Szczegóły spółki

Nazwa "DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8970022779
REGON 930671007
KRS 0000104841
Adres ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.68 2.46
Płynność bieżąca (CR) 1.83 0.96
Płynność szybka (QR) 1.79 0.94
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.68 2.46
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.94% 31.83%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.89% 23.82%
Rentowność aktywów (ROA) 0.51% 6.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-01 105/2020 15 24287
Poz. 24287. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24019/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy.
 3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez akcjo-
  nariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok 2019
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  za rok 2019
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzeniu 31 akcji wła-
  snych nabytych w celu umorzenia na podstawie art. 362
  § 1 pkt 5 ksh.
10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału akcyjnego
  Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 1.860,00 zł
  w drodze umorzenia akcji własnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019;   - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2019;
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019;
   - podziału zysku netto za 2019 rok;
   - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
   - umorzenia 31 akcji własnych nabytych w celu umo-
    rzenia;
   - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
    akcyjnego Spółki;
   - wyboru NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
    jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 ksh, Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 zdanie pierwsze:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 434.940,00 zł i dzieli się na
7249 akcje na okaziciela po 60 zł każda.

Proponowane brzmienie § 5 zdanie pierwsze:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 433.080,00 zł i dzieli się na
7218 akcje na okaziciela po 60 zł każda.

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej
na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

                      Prezes Zarządu
                     Michał Muszyński
                    Wiceprezes Zarządu
                       Jakub Wallner
Poz. 24287. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24019/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy.
 3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez akcjo-
  nariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok 2019
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  za rok 2019
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzeniu 31 akcji wła-
  snych nabytych w celu umorzenia na podstawie art. 362
  § 1 pkt 5 ksh.
10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału akcyjnego
  Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 1.860,00 zł
  w drodze umorzenia akcji własnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019;   - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2019;
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019;
   - podziału zysku netto za 2019 rok;
   - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
   - umorzenia 31 akcji własnych nabytych w celu umo-
    rzenia;
   - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
    akcyjnego Spółki;
   - wyboru NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
    jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 ksh, Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 zdanie pierwsze:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 434.940,00 zł i dzieli się na
7249 akcje na okaziciela po 60 zł każda.

Proponowane brzmienie § 5 zdanie pierwsze:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 433.080,00 zł i dzieli się na
7218 akcje na okaziciela po 60 zł każda.

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej
na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

                      Prezes Zarządu
                     Michał Muszyński
                    Wiceprezes Zarządu
                       Jakub Wallner
2020-03-27 61/2020 12 16689
Poz. 16689. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-16224/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 349 § 1 ksh (Kodeksu spółek han-
dlowych) oraz § 39 ust. 5 Statutu Spółki, ogłasza że na dzień
14.03.2020 r. sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
i Zarząd w dniu 30.04.2020 r. wypłaci zaliczki na dywidendę
do kwoty 8 mln zł.Dniem według, którego ustala się uprawnionych do wypłaty
zaliczki jest 24.04.2020 r.

                         Prezes Zarządu
                        Michał Muszyński
                       Wiceprezes Zarządu
                          Jakub Wallner
Poz. 16689. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-16224/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 349 § 1 ksh (Kodeksu spółek han-
dlowych) oraz § 39 ust. 5 Statutu Spółki, ogłasza że na dzień
14.03.2020 r. sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
i Zarząd w dniu 30.04.2020 r. wypłaci zaliczki na dywidendę
do kwoty 8 mln zł.Dniem według, którego ustala się uprawnionych do wypłaty
zaliczki jest 24.04.2020 r.

                         Prezes Zarządu
                        Michał Muszyński
                       Wiceprezes Zarządu
                          Jakub Wallner
2020-02-04 23/2020 12 5717
Poz. 5717. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-5214/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 lutego 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego WZA.
 3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez akcjo-
   nariuszy i Przewodniczącego WZA.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności WZA
   do podejmowania uchwał.  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - wyrażenia zgody na sprzedaż, za cenę i według uznania
   Zarządu, prawa użytkowania wieczystego działek 13/21,
   13/23, 13/24 wraz z prawem własności posadowionej na
   tych działkach zabudowy, dla których prowadzona jest
   Księga Wieczysta nr WR1K/00178914/8.
   - zmiany § 33 ust. 2 Statutu poprzez wykreślenie zdania
     drugiego.
   - zmiany § 22 pkt 5 Statutu.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 ksh. Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

zamiast treści § 22 pkt 5:
upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź
udziału w prawie użytkowania wieczystego,

wprowadza się § 22 pkt 5:
wyrażenie zgody do nabycia lub zbycia nieruchomości, użyt-
kowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź
udziału w prawie użytkowania wieczystego,

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej
na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Poz. 5717. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-5214/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 lutego 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego WZA.
 3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez akcjo-
   nariuszy i Przewodniczącego WZA.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności WZA
   do podejmowania uchwał.  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - wyrażenia zgody na sprzedaż, za cenę i według uznania
   Zarządu, prawa użytkowania wieczystego działek 13/21,
   13/23, 13/24 wraz z prawem własności posadowionej na
   tych działkach zabudowy, dla których prowadzona jest
   Księga Wieczysta nr WR1K/00178914/8.
   - zmiany § 33 ust. 2 Statutu poprzez wykreślenie zdania
     drugiego.
   - zmiany § 22 pkt 5 Statutu.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 ksh. Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

zamiast treści § 22 pkt 5:
upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź
udziału w prawie użytkowania wieczystego,

wprowadza się § 22 pkt 5:
wyrażenie zgody do nabycia lub zbycia nieruchomości, użyt-
kowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź
udziału w prawie użytkowania wieczystego,

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej
na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
2019-07-31 147/2019 11 39562
Poz. 39562. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-39551/2019]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając napodstawie art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1
pkt 5 i 6 Statutu Spółki, uchwałą nr 12/2019 z dnia 11.06.2019 r.
obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) do
kwoty 434.940,00 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dzie-
więćset czterdzieści zł), to jest o kwotę 600,00 (sześćset zł),
poprzez umorzenie 10 (dziesięciu) akcji na okaziciela Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł
(sześćdziesiąt zł) każda, serii A o numerach od 8773 do 8782.

Zgodnie z art. 456 § 1 KSH wzywa się wierzycieli „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w termi-
nie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poz. 39562. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-39551/2019]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając napodstawie art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1
pkt 5 i 6 Statutu Spółki, uchwałą nr 12/2019 z dnia 11.06.2019 r.
obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) do
kwoty 434.940,00 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dzie-
więćset czterdzieści zł), to jest o kwotę 600,00 (sześćset zł),
poprzez umorzenie 10 (dziesięciu) akcji na okaziciela Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł
(sześćdziesiąt zł) każda, serii A o numerach od 8773 do 8782.

Zgodnie z art. 456 § 1 KSH wzywa się wierzycieli „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w termi-
nie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
2019-05-29 103/2019 15 27805
Poz. 27805. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-27488/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając w trybie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 15 maja 2019 r.,
Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 93/2019, pozycja 24791,
wprowadza zmianę porządku obrad ZWZA poprzez doda-
nie do punktu 12 tiretu dziesiątego o brzmieniu: „powołania
członków Rady Nadzorczej”.
Poz. 27805. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-27488/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając w trybie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 15 maja 2019 r.,
Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 93/2019, pozycja 24791,
wprowadza zmianę porządku obrad ZWZA poprzez doda-
nie do punktu 12 tiretu dziesiątego o brzmieniu: „powołania
członków Rady Nadzorczej”.
2019-05-15 93/2019 12 24791
Poz. 24791. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24367/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 11 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez
    akcjonariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgroma-
    dzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwy-
    czajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
    uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
  9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzenie 10 akcji
    własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie
    art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
  10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału zakłado-
    wego Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę
    600 zł (sześćset złotych) w drodze umorzenia akcji wła-
    snych (§ 5 Statutu).
  11. Rozpatrzenie wniosku o zmianę § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu
    Spółki.  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018;
   - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2018;
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018;
   - podziału zysku netto za 2018 rok;
   - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
   - umorzenia 10 akcji własnych nabytych w celu umorzenia;
   - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
    akcyjnego Spółki;
   - zmiany § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435.540,00,- zł (czterysta
trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) i dzieli się
na 7259 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji
na okaziciela po 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 434.940,00 zł (czterysta
trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści zł) i dzieli się
na 7249 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji
na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych) każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki:
„5). upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży nieru-
chomości,”

Nowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki:
„5). upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomo-
ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 KSH, dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Poz. 24791. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24367/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 11 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez
    akcjonariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgroma-
    dzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwy-
    czajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
    uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
  9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzenie 10 akcji
    własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie
    art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
  10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału zakłado-
    wego Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę
    600 zł (sześćset złotych) w drodze umorzenia akcji wła-
    snych (§ 5 Statutu).
  11. Rozpatrzenie wniosku o zmianę § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu
    Spółki.  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018;
   - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2018;
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018;
   - podziału zysku netto za 2018 rok;
   - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
   - umorzenia 10 akcji własnych nabytych w celu umorzenia;
   - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
    akcyjnego Spółki;
   - zmiany § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435.540,00,- zł (czterysta
trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) i dzieli się
na 7259 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji
na okaziciela po 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 434.940,00 zł (czterysta
trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści zł) i dzieli się
na 7249 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji
na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych) każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki:
„5). upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży nieru-
chomości,”

Nowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 5. Statutu Spółki:
„5). upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomo-
ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 KSH, dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
2019-01-18 13/2019 284 30817
Poz. 30817. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WRO-
C Ł AW I A - FA B RYC Z N E J W E W R O C Ł AW I U,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47103/18/854]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. GRABISZYŃSKA 14/1, REP. A NR 2572/2018,
ZMIENIONO §5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 436740,00 ZŁ
wpisać: 1. 435540,00 ZŁ wykreślić: 3. 7279 wpi-
sać: 3. 7259 wykreślić: 5. 436740,00 ZŁ wpisać:
5. 435540,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 7279 wpisać: 2. 7259
Poz. 30817. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WRO-
C Ł AW I A - FA B RYC Z N E J W E W R O C Ł AW I U,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47103/18/854]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. GRABISZYŃSKA 14/1, REP. A NR 2572/2018,
ZMIENIONO §5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 436740,00 ZŁ
wpisać: 1. 435540,00 ZŁ wykreślić: 3. 7279 wpi-
sać: 3. 7259 wykreślić: 5. 436740,00 ZŁ wpisać:
5. 435540,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 7279 wpisać: 2. 7259
2018-08-27 165/2018 12 36981
Poz. 36981. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-36628/2018]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na
podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki,
uchwałą nr 12/2018 z dnia 25.06.2018 r. obniża kapitał zakła-
dowy Spółki z kwoty 436.740,00 zł (czterysta trzydzieści sześć
tysięcy siedemset czterdzieści zł) do kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych), to
jest o kwotę 1200,00 (tysiąc dwieście zł), poprzez umorzenie
20 (dwudziestu) akcji na okaziciela Spółki „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł (sześćdziesiąt
złotych) każda, serii A o numerach od 8263 do 8282.

Zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa się
wierzycieli „DOMAR” S.A. we Wrocławiu do zgłoszenia rosz-
czeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poz. 36981. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-36628/2018]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na
podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki,
uchwałą nr 12/2018 z dnia 25.06.2018 r. obniża kapitał zakła-
dowy Spółki z kwoty 436.740,00 zł (czterysta trzydzieści sześć
tysięcy siedemset czterdzieści zł) do kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych), to
jest o kwotę 1200,00 (tysiąc dwieście zł), poprzez umorzenie
20 (dwudziestu) akcji na okaziciela Spółki „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł (sześćdziesiąt
złotych) każda, serii A o numerach od 8263 do 8282.

Zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa się
wierzycieli „DOMAR” S.A. we Wrocławiu do zgłoszenia rosz-
czeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
2018-06-01 105/2018 16 23191
Poz. 23191. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-22733/2018]

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
   3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez
    akcjonariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgroma-
    dzenia Akcjonariuszy.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwy-
    czajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
    uchwał.
   5. Zatwierdzenie porządku obrad.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2017.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
   9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzeniu 20 akcji
    własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie
    art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
  10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału akcyjnego
    Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 1200 zł
    (tysiąc dwieście złotych) w drodze umorzenia akcji wła-
    snych (§ 5 Statutu).
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017;
     - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady
      Nadzorczej za rok 2017;
     - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017;
     - podziału zysku netto za 2017 rok;
     - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków za
     2017 rok;
    - umorzenia 20 akcji własnych nabytych w celu umo-
     rzenia;
    - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
     akcyjnego Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 436.740,00 zł (czterysta
 trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych)
 i dzieli się na 7279 (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt
 dziewięć) akcji na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych)
 każda.”

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435.540,00 zł (cztery-
 sta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych)
 i dzieli się na 7259 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
 dziewięć) akcji na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych)
 każda.”

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 KSH, dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Poz. 23191. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-22733/2018]

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
   3. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez
    akcjonariuszy i Przewodniczącego Walnego Zgroma-
    dzenia Akcjonariuszy.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwy-
    czajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
    uchwał.
   5. Zatwierdzenie porządku obrad.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2017.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
   9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o umorzeniu 20 akcji
    własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie
    art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
  10. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie kapitału akcyjnego
    Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 1200 zł
    (tysiąc dwieście złotych) w drodze umorzenia akcji wła-
    snych (§ 5 Statutu).
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017;
     - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady
      Nadzorczej za rok 2017;
     - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017;
     - podziału zysku netto za 2017 rok;
     - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków za
     2017 rok;
    - umorzenia 20 akcji własnych nabytych w celu umo-
     rzenia;
    - zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału
     akcyjnego Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki
„DOMAR” S.A. we Wrocławiu podaje proponowane zmiany
Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 436.740,00 zł (czterysta
 trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych)
 i dzieli się na 7279 (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt
 dziewięć) akcji na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych)
 każda.”

Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki zdanie pierwsze:
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435.540,00 zł (cztery-
 sta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych)
 i dzieli się na 7259 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
 dziewięć) akcji na okaziciela po 60 zł (sześćdziesiąt złotych)
 każda.”

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu informuje, że akcje na
okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 KSH, dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki