Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaGiełdowa
Nr domu4
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy52-438
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000099256

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości zostały opisane w załączniku o nazwie informacja dodatkowa ( wprowadzenie do sprawozdania finansowego).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny zostały opisane w załączniku o nazwie informacja dodatkowa ( wprowadzenie do sprawozdania finansowego).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie wg załałącznika nr 1 ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe114 297 634,79111 802 408,09
IWartości niematerialne i prawne5 049,58
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne5 049,58
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe83 455 355,7981 639 334,51
1Środki trwałe81 114 859,2381 165 737,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8 840 252,308 840 252,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej70 407 138,8770 515 110,66
c) urządzenia techniczne i maszyny882 712,011 274 465,33
d) środki transportu65 687,0590 067,79
e) inne środki trwałe919 069,00445 841,17
2Środki trwałe w budowie2 340 496,56473 597,26
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe30 801 984,0030 121 121,00
1Nieruchomości30 801 984,0030 121 121,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe40 295,0036 903,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego40 295,0036 903,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 379 078,0813 305 731,04
IZapasy4 292,4311 699,06
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi4 292,4311 699,06
IINależności krótkoterminowe629 643,24460 562,38
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek629 643,24460 562,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:398 082,77355 013,86
– do 12 miesięcy398 082,77355 013,86
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych166 985,9367 288,94
c) inne2 525,021 912,50
d) dochodzone na drodze sądowej62 049,5236 347,08
IIIInwestycje krótkoterminowe12 677 653,2112 769 333,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 677 653,2112 769 333,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach9 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe9 000 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 677 653,213 769 333,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach12 022 579,9585 960,25
– inne środki pieniężne655 073,263 683 373,43
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 489,2064 135,92
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem127 676 712,87125 108 139,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny118 556 727,47117 110 587,84
IKapitał (fundusz) podstawowy105 492 700,00105 492 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 282 623,526 050 863,70
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 840 061,882 840 061,88
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 941 342,072 726 962,26
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 119 985,407 997 551,29
IRezerwy na zobowiązania5 305 535,125 158 320,91
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 093 458,224 964 094,22
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne212 076,90194 226,69
– długoterminowa68 804,0044 680,00
– krótkoterminowa143 272,90149 546,69
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 351 082,151 135 169,37
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 351 082,151 135 169,37
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe15 543,1436 049,12
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 335 539,011 099 120,25
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 901 002,861 110 967,67
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 821 141,271 037 824,48
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe20 505,9819 346,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 074 651,27450 554,30
– do 12 miesięcy1 074 651,27450 554,30
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi14 268,4115 825,68
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych304 964,33342 667,59
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne406 751,28209 430,29
4Fundusze specjalne79 861,5973 143,19
IVRozliczenia międzyokresowe562 365,27593 093,34
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe562 365,27593 093,34
– długoterminowe534 590,19562 365,27
– krótkoterminowe27 775,0830 728,07
Pasywa razem127 676 712,87125 108 139,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 056 886,7115 258 709,23
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów15 053 661,9514 471 390,82
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 224,76787 318,41
BKoszty działalności operacyjnej12 463 651,5912 917 564,16
IAmortyzacja3 500 088,203 441 980,58
IIZużycie materiałów i energii1 559 931,361 542 266,89
IIIUsługi obce2 374 494,902 142 837,47
IVPodatki i opłaty, w tym:2 330 949,992 341 900,14
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 066 491,992 040 151,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:398 508,06412 402,63
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe229 962,33224 145,27
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 224,76771 879,80
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 593 235,122 341 145,07
DPozostałe przychody operacyjne871 368,411 704 672,29
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych728 961,001 613 553,00
IVInne przychody operacyjne142 407,4191 119,29
EPozostałe koszty operacyjne76 422,55709 744,51
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 297,39
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych45 598,00627 636,99
IIIInne koszty operacyjne30 824,5576 810,13
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 388 180,983 336 072,85
GPrzychody finansowe237 491,37241 647,31
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:237 491,37241 647,31
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe4 151,2838 752,90
IOdsetki, w tym:3 922,9438 600,66
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne228,34152,24
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 621 521,073 538 967,26
JPodatek dochodowy680 179,00812 005,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 941 342,072 726 962,26
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)117 110 587,84115 758 479,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach117 110 587,84115 758 479,98
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu105 492 700,00105 492 700,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu105 492 700,00105 492 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 050 863,704 990 515,44
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 231 759,821 060 348,26
a) zwiększenie (z tytułu)1 231 759,821 060 348,26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 231 759,821 060 348,26
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 282 623,526 050 863,70
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 840 061,882 840 061,88
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 840 061,882 840 061,88
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 726 962,262 435 202,66
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 726 962,262 435 202,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 726 962,262 435 202,66
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)2 726 962,262 435 202,66
– wypłaty dywidendy1 371 405,101 265 912,40
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego1 231 759,821 060 348,26
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– nagrody i ZFŚS123 797,34108 942,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 941 342,072 726 962,26
Azysk netto2 941 342,072 726 962,26
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)118 556 727,47117 110 587,84
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 941 342,072 726 962,26
IIKorekty razem3 518 826,691 697 984,90
1Amortyzacja3 500 088,203 441 980,58
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-208 018,01-219 098,66
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5 297,39
5Zmiana stanu rezerw147 214,21320 061,53
6Zmiana stanu zapasów7 406,637 494,88
7Zmiana stanu należności-169 080,868 945,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów959 552,87-268 407,95
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-37 473,356 264,40
10Inne korekty-680 863,00-1 604 553,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 460 168,764 424 947,16
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy157 583,66210 107,38
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:157 583,66210 107,38
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach157 583,66210 107,38
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki157 583,66210 107,38
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 311 059,90369 450,83
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 311 059,90369 450,83
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 153 476,24-159 343,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy50 434,3512 805,04
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe50 434,3512 805,04
IIWydatki1 448 807,341 355 710,56
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 349 010,001 249 702,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku99 797,3483 942,00
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki22 066,56
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 398 372,99-1 342 905,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-91 680,472 922 698,19
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-91 680,472 922 698,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu12 769 333,689 846 635,49
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:12 677 653,2112 769 333,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 621 521,073 538 967,26
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:14 750,0414 750,0414 750,04
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów14 750,0414 750,04art 12 ust 4 pkt 614 750,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:745 350,28745 350,281 635 023,14
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);3 218,543 218,54art 12 ust 4 pkt 25 441,01
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych726 461,00726 461,00art -1 604 553,00
pozostałe 15 670,7415 670,7425 029,13
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:84 086,9184 086,91797 477,50
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiskaart 16 ust 1 pkt 1913 491,00
odpisów aktualizujących wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a627 636,99
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych12 510,5812 510,58art 16 ust 1 pkt 2813 495,82
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa4 968,004 968,00art 16 ust 1 pkt 374 968,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro344,17344,17art 16 ust 1 pkt 491 012,28
amortyzacja nkup27 775,0027 775,00art 16 ust 1 pkt 4851 661,20
– amortyzacja nkup23 886,2023 886,20art -
pozostałe 14 602,9614 602,9685 212,21
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:64 260,2964 260,2915 931,32
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)812,08812,08art 16 ust 1 pkt 11734,79
wartość utworzonych rezerw na koszty17 850,2117 850,21art 15 ust 4e15 196,53
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych45 598,0045 598,00art -
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:73 544,5873 544,58
odpisanie należności uznanej za nieściągalną73 544,5873 544,58art -
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-19 346,62-19 346,62-18 252,90
pozostałe -19 346,62-19 346,62-18 252,90
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 916 877,002 684 350,00
K. Podatek dochodowy554 207,00510 027,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa (wprowadzenie do sprawozdania finansowego)

-

Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia)

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki