Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki 3S SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy3S S.A.
Siedziba
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
UlicaLigocka
Nr domu103
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-568
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000095232

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Załącznik nr 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załacznik nr 1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Załącznik nr 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Załącznik nr 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe90 057 735,2693 393 080,56
IWartości niematerialne i prawne963 261,06562 177,96
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne693 561,06562 177,96
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne269 700,00
IIRzeczowe aktywa trwałe54 278 424,9653 684 109,17
1Środki trwałe52 921 762,6052 257 582,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej46 482 723,9044 859 143,85
c) urządzenia techniczne i maszyny5 253 844,986 246 050,81
d) środki transportu1 161 780,641 116 971,72
e) inne środki trwałe23 413,0835 415,85
2Środki trwałe w budowie1 356 662,361 426 526,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe4 241 271,384 362 310,21
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek4 241 271,384 362 310,21
IVInwestycje długoterminowe29 270 591,7733 488 151,77
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe29 270 591,7733 488 151,77
a) w jednostkach powiązanych29 039 120,9533 256 680,95
– udziały lub akcje29 039 120,9531 648 783,95
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 607 897,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach231 470,82231 470,82
– udziały lub akcje231 470,82231 470,82
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 304 186,091 296 331,45
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 228 056,001 263 117,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe76 130,0933 214,45
BAktywa obrotowe14 518 442,8813 595 728,69
IZapasy1 270 810,721 209 142,38
1Materiały1 234 981,861 202 966,33
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi35 828,866 176,05
IINależności krótkoterminowe6 364 019,215 866 452,80
1Należności od jednostek powiązanych493 844,87848 137,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:493 844,87845 375,47
– do 12 miesięcy493 844,87845 375,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 761,78
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 870 174,345 018 315,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 570 482,614 678 710,91
– do 12 miesięcy5 570 482,614 678 710,91
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych512,00256,00
c) inne299 179,73339 348,64
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe6 605 043,226 234 171,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe6 605 043,226 234 171,71
a) w jednostkach powiązanych1 000 000,001 620 632,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 000 000,001 620 632,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach11 194,79
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki11 194,79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 593 848,434 613 539,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 593 848,434 613 539,71
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe278 569,73285 961,80
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem104 576 178,14106 988 809,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny40 090 850,3050 746 767,68
IKapitał (fundusz) podstawowy1 704 919,001 704 919,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:18 041 848,6840 624 989,26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)16 913 365,3516 913 365,35
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto39 059 520,668 416 859,42
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-18 715 438,04
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 485 327,8456 242 041,57
IRezerwy na zobowiązania2 139 786,832 006 687,26
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego775 908,00805 375,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 363 878,831 201 312,26
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 363 878,831 201 312,26
IIZobowiązania długoterminowe43 846 139,8142 377 849,50
1Wobec jednostek powiązanych33 902,06
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek43 846 139,8142 343 947,44
a) kredyty i pożyczki43 156 419,5940 457 489,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe654 932,811 878 989,17
d) zobowiązania wekslowe
e) inne34 787,417 469,04
IIIZobowiązania krótkoterminowe18 485 016,8611 847 984,32
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych376 462,5795 723,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:356 762,5795 723,28
– do 12 miesięcy356 762,5795 723,28
– powyżej 12 miesięcy
b) inne19 700,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek18 108 554,2911 752 261,04
a) kredyty i pożyczki4 888 380,245 114 923,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 663 563,681 928 535,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 147 786,732 483 611,80
– do 12 miesięcy2 147 786,732 483 611,80
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 807 827,201 137 344,65
h) z tytułu wynagrodzeń1 006,11968,56
i) inne599 990,331 086 876,89
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe14 384,349 520,49
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 384,349 520,49
– długoterminowe
– krótkoterminowe14 384,349 520,49
Pasywa razem104 576 178,14106 988 809,25
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:57 488 764,3151 657 467,35
– od jednostek powiązanych4 695 427,064 700 652,84
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów56 862 491,7151 290 154,30
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów626 272,60367 313,05
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:34 285 180,7030 658 200,17
– jednostkom powiązanym1 304 227,651 125 539,72
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów33 775 158,8130 366 995,77
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów510 021,89291 204,40
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)23 203 583,6120 999 267,18
DKoszty sprzedaży5 862 208,685 755 207,06
EKoszty ogólnego zarządu5 501 433,415 502 631,83
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)11 839 941,529 741 428,29
GPozostałe przychody operacyjne801 808,931 968 787,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych221 075,931 338 758,95
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne580 733,00630 028,53
HPozostałe koszty operacyjne412 293,03826 035,15
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych53 624,49237 275,87
IIIInne koszty operacyjne358 668,54537 368,90
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)12 229 457,4210 884 180,62
JPrzychody finansowe37 353 448,92972 525,64
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 747 097,94651 092,40
Aod jednostek powiązanych, w tym:1 747 097,94651 092,40
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 747 097,94651 092,40
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:352 258,65319 023,55
– od jednostek powiązanych124 720,45184 302,44
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:35 251 360,06
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 732,272 409,69
KKoszty finansowe1 685 794,681 513 963,84
IOdsetki, w tym:1 685 794,681 513 963,84
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)47 897 111,6610 342 742,42
MPodatek dochodowy8 837 591,001 925 883,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)39 059 520,668 416 859,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)50 746 767,6867 324 020,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach50 746 767,6867 324 020,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 704 919,001 704 919,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 704 919,001 704 919,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu40 624 989,2656 940 187,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-22 583 140,58-16 315 197,78
a) zwiększenie (z tytułu)8 416 859,42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)8 416 859,42
b) zmniejszenie (z tytułu)31 000 000,0016 315 197,78
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy31 000 000,0016 315 197,78
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu18 041 848,6840 624 989,26
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)31 000 000,00
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy31 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)31 000 000,00
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy31 000 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 416 859,428 678 914,76
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 416 859,428 678 914,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 416 859,428 678 914,76
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)8 416 859,428 678 914,76
- uchwalenia wypłaty dywidendy8 678 914,76
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowey8 416 859,42
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto20 344 082,628 416 859,42
Azysk netto39 059 520,668 416 859,42
Bstrata netto
Codpisy z zysku-18 715 438,04
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)40 090 850,3050 746 767,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto39 059 520,668 416 859,42
IIKorekty razem-21 235 768,797 630 889,47
1Amortyzacja7 242 120,757 145 366,84
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-196 461,281 313 577,09
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-35 102 697,26-283 741,37
5Zmiana stanu rezerw133 099,57128 029,44
6Zmiana stanu zapasów-61 668,34-76 134,19
7Zmiana stanu należności-376 527,58-1 800 276,41
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 121 964,071 315 398,97
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4 401,28-111 330,90
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)17 823 751,8716 047 748,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy43 029 592,855 832 921,79
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych138 314,51648 692,92
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:42 891 278,345 184 228,87
a) w jednostkach powiązanych3 283 157,344 904 906,44
b) w pozostałych jednostkach39 608 121,00279 322,43
– zbycie aktywów finansowych37 861 023,06
– dywidendy i udziały w zyskach1 747 097,94
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych266 872,85
– odsetki12 449,58
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 819 743,9410 859 344,72
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 878 549,157 227 873,90
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:941 194,793 631 470,82
a) w jednostkach powiązanych930 000,003 400 000,00
b) w pozostałych jednostkach11 194,79231 470,82
– nabycie aktywów finansowych231 470,82
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)34 209 848,91-5 026 422,93
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy47 957 489,2322 974 567,05
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki47 957 489,2322 974 567,05
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki99 010 781,2932 260 774,96
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli49 715 438,0424 994 112,54
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek45 354 322,023 609 407,88
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 134 976,292 373 818,18
8Odsetki1 806 044,941 283 436,36
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-51 053 292,06-9 286 207,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)980 308,721 735 118,05
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:980 308,721 735 118,05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 613 539,712 878 421,66
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 593 848,434 613 539,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok47 897 111,6610 342 742,42
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 747 097,941 747 097,94651 092,40
- dywidendy1 747 097,941 747 097,94art 22 ust 4651 092,40
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:287 958,85287 958,851 100 967,47
- niezapłacone kary umowne21 007,7421 007,74art 12 ust 3e4 309,50
- rozwiazanie odpisu aktualizującego78 464,9078 464,90art 12 ust 411 965,51
- rozwiązanie rezerw, które nie stanowiły kosztu podatkowego59 151,1459 151,14art 12 ust 452 230,00
- leasing finansowy (udostępnienie włókien)129 000,00129 000,00art 12 ust 41 032 000,00
- pozostałe335,07335,07art 12 ust 4462,46
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:303 540,24303 540,24387 063,21
- otrzymane odsetki od pożyczek z lat poprzednichart 12 ust 316 872,85
- raty kapitałowe leasingu finansowego300 880,74300 880,74art 17b ust 1359 601,62
- zapłacone kary umowne z poprzedniego roku2 659,502 659,50art 12 ust 310 588,74
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 195 460,797 195 460,797 579 554,26
- amortyzacja bilansowa6 564 711,556 564 711,55art 16i ust 1 pkt 16 547 210,57
- bilansowa wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych i WNiP169 849,85169 849,85art 16 ust 1547 953,25
- płatności PFRON155 888,00155 888,00art 16 ust 1 pkt 36164 756,00
- ubezpieczenie na życie pracowników132 230,79132 230,79art 16 ust 1 pkt 59125 307,39
- koszty zaniechanych inwestycji38 618,5138 618,51art 16 ust 1
- koszty reprezetacji28 811,1528 811,15art 16 ust 1 pkt 2885 734,11
- cesja samochodu w leasingu20 897,3320 897,33art 16 ust 130 990,30
- braki towarowe19 379,8819 379,88art 16 ust 12 585,03
- kary umowne12 768,1212 768,12art 16 ust 1 pkt 19
- koszty wyksiegowanych włókien światłowodowych - leasing finansowy10 218,6210 218,62art 16 ust 149 263,76
- odsetki karne dla budżetu8 491,788 491,78art 16 ust 1 pkt 211 042,15
- członkostwo w izbach branżowych7 361,767 361,76art 16 ust 1 pkt 378 000,00
- darowizny pieniężne7 000,007 000,00art 16 ust 1 pkt 14
- pozostałe19 233,4519 233,45art 16 ust 116 711,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 538 112,951 538 112,951 674 985,21
- rezerwa na premie1 186 182,751 186 182,75art 16 ust 1 pkt 271 114 654,00
- odpisy aktualizujące132 089,39132 089,39art 16 ust 1 pkt 26246 677,01
- niezapłacone prowizje kredytowe96 112,8196 112,81art 16 ust 1 pkt 11226 892,75
- rezerwa - zobowiązania sporne73 038,0073 038,00art 16 ust 1 pkt 2754 658,08
- utworzona rezerwa na badanie sprawozdania finansowego50 000,0050 000,00art 16 ust 1 pkt 2732 000,00
- niezapłacone odsetki690,00690,00art 16 ust 1 pkt 11103,37
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:8 414 975,628 414 975,628 404 578,05
- amortyzacja podatkowa4 677 417,504 677 417,50art 16i ust 14 200 777,33
- zapłacone raty leasingu operacyjnego2 134 976,282 134 976,28art 17b ust 12 373 818,18
- premie zapłacone z roku 20171 087 482,661 087 482,66art 15 ust 11 074 310,82
- zapłacone odsetki, prowizje bankowe226 892,75226 892,75art 15 ust 177 323,26
- podatkowa wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych i WNiP185 889,10185 889,10art 15 ust 1585 841,03
- uprawdopodobnione nieściągalne wierzytelności70 317,3370 317,33art 16 ust 2a pkt 160 507,43
- koszty badania bilansu z roku poprzedniego32 000,0032 000,00art 15 ust 132 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym46 484 193,239 827 707,18
K. Podatek dochodowy8 831 997,001 867 264,36
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1

-

Załącznik nr 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki