Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków
UlicaMogilska
Nr domu41
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-545
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000094583

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Wartość firmy 5 lat
Licencje 2 lata
Oprogramowanie komputerowe 3 lata
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Wartość firmy
Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Wykazuje się ją w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Wartość firmy 5 lat
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanej wartości firmy nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z nią. Jeśli istnieją przesłanki przeprowadzany jest test na trwałą utratę wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat
Środki transportu 5 lat
Inne środki trwałe
5 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej określonej według modeli statystycznych do wyznaczania wartości podobnych instrumentów.
Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
2. Pożyczki udzielone i należności własne według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstaw

ie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używa
ne na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej (w tym: ogólnego zarządu lub sprzedaży ) lub pozostałej działalności operacyjnej.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2018 roku:
USD 3,7597
EUR 4,3000
100 INR 5,3875
100 HUF 1,3394
RUB 0,0541
31 grudnia 2017 roku:
USD 3,4813
EUR 4,1709
100 INR 5,4429
100 HUF 1,3449
RUB 0,0604

Do sprawozdania finansowego jednostki za rok kończący się 31 grudnia 2017 włącza się odpowiednie dane wynikające z bilansu oddziału (zakładu) znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Republiki Węgierskiej. Dane zakładu na terytorium Republiki Węgierskiej i tam sporządzającego sprawozdania finansowe, wyrażone w walucie obcej, przeliczone zostały na walutę polską po

kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, natomiast na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty zostały przeliczone na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane zostały odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Oddział (zakład) znajdujący się na terenie Republiki Węgierskiej został zamknięty w marcu 2017 roku.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według

wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odrocz

ony prezentowane są w bilansie oddzielnie.

Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Rachunkowość zabezpieczeń
Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut, to przede wszystkim walutowe kontrakty terminowe (forwardy).
Jeśli instrument pochodny spełnia kryteria umożliwiające wyznaczenie go na instrument zabezpieczający, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany jego wartości godziwej są albo ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat, gdzie kompensują ujęte zmiany wartości godziwej zabezpieczanych aktywów, zobowiązań lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, albo też ujmowane są jako oddzielny składnik kapitałów własnych, do momentu, gdy zabezpieczana pozycja nie zostanie ujęta w księgach rachunkowych. Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego dotycząca nieskutecznej części zabezpieczenia jest natychmiast ujmowana w rachunku zysków i strat.
Spółka korzysta z zabezpieczeń przepływów pieniężnych.
W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za efektywne zabezpieczenie, jest ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast część niestanowiąca w pełni efektywnego zabezpieczenia jest ujmowana bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Jeżeli zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia tego składnika aktywów lub zobowiązania, zyski lub straty, które uprzednio były ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny, są uwzględniane w cenie nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku wszystkich innych zabezpieczeń przepływów pieniężnych, zyski lub straty ujmowane początkowo w kapitale z aktualizacji wyceny są odnoszone do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat (np. w okresie, gdy dochodzi do prognozowanej transakcji sprzedaży).
Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega końca lub następuje jego realizacja, lub jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać warunki umożliwiające stosowanie wobec niego zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, są nadal wykazywane w tym kapitale aż do momentu wystąpienia zabezpieczanej transakcji. Jeżeli jednostka przestała spodziewać się, że zabezpieczana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny łączny zysk lub strata netto są odnoszone na rachunek zysków i strat bieżącego roku obrotowego.
Wbudowane instrumenty pochodne
W przypadku zawarcia umowy, której składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość lub część przepływów pieniężnych związanych z taką umową zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, należy wbudowany instrument pochodny wykazać w księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
• zawarta umowa będąca instrumentem finansowym nie jest zaliczana do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obro
tu lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
• charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającymi,
• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.
W przypadku umów niebędących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wycenia według wartości godziwej a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy. Celem Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Składniki majątku socjalnego nie są kontrolowane przez Spółkę. Spółka ma ograniczoną możliwość dysponowania środkami pieniężnymi Funduszu oraz innymi jego aktywami i nie może z nich korzystać w celu osiągania przychodów.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Sposób naliczania oraz wyceny kosztów dotyczących potencjalnych ryzyk
Spółka dokonuje okresowej oceny ryzyk (co najmniej na dzień bilansowy) związanych z wykonaniem kontraktów długoterminowych zgodnie z jej najlepszą wiedzą i praktyką oraz uzależnia je od etapów realizacji tych projektów. Ryzyka te są szacowane w początkowej fazie kontraktu i w oparciu o tę wycenę Spółka tworzy rezerwy, które są rozwiązywane po ustąpieniu okoliczności, na które rezerwy zostały utworzone. W przypadku, gdy w trakcie kontraktu zostaną zidentyfikowane nowe istotne ryzyka, Spółka dokonuje ich wyceny i ujmuje je w kalkulacji stopnia zaawansowania prac. Spółka wycenia rezerwy na zidentyfikowane ryzyka w oparciu o szacowane koszty w walucie ich poniesienia. Rezerwy te są prezentowane w pozycji rozliczeń międzyokresowych biernych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku:
- wartości niematerialnych i prawnych (nota 4.2),
- środków trwałych (nota 4.4),
- innych inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) (nota 4.6)
- instrumentów finansowych (nota 4.7, 4.19, oraz 4.20).
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje Ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16 maja 1996 roku. Od 14-go grudnia 2013 roku nazwa Spółki brzmi Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094583. Spółce nadano numer statystyczny REGON 351077930. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 41.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:
1. Projektowanie kompletnych zakładów przemysłowych, ich części, wyposażenia i urządzeń.
2. Eksploatacja i zarządzanie instalacjami i procesami technicznymi oraz chemicznymi.
3. Prace przygotowawcze i pomocnicze - usługi konsultingowe i nadzór wykonawczy.
4. Działalność związana z robotami budowlanymi w związku z prawami inwestorskimi i projektanckimi.
5. Wykonywanie badań i analiz technicznych i udzielanie konsultacji technicznych.
6. Budowa instalacji technicznych oraz chemicznych.
7. Dostawa maszyn, urządzeń i materiałów masowych nie produkowanych przez spółkę, handel.
8. Produkcja kompletnych zakładów przemysłowych, ich części, wyposażenia i urządzeń.
9. Prace naukowo-badawcze.
10. Czynności finansowe związane z projektowaniem, dostawą, produkcją kompletnych zakładów przemysłowych.

Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane łączne, obejmujące dane wewnętrznej jednostki organizacyjnej sporządzającej samodzielne sprawozdanie finansowe, działającej na terenie Republiki Węgierskiej. Jednostka działająca na terenie Republiki Węgierskiej została zamknięta w marcu 2017 roku.

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2018 roku.
W związku z realizacją projektów na rzecz Grupy Spółka osiągnęła w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku przychody w wysokości ok. 119,2 mln złotych, co stanowi około 92 % przychodów netto ze sprzedaży produktów, zaś w roku ubiegłym ten stosunek wynosił 82%. Zatem obrót Spółki był w znacznym stopniu uzależniony od Grupy. W kolejnych okresach będzie kontynuowana współpraca w zakresie realizacji międzynarodowych projektów prowadzonych wspólnie z innymi spółkami w Grupie Air Liquide.
Biorąc pod uwagę powyższe, bieżącą sytuację finansową i przyszłe plany, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. 31 grudnia 2018 roku.
Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe11 488 518,467 157 422,02
IWartości niematerialne i prawne217 383,89155 526,61
3Inne wartości niematerialne i prawne217 383,89155 526,61
IIRzeczowe aktywa trwałe1 401 095,231 514 833,28
1Środki trwałe1 260 512,031 484 233,28
c) urządzenia techniczne i maszyny1 260 512,031 484 002,95
e) inne środki trwałe230,33
2Środki trwałe w budowie140 583,2030 600,00
IVInwestycje długoterminowe135 350,45
3Długoterminowe aktywa finansowe135 350,45
c) w pozostałych jednostkach135 350,45
– inne długoterminowe aktywa finansowe135 350,45
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 870 039,345 351 711,68
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 867 927,005 348 639,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 112,343 072,68
BAktywa obrotowe138 793 684,4489 324 671,78
IZapasy10 824 655,066 768 640,89
2Półprodukty i produkty w toku863 851,001 841 921,00
5Zaliczki na dostawy i usługi9 960 804,064 926 719,89
IINależności krótkoterminowe36 300 148,0239 874 576,44
1Należności od jednostek powiązanych33 693 282,147 425 913,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:33 693 282,147 425 913,93
– do 12 miesięcy33 693 282,147 425 913,93
3Należności od pozostałych jednostek2 606 865,8832 448 662,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:832 227,01421 047,95
– do 12 miesięcy832 227,01421 047,95
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 315 161,03295 933,66
c) inne459 477,8431 731 680,90
IIIInwestycje krótkoterminowe81 602 029,9835 279 082,54
1Krótkoterminowe aktywa finansowe81 602 029,9835 279 082,54
a) w jednostkach powiązanych81 465 663,0335 250 477,85
– udzielone pożyczki81 465 663,0335 250 477,85
b) w pozostałych jednostkach1 626,16
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 626,16
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne136 366,9526 978,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach136 366,9526 978,53
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 066 851,387 402 371,91
Aktywa razem150 282 202,9096 482 093,80
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny25 876 732,0732 245 174,11
IKapitał (fundusz) podstawowy16 124 200,0016 124 200,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:16 268 059,375 374 733,33
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:-223 672,47-147 085,26
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 887 586,66
VIZysk (strata) netto-6 291 854,8312 780 912,70
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 405 470,8364 236 919,69
IRezerwy na zobowiązania3 699 044,003 313 052,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 294,008 397,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 690 750,003 304 655,00
– długoterminowa3 402 980,002 945 390,00
– krótkoterminowa287 770,00359 265,00
IIZobowiązania długoterminowe258 305,92
3Wobec pozostałych jednostek258 305,92
e) inne258 305,92
IIIZobowiązania krótkoterminowe62 241 061,3429 737 466,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych44 304 925,7712 493 079,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:44 304 925,7712 493 079,93
– do 12 miesięcy44 304 925,7712 493 079,93
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 902 393,2517 217 408,43
c) inne zobowiązania finansowe13 823,33282 435,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 035 178,60694 288,62
– do 12 miesięcy3 035 178,60694 288,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi9 833 564,206 247 392,69
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 101 412,299 919 182,75
i) inne918 414,8374 108,66
4Fundusze specjalne33 742,3226 978,53
IVRozliczenia międzyokresowe58 207 059,5731 186 400,80
2Inne rozliczenia międzyokresowe58 207 059,5731 186 400,80
– krótkoterminowe58 207 059,5731 186 400,80
Pasywa razem150 282 202,9096 482 093,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:121 933 071,4171 013 214,39
– od jednostek powiązanych119 180 256,4962 201 875,76
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów130 160 601,7175 810 568,94
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-8 320 950,91-4 797 394,90
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów93 420,6140,35
BKoszty działalności operacyjnej132 620 524,6382 279 183,59
IAmortyzacja710 736,681 224 277,27
IIZużycie materiałów i energii30 334 287,001 328 761,76
IIIUsługi obce50 167 267,3130 515 226,19
IVPodatki i opłaty, w tym:202 845,55737 067,99
VWynagrodzenia40 584 039,7637 849 801,11
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:6 735 933,556 578 421,28
– emerytalne2 672 509,122 543 797,01
VIIPozostałe koszty rodzajowe3 795 712,824 045 627,99
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów89 701,96
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 687 453,22-11 265 969,20
DPozostałe przychody operacyjne4 891 702,5427 524 576,76
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych51 663,6425 836 878,23
IVInne przychody operacyjne4 840 038,901 687 698,53
EPozostałe koszty operacyjne206 891,87128 025,87
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych31 617,49
IIIInne koszty operacyjne175 273,38128 025,87
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-6 002 642,5516 130 581,69
GPrzychody finansowe470 800,73264 665,33
IIOdsetki, w tym:470 800,73264 665,33
– od jednostek powiązanych470 800,73264 665,33
HKoszty finansowe217 784,01383 927,32
IOdsetki, w tym:112 664,42105 971,05
IVInne105 119,59277 956,27
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-5 749 625,8316 011 319,70
JPodatek dochodowy542 229,003 230 407,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-6 291 854,8312 780 912,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)32 245 174,1119 610 054,36
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach32 245 174,1119 610 054,36
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu16 124 200,0016 124 200,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu16 124 200,0016 124 200,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 374 733,335 374 733,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego10 893 326,04
a) zwiększenie (z tytułu)10 893 326,04
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)10 893 326,04
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu16 268 059,375 374 733,33
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-147 085,26-1 292,31
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-76 587,21-145 792,95
b) zmniejszenie (z tytułu)76 587,21145 792,95
- wyceny instrumentów finansowych76 587,21145 792,95
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu-223 672,47-147 085,26
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 893 326,04-1 887 586,66
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 893 326,04
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 893 326,04
b) zmniejszenie (z tytułu)10 893 326,04
- przeznaczenia na kapitał zapasowy10 893 326,04
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 887 586,66
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 887 586,66
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 887 586,66
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 887 586,66
6Wynik netto-6 291 854,8312 780 912,70
Azysk netto12 780 912,70
Bstrata netto-6 291 854,83
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)25 876 732,0732 245 174,11
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)25 876 732,0732 245 174,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 800 726,516 732 057,02
IZysk (strata) netto-6 291 854,8312 780 912,70
IIKorekty razem21 092 581,34-6 048 855,68
1Amortyzacja710 736,681 224 277,27
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-86 842,01-816,48
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-470 800,73-264 665,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-51 663,64-26 153 170,00
5Zmiana stanu rezerw385 992,00366 551,00
6Zmiana stanu zapasów-4 056 014,17-3 806 826,77
7Zmiana stanu należności-27 773 571,5819 947 638,83
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów32 596 893,1513 070 086,30
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych19 837 851,64-10 431 930,50
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)14 800 726,516 732 057,02
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-14 692 912,59-6 756 034,41
IWpływy32 007 662,176 196 578,52
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 401 510,995 893 991,77
3Z aktywów finansowych, w tym:606 151,18302 586,75
a) w jednostkach powiązanych470 800,73264 665,33
b) w pozostałych jednostkach135 350,4537 921,42
– zbycie aktywów finansowych135 350,4537 921,42
IIWydatki46 700 574,7612 952 612,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych485 389,58821 570,78
3Na aktywa finansowe, w tym:46 215 185,1812 131 042,15
a) w jednostkach powiązanych46 215 185,1812 131 042,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-14 692 912,59-6 756 034,41
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)107 813,92-23 977,39
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:109 388,42-23 977,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1 574,50
FŚrodki pieniężne na początek okresu26 978,5350 955,92
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:136 366,9526 978,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania33 742,3226 978,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 749 625,8316 011 319,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-152 151,00-17 206 600,00
- wycena kontraktów długoterminowych metodą procentu zaawansowania4 567 800,00art 16-17 206 600,00
- rozwiązanie rezerw na prawdopodobne straty-4 719 951,00art 16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:681 135,681 161 883,65
- opłaty na PFRON183 040,00art 16194 760,00
- usługi medyczne202 622,80art 15e207 766,00
- koszty reprezentacji169 032,75art 16192 578,08
- składki członkowskie5 286,33art 164 152,11
- niepodatkowe odsetki budżetowe91,00art 16
- usługi obce oraz podatek od tych usług68 200,71art 16539 284,61
- odpis aktualizujący należności31 617,49art 16
- likwidacja środków trwałych nieumorzonych w pełni - amortyzacja podatkowo przyśpieszona1 847,35art 16i
- ubezpieczenie samochodów powyżej 20 000,00 EURO18 415,00art 1619 751,60
pozostałe 982,253 591,25
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:46 317 591,3415 299 680,76
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową38 897,50art 16i27 423,54
- niewypłacone wynagrodzenia i niezapłacone składki ZUS6 919,61art 165 077,31
- rezerwy na wynagrodzenia (premie)7 359 089,58art 166 415 902,00
- rezerwy na koszty roku obrotowego31 302 931,51art 168 406 546,51
- koszty rezerwy na nagrody jubileuszowe386 095,00art 16367 802,00
- wycena kontraktów długoterminowych-761 849,00art 1639 255,00
- utworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy56 655,27art 1637 674,40
- korekta kosztów poniesionych na rzecz jednostek powiązanych Art. 15 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych7 928 851,87art 15e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-14 359 143,90-10 520 009,33
- wykorzystanie rezerwy na premie oraz innych rezerw z roku ubiegłego-14 354 066,59art 16-10 509 803,60
- zapłacone składki ZUS i wynagrodzenia z poprzedniego roku-5 077,31art 16-2 725,73
- korekta kosztów 2015art 15b-7 480,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-97 700,50-85 515,50
- Strata z lat ubiegłych (odliczenie straty podatkowej zamkniętego zakładu podatkowego na Węgrzech)-85 515,50
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Podstawa opodatkowania - Oddział Węgryart 7-19 694,98
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym26 640 105,794 680 454,26
K. Podatek dochodowy5 061 620,00889 286,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki