Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PDK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPDK S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaSienna
Nr domu73
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-833
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000096325

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Szczegółowe zasady w pliku Informacja dodatkowa 2018.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Szczegółowe zasady w pliku Informacja dodatkowa 2018.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Stosowane przez PDK SA zasady rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów
i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane są do przepisów wynikających
z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm. ).
Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych
1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby PDK SA lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to w szczególności :
" nieruchomości, w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle
i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
" ulepszenia w obcych środkach trwałych;
" inwentarz żywy;
" obce środki trwałe używane przez PDK SA na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do składników majątkowych PDK SA.
których wartość początkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Składników majątkowych o wartości początkowej niższej od kwoty 3.500,00 zł bez względu na okres użyteczności nie zalicza się do środków trwałych , lecz do kosztów materiałów.
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku składników majątkowych o wartości niższej niż 3.500,00 zł , z uwagi na długi okres używania Kierownik jednostki może zarządzić zaliczenie składnika do środków trwałych i zastosowanie jednorazowej amortyzacji.
3. Nie stanowią środków trwałych nieruchomości, które nie są użytkowane dla realizacji zadań statutowych, lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub innych pożytków.
Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
4. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: autorskie prawa majątkowe, koncesje; prawa
do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych; know-how ; nabyte na potrzeby PDK SA licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością .
Do wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie takie same zasady wyceny jak do środków trwałych, z zastrzeżeniem, iż do wartości niematerialnych i prawnych nie stosuje się pojęcia "ulepszenia".
5. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:
" w przypadku nabycia w drodze kupna - cenę nabycia - art. 28. ust.2 ustawy
" w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia - art.28 ust.3
" w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż. Wartość początkową środków trwałych podwyższa się -jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji -
o sumę wydatków na ich ulepszenie.
Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest "Księga inwentarzowa środków trwałych" prowadzona z podziałem na grupy i rodzaje środków trwałych.
Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzona jest w księgach inwentarzowych:
SI WA-PRO: "WF-The Best"
"Księga inwentarzowa środków trwałych" obejmuje m.in. następujące pozycje:
" numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, które ten numer posiadają,
" nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,
" wartość początkową i jej zmiany,
" określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do księgi,
" określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji,
" osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się środki trwałe,
PDK SA prowadzi ewidencję wartości niematerialnych i prawnych w księgach inwentarzowych według zasad określonych dla środków trwałych .
Jednostki organizacyjne PDK SA zobowiązane są do uzgadniania zapisów w księgach inwentarzowych z ewidencją prowadzoną w księgowości na dzień inwentaryzacji oraz na dzień bilansowy każdego roku.
2.1.2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty wymienionej w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych są amortyzowane okresowo - co miesiąc, rozpoczęcie amortyzacji bilansowej jak i podatkowej następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobór.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Ustalona na dzień przyjęcia środka trwałego do używania metoda jego amortyzacji jest stosowana
w sposób ciągły w kolejnych okresach (konsekwentnie), natomiast stawki amortyzacji ulegają okresowej weryfikacji, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone
do ewidencji.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Plan amortyzacji zawiera m.in.:
" numer inwentarzowy,
" symbol klasyfikacji rodzajowej,
" nazwę obiektu,
" datę przyjęcia do użytkowania,
" wartość początkową,
" metodę amortyzacji,
" stopę rocznej amortyzacji,
" roczną i miesięczną kwotę odpisów.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
" metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
" metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej eksploatacji,
" z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, zgodnie
z wymogami art.16i oraz 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
W przypadku środków trwałych, na których wartość wpływ na szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji mogą być podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
2.1.3. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne
i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzednim.
Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik majątku nie przyniesie w przyszłości znaczących korzyści ekonomicznych.
2.1.4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.
Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Spółka nie prowadzi magazynów.
PDK SA zrezygnowała z ujmowania na koncie "Zapasy materiałów" przychodów
i rozchodów materiałów bieżąco odnosząc wartość ich zakupów w ciężar kosztów.
W odniesieniu do zapasów materiałów, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4) uor, PDK SA odpisuje
w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, połączone z ustalaniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu w drodze spisu z natury na koniec każdego miesiąca.
Na dzień bilansowy ustala się pozostałość nie zużytych materiałów w drodze przeprowadzenia inwentaryzacji, a stany ich wycenia według zasad przyjętych w PDK SA dla wyceny zapasów materiałów tj. cen nabycia. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów. W pierwszym dniu roboczym następnego roku obrotowego, ustalone saldo tych materiałów odnosi się w ciężar kosztów tego roku poprzez zmniejszenie stanów zapasów materiałów.
Dla celów skutecznej kontroli wewnętrznej oraz potrzeb zarządczych w spółce wyznacza się osoby odpowiedzialne za powierzone mienie i prawidłową gospodarkę zużycia materiałów, które prowadzą pozabilansową ewidencję ilościową, która nie stanowi ksiąg pomocniczych w rozumieniu ustawy
o rachunkowości.
Ewidencja obcych opakowań wypożyczanych - opakowania wypożyczane od dostawców wraz
z zakupionymi w nich towarami, podlegające zwrotowi po upływie okresu określonego w umowie lub dowodzie dostawy, pod rygorem zapłacenia kary, traktuje się jako wprowadzone do obrotu nie będące własnością jednostki. Dla zapewnienia kontroli obrotu tymi opakowaniami prowadzi się ich ewidencję wartościową.
Zapasy towarów w punktach sprzedaży detalicznej ( Restauracja, PUB, sklepik w Recepcji, Minbarach) - wycenia się w/g cen nabycia. PDK SA prowadzi ewidencję wartościową zapasów towarów w cenach nabycia. Spółka nie prowadzi magazynów.
PDK SA zrezygnowała z ujmowania na koncie "Zapasy towarów" przychodów
i rozchodów towarów bieżąco odnosząc wartość ich zakupów w ciężar kosztów.
W odniesieniu do zapasów towarów, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4) uor, PDK SA odpisuje w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustalaniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu w drodze spisu z natury na koniec każdego miesiąca.
Na dzień bilansowy ustala się pozostałość nie sprzedanych towarów w drodze przeprowadzenia inwentaryzacji, a stany ich wycenia według zasad przyjętych w PDK SA dla wyceny zapasów towarów tj. cen nabycia. Na dzień bilansowy stany tych towarów zmniejszają koszty danego roku obrotowego,
a zwiększają stany zapasów towarów. W pierwszym dniu roboczym następnego roku obrotowego, ustalone saldo tych towarów odnosi się w ciężar kosztów tego roku poprzez zmniejszenie stanów zapasów towarów.
Dla celów skutecznej kontroli wewnętrznej oraz potrzeb zarządczych w spółce wyznacza się osoby odpowiedzialne za powierzone mienie i prawidłową gospodarkę towarów, które prowadzą pozabilansową ewidencję ilościową, która nie stanowi ksiąg pomocniczych w rozumieniu ustawy
o rachunkowości.
Inwestycje krótkoterminowe ( krótkoterminowe papiery wartościowe ) wycenia się wg wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy od 1 roku obrotowego.
PDK SA rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza pięciokrotności wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W innych przypadkach każdorazowo decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania- jeśli wystąpi zdarzenie gospodarcze wymagające utworzenia rezerwy, to jego skutek (utworzenie rezerwy) jest ujmowany w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriałową (w momencie wystąpienia zdarzenia).
Fundusze własne - tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określa Statut spółki. Fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
2.1.6. Zasady wyceny zobowiązań warunkowych
Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi PDK SA nie ma pełnej kontroli).
Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie PDK SA, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W zawiązku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego ( ujęte w księgach PDK SA w ewidencji pozabilansowej). Sytuacja zobowiązań warunkowych może rozwinąć się
w sposób początkowo nieprzewidziany. W związku z tym należy oceniać je na bieżąco, aby ustalić, czy wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne stał się prawdopodobny. Jeśli prawdopodobnym się stanie, że wypływ środków będzie konieczny w związku z pozycją potraktowaną jako zobowiązanie warunkowe, tworzy się rezerwę dotyczącą okresu, w którym nastąpiła zmiana prawdopodobieństwa. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.
2.1.7. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego
W PDK SA nie ustala się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy w sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy nie przekroczono dwóch
z trzech następujących wielkości:
1) 17.000.000,00 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34.000.000,00 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
2.1.8. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:
" przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne,
" otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty ( udokumentowane fakturą VAT) na
poczet dostaw towarów i usług,
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Wydatki poniesione przez PDK SA w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Są to między innymi następujące wydatki:
" opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji,
" opłacone ubezpieczenia majątkowe
" przedpłaty na poczet usług o wartości powyżej 2.000,00 zł,
" podstawowy coroczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
" opłacone z góry czynsze
" podatek od nieruchomości i podatek leśny,
" koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie, niezwiązane z ulepszeniem tych składników aktywów trwałych (w znaczeniu określonym w art. 31 ust. 1),
" inne koszty proste i złożone poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, dotyczące przyszłych okresów, których zaliczenie - ze względu na ich wielkość - może powodować zniekształcenie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" w korespondencji z kontem zespołu 1, 2, 3. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu "4", uznając konto "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" z uwzględnieniem MPK (miejsc powstawania kosztów). Na konta zespołu "4" są natomiast zarachowywane odpowiednie części tych wydatków, dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych.
W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Szczególną odmianę zobowiązań stanowią bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów określone
w art. 39 ust. 2 ustawy, a mianowicie są to zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. W tym przypadku są to występujące
w ewidencji bilansowej dostawy niefakturowane usług obcych wykonanych na rzecz jednostki, figurujące w postaci salda kredytowego na koncie 302 "Rozliczenie zakupu usług obcych".

2.1.9. Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
w planie kont PDK SA zostały wyróżnione konta analityczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także grupujące przychody finansowe
i pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

2.1.10. Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT

Podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie " Rozliczenie podatku VAT"
w rozwinięciu analitycznym niezbędnym dla potrzeb rozliczania VAT. Sprzedaż wyrobów, towarów
i usług lub innych składników majątkowych podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży. Ponadto zgodnie z ustawą o VAT, w PDK SA mogą wystąpić czynności zrównane ze sprzedażą, tj.
" przekazanie towarów na reprezentacje i reklamę,
" darowizny oraz nieodpłatne świadczenia usług.
Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie "Rozliczenie podatku VAT należnego"
w rozwinięciu analitycznym niezbędnym dla potrzeb rozliczania VAT. Ewidencja podatku należnego
do rozliczenia w następnych okresach na podstawie rejestru VAT jest prowadzona na koncie "VAT- należny do rozliczenia w miesiącu następnym".
Zakupy towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną ewidencjonuje się na kontach "Rozliczenie zakupu" w odpowiednim rozwinięciu analitycznym. Podatek naliczony od powyższych zakupów ewidencjonuje się na koncie " Rozliczenie podatku VAT naliczonego" w odpowiednim rozwinięciu analitycznym.
Podatek naliczony do odliczenia w okresach następnych ewidencjonuje się na koncie "VAT do rozliczenia w następnych okresach"
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na koncie "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT ". Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe928 494,95742 413,70
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe928 494,95742 413,70
1Środki trwałe918 088,15127 356,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny918 088,15127 356,15
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie10 406,80615 057,55
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe579 088,76580 398,69
IZapasy58 862,3078 525,56
1Materiały20 774,9234 832,66
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary38 087,3837 505,40
5Zaliczki na dostawy i usługi6 187,50
IINależności krótkoterminowe405 247,82329 611,35
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek405 247,82329 611,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:374 844,19228 431,14
– do 12 miesięcy374 844,19228 431,14
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych28 401,7299 584,99
c) inne2 001,911 595,22
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe92 223,43156 051,75
1Krótkoterminowe aktywa finansowe92 223,43156 051,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne92 223,43156 051,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach72 316,51107 417,05
– inne środki pieniężne19 906,9248 634,70
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe22 755,2116 210,03
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 507 583,711 322 812,39
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-939 539,32-1 051 163,95
IKapitał (fundusz) podstawowy8 400 000,008 400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:40 514,4840 514,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-9 491 678,43-9 536 815,36
VIZysk (strata) netto111 624,6345 136,93
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 447 123,032 373 976,34
IRezerwy na zobowiązania66 995,3357 933,12
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne61 195,3352 133,12
– długoterminowa18 208,0018 911,06
– krótkoterminowa42 987,3333 222,06
3Pozostałe rezerwy5 800,005 800,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 800,005 800,00
IIZobowiązania długoterminowe248 892,00283 254,00
1Wobec jednostek powiązanych203 220,00230 316,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek45 672,0052 938,00
a) kredyty i pożyczki45 672,0052 938,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 065 908,841 992 566,98
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych995 564,031 045 786,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:968 468,031 032 202,47
– do 12 miesięcy968 468,031 032 202,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne27 096,0013 584,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 069 007,19945 469,32
a) kredyty i pożyczki6 228,003 162,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:942 799,01878 153,72
– do 12 miesięcy942 799,01878 153,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych96 434,1035 513,76
h) z tytułu wynagrodzeń15 341,2612 826,81
i) inne8 204,8215 813,03
4Fundusze specjalne1 337,621 311,19
IVRozliczenia międzyokresowe65 326,8640 222,24
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe65 326,8640 222,24
– długoterminowe
– krótkoterminowe65 326,8640 222,24
Pasywa razem1 507 583,711 322 812,39
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 476 705,395 094 184,54
– od jednostek powiązanych11 933,671 720,72
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 461 172,525 079 837,78
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 532,8714 346,76
BKoszty działalności operacyjnej5 389 491,725 091 989,21
IAmortyzacja22 466,0618 396,39
IIZużycie materiałów i energii1 124 115,441 129 584,69
IIIUsługi obce1 946 230,002 658 376,89
IVPodatki i opłaty, w tym:100 146,5194 207,72
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 637 577,08756 469,10
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:218 627,53124 829,34
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe122 572,20111 515,61
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów217 756,90198 609,47
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)87 213,672 195,33
DPozostałe przychody operacyjne52 230,3057 752,24
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych67,05
IIDotacje3 024,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne49 139,2557 752,24
EPozostałe koszty operacyjne2 931,241 192,80
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 097,44
IIIInne koszty operacyjne1 833,801 192,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)136 512,7358 754,77
GPrzychody finansowe949,51945,65
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:949,51945,61
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,04
HKoszty finansowe25 837,6114 563,49
IOdsetki, w tym:25 837,6111 178,42
– dla jednostek powiązanych10 557,22
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne3 385,07
IZysk (strata) brutto (F+G–H)111 624,6345 136,93
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)111 624,6345 136,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-1 051 163,95-1 096 300,88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-1 051 163,95-1 096 300,88
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu8 400 000,008 400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu8 400 000,008 400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu40 514,4840 514,48
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu40 514,4840 514,48
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-9 491 678,43-9 536 815,36
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu45 136,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach45 136,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)45 136,93
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe45 136,93
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-9 536 815,36-9 125 701,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-9 536 815,36-9 125 701,28
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)45 136,93
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku45 136,93
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-9 536 815,36
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-9 491 678,43-9 536 815,36
6Wynik netto111 624,0345 136,93
Azysk netto111 624,0345 136,93
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-939 539,92-1 051 163,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-939 539,92-1 051 163,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto111 624,6345 136,93
IIKorekty razem25 963,83212 704,93
1Amortyzacja22 466,0618 396,39
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-24 888,10-10 232,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw9 062,217 603,06
6Zmiana stanu zapasów19 663,26-3 904,35
7Zmiana stanu należności-75 636,47276 868,67
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów56 737,43-40 222,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych18 559,44-35 803,47
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)137 588,46257 841,86
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki144 986,28624 748,84
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych144 986,28624 748,84
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-144 986,28-624 748,84
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy949,51300 945,65
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe949,51945,65
IIWydatki57 380,0138 246,23
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek17 784,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego13 758,4023 682,74
8Odsetki25 837,6111 178,42
9Inne wydatki finansowe3 385,07
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-56 430,50262 699,42
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-63 828,32-104 207,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-63 828,32-104 207,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu156 051,75260 259,31
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:92 223,43156 051,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok111 624,6345 136,93
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:141,68
dotacje z PUP na utworzenie nowego stanowiska pracyart 17 ust 1 pkt 21141,68
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:14 957,3414 957,3414 599,00
pozostałe koszty rodzajowe nkup: bilety, taxi bez fv, art. spożywcze , vat nieodliczony2 984,512 984,51art 163 724,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 211 435,15
odpisów aktualizujących wartość należności1 097,441 097,44art 16 ust 1 pkt 26a
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych10 315,3910 315,39art 16 ust 1 pkt 288 879,85
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa560,00560,00art 16 ust 1 pkt 37560,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:102 472,86102 472,86141 430,78
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)2 788,782 788,78art 16 ust 1 pkt 112 793,95
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi5 214,725 214,72art 15 ust 66 836,92
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1250 723,8550 723,85art 16 ust 1 pkt 5710 437,36
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h10 329,1210 329,12art 16 ust 1 pkt 57a2 828,90
wartość utworzonych rezerw na koszty18 436,9918 436,99art 15 ust 4e13 203,06
koszty bilansowe z dokumentów roku nastęnego= kup roku następnego np.: media, obsługa muzyczna, obsługa dodatkowa imprez, telefony, opłata fonograficzna, rabaty, itp.14 979,4014 979,40art 15105 330,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:129 066,10129 066,10128 552,14
leasing- opłaty leasingowe, część kapitałowa10 469,2510 469,25art 17b ust 110 009,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego10 437,3610 437,36art 15 ust 4g20 503,84
wypłacone diety z okresu poprzedniego2 828,902 828,90art 15 ust 4g411,20
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniegoart 15 ust 4h4 336,58
koszty bilansowe z roku poprzedniego= kup roku sprawozdawczego: media, usługi, rabaty, opłata fonograficzna, itp.105 330,59105 330,59art 1593 291,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:110 822,90110 822,9072 472,58
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki