Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RPM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRPM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatLUBLINIECKI
GminaLUBLINIEC
MiejscowośćLUBLINIEC
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatLUBLINIECKI
GminaLUBLINIEC
UlicaNIEGOLEWSKICH
Nr domu7
MiejscowośćLUBLINIEC
Kod pocztowy42-700
PocztaLUBLINIEC
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000097405

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Metody sporządzania sprawozdań

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Do chwili obecnej nie zanotowano zdarzeń, które mogą wpłynąć na wynik finansowy po sporządzeniu bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
A Aktywa trwałe
1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Dla składników majątkowych o wartości od 1.000 zł do 3.499 zł prowadzi się ewidencje składników majątkowych niskocennych.
2. Środki trwałe w budowie – wyceniono według ceny nabycia netto lub kosztu własnego wytworzenia.
3. Udziały w innych jednostkach wycenia się w cenach nabycia.
B Aktywa obrotowe
Zgodnie z przepisami cały majątek obrotowy wyceniony jest na dzień bilansowy
w cenach nie wyższych niż cena sprzedaży netto.
1. Zapasy
a) materiały wyceniono według cen zakupu netto
b) towary wycenione są według ceny zakupu netto.
2. Należności
Należności wycenione zostały w kwotach wymagalnych do zapłaty. Należności wątpliwe, z których zapłatą dłużnicy zalegają, należności dochodzone na drodze sądowej objęto odpisami aktualizacyjnymi.
3. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
4. Do rozliczania różnic kursowych spółka stosuje zasady bilansowe.
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się według stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego Spółki.
6. Kapitały własne – w wartości nominalnej
W roku 2018 nie zachodziła potrzeba dokonania odpisu na kapitał własny skutków błędu podstawowego tj. błędu popełnionego w poprzednim lub w kilku poprzednich latach obrotowych.
7. Wynik finansowy przedstawiono w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
8. W pozostałych aktywach i pasywach stosuje się jednoznacznie określone metody wyceny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
-wynik operacji finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, którego podatnikiem jest Spółka, i płatności z nimi zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń oraz innych podatków bezpośrednich związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości i składa się z:
1/ bilansu
2/ rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
3/ zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
4/ rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
5/ informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
6/ sprawozdanie z działalności jednostki

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 652 913,5818 940 442,93
IWartości niematerialne i prawne7 034,4015 542,99
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne7 034,4015 542,99
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe17 256 786,1817 640 674,94
1Środki trwałe16 771 435,8017 162 324,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 713 001,001 713 001,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 036 248,4811 261 757,15
c) urządzenia techniczne i maszyny2 364 845,122 619 830,65
d) środki transportu1 314 373,071 157 999,77
e) inne środki trwałe342 968,13409 735,99
2Środki trwałe w budowie485 350,38478 350,38
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe25 000,0025 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe25 000,0025 000,00
a) w jednostkach powiązanych15 000,0015 000,00
– udziały lub akcje15 000,0015 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach10 000,0010 000,00
– udziały lub akcje10 000,0010 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 364 093,001 259 225,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 364 093,001 259 225,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe20 166 364,8714 886 157,75
IZapasy1 488 345,872 111 258,73
1Materiały696 131,09446 972,81
2Półprodukty i produkty w toku705 250,471 496 438,32
3Produkty gotowe
4Towary84 132,24164 361,95
5Zaliczki na dostawy i usługi2 832,073 485,65
IINależności krótkoterminowe3 870 237,562 195 849,83
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie
b) inne
dochodzone na drodze sądowej
3Należności od pozostałych jednostek3 870 237,562 195 849,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 452 356,291 895 152,34
– do 12 miesięcy3 368 241,171 745 555,82
– powyżej 12 miesięcy84 115,12149 596,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych49 785,7571 207,04
c) inne368 095,52229 490,45
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 076 687,429 630 178,74
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 076 687,429 630 178,74
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach64 400,007 064 400,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe64 400,007 064 400,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 012 287,422 565 778,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach159 035,05196 424,27
– inne środki pieniężne7 853 252,372 369 354,47
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 731 094,02948 870,45
Rozliczenia międzyokresowe przychodów5 399 928,57806 534,91
Rozliczenia międzyokresowe kosztów1 331 165,45142 335,54
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem38 819 278,4533 826 600,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 303 558,1027 916 568,36
IKapitał (fundusz) podstawowy1 008 280,001 008 280,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:997 041,18453 083,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:70 279,9570 279,95
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:25 840 967,2325 840 967,23
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto386 989,74543 957,88
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 515 720,355 910 032,32
IRezerwy na zobowiązania399 421,7942 900,08
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego377 187,0018 185,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy22 234,7924 715,08
– długoterminowe635,513 845,39
– krótkoterminowe21 599,2820 869,69
IIZobowiązania długoterminowe247 705,21311 176,97
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
inne
inne zobowiązania finansowe
z tytułu emisji dłużnych papierów wartoś
kredyty i pożyczki
3Wobec pozostałych jednostek247 705,21311 176,97
a) kredyty i pożyczki5 713,0022 852,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe241 992,21288 324,97
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 225 983,453 302 360,95
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
z tyt dost i usług, o okr wymag powyżej
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
inne zobowiązania finansowe
z tytułu emisji dłużnych papierów wartoś
kredyty i pożyczki
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
z tytułu wynagrodzeń
z tytułu ubezpieczeń, ceł, podatków i in
zobowiązania wekslowe
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 048 415,343 077 612,84
a) kredyty i pożyczki17 139,0022 852,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe246 081,01169 218,95
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 106 642,471 314 573,15
– do 12 miesięcy5 106 642,471 314 573,15
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi116 799,6783 755,19
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 156 691,111 217 047,52
h) z tytułu wynagrodzeń227 220,08191 240,79
i) inne177 842,0078 925,24
4Fundusze specjalne177 568,11224 748,11
IVRozliczenia międzyokresowe2 642 609,902 253 594,32
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 642 609,902 253 594,32
– długoterminowe2 078 461,922 156 994,44
– krótkoterminowe564 147,9896 599,88
Pasywa razem38 819 278,4533 826 600,68
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:26 879 038,1720 176 520,52
– od jednostek powiązanych177 565,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów26 644 386,1820 175 504,96
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów234 651,991 015,56
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:22 369 730,5317 760 671,24
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów22 142 342,2917 760 061,83
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów227 388,24609,41
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 509 307,642 415 849,28
DKoszty sprzedaży1 846 119,231 490 940,15
EKoszty ogólnego zarządu2 051 354,771 852 866,45
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)611 833,64-927 957,32
GPozostałe przychody operacyjne96 148,21167 337,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych70 380,99
IIDotacje78 532,5278 532,52
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 469,887 153,97
IVInne przychody operacyjne12 145,8111 270,23
HPozostałe koszty operacyjne109 061,8432 309,16
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych35 276,7527 305,36
IIIInne koszty operacyjne73 785,095 003,80
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)598 920,01-792 928,77
JPrzychody finansowe61 709,03145 088,81
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:61 709,03145 082,81
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne6,00
KKoszty finansowe19 505,309 817,16
IOdsetki, w tym:19 505,309 817,16
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)641 123,74-657 657,12
MPodatek dochodowy254 134,00-1 201 615,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)386 989,74543 957,88
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)27 916 568,3627 372 610,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach27 916 568,3627 372 610,48
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 008 280,001 008 280,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 008 280,001 008 280,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu453 083,30453 083,30
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego543 957,88
a) zwiększenie (z tytułu)543 957,882 755 839,53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)543 957,88
- z kapitału rezerwowego2 755 839,53
b) zmniejszenie (z tytułu)2 755 839,53
– pokrycia straty2 755 839,53
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu997 041,18453 083,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości70 279,9570 279,95
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu70 279,9570 279,95
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu25 840 967,2328 596 806,76
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-2 755 839,53
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 755 839,53
- przeniesienie na kapitał zapasowy2 755 839,53
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu25 840 967,2325 840 967,23
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu543 957,88-2 755 839,53
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu543 957,88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach543 957,88
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)543 957,88
- podział zysku z lat ubiegłych543 957,88
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 755 839,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 755 839,53
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)2 755 839,53
- pokrycie z kapitału zapasowego2 755 839,53
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto386 989,74543 957,88
Azysk netto386 989,74543 957,88
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 303 558,1027 916 568,36
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)28 303 558,1027 916 568,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 068 731,74-1 939 082,07
IZysk (strata) netto386 989,74543 957,88
IIKorekty razem-1 455 721,48-2 483 039,95
1Amortyzacja1 053 329,50753 878,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-19 957,99-117 117,06
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-70 380,99
5Zmiana stanu rezerw356 521,7127 675,47
6Zmiana stanu zapasów622 912,86-780 083,16
7Zmiana stanu należności-1 756 487,73-1 082 697,48
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 789 468,45965 524,86
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 501 508,28-2 179 840,28
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 068 731,74-1 939 082,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej6 772 416,102 325 823,47
IWpływy7 124 943,264 169 718,73
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych82 100,00570 165,52
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:7 042 843,263 599 553,21
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach7 042 843,263 599 553,21
– zbycie aktywów finansowych7 000 000,003 440 500,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki42 843,26159 053,21
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki352 527,161 843 895,26
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych352 527,161 843 895,26
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)6 772 416,102 325 823,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-257 175,68-154 849,63
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki257 175,68154 849,63
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli11 400,0011 384,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek22 852,0022 852,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego203 470,70111 515,08
8Odsetki19 452,989 098,55
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-257 175,68-154 849,63
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 446 508,68231 891,77
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 446 508,68231 891,77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 565 778,742 333 886,97
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 012 287,422 565 778,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania177 568,11224 748,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok641 123,74-657 657,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 682 594,33886 646,09
dotacje - amortyzacja dot.dotowanych śr.trwałych78 532,52art 12 ust 4 pkt 6a78 532,52
kontrakty długoterminowe4 598 591,93art 12 ust 4 pkt 1800 959,60
rozwiązania odpisów aktualizacyjnych nalezności2 260,00art 12 ust 1 pkt 4e2 736,75
rozwiazanie rezerw3 209,88art 12 ust 1 pkt 5a4 417,22
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:377,045 575,31
odsetki od lokat naliczone, nie otrzymane377,04art 12 ust 4 pkt 25 575,31
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 575,3136 638,11
wpłacone odsetki z lat ubiegłych5 575,31art 12 ust 4 pkt 236 638,11
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 151 068,63886 464,43
amortyzacja środków trwałych dotowanych oraz w leasingu operacyjnym211 828,69art 16 ust 1 pkt 48128 549,85
kontrakty długoterminowe2 785 771,94art 16 ust 1 pkt 27650 949,90
PFRON72 576,00art 16 ust 1 pkt 3661 316,00
koszty reprezentacji4 187,98art 16 ust 1 pkt 286 626,44
ubezp.samochodu osobowego NKUP1 471,65art 16 ust 1 pkt 491 576,96
odsetki od leasingu operacyjnego18 351,88art 16 ust 17 310,46
odsetki budżetowe4,46art 16 ust 1 pkt 21480,64
utworzone odpisy aktualizacyjne35 276,75art 16 ust 1 pkt 26a27 305,36
utworzone pozostałe rezerwy na koszty21 599,28art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe kosztyart 16 ust 11 373,21
kary, koszty egzekucjiart 16 ust 1 pkt 18975,61
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:119 664,23110 238,98
nieopłacone do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika119 664,23art 16 ust 1 pkt 57a110 238,98
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:110 238,98102 428,56
opłacone do ZUS składki z lat ubiegłych, w części finansowanej przez płatnika110 238,98art 16 ust 1 pkt 57a102 428,56
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:221 249,0661 919,64
opłaty - czynsz w leasingu operacyjnym, ujęty w księgach jako finansowy221 249,06art 15 ust 161 919,64
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 097 027,50-680 885,20
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

1/ Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

2/ Sprawozdanie z dzialalności jednostki Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki