Szczegóły spółki

Nazwa Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6490010864
REGON 272798719
KRS 0000098682
Adres ul. Główna lok. 128, 42-436 Wierbka
Telefon 032673710611
Faks 032673710611
E-mail office@ospel.com.pl
WWW www.ospel.com.pl
PKD
 • 2733Z — produkcja sprzętu instalacyjnego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.16 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.19 0.22
Płynność bieżąca (CR) 6.26 5.26
Płynność szybka (QR) 4.33 3.4
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.19 0.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.92% 5.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.63% 4.97%
Rentowność aktywów (ROA) 5.56% 4.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-13 134/2020 20 33863
Poz. 33863. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-33799/2020]

       Pierwsze wezwanie akcjonariuszy
        do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Z.S.E. OSPEL S.A. siedzibą w Wierbce
(dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiada-
nych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki,
tj. ul. Główna 128, 42-436 Wierbka, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 800 do 1400,
w pokoju nr 5.

                       Prezes Zarządu
                      Władysław Zając      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE
    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie
     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 33863. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-33799/2020]

       Pierwsze wezwanie akcjonariuszy
        do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Z.S.E. OSPEL S.A. siedzibą w Wierbce
(dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiada-
nych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki,
tj. ul. Główna 128, 42-436 Wierbka, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 800 do 1400,
w pokoju nr 5.

                       Prezes Zarządu
                      Władysław Zając      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE
    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie
     o ogłoszeniu upadłości
2020-05-05 86/2020 18 20186
Poz. 20186. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-19840/2020]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
  madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
  wym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

  - W artykule 35 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
   „35.3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec
      akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
      bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr
      akcjonariuszy.”

                       Prezes Zarządu
                  mgr inż. Władysław Zając


      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 20186. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-19840/2020]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
  nariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
  madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
  wym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

  - W artykule 35 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
   „35.3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec
      akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
      bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr
      akcjonariuszy.”

                       Prezes Zarządu
                  mgr inż. Władysław Zając


      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-06-18 117/2019 835 419808
Poz. 419808. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/121704/19/656]W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419808. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/121704/19/656]W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 835 419809
Poz. 419809. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/121704/19/57]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419809. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/121704/19/57]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-15 74/2019 14 19788
Poz. 19788. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-19330/2019]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
   wym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

                        Prezes Zarządu
                   mgr inż. Władysław Zając
Poz. 19788. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-19330/2019]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
   wym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

                        Prezes Zarządu
                   mgr inż. Władysław Zając
2018-07-30 146/2018 258 302179
Poz. 302179. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153201/18/946]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302179. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153201/18/946]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259 302180
Poz. 302180. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153202/18/347]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302180. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153202/18/347]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259 302182
Poz. 302182. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153204/18/149]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302182. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000098682. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2002.
[RDF/153204/18/149]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-24 80/2018 17 17213
Poz. 17213. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-16508/2018]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowa-
    nia uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2017.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
   9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

                        Prezes Zarządu
                   mgr inż. Władysław Zając
Poz. 17213. Z.S.E. „OSPEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wierbce.
KRS 0000098682. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r.
[BMSiG-16508/2018]

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 ksh i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbę-
dzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w Wierbce,
ul. Główna 128.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowa-
    nia uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2017.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
   9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

                        Prezes Zarządu
                   mgr inż. Władysław Zając

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki