Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat SIEDLCE
Gmina M.SIEDLCE
Miejscowość SIEDLCE
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat SIEDLCE
Gmina M.SIEDLCE
Ulica SOKOŁOWSKA
Nr domu 60A
Miejscowość SIEDLCE
Kod pocztowy 08-110
Poczta SIEDLCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000093825

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.
Spólka nie stosuje uproszczeń w zakresie kwalifikacji leasingu wg zasad podatkowych. Ustala odroczony podatek dochodowy stosując zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tego tytułu. Spółka nie wykonuje umów o usługi długoterminowe. Budowa budynków traktowana jest jako produkcja wyrobów gotowych. Grunty przeznaczone pod budowy wykazywane są jako materiały.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Posiadane przez Spółkę wartości niematerialne i prawne stanowią licencje na programy komputerowe służące do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, magazynowej, płacowej, programy sieciowe.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.
Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo wpisywane w koszty amortyzacji.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Dla celów podatkowych i bilansowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:
- materiały - cena zakupu, powiększona o koszty zakupu
- towary - cena zakupu
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.
Kapitał akcyjny Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kapitał rezerwowy Spółki stanowią odpisy z zysku.
Rezerwy Spółka tworzy na odroczony podatek dochodowy.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zaliczki otrzymane od nabywców lokali do momentu zawarcia aktu notarialnego prezentowane są w zobowiązaniach w pozycji zaliczki otrzymane na dostawy.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą oraz zmianę stanu produktów.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych wyrobów, usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie zbycia (likwidacji, sprzedaży) aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
• Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek bankowych, odsetek od kontrahentów za nieterminowe zapłaty, zysk ze zbycia aktywów finansowych, odsetki od kredytów i pożyczek, opłat leasingowych, odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 286 578,13 355 957,23
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 282 032,13 349 068,23
1 Środki trwałe 216 985,47 349 068,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 127 892,26 133 318,99
d) środki transportu 89 093,21 215 186,74
e) inne środki trwałe 562,50
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 65 046,66
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 546,00 6 889,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 546,00 6 889,00
B Aktywa obrotowe 53 857 205,76 46 463 930,68
I Zapasy 40 337 914,06 38 058 929,73
1 Materiały 9 199 398,59 9 728 552,99
2 Półprodukty i produkty w toku 24 101 887,75 14 804 585,52
3 Produkty gotowe 7 036 627,72 13 525 791,22
II Należności krótkoterminowe 1 121 459,34 3 242 337,50
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 1 121 459,34 3 242 337,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 865 473,02 3 073 399,28
– do 12 miesięcy 865 473,02 3 073 399,28
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 441,00 127 712,00
c) inne 250 545,32 41 226,22
III Inwestycje krótkoterminowe 12 390 914,64 5 150 579,93
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 390 914,64 5 150 579,93
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 390 914,64 5 150 579,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 377 464,44 1 202 836,04
– inne środki pieniężne 2 013 450,20 3 947 743,89
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 917,72 12 083,52
Aktywa razem 54 143 783,89 46 819 887,91
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 36 451 729,17 30 392 904,67
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 250,00 500 250,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 023 585,92 2 023 585,92
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 27 869 068,75 27 030 318,46
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 27 869 068,75 27 030 318,46
VI Zysk (strata) netto 6 058 824,50 838 750,29
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 692 054,72 16 426 983,24
I Rezerwy na zobowiązania 328,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 328,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 17 776,91
3 Wobec pozostałych jednostek 17 776,91
c) inne zobowiązania finansowe 17 776,91
III Zobowiązania krótkoterminowe 17 691 726,72 16 409 206,33
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17 685 859,89 16 403 275,32
c) inne zobowiązania finansowe 17 598,26 66 114,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 395 319,35 1 929 803,98
– do 12 miesięcy 395 319,35 1 246 743,98
– powyżej 12 miesięcy 683 060,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 15 319 041,02 13 823 704,05
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 203 595,16 43 409,24
h) z tytułu wynagrodzeń 8 609,10 7 965,41
i) inne 741 697,00 532 277,94
4 Fundusze specjalne 5 866,83 5 931,01
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 54 143 783,89 46 819 887,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 249 285,79 13 380 093,64
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 448 038,89 5 459 535,15
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2 801 246,90 7 920 558,49
B Koszty działalności operacyjnej 15 716 597,63 12 570 962,93
I Amortyzacja 30 759,68 75 237,66
II Zużycie materiałów i energii 4 574 762,02 4 191 001,67
III Usługi obce 9 581 271,05 6 854 527,69
IV Podatki i opłaty, w tym: 184 935,27 171 830,54
V Wynagrodzenia 1 051 791,83 980 268,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 215 932,66 209 763,36
– emerytalne 99 404,85 91 892,71
VII Pozostałe koszty rodzajowe 77 145,12 88 333,57
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7 532 688,16 809 130,71
D Pozostałe przychody operacyjne 48 794,63 244 247,50
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 121,95
IV Inne przychody operacyjne 48 794,63 239 125,55
E Pozostałe koszty operacyjne 167 399,60 32 194,33
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 391,66
III Inne koszty operacyjne 167 399,60 30 802,67
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7 414 083,19 1 021 183,88
G Przychody finansowe 82 936,15 42 169,85
II Odsetki, w tym: 82 668,15 41 921,85
V Inne 268,00 248,00
H Koszty finansowe 16 097,84 40 713,44
I Odsetki, w tym: 14 335,53 38 679,08
IV Inne 1 762,31 2 034,36
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7 480 921,50 1 022 640,29
J Podatek dochodowy 1 422 097,00 183 890,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 6 058 824,50 838 750,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30 392 904,67 29 554 154,38
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30 392 904,67 29 554 154,38
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 250,00 500 250,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 250,00 500 250,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 023 585,92 2 023 585,92
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 023 585,92 2 023 585,92
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 27 030 318,46 25 794 237,53
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 838 750,29 1 236 080,93
a) zwiększenie (z tytułu) 838 750,29 1 236 080,93
podział zysku 838 750,29 1 236 080,93
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 27 869 068,75 27 030 318,46
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 838 750,29 1 236 080,93
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 838 750,29 1 236 080,93
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 838 750,29 1 236 080,93
b) zmniejszenie (z tytułu) 838 750,29 1 236 080,93
podział zysku 838 750,29 1 236 080,93
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 6 058 824,50 838 750,29
A zysk netto 6 058 824,50 838 750,29
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36 451 729,17 30 392 904,67
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 451 729,17 30 392 904,67
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 373 437,03 1 126 813,23
I Zysk (strata) netto 6 058 824,50 838 750,29
II Korekty razem 1 314 612,53 288 062,94
1 Amortyzacja 30 759,68 75 237,66
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 762,31 2 034,36
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5 121,95
5 Zmiana stanu rezerw 328,00 -1 052,00
6 Zmiana stanu zapasów -2 213 937,67 -7 673 991,57
7 Zmiana stanu należności 2 120 878,16 -2 526 683,71
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 331 036,83 10 418 160,39
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 508,80 -520,24
10 Inne korekty 36 276,42
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7 373 437,03 1 126 813,23
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -45 120,44 -1 195,14
I Wpływy 5 121,95
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 121,95
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 45 120,44 6 317,09
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 120,44 6 317,09
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -45 120,44 -1 195,14
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -87 981,88 -124 855,58
I Wpływy 1 018 083,00
2 Kredyty i pożyczki 1 018 083,00
II Wydatki 87 981,88 1 142 938,58
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 018 083,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 86 219,57 122 821,22
8 Odsetki 1 762,31 2 034,36
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -87 981,88 -124 855,58
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7 240 334,71 1 000 762,51
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 240 334,71 1 000 762,51
F Środki pieniężne na początek okresu 5 150 579,93 4 149 817,42
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12 390 914,64 5 150 579,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania 2 019 317,03 3 953 674,90
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 7 480 921,50 1 022 640,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 32 469,13 32 469,13
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 726,03 1 726,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 5 539,45
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 37 178,25 37 178,25 -56 213,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 1 501,14 1 501,14 2 321,51
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 13 842,94 13 842,94 755,72
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 900,00 900,00 900,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 7 470 662,79 972 632,25
K. Podatek dochodowy 1 419 426,00 184 800,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki