Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZ.S.E. OSPEL Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatZAWIERCIE
GminaPILICA
MiejscowośćWIERBKA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatZAWIERCIE
GminaPILICA
UlicaGŁÓWNA
Nr domu128
MiejscowośćWIERBKA
Kod pocztowy42-436
PocztaPILICA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2733Z - produkcja sprzętu instalacyjnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000098682

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady i polityka rachunkowości zostały opisane w punktach poniżej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane zasady rachunkowości
• Metody amortyzacji
Środki trwałe o wartości do 1000 zł zalicza się w koszty zużycia materiałów w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Środki trwałe o wartości od 1000 do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i pozostawia w ewidencji księgowej do czasu ich złomowania.
Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł są amortyzowane metodą liniową za pomocą zasad i stawek podatkowych, które w ocenie Spółki odpowiadają okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
W odniesieniu do prawa wieczystego użytkowania gruntu Spółka przyjęła zasadę jego amortyzacji przez okres 40 lat.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową za pomocą zasad i stawek podatkowych. Wyjątkiem jest zintegrowane oprogramowanie informatyczne SIMPLE ERP amortyzowane stawką 10% odpowiadającą w naszej ocenie okresowi jego użytkowania.

• Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych
Ewidencję analityczną zapasów stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz ewidencja ilościowa prowadzona w magazynach w zakresie materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych, towarów.
Ze względu na niewielką wartość zużycia materiałów nieprodukcyjnych zaliczanych w koszty działalności w dniu zakupu oraz trudność w ustaleniu ich zużycia na koniec kwartału na podstawie spisu z natury, odstępuje się od konieczności inwentaryzacji kwartalnych.
• Wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych w ciągu roku obrotowego
Do wyceny stanu i rozchodów półfabrykatów i wyrobów gotowych w ciągu roku bilansowego, stosuje się stałe ceny ewidencyjne na poziomie planowanego technicznego kosztu wytworzenia . Materiały i towary ewidencjonowane są według rzeczywistej ceny zakupu , a ich rozchód wycenia się wg metody FIFO.
Koszty zakupu materiałów rozliczane są w całości w koszty działalności w miesiącu ich pobrania do zużycia.
Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i półfabrykatów czyli różnice między planowanym i rzeczywistym kosztem wytworzenia produktów podlegają proporcjonalnemu rozliczeniu do wartości zapasu na koniec okresu sprawozdawczego oraz do wartości rozchodu w tym okresie.
• Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:
- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości inwestycyjne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- Długoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Środki pieniężne w walucie krajowej – wg wartości nominalnej
- Środki pieniężne w walucie obcej – wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień bilansowy
- Kapitały własne – w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Spółki
- Kapitał zakładowy – w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym
- Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- Rozrachunki w walutach obcych - wg średniego kursu NBP ogłoszonego n
a dzień bilansowy
- Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
• Kursy walut przyjęte do wyceny na dzień bilansowy
Do wyceny rozrachunków i środków pieniężnych przyjęto średnie kursy NBP wg tabeli 252/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2018 roku:
1 EUR = 4,3000 zł
1 USD = 3,7597 zł

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto
Wynik finansowy netto Spółki stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego. Wynik finansowy jest ujawniany w rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z art. 45 ust. 1g Ustawy o rachunkowości, Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione zgodnie z załącznikiem numer 1 do Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe51 228 759,4149 193 017,03
IWartości niematerialne i prawne478 981,13756 390,41
3Inne wartości niematerialne i prawne478 981,13756 390,41
IIRzeczowe aktywa trwałe44 359 246,8042 185 235,19
1Środki trwałe43 204 627,8240 665 430,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)257 099,81267 421,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej16 623 012,1416 118 047,11
c) urządzenia techniczne i maszyny18 829 428,4917 090 468,92
d) środki transportu1 443 718,401 382 710,67
e) inne środki trwałe6 051 368,985 806 781,97
2Środki trwałe w budowie1 154 618,981 501 667,54
3Zaliczki na środki trwałe w budowie18 137,58
IVInwestycje długoterminowe4 423 283,964 522 164,11
1Nieruchomości4 348 283,964 447 164,11
3Długoterminowe aktywa finansowe75 000,0075 000,00
c) w pozostałych jednostkach75 000,0075 000,00
– udziały lub akcje75 000,0075 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 967 247,521 729 227,32
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 955 345,001 702 101,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe11 902,5227 126,32
BAktywa obrotowe54 077 080,8550 695 693,73
IZapasy19 190 193,9715 621 240,60
1Materiały6 522 563,794 852 638,84
2Półprodukty i produkty w toku5 945 177,304 517 779,43
3Produkty gotowe6 154 051,135 543 486,21
4Towary481 397,04535 834,32
5Zaliczki na dostawy i usługi87 004,71171 501,80
IINależności krótkoterminowe33 597 159,0730 448 717,50
3Należności od pozostałych jednostek33 597 159,0730 448 717,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:31 201 848,5529 411 821,28
– do 12 miesięcy31 201 848,5529 411 821,28
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 227 237,11884 096,22
c) inne168 073,41152 800,00
IIIInwestycje krótkoterminowe1 132 769,364 416 709,30
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 132 769,364 416 709,30
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 132 769,364 416 709,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 132 769,364 416 709,30
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe156 958,45209 026,33
Aktywa razem105 305 840,2699 888 710,76
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny86 455 522,9983 814 414,36
IKapitał (fundusz) podstawowy2 098 400,002 098 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:80 056 814,3676 162 476,72
VIZysk (strata) netto4 300 308,635 553 537,64
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 850 317,2716 074 296,40
IRezerwy na zobowiązania8 279 073,617 700 249,27
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego667,00451,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne8 278 406,617 699 798,27
– długoterminowa6 439 528,635 938 989,82
– krótkoterminowa1 838 877,981 760 808,45
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 273 785,848 098 855,91
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 080 057,827 917 948,83
a) kredyty i pożyczki1 273 446,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 231 274,144 070 116,32
– do 12 miesięcy4 231 274,144 070 116,32
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 705 334,212 278 212,04
h) z tytułu wynagrodzeń1 320 924,211 173 830,01
i) inne549 078,80395 790,46
4Fundusze specjalne193 728,02180 907,08
IVRozliczenia międzyokresowe297 457,82275 191,22
2Inne rozliczenia międzyokresowe297 457,82275 191,22
– długoterminowe183 502,05191 843,01
– krótkoterminowe113 955,7783 348,21
Pasywa razem105 305 840,2699 888 710,76
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:84 246 528,9780 235 416,15
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów79 227 376,8374 549 362,80
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 019 152,145 686 053,35
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:52 528 211,7748 425 188,70
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów48 728 712,2843 834 926,65
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 799 499,494 590 262,05
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)31 718 317,2031 810 227,45
DKoszty sprzedaży4 784 403,774 388 738,24
EKoszty ogólnego zarządu20 573 795,3720 624 262,14
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)6 360 118,066 797 227,07
GPozostałe przychody operacyjne1 144 931,861 755 418,11
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych136 646,70209 600,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych563 517,88914 602,89
IVInne przychody operacyjne444 767,28631 215,22
HPozostałe koszty operacyjne2 277 237,761 566 246,36
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 084 601,49808 759,75
IIIInne koszty operacyjne1 192 636,27757 486,61
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)5 227 812,166 986 398,82
JPrzychody finansowe57 561,4893 999,52
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:4 050,006 075,00
Bod jednostek pozostałych, w tym:4 050,006 075,00
IIOdsetki, w tym:40 665,8387 924,52
VInne12 845,65
KKoszty finansowe130 278,01100 403,70
IOdsetki, w tym:4 115,6296,85
IVInne126 162,39100 306,85
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 155 095,636 979 994,64
MPodatek dochodowy854 787,001 426 457,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)4 300 308,635 553 537,64
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)83 814 414,3680 798 476,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach83 814 414,3680 798 476,72
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 098 400,002 098 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 098 400,002 098 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu76 162 476,7270 395 955,78
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 894 337,645 766 520,94
a) zwiększenie (z tytułu)3 894 337,645 766 520,94
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 894 337,645 766 520,94
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu80 056 814,3676 162 476,72
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 553 537,648 304 120,94
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 553 537,648 304 120,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 553 537,648 304 120,94
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-5 553 537,64-8 304 120,94
– podział zysku z lat ubiegłych-5 553 537,64-8 304 120,94
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 300 308,635 553 537,64
Azysk netto4 300 308,635 553 537,64
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)86 455 522,9983 814 414,36
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)85 186 722,9982 155 214,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 053 002,466 323 517,25
IZysk (strata) netto4 300 308,635 553 537,64
IIKorekty razem1 752 693,83769 979,61
1Amortyzacja7 453 370,956 343 870,94
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-2 334,43-401,82
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)65,62-5 978,15
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-136 646,70-211 100,00
5Zmiana stanu rezerw578 824,34-9 045,15
6Zmiana stanu zapasów-3 568 953,37-2 568 187,35
7Zmiana stanu należności-3 148 441,57-1 917 203,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów740 494,71-816 965,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-163 685,72-45 009,96
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 053 002,466 323 517,25
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-8 949 407,67-10 126 315,65
IWpływy144 058,14217 175,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych140 008,14211 100,00
3Z aktywów finansowych, w tym:4 050,006 075,00
b) w pozostałych jednostkach4 050,006 075,00
– dywidendy i udziały w zyskach4 050,006 075,00
IIWydatki-9 093 465,81-10 343 490,65
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-9 093 465,81-10 343 490,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 949 407,67-10 126 315,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-387 534,73-2 537 295,03
IWpływy1 275 780,89401,82
2Kredyty i pożyczki1 273 446,46
4Inne wpływy finansowe2 334,43401,82
IIWydatki-1 663 315,62-2 537 696,85
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 659 200,00-2 537 600,00
8Odsetki-4 115,62-96,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-387 534,73-2 537 295,03
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-3 283 939,94-6 340 093,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 283 939,94-6 340 093,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-2 334,43-401,82
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 416 709,3010 756 802,73
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 132 769,364 416 709,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania31 612,9230 557,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 155 095,636 979 994,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 390,9612 390,9614 415,96
– otrzymane dywidendy i udziały w zyskach (netto)4 050,004 050,00art 7 ust 3 pkt 26 075,00
– rozliczenie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów8 340,968 340,96art 16c pkt 18 340,96
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:847 029,02847 029,021 360 252,79
– rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności119 450,48119 450,48art 12 ust 1 pkt 4 lit e279 255,63
– rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów444 067,40444 067,40art 12 ust 1 pkt 4 lit e635 347,26
– rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracowniczeart 12 ust 1 pkt 5 lit a23 274,00
– rozwiązanie rezerwy na premię zarządu280 000,00280 000,00art 12 ust 1 pkt 5 lit a420 000,00
– niezrealizowane różnice kursowe dodatnie3 511,143 511,14art 15a2 375,90
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 375,902 375,9016 236,16
– przedawniona dywidendaart 12 ust 1 pkt 31 709,20
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej2 375,902 375,90art 15a14 526,96
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:744 436,61744 436,61454 946,39
– złomowanie zapasów129 299,94129 299,94art 15 ust 1199 283,12
– amortyzacja niepodatkowa - grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów11 259,9911 259,99art 16c pkt 111 259,99
– sprzedaż poniżej kosztu wytworzenia217 484,65217 484,65art 15 ust 16 705,08
– koszty eksploatacyjne samochodów niestanowiących własności podatnika6 369,136 369,13art 16 ust 1 pkt 514 386,70
– darowizny28 900,0028 900,00art 16 ust 1 pkt 1411 000,00
– zakup produktów niezdatnych do użytkowania97 741,7297 741,72art 15 ust 117 407,75
– amortyzacja niepodatkowa - samochody osobowe28 967,3428 967,34art 16 ust 1 pkt 428 967,34
– koszty reprezentacji193 209,48193 209,48art 16 ust 1 pkt 28143 400,22
– wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej i organów stanowiących8 110,488 110,48art 16 ust 1 pkt 38a5 698,91
– podatek VAT niestanowiący kosztów uzyskania przychodów4 145,114 145,11art 16 ust 1 pkt 466 749,97
pozostałe 18 948,7718 948,7720 087,31
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 839 319,992 839 319,992 068 857,08
– utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności651 769,20651 769,20art 16 ust 1 pkt 26a364 692,35
– utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów432 832,29432 832,29art 16 ust 1 pkt 26a444 067,40
– utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze648 608,34648 608,34art 16 ust 1 pkt 27165 537,85
– niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe136 648,08136 648,08art 16 ust 1 pkt 57105 399,49
– niezapłacony ZUS od wynagrodzeń757 624,83757 624,83art 16 ust 1 pkt 57a700 131,92
– niezrealizowane różnice kursowe ujemne1 837,251 837,25art 15a9 028,07
– utworzenie rezerwy na premię zarządu210 000,00210 000,00art 16 ust 1 pkt 27280 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:814 559,48814 559,48789 116,84
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej9 028,079 028,07art 15a1 241,46
– rozwiązanie rezerwy na kosztyart 15 ust 4e9 000,00
– wypłacone wynagrodzenia bezosobowe z poprzedniego okresu105 399,49105 399,49art 15 ust 4g124 007,99
– zapłacony ZUS od wynagrodzeń dotyczący poprzedniego okresu700 131,92700 131,92art 15 ust 4h654 867,39
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 236 644,241 236 644,24
– koszty kwalifikowane ulgi B+R1 236 644,241 236 644,24art 18d ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 830 604,437 356 248,68
K. Podatek dochodowy1 107 815,001 397 687,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki