Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazwieckie
PowiatMławski
GminaMława
MiejscowośćMława
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMława
PowiatMławski
GminaMława
UlicaGrzebskiego
Nr domu10
MiejscowośćMława
Kod pocztowy06-500
PocztaMława
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0812Z - wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4339Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
4941Z - transport drogowy towarów
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7712Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000100450

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r Dz.U. z 2018 r.poz.395 z późniejszymi zmianami.
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe
2.1.Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzenie) , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są w sposób następujący :
a)odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej do 3.500 zł dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tytułu do użytkowania,
b)odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 3.500 zł dokonywane są w czasie metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualne okresy amortyzacji .
2.2.Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż 1 rok o wartości jednostkowej przekraczającej 1.500,- zł, za wyjątkiem;
- sprzętu komputerowego, który bez względu na wartość jednostkową jest ujmowany w ewidencji majątkowej,
- mebli i wyposażenia biurowego, które ujmuje się w ewidencji majątkowej o ile ich wartość jednostkowa przekracza 3 500,- zł.
Nabyte aktywa rzeczowe o okresie użytkowania ponad rok i wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500,- zł (a w przypadku mebli 3 500,- zł) odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej jako wartość zużytych materiałów i ewidencjonuje na koncie pozabilansowym "090 Składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową ".
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych dokonywane są według następujących zasad:
- odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) składników majątku trwałego o wartości jednostkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tych środków do używania,
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu indywidualnych stawek dla poszczególnych środków trwałych (odrębnie naliczane dla celów bilansowych oraz podatkowych);
Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych ) wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych o wartości przekraczającej 3500 zł dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następnego po miesiącu w którym środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania, do końca miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym przeznaczone zostały do likwidacji , sprzedaży lub stwierdzono ich niedobór.
Analogiczne zasady ustalania okresu użytkowania ( amortyzacji ) stosuje się dla przyjętych do używania ulepszeń w obcych środkach trwałych.
3.Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wykazywane są w cenach nabycia.
4. Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Płatności leasingowe są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową zgodnie z podziałem dokonywanym przez leasingodawcę. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych
5. Zapasy
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują : materiały, towary, produkcję w toku oraz wyroby gotowe.
Ewidencją ilościowo-wartościowa objęte są zapasy materiałów i towarów, których wycena dokonywana jest według cen zakupu metodą FIFO.
Produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia , który obejmuje koszty bezpośrednie oraz przypadającą na ich okres wytworzenia uzasadnioną cześć kosztów pośrednich - metodą okresowa, przynajmniej raz w roku na dzień bilansowy, odnosząc ich wartość na zapas i pomniejszając koszty okresu.
Przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.
6. Należności krótkoterminowe i długoterminowe
Należności krótkoterminowe, należności długoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące.
Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego bądź o rezygnacji z tego odpisu każdorazowo jest podejmowana indywidualnie w stosunku do należności.
7. Należności i środki pieniężne w walucie obcej
Należności i środki pieniężne w walucie obcej wyceniane są po przeliczeniu na walutę polską odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka -
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
zobowiązań za pośrednictwem banku .
- po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski do
wyceny na dzień bilansowy.
8. Czynne rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów obejmują: koszty poniesione za przyszłe okresy sprawozdawcze, między innymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanym z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.
9. Kapitały
Kapitał ( fundusz ) własny ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zapasowy tworzony jest obowiązkowo na podstawie art.396 Kodekdu spółek handlowych do wysokości 1/3 kapitału podstawowego z podziału zysku.
Kapitał rezerwowy jest tworzony z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki bądź pokrycie szczególnych kosztów, strat i nieprzewidzianych wydatków przewidzianych statutem spółki.
10. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Szczególną odmianę zobowiązań stanowią bierne rozliczenia międzyokresowych kosztów określone w art.39 ust. 2 ustawy, a mianowicie są to zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.
11. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania długo i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
12. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych
Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku wg średniego kursu NBP na dzień poprzedzający transakcję, a na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP.
13. Pozostałe aktywa i pasywa
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

14.Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Przychody z wykonania niezakończonej usługi
Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.
Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie:
- udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
- obmiaru wykonanych prac,
Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.
15.Koszty
Jednostka prowadzi ewidencję koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
16.Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony .
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat spółka prezentuje w układzie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych według metody pośredniej, w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe14 760 632,5913 743 316,13
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe14 678 829,8613 690 677,78
1Środki trwałe14 678 829,8613 649 404,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)7 340 523,107 340 523,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej877 784,24933 712,06
c) urządzenia techniczne i maszyny4 018 022,652 534 386,38
d) środki transportu2 439 251,962 825 919,83
e) inne środki trwałe3 247,9114 862,91
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie41 273,50
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe81 802,7352 638,35
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego67 693,0041 868,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 109,7310 770,35
BAktywa obrotowe13 176 422,6613 670 751,88
IZapasy9 850 423,109 780 830,50
1Materiały9 732 571,299 737 606,33
2Półprodukty i produkty w toku2 606,17
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe113 320,81
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi4 531,0040 618,00
IINależności krótkoterminowe2 522 508,853 690 956,18
1Należności od jednostek powiązanych5 633,833 551,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 633,833 551,53
– do 12 miesięcy5 633,833 551,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 516 875,023 687 404,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 295 519,723 640 321,57
– do 12 miesięcy2 273 604,453 618 406,30
– powyżej 12 miesięcy21 915,2721 915,27
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych219 555,3042 883,08
c) inne1 800,004 200,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe132 180,8025 847,33
1Krótkoterminowe aktywa finansowe132 180,8025 847,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne132 180,8025 847,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach132 180,8025 847,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe671 309,91173 117,87
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych574 657,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem27 937 055,2527 414 068,01
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 235 148,326 057 562,51
IKapitał (fundusz) podstawowy6 958 000,002 783 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:930 000,00930 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 344 562,511 981 848,62
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 585,81362 713,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 701 906,9321 356 505,50
IRezerwy na zobowiązania323 139,69318 414,59
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego280 969,00282 257,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne42 170,6936 157,59
– długoterminowa42 170,6936 157,59
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe10 856 775,5615 327 641,40
1Wobec jednostek powiązanych5 149 636,319 818 678,09
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 707 139,255 508 963,31
a) kredyty i pożyczki2 480 000,003 200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 227 139,252 308 963,31
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 521 991,685 710 449,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych30 295,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:30 295,00
– do 12 miesięcy30 295,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 465 102,425 690 333,75
a) kredyty i pożyczki2 047 760,951 655 234,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 482 653,131 106 463,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 594 759,282 533 908,82
– do 12 miesięcy2 594 759,282 533 908,82
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi20 429,36
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych315 899,70394 727,13
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne3 600,00
4Fundusze specjalne26 594,2620 115,76
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem27 937 055,2527 414 068,01
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 410 242,9615 914 313,58
– od jednostek powiązanych33 535,50424 043,40
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów17 280 302,0016 440 361,66
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)110 775,21-562 656,08
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 165,7536 608,00
BKoszty działalności operacyjnej17 189 557,9614 660 614,32
IAmortyzacja1 763 717,901 301 967,24
IIZużycie materiałów i energii5 302 185,145 418 080,91
IIIUsługi obce5 458 239,383 921 453,87
IVPodatki i opłaty, w tym:398 393,51325 212,93
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 091 622,342 656 426,24
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:945 204,98741 265,09
– emerytalne264 242,01220 174,23
VIIPozostałe koszty rodzajowe220 104,71272 080,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów10 090,0024 128,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)220 685,001 253 699,26
DPozostałe przychody operacyjne392 182,4175 884,88
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych301 528,9018 486,18
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne90 653,5157 398,70
EPozostałe koszty operacyjne116 578,67223 949,09
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne116 578,67223 949,09
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)496 288,741 105 635,05
GPrzychody finansowe248 314,2692 150,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:248 314,2692 150,04
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe648 402,19650 058,20
IOdsetki, w tym:648 402,19649 939,07
– dla jednostek powiązanych254 718,50334 916,44
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne119,13
IZysk (strata) brutto (F+G–H)96 200,81547 726,89
JPodatek dochodowy93 615,00185 013,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 585,81362 713,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 057 562,515 694 848,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 057 562,515 694 848,62
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 783 000,002 783 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego4 175 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)4 175 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)4 175 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 958 000,002 783 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu930 000,00930 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu930 000,00930 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 981 848,622 783 349,58
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych362 713,89-756 500,96
a) zwiększenie (z tytułu)362 713,89
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …362 713,89
b) zmniejszenie (z tytułu)756 500,96
– pokrycia straty bilansowej756 500,96
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 344 562,511 981 848,62
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu362 713,89-756 500,96
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu362 713,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach362 713,89
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)362 713,89
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego362 713,89
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-756 500,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-756 500,96
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)-756 500,96
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego-756 500,96
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 585,81362 713,89
Azysk netto2 585,81362 713,89
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 235 148,326 057 562,51
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 235 148,326 057 562,51
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 585,81362 713,89
IIKorekty razem2 704 132,011 975 112,58
1Amortyzacja1 763 717,901 301 967,24
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)622 893,71613 020,18
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-301 528,90-18 486,18
5Zmiana stanu rezerw4 725,10-2 916,67
6Zmiana stanu zapasów-69 592,60816 755,96
7Zmiana stanu należności1 168 447,33-1 437 748,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów42 825,89881 443,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-527 356,42-178 922,88
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 706 717,822 337 826,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy510 276,4218 486,18
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych510 276,4218 486,18
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki33 500,00372 738,01
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych33 500,00372 738,01
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)476 776,42-354 251,83
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy4 764 730,694 163 471,36
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 175 000,00
2Kredyty i pożyczki589 730,694 163 471,36
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki7 841 891,466 166 424,37
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 480 000,004 560 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 632 751,521 307 004,53
8Odsetki729 139,94299 419,84
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 077 160,77-2 002 953,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)106 333,47-19 378,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:106 333,47-19 378,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu25 847,3345 225,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:132 180,8025 847,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania21 320,8617 295,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok96 200,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:577 244,19577 244,19
przychody bilansowe nie uznane podatkowo574 657,75574 657,75art 12 ust 3a
pozostałe 2 586,442 586,44
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:79 200,0079 200,00
zafakturowane szacunki przychodów79 200,0079 200,00art 12 ust 3a
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:461 348,07461 348,07
amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego ujętych w księgach jako umowy leasingu finansowego 1 577 708,451 577 708,45art 16ł ust 4
wartość netto sprzedanych środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego ujętych w księgach jako umowy leasingu finansowego208 747,52208 747,52art 16ł ust 4
opłaty leasingu operacyjnego za 2018 r-1 632 715,84-1 632 715,84art 17b ust 1
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami1 100,001 100,00art 16 ust 1 pkt 14
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 8 250,608 250,60art 16 ust 1 pkt 21
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 953,781 953,78art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON35 104,0035 104,00art 16 ust 1 pkt 36
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro10 450,9710 450,97art 16 ust 1 pkt 49
koszty dotyczace kapitałów29 961,0029 961,00art 16 ust 1 pkt 8
wydatki na spłatę pożyczek i kredytów262 486,55262 486,55art 16 ust 1 pkt 10 lit a
amortyzacja podatkowa środków trwałych-48 116,22-48 116,22art 16a ust 1
pozostałe 6 417,266 417,26
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:735 099,37735 099,37
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)129 303,50129 303,50art 16 ust 1 pkt 11
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h86 654,9086 654,90art 16 ust 1 pkt 57a
wartość utworzonych rezerw na koszty6 013,106 013,10art 16 ust 1 pkt 27
koszty zwiazane z przychodami roku nastepnego513 127,87513 127,87art 15 ust 4
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:158 693,78158 693,78
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek83 178,1483 178,14art 16 ust 1 pkt 11
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego275,64275,64art 15 ust 4h
– koszty bilansowe uznane podatkowo75 240,0075 240,00art 15 ust 4
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-500,00-500,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)-500,00-500,00art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym635 410,00
K. Podatek dochodowy120 728,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki