Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy UZDROWISKO RYMANÓW S.A.
Siedziba
Województwo PODKARPACKIE
Powiat KROŚNIEŃSKI
Gmina RYMANÓW
Miejscowość RYMANÓW ZDRÓJ
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODKARPACKIE
Powiat KROŚNIEŃSKI
Gmina RYMANÓW
Ulica ZDROJOWA
Nr domu 48
Miejscowość RYMANÓW ZDRÓJ
Kod pocztowy 38-481
Poczta RYMANÓW ZDRÓJ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8610Z - działalność szpitali
8690A - działalność fizjoterapeutyczna
1107Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
5590Z - pozostałe zakwaterowanie
0899Z - pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
5629Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000098424

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane na dzień dzisiejszy okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności jednostki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

II. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, ustalonych zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności i trwałej utraty wartości.
- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
- obce środki w użytkowaniu ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.
- zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych na dzień bilansowy są wycenianie nie wyżej od ich cen sprzedaży netto.
2. Stany i rozchody materiałów i towarów w ciągu roku wycenia się:
a) materiały techniczne zużywane na potrzeby poszczególnych budynków ewidencjonowane są wg cen zakupu brutto, a rozchód i zapas wycenia się wg zasady „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
Zapas na koniec kwartału wycenia się na poziomie cen zakupu, poprzez ustalenie odchyleń.
b) materiały zużywane do produkcji wody stołowej „Celestynka” wycenione są wg cen zakupu netto.
c) opakowania zwrotne używane do produkcji wody stołowej, ewidencjonowane są wg stałych cen ewidencyjnych, ustalonych przez przedstawicieli głównych dystrybutorów obracających tego typu opakowaniami.
d) leki w aptece zakładowej ewidencjonowane są wartościowo wg cen zakupu brutto. Leki w momencie przesunięcia z magazynu głównego traktowane są jako koszty zużycia materiałów. Wartość zapasu końcowego koryguje zużycie za dany miesiąc.
e) towary w punktach sprzedaży (Eskulap, Zimowit, Maria, Polonia, Świtezianka - dawniej Kasztanowy Dwór) wyceniane są wg cen nabycia netto.Wyroby gotowe stanowi woda stołowa „Celestynka” oraz woda źródlana Rymanów Zdrój produkowane w zakładzie produkcji wód. Ewidencjonowana jest wg cen sprzedaży netto, a na koniec miesiąca wyceniona po koszcie wytworzenia.
Produkcja w toku nie występuje, ponieważ cykl produkcyjny jest bardzo krótki.
3. Wartość należności wykazana w bilansie została urealniona stosując zasadę ostrożnej wyceny. Dla należności, za które zapłata jest wątpliwa, utworzono odpisy aktualizujące.
4. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod wyceny ani zasad rachunkowości. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły (art. 5 ust. 1) w związku z tym nie miało to wpływu na wynik finansowy.
5. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym są porównywalne z rokiem ubiegłym i dotyczą takich samych okresów.
6. Na koniec roku nie wystąpiły znaczne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w związku z czym nie zostały one uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy został ustalony w oparciu rachunek kosztów sporządzony w układzie porównaczym, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Uzwględnia wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku 2018 mające wpływ na jego wysokość. Stanowi rezultat przeciwsawienia przychodom kosztów, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie fiinansowe sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dn. 29.09.1994 z poź. zminanami, zgodnie z zał. nr 1 , uwzględniajac m.in.
- zasada prawidłowości pod względem merytorycznym - tj. zgodności przedstawionych danych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- kontynuowania działalności, przez jednostkę w najbliższym okresie, nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego
- zasada prawidłowości pod względem formalno-rachunkowym - tj. formy sprawozdania (zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości) oraz zawarcia wymaganych danych formalnych (przede wszystkim podpisów i pieczęci osób odpowiedzialnych, a także daty sporządzenia sprawozdania), jak również brak błędów rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe Spółki podpisuje Kierownik jednostki i główny księgowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

---

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 51 792 509,20 48 283 837,69
I Wartości niematerialne i prawne 198 710,48 223 738,85
3 Inne wartości niematerialne i prawne 198 710,48 223 738,85
II Rzeczowe aktywa trwałe 51 117 626,02 47 578 263,34
1 Środki trwałe 50 099 159,41 44 542 399,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 160 198,67 181 307,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47 790 533,31 42 187 534,50
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 518 394,26 1 668 096,34
d) środki transportu 429 869,36 238 999,35
e) inne środki trwałe 200 163,81 266 461,68
2 Środki trwałe w budowie 1 018 466,61 3 035 863,99
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 476 172,70 481 835,50
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 280 093,00 277 168,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 196 079,70 204 667,50
B Aktywa obrotowe 10 985 995,28 12 484 725,56
I Zapasy 1 070 773,04 1 237 146,13
1 Materiały 821 285,06 887 271,19
3 Produkty gotowe 137 710,46 204 880,20
4 Towary 104 010,08 144 827,04
5 Zaliczki na dostawy i usługi 7 767,44 167,70
II Należności krótkoterminowe 4 043 534,65 3 744 048,20
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 043 534,65 3 744 048,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 404 934,26 3 169 428,02
– do 12 miesięcy 3 404 934,26 3 169 428,02
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 325 462,99 216 115,38
c) inne 313 137,40 358 504,80
III Inwestycje krótkoterminowe 5 863 026,86 7 485 659,25
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 863 026,86 7 485 659,25
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 863 026,86 7 485 659,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 758 883,94 368 664,15
– inne środki pieniężne 5 104 142,92 7 116 995,10
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 660,73 17 871,98
Aktywa razem 62 778 504,48 60 768 563,25
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 29 607 356,44 29 180 304,34
I Kapitał (fundusz) podstawowy 18 650 000,00 18 650 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 530 304,34 9 357 024,07
VI Zysk (strata) netto 427 052,10 1 173 280,27
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 171 148,04 31 588 258,91
I Rezerwy na zobowiązania 6 643 757,08 6 092 259,84
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 144,00 583,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 783 775,91 4 041 841,00
– długoterminowa 4 530 073,10 3 827 861,40
– krótkoterminowa 253 702,81 213 979,60
3 Pozostałe rezerwy 1 858 837,17 2 049 835,84
– długoterminowe 1 858 837,17 2 049 835,84
II Zobowiązania długoterminowe 6 634 137,75 8 780 253,86
3 Wobec pozostałych jednostek 6 634 137,75 8 780 253,86
a) kredyty i pożyczki 6 634 137,75 8 780 253,86
III Zobowiązania krótkoterminowe 8 017 758,29 7 508 498,41
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 528 513,82 6 940 322,40
a) kredyty i pożyczki 2 146 116,11 2 111 977,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 716 709,59 2 370 440,99
– do 12 miesięcy 2 716 709,59 2 370 440,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 958,40
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 192 288,07 1 196 952,33
h) z tytułu wynagrodzeń 781 741,00 725 871,47
i) inne 691 659,05 534 122,02
4 Fundusze specjalne 489 244,47 568 176,01
IV Rozliczenia międzyokresowe 11 875 494,92 9 207 246,80
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 11 875 494,92 9 207 246,80
– długoterminowe 11 456 275,04 8 867 726,60
– krótkoterminowe 419 219,88 339 520,20
Pasywa razem 62 778 504,48 60 768 563,25
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37 110 743,98 35 625 398,36
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 399 306,90 34 869 434,80
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -67 169,74 -3 971,48
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 91 528,94 68 984,90
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 687 077,88 690 950,14
B Koszty działalności operacyjnej 37 325 905,07 34 850 634,80
I Amortyzacja 2 609 155,48 2 046 930,14
II Zużycie materiałów i energii 5 930 037,57 5 727 613,35
III Usługi obce 12 534 100,91 12 113 114,67
IV Podatki i opłaty, w tym: 595 953,39 557 011,15
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 12 282 520,85 11 265 532,52
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 673 780,49 2 448 242,41
– emerytalne 1 108 976,45 1 019 156,72
VII Pozostałe koszty rodzajowe 256 527,53 247 522,78
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 443 828,85 444 667,78
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -215 161,09 774 763,56
D Pozostałe przychody operacyjne 5 903 510,94 3 930 193,52
IV Inne przychody operacyjne 5 903 510,94 3 930 193,52
E Pozostałe koszty operacyjne 4 659 074,38 2 785 485,31
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29 145,84
III Inne koszty operacyjne 4 659 074,38 2 756 339,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 029 275,47 1 919 471,77
G Przychody finansowe 48 052,98 135 567,34
II Odsetki, w tym: 48 052,98 135 567,34
H Koszty finansowe 427 869,35 513 847,74
I Odsetki, w tym: 427 869,35 513 847,74
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 649 459,10 1 541 191,37
J Podatek dochodowy 222 407,00 367 885,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 427 052,10 1 173 306,37
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29 180 304,34 28 007 024,07
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29 180 304,34 28 007 024,07
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 18 650 000,00 18 650 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 18 650 000,00 18 650 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 357 024,07 9 105 517,81
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 173 280,27 251 506,26
a) zwiększenie (z tytułu) 1 173 280,27 251 506,26
– podziału zysku (ustawowo) 1 173 280,27 251 506,26
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 530 304,34 9 357 024,07
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 173 280,27 251 506,26
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 173 280,27 251 506,26
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 173 280,27 251 506,26
a) zwiększenie (z tytułu)
----
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 173 280,27 251 506,26
podział zysku 1 173 280,27 251 506,26
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 427 052,10 1 173 280,27
A zysk netto 427 052,10 1 173 280,27
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29 607 356,44 29 180 304,34
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 607 356,44 29 180 304,34
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 566 643,75 3 802 469,30
I Zysk (strata) netto 427 052,10 1 173 280,27
II Korekty razem 6 139 591,65 2 629 189,03
1 Amortyzacja 2 609 155,48 2 046 930,14
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 385 837,88 381 348,42
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 899,77 39 888,17
5 Zmiana stanu rezerw 551 497,24 136 292,05
6 Zmiana stanu zapasów 166 373,09 -66 853,99
7 Zmiana stanu należności -299 486,45 -303 607,64
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 37 192,47 702 541,63
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 683 122,17 -307 349,75
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6 566 643,75 3 802 469,30
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 575 044,66 -4 018 506,59
I Wpływy 42 988,38 156 949,95
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 956,91 24 450,63
3 Z aktywów finansowych, w tym: 42 031,47 132 499,32
b) w pozostałych jednostkach 42 031,47 132 499,32
– odsetki 42 031,47 132 499,32
II Wydatki 5 618 033,04 4 175 456,54
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 618 033,04 4 175 456,54
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5 575 044,66 -4 018 506,59
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 539 846,54 -2 844 426,22
I Wpływy
2 Kredyty i pożyczki
II Wydatki 2 539 846,54 2 844 426,22
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 111 977,19 2 330 578,48
8 Odsetki 427 869,35 513 847,74
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 539 846,54 -2 844 426,22
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 548 247,45 -3 060 463,51
F Środki pieniężne na początek okresu 7 485 659,25 10 546 122,76
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5 937 411,80 7 485 659,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 095 418,90 7 116 995,10
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 427 052,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 064 725,71
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 2 787 239,88
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 102 186,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 3 283 325,07
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 183 005,34
K. Podatek dochodowy 224 771,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki