Szczegóły spółki

Nazwa RPM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5750007836
REGON 150011740
KRS 0000097405
Adres ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec
Telefon 343 531 683
Faks 343 531 683
E-mail biuro@rpm.com.pl
WWW www.rpm.pl
PKD
 • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.17 0.27
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.21 0.37
Płynność bieżąca (CR) 4.51 2.79
Płynność szybka (QR) 3.87 2.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.21 0.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.7% 1.44%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.95% 1.37%
Rentowność aktywów (ROA) 1.61% 1.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-20 76/2020 13 18739
Poz. 18739. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-18365/2020]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 22 maja 2020 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019.
  7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
    czej z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze spra-
    wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku
    Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok obrotowy 2019,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2019,
     c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
      towy 2019,
     d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
     e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
      riuszy.
  10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcjeimienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-
jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyło-
żona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu
Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Wnioski w spra-
wach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających
być podjętych oraz materiały informacyjne związane z ZWZ
dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygo-
dnia przed ZWZ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający
osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legi-
tymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby
winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby upraw-
nione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad
od godz. 1430.
Poz. 18739. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-18365/2020]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 22 maja 2020 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019.
  7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
    czej z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze spra-
    wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku
    Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok obrotowy 2019,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2019,
     c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
      towy 2019,
     d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
     e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
      riuszy.
  10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcjeimienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-
jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyło-
żona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu
Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Wnioski w spra-
wach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających
być podjętych oraz materiały informacyjne związane z ZWZ
dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygo-
dnia przed ZWZ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający
osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legi-
tymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby
winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby upraw-
nione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad
od godz. 1430.
2019-04-08 69/2019 20 18375
Poz. 18375. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-17796/2019]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 24 maja 2019 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
   2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
   4. Zatwierdzenie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2018.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
   7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
    czej z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze spra-
    wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wnio-
    sku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
    2018.
   8. Dyskusja.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok obrotowy 2018,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok obrotowy 2018,
     c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
       z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
       towy 2018,
     d) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
     e) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
      f) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
     g) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzor-
       czej na kolejną kadencję.
  10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje
imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjo-
nariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona
przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki,
w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty
uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne
związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki
w terminie tygodnia przed ZWZ.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności, i dołączone, do protokołu. Członkowie
Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis
z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione
do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły doko-
nać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ,
przed salą obrad, od godz. 1430.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18375. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-17796/2019]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 24 maja 2019 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
   2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
   4. Zatwierdzenie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2018.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
   7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
    czej z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze spra-
    wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wnio-
    sku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
    2018.
   8. Dyskusja.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok obrotowy 2018,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok obrotowy 2018,
     c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
       z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
       towy 2018,
     d) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
     e) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
      f) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
     g) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzor-
       czej na kolejną kadencję.
  10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje
imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjo-
nariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona
przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki,
w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty
uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne
związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki
w terminie tygodnia przed ZWZ.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności, i dołączone, do protokołu. Członkowie
Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis
z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione
do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły doko-
nać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ,
przed salą obrad, od godz. 1430.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
2018-04-25 81/2018 14 17431
Poz. 17431. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-16708/2018]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 25 maja 2018 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
   czej z działalności za rok obrotowy 2017 wraz ze spra-
   wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku
   Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok obrotowy 2017,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
    c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
      towy 2017,
    d) podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje
imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-
jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjo-
nariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona
przez trzy dni robocze powszednie przed Zgromadzeniem
w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty
uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne
związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki
najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w termi-
nie tygodnia przed ZWZ.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjo-nariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygo-
rem nieważności i dołączone, do protokołu.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający
osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie
osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły doko-
nać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ,
przed salą obrad od godz. 1430.
Poz. 17431. RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu.
KRS 0000097405. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BMSiG-16708/2018]

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na
dzień 25 maja 2018 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzor-
   czej z działalności za rok obrotowy 2017 wraz ze spra-
   wozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku
   Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok obrotowy 2017,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
    c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok obro-
      towy 2017,
    d) podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h.
w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje
imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiada-
jący akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w sie-
dzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ.
Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Nie-
golewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjo-
nariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona
przez trzy dni robocze powszednie przed Zgromadzeniem
w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty
uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne
związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki
najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w termi-
nie tygodnia przed ZWZ.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjo-nariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygo-
rem nieważności i dołączone, do protokołu.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający
osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie
osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły doko-
nać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ,
przed salą obrad od godz. 1430.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki