Szczegóły spółki

Nazwa "BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8210010701
REGON 710008058
KRS 0000093825
Adres ul. Sokołowska 60A, 08-110 Siedlce
Telefon 256 324 008
Faks 256 324 008
E-mail biuro@budomatex.eu
WWW www.budomatex.pl
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.35 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.54 0.49
Płynność bieżąca (CR) 2.83 3.04
Płynność szybka (QR) 0.51 0.76
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.54 0.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.27% 26.06%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.76% 16.62%
Rentowność aktywów (ROA) 1.79% 11.19%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-24 207/2019 410 1090974
Poz. 1090974. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36041/19/160]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
19.06.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 2787/2019,KANCELARIA NOTARIALNA W SIE-
DLCACH, NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA;
W PAR.37 UCHYLONO USTĘP 4, ZMIENIONO
USTĘP 10 W PAR.37, W PAR.46 UCHYLONO USTĘP
6, ZMIENIONO PAR.30, PAR.33, PAR.35, PAR.37,
PAR.38, PAR.51, PAR.59, PAR.60 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO-
SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE-
MIESZKALNYCH 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
5 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI 9 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH wykreślić: 10 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA-
NYCH 11 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 12 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKO-
PÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
13 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 14 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA-
CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 17 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALI-
STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 19 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO-
WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 20 2. 43 21 Z WYKONY-
WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 21 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI-
ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY-
ZACYJNYCH 22 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRO-
NIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 23 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24
2. 43 31 Z TYNKOWANIE 25 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 26 2. 43 33 Z POSADZ-
KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 27 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28
2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
30 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 31 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32
2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORU-


PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 24 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 35 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 36 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 2. 47 75
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY-
KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
40 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 41 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWY TOWARÓW 42 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
43 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA-
NYCH Z BETONU 44 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY
BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 45 2. 23 64
Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 46 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
47 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
MOSTÓW I TUNELI 48 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD-
NEJ 49 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
50 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 51 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 52 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
53 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE-
RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
54 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 55 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 56 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 57 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN-
KOWO-KSIĘGOWA;
Poz. 1090974. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36041/19/160]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
19.06.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 2787/2019,KANCELARIA NOTARIALNA W SIE-
DLCACH, NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA;
W PAR.37 UCHYLONO USTĘP 4, ZMIENIONO
USTĘP 10 W PAR.37, W PAR.46 UCHYLONO USTĘP
6, ZMIENIONO PAR.30, PAR.33, PAR.35, PAR.37,
PAR.38, PAR.51, PAR.59, PAR.60 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO-
SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE-
MIESZKALNYCH 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
5 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI 9 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH wykreślić: 10 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA-
NYCH 11 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 12 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKO-
PÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
13 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 14 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA-
CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 17 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALI-
STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 19 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO-
WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 20 2. 43 21 Z WYKONY-
WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 21 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI-
ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY-
ZACYJNYCH 22 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRO-
NIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 23 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24
2. 43 31 Z TYNKOWANIE 25 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 26 2. 43 33 Z POSADZ-
KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 27 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28
2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
30 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 31 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32
2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORU-


PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 24 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 35 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 36 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 2. 47 75
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY-
KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
40 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 41 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWY TOWARÓW 42 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
43 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA-
NYCH Z BETONU 44 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY
BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 45 2. 23 64
Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 46 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
47 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
MOSTÓW I TUNELI 48 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD-
NEJ 49 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
50 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 51 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 52 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
53 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE-
RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
54 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 55 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 56 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 57 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN-
KOWO-KSIĘGOWA;
2019-07-10 132/2019 1097 629268
Poz. 629268. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139825/19/584]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629268. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139825/19/584]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1097 629269
Poz. 629269. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139825/19/985]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629269. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139825/19/985]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1097 629270
Poz. 629270. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139826/19/697]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629270. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139826/19/697]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1097 629271
Poz. 629271. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139826/19/98]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629271. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/139826/19/98]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 21 25061
Poz. 25061. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedl-
cach. KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 lutego 2002 r.
[BMSiG-24803/2019]

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedl-
cach zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1430, w sie-
dzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat.
  8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania (absoluto-
    rium).
  9. Wybory Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w trybie art. 430 § 1 w związku z 402
    § 2 k.s.h. w sprawie zmian statutu spółki, dotyczące § 37
    statutu (określającego zakres uchwał będących w kom-
    petencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) i § 46
    statutu (określającego zakres uchwał będących w kom-
    petencji Rady Nadzorczej) tj.:

1) zmianę § 37 ustępu 4 poprzez:

- uchylenie w całości treści ustępu 4 o dotychczasowej treści:
„Zbycie i nabycie nieruchomości fabrycznych Spółki”,

- dodanie po ustępie 10 dodatkowej następującej treści jako
oddzielnego sformułowania:
„Do zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczy-
stego lub ich udziałów w nieruchomości, w użytkowaniu wie-
czystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy”;

2) zmianę § 46 ustępu 6 poprzez:
- uchylenie w całości treści ustępu 6 o dotychczasowej treści:
„Zezwolenie na nabycie, obciążenie, wydzierżawienie lub zby-
cie nieruchomości nie fabrycznych Spółki”;

3) dokonuje się zmiany terminologii zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych poprzez
zastąpienie słów „kodeks handlowy” słowami „kodeks spółek
handlowych” w § 35, § 37, § 38, § 52, § 60.Zaproponowana zmiana w statucie spółki wynika między
innymi z potrzeby dostosowania terminologii do przepi-
sów ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 wrze-
śnia 2000 roku (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505) z późn. zm., które zastąpiły ustawę Kodeks
handlowy z dnia 27 czerwca 1934 roku z późn. zm. używający
pojęcia nieruchomości fabrycznych i niefabrycznych.

 11. Zakończenie obrad.
Poz. 25061. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedl-
cach. KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 lutego 2002 r.
[BMSiG-24803/2019]

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedl-
cach zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1430, w sie-
dzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat.
  8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania (absoluto-
    rium).
  9. Wybory Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w trybie art. 430 § 1 w związku z 402
    § 2 k.s.h. w sprawie zmian statutu spółki, dotyczące § 37
    statutu (określającego zakres uchwał będących w kom-
    petencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) i § 46
    statutu (określającego zakres uchwał będących w kom-
    petencji Rady Nadzorczej) tj.:

1) zmianę § 37 ustępu 4 poprzez:

- uchylenie w całości treści ustępu 4 o dotychczasowej treści:
„Zbycie i nabycie nieruchomości fabrycznych Spółki”,

- dodanie po ustępie 10 dodatkowej następującej treści jako
oddzielnego sformułowania:
„Do zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczy-
stego lub ich udziałów w nieruchomości, w użytkowaniu wie-
czystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy”;

2) zmianę § 46 ustępu 6 poprzez:
- uchylenie w całości treści ustępu 6 o dotychczasowej treści:
„Zezwolenie na nabycie, obciążenie, wydzierżawienie lub zby-
cie nieruchomości nie fabrycznych Spółki”;

3) dokonuje się zmiany terminologii zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych poprzez
zastąpienie słów „kodeks handlowy” słowami „kodeks spółek
handlowych” w § 35, § 37, § 38, § 52, § 60.Zaproponowana zmiana w statucie spółki wynika między
innymi z potrzeby dostosowania terminologii do przepi-
sów ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 wrze-
śnia 2000 roku (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505) z późn. zm., które zastąpiły ustawę Kodeks
handlowy z dnia 27 czerwca 1934 roku z późn. zm. używający
pojęcia nieruchomości fabrycznych i niefabrycznych.

 11. Zakończenie obrad.
2018-10-02 191/2018 638 528759
Poz. 528759. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20759/18/960]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528759. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20759/18/960]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki