Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPoznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaM. Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaM. Poznań
UlicaTowarowa
Nr domu47/51
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy61-896
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
2110Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
2042Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
2053Z - produkcja olejków eterycznych
0230Z - pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
4637Z - sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000094109

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych nabytych przed 1995 rokiem, których wartość ustalono z uwzględnieniem przeszacowania.
Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
2. Wartości niematerialne i prawne
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym przepisom ustawy o podatku dochodowym.
3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo zgodnie z ustawą podatkową.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty.
4. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego (tj. odsetki i różnice kursowe) dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Ze względu na krótkotrwały okres przygotowania towarów i produktów, w ich cenie nabycia nie uwzględnia się kosztów finansowania zewnętrznego.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
5. Udziały
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Nie stosuje się do nich Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 277).
6. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącej wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.
7. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
- materiały i towary – według ceny nabycia,
- produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produ
kcyjnych.
Do wyceny rozchodu zapasów stosowana jest metoda “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
8. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w PLN wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na PLN według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
10. Czynne rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
11. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
12. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, są szacowane na każdy dzień bilansowy metodą aktuarialną.
13. Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy .
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
14. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności, są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.
Spółka zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte pożyczki i kredyty.
Dla celów wyceny do tej kategorii instrumentów finansowych kwalifikuje się również zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
15. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic prze
jściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
16. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu faktycznie zastosowanego wynikającego z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań albo kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji - w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
17. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełny etat. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu podstawowego.
Celem Funduszu jest finansowanie działalności majątku socjalnego Spółki, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane obciążenia Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki Funduszu.
18. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
18.1 Sprzedaż towarów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
18.2 Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi.
18.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich zapłaty.
18.4 Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

wycena aktywów i pasywów przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasad ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.
Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

wynik wyliczany jest metodą kalkulacyjną według ustawy o rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w rachunku wyników per saldem ujęte są różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży i likwidacji środków trwałych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe52 019 230,1942 405 745,00
IWartości niematerialne i prawne871 292,421 043 746,92
1Koszty zakończonych prac rozwojowych46 827,23195 701,73
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne815 038,47787 033,35
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne9 426,7261 011,84
IIRzeczowe aktywa trwałe38 218 070,7539 824 311,08
1Środki trwałe37 896 469,5939 696 711,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 019 800,624 146 897,14
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej24 318 829,5025 317 396,21
c) urządzenia techniczne i maszyny7 910 033,678 765 839,36
d) środki transportu411 706,65175 500,14
e) inne środki trwałe1 236 099,151 291 078,23
2Środki trwałe w budowie321 601,16127 600,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe11 447 255,029 500,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe11 447 255,029 500,00
a) w jednostkach powiązanych11 437 755,02
– udziały lub akcje7 695 601,78
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 742 153,24
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach9 500,009 500,00
– udziały lub akcje9 500,009 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 482 612,001 528 187,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 482 612,001 528 187,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe66 462 892,0278 888 818,95
IZapasy21 761 698,2221 614 345,76
1Materiały10 745 235,6810 519 567,21
2Półprodukty i produkty w toku4 989 104,564 706 131,27
3Produkty gotowe6 027 357,986 388 647,28
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe26 960 231,8227 325 960,07
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek26 960 231,8227 325 960,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 135 101,1326 422 549,75
– do 12 miesięcy26 135 101,1326 422 549,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych672 723,55758 984,24
c) inne152 407,14144 426,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe17 616 844,7129 862 409,56
1Krótkoterminowe aktywa finansowe17 616 844,7129 862 409,56
a) w jednostkach powiązanych513 628,86
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki513 628,86
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach2 100 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe2 100 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 103 215,8527 762 409,56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach17 103 215,8527 762 409,56
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe124 117,2786 103,56
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne2 766 000,00
Aktywa razem118 482 122,21124 060 563,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny103 486 910,26107 844 115,77
IKapitał (fundusz) podstawowy2 738 300,002 738 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:100 221 535,1597 683 741,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 070 012,043 083 723,96
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 530 760,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 884 791,42-3 884 791,42
VIZysk (strata) netto1 341 854,492 692 381,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 995 211,9516 216 448,18
IRezerwy na zobowiązania7 085 645,197 115 955,82
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego673,00270,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 496 054,975 496 054,97
– długoterminowa4 630 990,474 630 990,47
– krótkoterminowa865 064,50865 064,50
3Pozostałe rezerwy1 588 917,221 619 630,85
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 588 917,221 619 630,85
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 905 924,809 096 369,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 335 516,958 625 660,60
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 142 418,194 939 310,40
– do 12 miesięcy4 142 418,194 939 310,40
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 754 594,842 116 388,74
h) z tytułu wynagrodzeń1 218 617,531 231 089,91
i) inne219 886,39338 871,55
4Fundusze specjalne570 407,85470 708,76
IVRozliczenia międzyokresowe3 641,964 123,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 641,964 123,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 641,964 123,00
Pasywa razem118 482 122,21124 060 563,95
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:70 794 165,9081 837 825,50
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów67 559 193,2978 287 741,53
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 234 972,613 550 083,97
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:29 500 137,2332 781 535,31
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów27 306 145,5930 427 082,21
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 193 991,642 354 453,10
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)41 294 028,6749 056 290,19
DKoszty sprzedaży20 331 690,5225 756 792,08
EKoszty ogólnego zarządu20 071 683,2720 277 590,69
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)890 654,883 021 907,42
GPozostałe przychody operacyjne632 445,01802 590,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych99 515,55260 272,50
IIDotacje481,04
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych63 260,32
IVInne przychody operacyjne469 188,10542 318,47
HPozostałe koszty operacyjne488 965,22576 809,06
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne488 965,22576 809,06
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 034 134,673 247 689,33
JPrzychody finansowe634 367,69495 365,56
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:527 724,27495 365,56
– od jednostek powiązanych65 150,07
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne106 643,42
KKoszty finansowe520,87161 427,55
IOdsetki, w tym:520,87196,30
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne161 231,25
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 667 981,493 581 627,34
MPodatek dochodowy326 127,00889 245,89
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 341 854,492 692 381,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)108 990 115,72112 359 267,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 145 999,95-1 145 999,60
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach107 844 115,77111 213 268,18
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 738 300,002 738 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 738 300,002 738 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu97 683 741,78108 283 861,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 537 793,37-10 600 119,78
a) zwiększenie (z tytułu)5 746 213,3740 658,83
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)201 741,45
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z aktualizacji środków trwałych13 711,9240 658,83
- pozostałe kapitały rezerwowe5 530 760,00
b) zmniejszenie (z tytułu)3 208 420,0010 640 778,61
– pokrycia straty975 358,61
- wyodrębnienie funduszu - wykup akcji własnycg4 107 000,00
- PCC14 920,0027 660,00
- pokrycie straty z wykupu akcji własnych3 193 500,005 530 760,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu100 221 535,1597 683 741,78
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 083 723,963 124 382,79
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-13 711,92-40 658,83
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)13 711,9240 658,83
– zbycia środków trwałych13 711,9240 658,83
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 070 012,043 083 723,96
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 530 760,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-5 530 760,005 530 760,00
a) zwiększenie (z tytułu)5 530 760,00
wykup akcji własnych5 530 760,00
b) zmniejszenie (z tytułu)5 530 760,00
sprzedaż akcji własnych5 530 760,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 530 760,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-46 410,02-1 787 276,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 692 381,451 926 873,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 692 381,451 926 873,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 692 381,451 926 873,86
wypłata dywidendy2 190 640,001 697 746,00
przeniesienie na kapitał zapasowy201 741,45
odpis na ZFŚSS300 000,00229 127,86
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 738 791,473 714 150,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 738 791,473 714 150,43
a) zwiększenie (z tytułu)1 145 999,951 145 999,60
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
korekta błędów1 145 999,951 145 999,60
b) zmniejszenie (z tytułu)975 358,61
pokrycie straty z kapitału zapasowego975 358,61
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu3 884 791,423 884 791,42
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 884 791,42-3 884 791,42
6Wynik netto1 341 854,492 692 381,45
Azysk netto1 341 854,492 692 381,45
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)103 486 910,26107 844 115,77
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)103 486 910,26107 844 115,77
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 813 663,266 635 735,78
IZysk (strata) netto1 341 854,492 692 381,45
IIKorekty razem2 471 808,773 943 354,33
1Amortyzacja4 093 045,703 839 558,88
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-526 422,23-495 195,47
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-99 515,55-267 067,50
5Zmiana stanu rezerw-30 310,632 200 070,66
6Zmiana stanu zapasów-147 352,46886 556,15
7Zmiana stanu należności365 728,25-45 915,07
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 190 444,56-1 447 913,24
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7 080,25-726 740,08
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 813 663,266 635 735,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-11 539 796,97-3 699 191,67
IWpływy2 876 526,73892 109,52
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych102 832,51396 914,06
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 773 694,22495 195,46
a) w jednostkach powiązanych211 901,19
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych146 751,12
odsetki65 150,07
b) w pozostałych jednostkach2 561 793,03495 195,46
– zbycie aktywów finansowych2 100 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki461 793,03495 195,46
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki14 416 323,704 591 301,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 317 667,832 491 301,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:12 098 655,872 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych12 098 135,00
nabycie aktywów finansowych7 698 301,78
udzielenie pożyczki długoterminowej4 402 533,22
b) w pozostałych jednostkach520,872 100 000,00
– nabycie aktywów finansowych2 100 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
- odsetki520,87
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-11 539 796,97-3 699 191,67
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 933 060,00-3 351 533,86
IWpływy1 064 500,001 369 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 064 500,001 369 000,00
IIWydatki3 997 560,004 720 533,86
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 506 920,002 793 660,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 190 640,001 697 746,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych300 000,00229 127,86
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 933 060,00-3 351 533,86
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-10 659 193,71-414 989,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 659 193,71-414 989,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu27 762 409,5628 177 399,30
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:17 103 215,8527 762 409,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 667 981,493 581 627,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:896 335,70-95 377,52
pozostałe 896 335,70-95 377,52
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:180 679,903 329 567,48
pozostałe 180 679,903 329 567,48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:712 720,17777 267,52
pozostałe 712 720,17777 267,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:547 809,463 913 008,28
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:10 000,0010 000,00
pozostałe 10 000,0010 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 474 467,462 115 541,50
K. Podatek dochodowy280 149,00401 953,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

01._Wartosci_niematerialne_i_prawne.pdf

-

03._Srodki_trwale_w_budowie.pdf

-

04._Inwestycje_dlugoterminowe.pdf

-

05._Aktywa_finansowe.pdf

-

06._Odpisy_aktualizujace_wartosc_zapasow.pdf

-

07._Odpisy_aktualizujace_wartosc_naleznosci.pdf

-

08._Rozliczenia_miedzyokresowe.pdf

-

09._Kapital_podstawowy.pdf

-

10._Kapital_z_aktualizacji_wyceny.pdf

-

11._Rezerwy.pdf

-

13._Przychody_ze_sprzedazy.pdf

-

14._Koszty_rodzajowe.pdf

-

15._Pozostale_przychody_i_koszty.pdf

-

16._Podatek_dochodowy.pdf

-

17._Informacje_dodatkowe_do_RPP.pdf

-

18._Kursy_walutowe.pdf

-

19._Przecietne_zatrudnienie.pdf

-

20._Wynagrodzenie_wyplacone_org._zarzadzajacym.pdf

-

21._Wynagrodzenie_firmy_audytorskiej.pdf

-

22._Transakcje_z_jed._powiazanymi.pdf

-

23._Informacje_o_znaczacych_zdarzeniach_dot._lat_ub.pdf

-

24._Porownywalnosc_danych_za_rok_pop_SF.pdf

-

25._Wykaz_spolek_w_ktorych_jednostka_posiada_udzial.pdf

-

26._Skonsolidowane_SF.pdf

-

02._Srodki_trwale.pdf

-

12._Inne_informacje_dot._kap._wlasnych.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki