborska
Nr domu14
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-680
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000104841

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. 2019 r. poz. 351) oraz w zakresie
w jakim ustawa daje jednostkom wybór, Spółka wybiera
i stosuje następujące rozwiązania w zakresie
rachunkowości:
1) Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy
2) Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-księgowego Streamsoft Prestiż

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień
bilansowy w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości,
2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje
zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości lub według wartości godziwej; wartość w
cenie nabycia można przeszacować do wartości w
cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć
zgodnie z art. 35 ust. 4,
4) udziały w jednostkach
podporządkowanych - według zasad określonych w
pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych
mogą być wycenione metodą praw własności, z
uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63,
5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny
(wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub
ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z
nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej
wartości godziwej,
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych:
a) materiały według cen zakupu
b) półprodukty według kosztów wytworzenia
c) produkty w toku produkcji w wysokości
bezpośrednich kosztów wytworzenia (lub tylko
materiałów bezpośrednich bądź nie wycenia się ich w
ogóle. Zasady uproszczone nie mogą być stosowane
do produkcji o przewidywanym czasie wykonania
dłuższym niż 3 miesiące, przeznaczonej do sprzedaży
lub na rzecz środków trwałych w budowie jednostki)
d) produkty gotowe według kosztów wytworzenia
e) towary według cen zakupu
Na dzień bilansowy następuje weryfikacja wyceny
rzeczowych składników aktywów obrotowych do cen
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień
bilansowy.
7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie
wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy
czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany
na instrumenty finansowe - według wartości
godziwej,
9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości,
10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i
pasywa - w wartości nominalnej.
o Zespoły komputerowe i urządzenia wchodzące w
ich skład, sprzęt elektroniczny o wartości początkowej
od 1.001,00 zł do 10 000 zł ujmowane są w ewidencji
środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w
miesiącu ich wydania do użytkowania.
o Pozostałe środki trwałe, o wartości początkowej od
1 001,00 zł do 10 000 zł ujmowane są w ewidencji
wyposażenie i odpisywane są jednorazowo w
miesiącu ich wydania do użytkowania.
o Wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej od 1 001,00 zł do 10 000 zł ujmowane są
w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i
odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania
do użytkowania.
o Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, których cena nabycia przekracza 10.000,00
zł stosuje się liniową amortyzację podatkowa i
księgową według stawek załącznika do ustawy o
podatku dochodowym od osó
b prawnych z dnia 20
listopada 1999 r.
Przedmioty długotrwałego użytku w cenie zakupu od
500,00 zł
do 1.001,00 zł zalicza się do materiałów . Ich wartość
w momencie wydania do użytkowania w pełnej
wysokości odpisywana jest w koszty zużycia
materiałów.
Ewidencję analityczną ilościowo wartościową
środków trwałych stanowi tabela amortyzacyjna z
podziałem na poszczególne grupy środków trwałych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku
netto.
2. Spółka może ustalać aktywa i rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
3.Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, koszty podstawowej działalności operacyjnej są ewidencjonowane w układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i równocześnie w układzie funkcjonalnym, według miejsca ich powstania (konta zespołu 5).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i objaśnień. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazywane są w pełnych zł. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w formie elektronicznej i podpisywane jest podpisem kwalifikowanym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe60 997 094,8950 051 619,08
IWartości niematerialne i prawne32 450,034 416,62
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne32 450,034 416,62
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe58 640 574,3747 810 111,89
1Środki trwałe44 366 822,6946 035 466,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)17 022 658,8017 726 758,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej24 738 818,1825 638 408,92
c) urządzenia techniczne i maszyny579 806,48608 059,13
d) środki transportu1 664 369,391 587 521,09
e) inne środki trwałe361 169,84474 718,74
2Środki trwałe w budowie14 273 751,681 774 645,67
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 634 772,481 628 801,91
1Nieruchomości487 664,50487 664,50
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 147 107,981 141 137,41
a) w jednostkach powiązanych185 000,00185 000,00
– udziały lub akcje185 000,00185 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale151 500,00151 500,00
– udziały lub akcje151 500,00151 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach810 607,98804 637,41
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe810 607,98804 637,41
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe689 298,01608 288,66
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego689 298,01608 288,66
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 522 724,988 703 773,81
IZapasy243 852,36188 159,57
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary243 852,36188 159,57
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 083 835,151 456 078,07
1Należności od jednostek powiązanych7 422,15136 231,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 422,1521 279,26
– do 12 miesięcy7 422,1521 279,26
– powyżej 12 miesięcy
b) inne114 952,21
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 076 413,001 319 846,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:746 709,301 005 601,44
– do 12 miesięcy746 709,301 005 601,44
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 315 630,77142 328,00
c) inne14 072,93171 917,16
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 865 805,266 935 249,82
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 865 805,266 935 249,82
a) w jednostkach powiązanych3 594 017,503 839 650,29
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 594 017,503 839 650,29
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach115 395,15137 958,93
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki115 395,15137 958,93
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 156 392,612 957 640,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 085 710,362 957 640,60
– inne środki pieniężne70 682,25
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe329 232,21124 286,35
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne100 000,00103 680,00
Aktywa razem71 619 819,8758 859 072,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 728 415,2815 982 925,03
IKapitał (fundusz) podstawowy436 740,00496 860,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:14 235 568,7814 279 128,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 119 117,211 119 117,21
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-214 067,28
VIZysk (strata) netto4 936 989,29301 886,32
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 891 404,5942 876 147,86
IRezerwy na zobowiązania2 186 481,431 870 740,58
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 186 481,431 870 740,58
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe37 638 089,5435 090 680,72
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek37 638 089,5435 090 680,72
a) kredyty i pożyczki34 380 669,4731 423 333,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe821 705,071 069 267,21
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 435 715,002 598 080,23
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 922 077,104 764 490,17
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych352 883,31465 193,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:352 883,31465 193,38
– do 12 miesięcy352 883,31465 193,38
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 569 193,794 299 296,79
a) kredyty i pożyczki1 755 908,321 706 659,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe740 935,99501 319,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:572 013,28624 293,00
– do 12 miesięcy572 013,28624 293,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych126 103,7176 085,82
h) z tytułu wynagrodzeń42 202,3941 006,42
i) inne7 332 030,101 349 932,76
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe144 756,521 150 236,39
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe144 756,521 150 236,39
– długoterminowe96 246,04217 436,19
– krótkoterminowe48 510,48932 800,20
Pasywa razem71 619 819,8758 859 072,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 509 331,1215 528 751,58
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów15 486 164,1515 381 949,74
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów23 166,97146 801,84
BKoszty działalności operacyjnej13 853 285,9513 048 959,85
IAmortyzacja2 280 126,812 060 400,67
IIZużycie materiałów i energii2 132 240,641 955 652,50
IIIUsługi obce7 277 148,216 805 026,50
IVPodatki i opłaty, w tym:1 166 757,811 161 888,47
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia669 279,72696 027,77
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:47 047,4638 849,90
– emerytalne8 644,488 645,48
VIIPozostałe koszty rodzajowe250 978,09204 447,93
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów29 707,21126 666,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 656 045,172 479 791,73
DPozostałe przychody operacyjne8 730 079,82219 373,80
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 277 422,16
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych14 328,51
IVInne przychody operacyjne438 329,15219 373,80
EPozostałe koszty operacyjne804 440,39777 253,75
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 549,78
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych484 404,75218 773,61
IIIInne koszty operacyjne320 035,64533 930,36
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 581 684,601 921 911,78
GPrzychody finansowe215 416,65338 354,35
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:215 367,83278 937,10
– od jednostek powiązanych158 553,68234 084,69
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne48,8259 417,25
HKoszty finansowe3 329 743,461 701 568,50
IOdsetki, w tym:1 318 214,441 342 315,14
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 779 071,5197 653,60
IVInne232 457,51261 599,76
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 467 357,79558 697,63
JPodatek dochodowy1 530 368,50256 811,31
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 936 989,29301 886,32
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 982 925,0315 895 105,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 982 925,0315 895 105,98
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu496 860,00496 860,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-60 120,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)60 120,00
– umorzenia udziałów (akcji)60 120,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu436 740,00496 860,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu14 279 128,7814 248 061,42
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-43 560,0031 067,36
a) zwiększenie (z tytułu)31 067,36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
podziału zysku31 067,36
b) zmniejszenie (z tytułu)43 560,00
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu14 235 568,7814 279 128,78
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 119 117,211 119 117,21
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu87 819,04471 445,91
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu301 886,32880 757,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach301 886,32880 757,10
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)301 886,32880 757,11
wypłaty dywidendy87 819,04440 378,56
podział zysku na kapitał zapasowy31 067,36
pokrycie straty z lat ubiegłych214 067,28409 311,19
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-409 311,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-214 067,28
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-214 067,28-623 378,47
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-214 067,28-409 311,19
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-214 067,28
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-214 067,28
6Wynik netto4 936 989,29301 886,32
Azysk netto4 936 989,29301 886,32
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)20 728 415,2815 982 925,03
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto4 936 989,29301 886,32
IIKorekty razem-864 867,364 230 041,31
1Amortyzacja2 280 126,812 060 400,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych2 374,46816,05
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 102 846,611 063 378,04
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 689 875,6024 549,78
5Zmiana stanu rezerw315 740,85216 861,26
6Zmiana stanu zapasów-55 692,79-41 591,65
7Zmiana stanu należności-627 757,08339 155,23
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 868 721,41-223 708,96
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 291 435,08802 864,46
10Inne korekty230 083,05-12 683,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 072 121,934 531 927,63
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy12 508 689,403 075 144,61
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 284 167,55125 450,22
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 224 521,852 949 694,39
a) w jednostkach powiązanych3 196 161,332 932 808,00
b) w pozostałych jednostkach28 360,5216 886,39
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki28 360,5216 886,39
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki16 043 157,723 759 372,24
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 173 065,893 246 856,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:2 864 121,26320 378,12
a) w jednostkach powiązanych2 864 121,26320 378,12
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne5 970,57192 137,41
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 534 468,32-684 227,63
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy4 387 675,5325 366,19
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 361 102,87
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe26 572,6625 366,19
IIWydatki3 794 884,924 026 502,34
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli87 819,04440 378,55
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 357 100,001 573 333,36
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego803 856,16409 691,58
8Odsetki1 315 632,151 342 701,55
9Inne wydatki finansowe230 477,57260 397,30
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)592 790,61-4 001 136,15
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 130 444,22-153 436,15
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 128 069,76-154 252,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-2 374,46-816,05
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 957 640,603 111 892,80
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 085 710,362 957 640,60
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 467 357,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:205 509,08205 509,08
przedterminowe zakończenie umowy leasingu (kasacja)35 811,8835 811,88art 12 ust 4 pkt 6a
przychody z tyt.nieodpłatnego ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu145 479,87145 479,87art 12 ust 3a
pozostałe 24 217,3324 217,33
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:160 434,65160 434,65
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności , w tym równiez od udzielonych pozyczek (kredytów)160 434,65160 434,65art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 655 616,472 655 616,47
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów49 815,0049 815,00art 16 ust 1 pkt 4
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów176 049,48176 049,48art 16 ust 1 pkt 22
odpisów aktualizujących wartość należności484 404,75484 404,75art 16 ust 1 pkt 26a
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro43 846,9043 846,90art 16 ust 1 pkt 49
odsetki leasingowe79 471,0179 471,01art 16 ust 1 pkt 11
odpisów aktualizujących wartość inwestycji1 779 071,511 779 071,51art 16 ust 1 pkt 26a
pozostałe 42 957,8242 957,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:17 260,4017 260,40
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1217 260,4017 260,40art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:17 606,6417 606,64
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1217 606,6417 606,64art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 937 544,68-1 937 544,68
sprzedaż gruntu w wieczystym użytkowaniu (wartość zakupu)-998 681,74-998 681,74art 15 ust 1
zapłacone raty leasingowe-502 012,72-502 012,72art 17b
nadwyżka amortyzacji podatkowej nad amortyzacją bilansową-436 850,22-436 850,22art 15 ust 6
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 819 139,61
K. Podatek dochodowy1 295 637,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki