Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ALTER" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyALTER Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatpoznański
GminaTarnowo Podgórne
MiejscowośćTarnowo Podgórne
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatpoznański
GminaTarnowo Podgórne
UlicaPocztowa
Nr domu13
MiejscowośćTarnowo Podgórne
Kod pocztowy62-080
PocztaTarnowo Podgórne
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2651Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000098089

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

• Umowy leasingu klasyfikowane są według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, po spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości,
• odstąpiono od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,
• dla celów bilansowych przyjęto zasady amortyzacji podatkowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
• Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 10.000 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
• Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
b) Leasing finansowy

Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych. Zawarte umowy spełniają warunki określone w ustawie o rachunkowości. Każda opłata z tytułu leasingu jest alokowana między zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowe) i koszty finansowe (część odsetkowa). Rzeczowe aktywa trwałe używane w ramach leasingu finansowego podlegają amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania składnika majątku lub okres trwania leasingu.

c) Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe (udziały w jednostkach podporządkowanych) wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji finansowych obciąża koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

d) Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

e) Zapasy

Materiały i towary wycenia się według cen zakupu lub nabycia. Rozchód materiałów i półproduktów wycenia się metodą LIFO. Wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przyjęcia ich z produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia. Wyroby gotowe półprodukty wycenia się według ceny ewidencyjnej (ustalonej, jako planowany koszt wytworzenia) skorygowanej o odchylenia.

f) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Aktywa wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.

g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

h) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.

i) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

j) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okres

u sprawozdawczego, w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

l) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

m) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

Spółka Alter S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 171 094,321 198 531,89
IWartości niematerialne i prawne1 562,505 312,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 562,505 312,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 127 241,051 173 709,99
1Środki trwałe1 091 347,561 173 709,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)31 395,2531 395,25
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej619 037,27643 983,34
c) urządzenia techniczne i maszyny101 311,00124 050,81
d) środki transportu336 214,05369 383,93
e) inne środki trwałe3 389,994 896,66
2Środki trwałe w budowie35 893,49
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe23 750,003 750,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe23 750,003 750,00
a) w jednostkach powiązanych3 750,003 750,00
– udziały lub akcje3 750,003 750,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach20 000,00
– udziały lub akcje20 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 540,7715 759,40
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 563,0011 734,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 977,774 025,40
BAktywa obrotowe4 342 935,874 293 021,85
IZapasy1 488 235,441 394 344,99
1Materiały961 911,38845 081,54
2Półprodukty i produkty w toku196 462,72220 920,12
3Produkty gotowe243 388,84261 276,86
4Towary86 472,5067 066,47
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe675 984,77784 968,27
1Należności od jednostek powiązanych123,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:123,00
– do 12 miesięcy123,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek675 984,77784 845,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:655 163,79770 194,66
– do 12 miesięcy655 163,79770 194,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych11 001,354 837,43
c) inne9 819,639 813,18
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 129 280,792 060 293,75
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 129 280,792 060 293,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 129 280,792 060 293,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 129 280,792 060 293,75
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe49 434,8753 414,84
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 514 030,195 491 553,74
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 181 248,864 081 593,81
IKapitał (fundusz) podstawowy500 500,00500 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:550 000,00550 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 669 893,812 568 927,75
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki2 669 893,812 568 927,75
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto460 855,05462 166,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 332 781,331 409 959,93
IRezerwy na zobowiązania27 586,1213 851,35
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego27 586,1213 851,35
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe215 255,97439 999,46
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek215 255,97439 999,46
a) kredyty i pożyczki137 410,96343 606,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne77 845,0196 393,34
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 071 864,38949 833,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych7 995,003 690,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 995,003 690,00
– do 12 miesięcy7 995,003 690,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 063 790,72945 558,37
a) kredyty i pożyczki206 205,60206 894,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:351 614,24336 129,49
– do 12 miesięcy351 614,24336 129,49
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych278 568,13240 729,11
h) z tytułu wynagrodzeń115 983,04100 869,86
i) inne111 419,7160 935,31
4Fundusze specjalne78,66585,45
IVRozliczenia międzyokresowe18 074,866 275,30
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe18 074,866 275,30
– długoterminowe
– krótkoterminowe18 074,866 275,30
Pasywa razem5 514 030,195 491 553,74
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 905 792,297 204 999,61
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 223 058,866 487 273,93
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-42 345,4214 686,74
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki3 854,481 944,13
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów721 224,37701 094,81
BKoszty działalności operacyjnej7 297 714,356 718 794,40
IAmortyzacja322 164,45227 396,80
IIZużycie materiałów i energii1 991 437,541 804 892,45
IIIUsługi obce1 124 292,281 121 831,67
IVPodatki i opłaty, w tym:27 435,6227 522,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 405 221,712 178 843,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:544 087,44553 997,83
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe459 308,38378 957,66
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów423 766,93425 351,76
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)608 077,94486 205,21
DPozostałe przychody operacyjne40 225,7788 731,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 000,0010 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne27 225,7778 731,48
EPozostałe koszty operacyjne52 848,8032 255,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne52 848,8032 255,97
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)595 454,91542 680,72
GPrzychody finansowe20 740,9332 832,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 740,9332 832,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe30 180,0217 174,46
IOdsetki, w tym:15 449,6313 202,07
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne14 730,393 972,39
IZysk (strata) brutto (F+G–H)586 015,82558 338,26
JPodatek dochodowy125 160,7796 172,20
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)460 855,05462 166,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)500 500,00500 500,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach500 500,00500 500,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 500,00500 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 500,00500 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu550 000,00550 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu550 000,00550 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 568 927,752 380 734,20
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych100 966,06188 193,55
a) zwiększenie (z tytułu)102 166,06189 393,55
- podział zysku102 166,06189 393,55
b) zmniejszenie (z tytułu)1 200,001 200,00
- składki członkowskie1 200,001 200,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 669 893,812 568 927,75
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)462 166,06689 393,55
- na kapitał rezerwowy102 166,06189 393,55
- na dywidendy360 000,00500 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto460 855,05462 166,06
Azysk netto460 855,05462 166,06
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 181 248,864 081 593,81
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 181 248,864 081 593,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej878 789,34422 787,26
IZysk (strata) netto460 855,05462 166,06
IIKorekty razem417 934,29-39 378,80
1Amortyzacja322 164,45227 396,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-5 291,30-19 629,93
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-13 000,00-10 000,00
5Zmiana stanu rezerw13 734,77-620,80
6Zmiana stanu zapasów-93 890,45-119 634,43
7Zmiana stanu należności108 983,50-111 088,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów72 235,1665 620,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 998,16-71 422,78
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)878 789,34422 787,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-35 336,56-43 480,50
IWpływy33 740,9342 832,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 000,0010 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:20 740,9332 832,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach20 740,9332 832,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki20 740,9332 832,00
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki69 077,4986 312,50
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych69 077,4982 562,50
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:3 750,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach3 750,00
– nabycie aktywów finansowych3 750,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-35 336,56-43 480,50
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-774 465,74-858 682,90
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki774 465,74858 682,90
1Nabycie udziałów (akcji) własnych20 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli360 000,00500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek206 884,16205 927,29
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego170 931,95138 353,54
8Odsetki15 449,6313 202,07
9Inne wydatki finansowe1 200,001 200,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-774 465,74-858 682,90
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)68 987,04-479 376,14
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 060 293,752 539 669,89
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 129 280,792 060 293,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania78,66585,45
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok586 015,82
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 293,07
pozostałe 1 293,07
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:450,00
pozostałe 450,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:172 511,93
Odsetki budżetowe 47,00art 16 ust 1 pkt 21
Koszty reprezentacji 2 468,90art 16 ust 1 pkt 28
Składki na rzecz organizacji do których pyrznależńość nie jest obowiązkowa240,00art 16 ust 1 pkt 37
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości przekaraczającej 20.000 EUR2 919,88art 16 ust 1 pkt 49
Amortyzacja środków trwałych w leasingu operacyjnym uznawanym zgodnie z art.3 ust 4 ustawy o rachunkowości za leasing finansowy 160 123,30art 9 ust 1
Odpisy aktualizujace należności 2 700,83art 16 ust 1 pkt 26a
Róźnice między amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 2 821,80art 9 ust 1
pozostałe 1 190,22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:66 189,04
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej roku bieżącego 68,63art 15a
Nie wypłacone składki na ubezpieczenie społeczne58 155,98art 16 ust 1 pkt 57a
Nie wypłacone składki na Fundusz Pracy7 736,48art 16 ust 1 pkt 40
Nie wypłacone ekwiwalenty 227,95art 16 ust 1 pkt 57
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:62 126,78
Zrealizowane w roku sprawozdawczym różnce kursowe z wyceny bilansowej roku poptrzedniego 367,89art 15a
Wypłacone w roku sprawozdawczym wynagrodzenia ujęte w kosztach roku ubiegłego jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu683,55art 16 ust 1 pkt 57
Zapłacone w roku sprawozdawczym składki ZUS ujete w kosztach roku ubiegłego jako wydatki nie stanowiace kosztów uzyskania przychodu61 075,34art 16 ust 1 pkt 57a
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:170 931,95
Zapłacone raty leasingu operacyjnego uznawanego zgodnie z art. 3 ust. 4 uor leasing finansowy 170 931,95art 3 ust 4uor
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym590 815,00
K. Podatek dochodowy112 255,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki