Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ŁÓDZKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ŁODZI BUDO-HURT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ŁÓDZKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ŁODZI "BUDO-HURT" S.A.
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat M.ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Miejscowość ŁÓDŹ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat M.ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Ulica TUWIMA
Nr domu 97
Miejscowość ŁÓDŹ
Kod pocztowy 90-031
Poczta ŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000098030

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości obejmują rozwiązania wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy i wydanych na jej podstawie rozporzadzeń.
Wybrane przez Spółkę rozwiązania przewidziane m.in. ustawą lub rozporzadzeniami w zakresie, w jakim ustawodawca przyznał jednostce prawo wyboru. Jeżeli zaś ustawa i rozporządzenia nie zawieraja stosownych regulacji - wybrane są przez Spółkę przepisy KSR i stanowisk, a w razie ich braku -MSR.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzglednieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . W sprawozdaniu Spólka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła następujace ustalenia:
a) środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
b) zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.
c) dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z art. 16a-16m ustawy, oraz załącznikiem nr 1 w sprawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.
d) Uchwałą Zarządu z dnia 30 grudnia 2010 roku Spółka na podstawie art. 32 ust.3 Ustawy o rachunkowości postanowiła ustalić nowe stawki amortyzacji dla środków trwałych będących w posiadaniu Spółki na dzień 01.01.2011r., a nieumorzonych całkowicie. Zostały one zawarte w załącznika do w/w uchwały.
Zmieniono stawki:
• dla budynków i budowli ( grupa 1 i 2 ) 0,1 %
• dla kotłów i maszyn energetycznych ( grupa3 ) 1 %
• dla maszyn i urządzeń ( grupa4-6) 1 %
• dla środków transportu ( grupa 7 ) 1 %
• dla wyposażenia ( grupa 8) 1 %
e) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
f) w dniu 29.12.2006 roku Uchwałą Zarządu Spółka wprowadziła dla grupy 4 KRŚ 491 – „Zespoły komputerowe” stawkę amortyzacji zgodną z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”. Jednocześnie ustalono, iż w/w składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- zł. amortyzowane będą jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
g) środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
h) Uchwałą Zarządu z dnia 30.12.2014 r. Spółka na podstawie art. 32 ust.3 Ustawy o rachunkowości postanowiła ustalić nowe stawki amortyzacji dla środków transportu – grupa 762 w wysokości 14% będących w posiadaniu Spółki na dzień 01.01.2015 r.
i) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
• koszty prac rozwoj
owych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
• nabytą wartość firmy,
• nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje i pozostałe
• nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Uchwałą Zarządu z dnia 30 grudnia 2010 roku Spółka na podstawie Art. 32 ust.3 Ustawy o rachunkowości postanowiła ustalić nowe stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Spółki na dzień 01.01.2011r., a nieumorzonych całkowicie. Zostały one zawarte w załączniku do w/w uchwały. Zmieniono stawki:
• Oprogramowanie komputerów z 5 % na 1%
• Licencje z 5% na 1%.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa od 2003 roku, w dniu przyjęcia do używania jest niższa niż 3 500 zł, amortyzuje się jednorazowo.
3. Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.
4. Udziały (akcje) i nabyte papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia. Na dzień bilansowy udziały wycenione zostały według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Inne pozycje nie wystąpiły.
5. Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto, przy zastosowaniu metody „pierwsze weszło - pierwsze wyszło” - FIFO.
6. Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego i na koniec roku wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących należności zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
8. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
 • apitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
 • apitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.
 • apitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
 • apitał (fundusz) rezerwowy pozostały tworzony jest z podziału zysku.
 • 9. Nie komasuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów mają na celu ustalenie realnej wartości oraz prawidłowości wyniku finansowego.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 i porównywane do danych z poprzedniego okresu.
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
  W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Sprawozdanie finansowe zostało sprządzone w sposób zapewniający porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, które zostały przez Spółkę przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 4 630 332,07 4 686 682,35
  I Wartości niematerialne i prawne 173 259,04 185 661,30
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 173 259,04 185 661,30
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe 4 434 444,01 4 459 367,74
  1 Środki trwałe 4 186 944,01 4 211 867,74
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 868 676,70 868 676,70
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 280 653,81 3 286 906,18
  c) urządzenia techniczne i maszyny 35 229,88 47 169,78
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe 2 383,62 9 115,08
  2 Środki trwałe w budowie 247 500,00 247 500,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III Należności długoterminowe
  1 Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od pozostałych jednostek
  IV Inwestycje długoterminowe
  1 Nieruchomości
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 629,02 41 653,31
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 629,02 41 653,31
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  B Aktywa obrotowe 284 506,00 303 382,96
  I Zapasy 35 069,05 48 958,66
  1 Materiały
  2 Półprodukty i produkty w toku
  3 Produkty gotowe
  4 Towary 28 069,05 46 736,59
  5 Zaliczki na dostawy i usługi 7 000,00 2 222,07
  II Należności krótkoterminowe 201 191,32 219 947,07
  1 Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Należności od pozostałych jednostek 201 191,32 219 947,07
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 194 490,24 213 484,10
  – do 12 miesięcy 194 490,24 213 484,10
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 701,08 6 411,13
  c) inne 51,84
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III Inwestycje krótkoterminowe 29 962,13 21 205,93
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 962,13 21 205,93
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 962,13 21 205,93
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 29 962,13 21 205,93
  – inne środki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 283,50 13 271,30
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D Udziały (akcje) własne
  Aktywa razem 4 914 838,07 4 990 065,31
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 2 482 717,65 2 544 190,65
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 364 510,00 3 364 510,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 263 584,44 4 263 584,44
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 410 704,28 1 410 704,28
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11 952 002,80 11 952 002,80
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 446 610,87 -18 451 316,99
  VI Zysk (strata) netto -61 473,00 4 706,12
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 432 120,42 2 445 874,66
  I Rezerwy na zobowiązania 21 997,08 24 299,05
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3 Pozostałe rezerwy 21 997,08 24 299,05
  – krótkoterminowe 21 997,08 24 299,05
  II Zobowiązania długoterminowe
  3 Wobec pozostałych jednostek
  III Zobowiązania krótkoterminowe 2 410 123,34 2 421 575,61
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 410 123,34 2 421 575,61
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 239 884,72 2 265 983,19
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 58 140,27 38 256,00
  – do 12 miesięcy 58 140,27 38 256,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39 032,84 36 111,88
  i) inne 73 065,51 81 224,54
  IV Rozliczenia międzyokresowe
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  Pasywa razem 4 914 838,07 4 990 065,31
  Rachunek zysków i strat
  Wersja kalkulacyjna
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 574 433,58 1 608 037,61
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 570 268,46 1 601 261,14
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 165,12 6 776,47
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 656,94 18 164,52
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77 656,94 18 164,52
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1 496 776,64 1 589 873,09
  E Koszty ogólnego zarządu 1 515 175,03 1 526 031,67
  F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -18 398,39 63 841,42
  G Pozostałe przychody operacyjne 182 035,39 284 070,76
  IV Inne przychody operacyjne 182 035,39 284 070,76
  H Pozostałe koszty operacyjne 122 452,84 242 399,26
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 537,36 4 730,21
  III Inne koszty operacyjne 106 915,48 237 669,05
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 41 184,16 105 512,92
  J Przychody finansowe 73 054,46 71 859,85
  II Odsetki, w tym: 72 898,00 70 772,54
  V Inne 156,46 1 087,31
  K Koszty finansowe 156 687,33 159 993,98
  I Odsetki, w tym: 156 687,33 159 993,98
  L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -42 448,71 17 378,79
  M Podatek dochodowy 19 024,29 12 672,67
  O Zysk (strata) netto (L–M–N) -61 473,00 4 706,12
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 544 190,65 2 539 484,53
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 544 190,65 2 539 484,53
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 364 510,00 3 364 510,00
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 364 510,00 3 364 510,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 263 584,44 4 263 584,44
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 263 584,44 4 263 584,44
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 410 704,28 1 410 704,28
  2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 410 704,28 1 410 704,28
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11 952 002,80 11 952 002,80
  2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11 952 002,80 11 952 002,80
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18 451 316,99 -18 451 316,99
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18 451 316,99 -18 462 149,16
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18 451 316,99 -18 462 149,16
  b) zmniejszenie (z tytułu) 4 706,12 10 832,17
  przeznaczenie zysku na pokrycie start z lat ubiegłych 4 706,12 10 832,17
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18 446 610,87 -18 451 316,99
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 446 610,87 -18 451 316,99
  6 Wynik netto -61 473,00 4 706,12
  A zysk netto 4 706,12
  B strata netto 61 473,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 482 717,65 2 544 190,65
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 482 717,65 2 544 190,65
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto -61 473,00 4 706,12
  II Korekty razem 253 840,70 239 437,86
  1 Amortyzacja 23 138,63 22 771,95
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 156 163,03 156 339,44
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 15 537,36 4 730,21
  5 Zmiana stanu rezerw -2 301,97 -1 433,82
  6 Zmiana stanu zapasów 13 889,61 95 822,53
  7 Zmiana stanu należności 18 755,75 -36 180,51
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 646,20 -8 093,76
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14 012,09 5 481,82
  10 Inne korekty
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 192 367,70 244 143,98
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wydatki 1 350,00 30 771,71
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 350,00 30 771,71
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 350,00 -30 771,71
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 182 261,50 276 653,96
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 20 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8 Odsetki 182 261,50 256 653,96
  9 Inne wydatki finansowe
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -182 261,50 -276 653,96
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8 756,20 -63 281,69
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 21 205,93 84 487,62
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 29 962,13 21 205,93
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok -42 448,71
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 116 324,50
  rozw. rezerwy na nalezności-podatek VAT 462,12 art 16 ust 1 pkt 25
  rozw.odpisy aktualiz.na zapasy 115 862,38 art 16 ust 1 pkt 27
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 103 088,06
  amortyzacja NKUP 15 439,78 art 16 ust 1 pkt 48
  podatek VAT 18,40 art 16 ust 1 pkt 46
  odsetki naliczone od obligacji 8 984,72 art 16 ust 1 pkt 11
  darowizny 835,71 art 16 ust 1 pkt 14
  reklamacja 51,84 art 16 ust 1 pkt 18
  naliczone odpisy aktual.nalezności 25 079,87 art 16 ust 1 pkt 25
  naliczony odpis aktualiz.zapasy 50 817,74 art 16 ust 1 pkt 27
  składki na rzecz organizacji nieobow. 1 860,00 art 16 ust 1 pkt 37
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 35 083,19
  odsetki naliczone od obligacji w 2017 r.a zapłacone 2018 35 083,19 art 16 ust 1 pkt 11
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -90 768,34
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Informacja dodatkowa

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki