Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRegionalna Rozgłośnia Polskiego Radia Radio Poznań S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
UlicaBerwińskiego
Nr domu5
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-765
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6010Z - nadawanie programów radiofonicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000097316

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości Radio Poznań S.A. stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych takiego samego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby zachować porównywalność danych finansowych w kolejnych latach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Bilansowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są wg stawek opartych o przewidywany okres dalszego ich użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i wprowadzono do ewidencji księgowej. Za środki trwałe uznaje się zakupy powyżej 3.500,- zł.
Zapasy ewidencjonuje się w rzeczywistych cenach nabycia. Gospodarka magazynowa prowadzona jest wg zasady "pierwsze weszło-pierwsze wyszło" (FIFO).
Należności i zobowiązania wycenia się na konie roku obrotowego bez potencjalnych odsetek za zwłokę jeśli ich kwota nie jest znaczna.
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest raz na 2 lata.
Nie rozlicza się w czasie w ramach danego roku obrachunkowego zakupów o wartości nie przekraczającej 10.000,- zł.
Rezerwy tworzy się na pewne, lub bardzo prawdopodobne przyszłe zobowiązania w tym na świadczenia pracownicze. Na dzień bilansowy wycenia się je w wiarygodnej wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności a kosztami związanymi z realizacją zadań i kosztami ogólnego zarządu, powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe a pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Ustalone na dzień bilansowy saldo na koncie "860- Wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Zysk lub stratę bilansową za poprzedni rok obrotywy , stanowiące wynik finansowy, przenosi się na konto "820 - Rozliczenie wyniku" po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Radio Poznań S.A. sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w art.45 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustaloną i wprowadzoną do stosowania dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (Uchwała Zarządu nr 90/39/2008/Z/V z 30 grudnia 2008 roku z póżniejszymi zmianami). Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu kalkulacyjnego a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 944 319,295 047 040,75
IWartości niematerialne i prawne367 382,71328 144,42
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne367 382,71328 144,42
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 418 736,724 559 243,97
1Środki trwałe4 418 736,724 559 243,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)486 000,00486 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 911 763,972 960 658,93
c) urządzenia techniczne i maszyny761 542,38793 967,67
d) środki transportu178 401,90211 809,51
e) inne środki trwałe81 028,47106 807,86
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe33 000,0033 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe33 000,0033 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale33 000,0033 000,00
– udziały lub akcje33 000,0033 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe125 199,86126 652,36
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego119 564,00125 319,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 635,861 333,36
BAktywa obrotowe889 865,941 701 137,63
IZapasy91 871,13103 639,36
1Materiały85 762,8965 249,50
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi6 108,2438 389,86
IINależności krótkoterminowe707 253,54664 153,20
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale88 316,6075 389,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:88 316,6075 389,64
– do 12 miesięcy88 316,6075 389,64
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek618 936,94588 763,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:248 850,23197 636,49
– do 12 miesięcy248 850,23197 636,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 630,003 630,00
c) inne366 456,71387 497,07
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe55 082,67892 631,01
1Krótkoterminowe aktywa finansowe55 082,67892 631,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne55 082,67892 631,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach54 710,94892 631,01
– inne środki pieniężne371,73
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe35 658,6040 714,06
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 834 185,236 748 178,38
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 811 983,343 568 038,55
IKapitał (fundusz) podstawowy821 900,00821 900,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 670 798,815 023 031,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:75 339,7479 983,95
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-756 055,21-2 356 876,51
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 022 201,893 180 139,83
IRezerwy na zobowiązania460 284,70542 186,60
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego146 115,00141 540,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne177 573,03185 366,46
– długoterminowa162 181,03159 275,46
– krótkoterminowa15 392,0026 091,00
3Pozostałe rezerwy136 596,67215 280,14
– długoterminowe
– krótkoterminowe136 596,67215 280,14
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 339 977,361 390 191,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 151,724 151,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 151,724 151,72
– do 12 miesięcy4 151,724 151,72
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek960 132,24996 246,56
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:331 592,76410 628,78
– do 12 miesięcy331 592,76410 628,78
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych372 874,61336 418,47
h) z tytułu wynagrodzeń139 406,4590 359,05
i) inne116 258,42158 840,26
4Fundusze specjalne375 693,40389 792,92
IVRozliczenia międzyokresowe1 221 939,831 247 762,03
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 221 939,831 247 762,03
– długoterminowe1 197 107,171 221 939,83
– krótkoterminowe24 832,6625 822,20
Pasywa razem5 834 185,236 748 178,38
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 923 313,0813 874 738,96
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 923 313,0813 874 738,96
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:11 775 947,2911 150 746,05
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów11 775 947,2911 150 746,05
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 147 365,792 723 992,91
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu3 910 656,944 932 516,36
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-763 291,15-2 208 523,45
GPozostałe przychody operacyjne213 519,3982 033,77
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje26 314,9727 169,44
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych159 695,5623 565,98
IVInne przychody operacyjne27 508,8631 298,35
HPozostałe koszty operacyjne209 092,83224 999,37
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 303,943 642,59
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 675,8047 634,93
IIIInne koszty operacyjne187 113,09173 721,85
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-758 864,59-2 351 489,05
JPrzychody finansowe23 301,2147 388,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:18 165,4246 248,38
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych5 135,791 139,66
VInne
KKoszty finansowe10 161,8327 753,50
IOdsetki, w tym:717,811 790,11
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:6 703,99
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych8 783,821 981,16
IVInne660,2017 278,24
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-745 725,21-2 331 854,51
MPodatek dochodowy10 330,0025 022,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-756 055,21-2 356 876,51
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 568 038,555 924 915,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 568 038,555 924 915,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu821 900,00821 900,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu821 900,00821 900,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 023 031,116 394 318,31
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-2 352 232,30-1 371 287,20
a) zwiększenie (z tytułu)4 644,21
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
aktualizacji środków trwałych4 644,21
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 356 687,511 371 287,20
– pokrycia straty2 356 876,511 371 287,20
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 670 798,815 023 031,11
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości79 983,9579 983,95
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-4 644,21
a) zwiększenie (z tytułu)1 894,08
– zbycia środków trwałych1 894,08
b) zmniejszenie (z tytułu)6 538,29
– zbycia środków trwałych6 538,29
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu75 339,7479 983,95
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 356 876,51-1 371 287,20
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 356 876,511 371 287,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 356 876,511 371 287,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)2 356 876,511 371 287,20
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-756 055,21-2 356 876,51
Azysk netto
Bstrata netto756 055,212 356 876,51
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 811 983,443 568 038,55
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 811 983,443 568 038,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-756 055,21-2 356 876,51
IIKorekty razem631 304,90834 537,50
1Amortyzacja688 287,32517 202,43
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej10 303,94-6 518,69
5Zmiana stanu rezerw-81 901,9051 983,43
6Zmiana stanu zapasów11 768,23-36 559,19
7Zmiana stanu należności-43 100,34189 754,14
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów65 754,6684 441,22
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-19 314,2428 816,38
10Inne korekty-492,775 417,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-124 750,31-1 522 339,01
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 011 446,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 011 446,17
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 011 446,17
– zbycie aktywów finansowych993 572,17
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki17 874,00
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki713 290,80315 239,79
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych713 290,80331 771,28
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne-16 531,49
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-713 290,80696 206,38
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy492,771 347,24
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe492,771 347,24
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)492,771 347,24
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-837 548,34-824 785,39
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-837 548,34-824 785,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu892 631,011 717 416,40
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:55 082,67892 631,01
– o ograniczonej możliwości dysponowania17 801,884 390,60
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-745 725,21-2 331 854,51
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:25 822,2025 822,2025 822,20
równoległy odpis amortyzac.z dotacją25 822,2025 822,20art 17 ust 1 pkt 2125 822,20
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:169 692,51169 692,5136 632,70
rozwiązanie rezerw na zobowiązania135 674,89135 674,89art 12 ust 1 pkt 5 lit a15 868,95
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności24 665,3924 665,39art 12 ust 1 pkt 4 lit e7 153,46
naliczone odsetki od należności9 352,239 352,23art 12 ust 4 pkt 211 935,04
odwrócenie odpisu aktualiz.wartość pap.wartośc,wystornow.różnic kursowychart 12 ust 1 pkt 4964,45
rozwiązanie odpisu aktualiz.zapasyart 12 ust 1 pkt 4710,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:33 964,4033 964,40607,92
zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych5 704,205 704,20art 12 ust 4 pkt 2407,92
umorzenie wierzytelności z odpisem KUP28 260,2028 260,20art 12 ust 1 pkt 4 lit d200,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:114 064,85114 064,85213 818,46
koszty reprezentacji49 622,6349 622,63art 16 ust 1 pkt 2897 989,29
koszty podróży Rady Nadzorczej4 023,494 023,49art 16 ust 1 pkt 38 lit a5 740,18
amortyzacja środków trwałych równa dotacji25 822,2025 822,20art 16 ust 1 pkt 4825 822,20
odsetki od zobowiązań budżetowych17,0017,00art 16 ust 1 pkt 2172,00
darowiznyart 16 ust 1 pkt 144 500,03
koszty różne2 398,482 398,48art 15 ust 17 607,04
wierzytelności odpisane jako nieściągalne8 366,808 366,80art 16 ust 1 pkt 25
VAT należny od przekazania na cele osobisteart 16 ust 1 pkt 462 185,90
ugody pozasądowe13 468,6913 468,69art 15 ust 159 651,06
amortyzacja samochodu osobowego powyżej limitu10 345,5610 345,56art 16 ust 1 pkt 410 250,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:562 491,98562 491,98496 951,79
niewypłacone wynagrodzenia za poprzedni rok211 251,94211 251,94art 16 ust 1 pkt 57137 697,46
odpis aktualizujący należności18 276,3418 276,34art 16 ust 1 pkt 26 lit a38 134,66
odpis aktualizujący należności z odpisem KUP25 760,2025 760,20art 16 ust 1 pkt 25-15 186,57
amortyzacja różne stawki185 893,33185 893,33art 15 ust 6215 913,37
rezerwy na zobowiązania, odprawy emerytalne, pozostałe102 312,95102 312,95art 16 ust 1 pkt 2724 551,69
otrzymane, niezapłacone noty odsetkowe0,860,86art 16 ust 1 pkt 11
odwrócenie odpisu aktualizującego wartość papierów wartościowychart 16 ust 1 pkt 26 lit a1 981,16
korekta wskaźnika VAT18 996,3618 996,36art 16 ust 1 pkt 4672 610,02
odpis aktualizuj.wartość zapasówart 16 ust 1 pkt 26 lit a21 250,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:434 916,97434 916,97294 720,96
wypłacone wynagrodzenia za ubiegły rok137 697,46137 697,46art 15 ust 1 pkt 4119 156,38
amortyzacja podatkowa różne stawki224 609,49224 609,49art 15 ust 6163 496,63
korekta wskaźnika rocznego VAT za rok ubiegły72 610,0272 610,02art 15 ust 1 pkt 412 067,95
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-665 635,66-1 977 652,20
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki