Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ROYAL GRANT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ROYAL GRANT S.A.
Siedziba
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat STARGARD
Gmina STARGARD
Miejscowość KOSZEWKO
Adres
Kod kraju PL
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat STARGARD
Gmina STARGARD
Ulica
Nr domu 13
Miejscowość KOSZEWKO
Kod pocztowy 73-102
Poczta STARGARD
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 0150Z - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000099170

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

-

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

-

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

-

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

ROYAL GRANT

-

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 707 235,16 1 707 235,16
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 707 235,16 1 707 235,16
1 Środki trwałe 1 707 235,16 1 707 235,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 321 941,28 1 321 941,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 385 293,88 385 293,88
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 6 604 207,95 6 604 207,95
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 6 601 207,95 6 601 207,95
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 6 601 207,95 6 601 207,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 599 574,49 599 574,49
– powyżej 12 miesięcy 599 574,49 599 574,49
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 161,79 2 161,79
c) inne 5 999 471,67 5 999 471,67
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 000,00 3 000,00
Aktywa razem 8 311 443,11 8 311 443,11
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -29 469 374,18 -29 469 374,18
I Kapitał (fundusz) podstawowy 12 000 000,00 12 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 337,84 10 337,84
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 035 301,28 1 035 301,28
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -42 515 013,30 -42 515 013,30
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 780 817,29 37 780 817,29
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 33 881 322,11 33 881 322,11
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33 880 752,30 33 880 752,30
a) kredyty i pożyczki 131 313,86 131 313,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 102 370,61 2 102 370,61
– powyżej 12 miesięcy 2 102 370,61 2 102 370,61
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3 470 436,86 3 470 436,86
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 22 239 396,83 22 239 396,83
i) inne 5 937 234,14 5 937 234,14
4 Fundusze specjalne 569,81 569,81
IV Rozliczenia międzyokresowe 3 899 495,18 3 899 495,18
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 899 495,18 3 899 495,18
– długoterminowe 3 899 495,18 3 899 495,18
Pasywa razem 8 311 443,11 8 311 443,11
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

WPROWADZENIE

-

AKT

-

OPINIA

-

SPRAWOZDANIE

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki