Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RINDIPOL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRINDIPOL S.A. Kapitał akcyjny i wpłacony:19 684 620PLN KRS:0000093082 Sąd Rejonowy Gdańsk-Płn. VIII Wydział Gospodarczy KRS
Siedziba
WojewództwoPomorskie
Powiatchojnicki
GminaChojnice
MiejscowośćChojnice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
Powiatchojnicki
GminaChojnice
UlicaPrzemysłowa
Nr domu13b
MiejscowośćChojnice
Kod pocztowy89-620
PocztaChojnice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3512Z - przesyłanie energii elektrycznej
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000093082

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową - przy zastosowaniu stawek wynikających z przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych.
Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10 000,00 zł naliczana jest w momencie oddania środka trwałego do użytkowania.
Dla nowooddanych do użytku środków trwałych okres amortyzowania rozpoczyna się
od następnego miesiąca ich użytkowania.
Przedmioty długotrwałego użytku powyżej 1 roku o cenie do 1.000,00 zł mogą być zaliczane w momencie zakupu w ciężar kosztów, jako zużycie materiałów.
Ze względu na przeprowadzone modernizacje, Spółka dokonała w 2012 roku weryfikacji stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Dla niektórych środków trwałych wydłużono czas ekonomicznej eksploatacji. W wyniku obniżenia poszczególnych stawek amortyzacyjnych, amortyzacja bilansowa jest niższa od amortyzacji podatkowej, której stawki amortyzacyjne pozostały bez zmian.
W przedmiocie emisji gazów cieplarnianych Spółka stosuje co do zasady stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości Nr 8/2015 z dn. 8 grudnia 2015 r.
Spółka nie stosuje postanowień standardu w zakresie ujmowania rezerw w przypadku przewidywania braku pokrycia rzeczywistej emisji posiadanymi prawami do emisji w koszty wytworzenia. Ze względu na zmienność cen emisji CO2 oraz kursów walut Spółka tworzy rezerwę w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a koszt wytworzenia obciąża według rzeczywistego kosztu po zatwierdzeniu raportu z emisji za dany rok, jednocześnie rozwiązując rezerwę i uznając pozostałe przychody operacyjne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Towary i materiały podstawowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową według cen zakupu, a ich rozchód oparty jest o zasadę FIFO. Zapas towarów i materiałów na koniec roku obrachunkowego wyceniony jest w cenie ich zakupu.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4" według rodzaju, a następnie rozlicza się na kontach zespołu "5", tj. na miejsca powstawania kosztów obrazujące rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej. Analityka kont zespołu 4 i 5 dostosowana jest
do potrzeb podatkowych, sprawozdawczych, wymogów art. 44 ustawy - Prawo energetyczne, potrzeb wewnętrznych Spółki, tj. między innymi dla kontroli wewnętrznej, oceny realizacji budżetów Spółki, kalkulacji cen oraz celów porównawczych z innymi spółkami grupy RINDI ENERGI AB.
Koszty poniesione z góry dotyczące następnego roku obrachunkowego, aktywuje się
na koncie 64.

Ewidencja księgowa prowadzona jest w systemie finansowo - księgowym "VISUAL MANAGER" firmy EUROSOFT IT Sp. z o.o. z Bydgoszczy w siedzibie firmy RINDIPOL Spółka Akcyjna.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w bilansie
i rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r.
Koszty do zapłacenia, nie zafakturowane na koniec okresu sprawozdawczego, ustala się,
co najmniej na koniec roku obrachunkowego w następujący sposób:
1) na podstawie faktur, rachunków otrzymanych w roku następnym księgując Wn Konta zespołu "4" i Ma Konta "3" - dostawy niefakturowane
2) inne koszty na podstawie posiadanych informacji, kalkulacji, symulacji.
Inwentaryzację majątku Spółki przeprowadza się w następujących okresach:
1) majątek trwały 1 raz na 4 lata;
2) towary i materiały 1 raz na 2 lata;
3) środki pieniężne na koniec każdego roku obrachunkowego,
4) należności i zobowiązania powyżej 1.000,00 zł na koniec każdego roku obrachunkowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w formie porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
(Dz. u. 2019 poz.55).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe38 242 902,8938 570 717,72
IWartości niematerialne i prawne44 063,6845 781,00
3Inne wartości niematerialne i prawne44 063,6845 781,00
IIRzeczowe aktywa trwałe37 943 988,2138 424 407,72
1Środki trwałe37 409 329,5638 012 248,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 495 192,431 552 065,33
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 092 894,5414 933 880,01
c) urządzenia techniczne i maszyny21 512 771,5521 131 647,85
d) środki transportu297 210,24380 152,56
e) inne środki trwałe11 260,8014 502,55
2Środki trwałe w budowie534 658,65377 719,42
3Zaliczki na środki trwałe w budowie34 440,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe254 851,00100 529,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego254 851,00100 529,00
BAktywa obrotowe3 320 507,533 655 416,16
IZapasy621 127,55731 547,70
1Materiały608 297,68711 533,02
4Towary12 768,3718 666,96
5Zaliczki na dostawy i usługi61,501 347,72
IINależności krótkoterminowe2 629 725,942 497 561,64
3Należności od pozostałych jednostek2 629 725,942 497 561,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 546 951,152 463 481,64
– do 12 miesięcy2 546 951,152 463 481,64
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych80 416,0034 080,00
c) inne2 358,79
IIIInwestycje krótkoterminowe29 959,75187 125,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe29 959,75187 125,52
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne29 959,75187 125,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach29 959,75187 125,52
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe39 694,29239 181,30
Aktywa razem41 563 410,4242 226 133,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny27 361 268,3527 435 386,34
IKapitał (fundusz) podstawowy19 684 620,0019 684 620,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 450 766,346 715 508,19
VIZysk (strata) netto225 882,011 035 258,15
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 202 142,0714 790 747,54
IRezerwy na zobowiązania1 814 072,45913 856,44
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego472 750,00384 759,00
3Pozostałe rezerwy1 341 322,45529 097,44
– krótkoterminowe1 341 322,45529 097,44
IIZobowiązania długoterminowe3 533 477,894 216 964,58
3Wobec pozostałych jednostek3 533 477,894 216 964,58
a) kredyty i pożyczki3 049 873,613 807 449,31
c) inne zobowiązania finansowe483 604,28409 515,27
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 106 274,187 817 661,93
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 997 379,302 942 505,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 997 379,302 942 505,17
– do 12 miesięcy1 997 379,302 942 505,17
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 108 839,344 874 944,65
a) kredyty i pożyczki4 147 610,634 300 221,55
c) inne zobowiązania finansowe159 736,78102 000,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:107 596,61132 239,52
– do 12 miesięcy107 596,61132 239,52
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 891,91
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych393 270,84318 830,95
i) inne300 624,4816 760,51
4Fundusze specjalne55,54212,11
IVRozliczenia międzyokresowe1 748 317,551 842 264,59
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 748 317,551 842 264,59
– długoterminowe1 654 370,521 748 317,56
– krótkoterminowe93 947,0393 947,03
Pasywa razem41 563 410,4242 226 133,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 235 467,8512 231 759,39
– od jednostek powiązanych279 357,68227 179,70
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów12 169 451,9712 170 421,78
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów66 015,8861 337,61
BKoszty działalności operacyjnej11 509 248,3710 697 386,89
IAmortyzacja2 582 396,242 236 115,61
IIZużycie materiałów i energii5 626 396,755 177 362,15
IIIUsługi obce315 654,18224 395,41
IVPodatki i opłaty, w tym:562 834,87549 355,59
– podatek akcyzowy42 081,0039 635,00
VWynagrodzenia1 827 180,191 893 487,88
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:382 275,25389 205,51
– emerytalne151 321,47147 657,93
VIIPozostałe koszty rodzajowe148 807,99161 998,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów63 702,9065 466,70
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)726 219,481 534 372,50
DPozostałe przychody operacyjne1 229 220,30726 747,44
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych99 139,6781 294,92
IIDotacje93 947,0493 947,04
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych300 347,16
IVInne przychody operacyjne735 786,43551 505,48
EPozostałe koszty operacyjne1 404 244,64691 160,10
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych318 259,98
IIIInne koszty operacyjne1 404 244,64372 900,12
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)551 195,141 569 959,84
GPrzychody finansowe50 767,8018 954,87
IIOdsetki, w tym:40 910,458 036,02
VInne9 857,3510 918,85
HKoszty finansowe293 675,93293 597,56
IOdsetki, w tym:280 947,04293 050,92
– dla jednostek powiązanych5 819,00
IVInne12 728,89546,64
IZysk (strata) brutto (F+G–H)308 287,011 295 317,15
JPodatek dochodowy82 405,00260 059,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)225 882,011 035 258,15
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)27 435 386,3426 400 128,19
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach27 435 386,3426 400 128,19
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu19 684 620,0019 684 620,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu19 684 620,0019 684 620,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 715 508,195 247 939,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego735 258,151 467 569,11
a) zwiększenie (z tytułu)735 258,151 467 569,11
– podziału zysku (ustawowo)735 258,151 467 569,11
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 450 766,346 715 508,19
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 035 258,151 467 569,11
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 035 258,151 467 569,11
6Wynik netto225 882,011 035 258,15
Azysk netto225 882,011 035 258,15
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)27 361 268,3527 435 386,34
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)27 361 268,3527 435 386,34
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 567 660,503 421 870,17
IZysk (strata) netto225 882,011 035 258,15
IIKorekty razem2 341 778,492 386 612,02
1Amortyzacja2 582 396,242 236 115,61
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych12 728,89546,64
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)258 709,40285 014,90
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-99 139,67-81 294,92
5Zmiana stanu rezerw900 216,01217 705,67
6Zmiana stanu zapasów110 420,1543 965,96
7Zmiana stanu należności-132 164,30-385 549,43
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-852 836,30651 156,91
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-48 782,03-325 914,23
10Inne korekty-389 769,90-255 135,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 567 660,503 421 870,17
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 089 456,94-2 149 646,87
IWpływy350 581,24160 003,94
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych350 581,24160 003,94
IIWydatki1 440 038,182 309 650,81
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 440 038,182 309 650,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 089 456,94-2 149 646,87
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 635 369,33-1 152 869,13
IWpływy3 000 000,002 555 749,87
2Kredyty i pożyczki3 000 000,002 555 749,87
IIWydatki4 635 369,333 708 619,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli300 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek3 910 186,623 209 574,06
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego153 744,42223 912,11
8Odsetki258 709,40274 586,19
9Inne wydatki finansowe12 728,89546,64
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-157 165,77119 354,17
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-157 165,77119 354,17
FŚrodki pieniężne na początek okresu187 125,5267 771,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:29 959,75187 125,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania55,5450,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok308 287,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:921 802,35
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:260 255,81
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 341 322,45
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:205 240,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym782 822,68
K. Podatek dochodowy148 736,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania.

-

Załącznik nr 1 . Zestawienie zmian rzeczowego majątku trwałego.

-

Załącznik nr 2 . Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych.

-

Załącznik nr 3. Wypełnienie obowiązku wynikających z ustawy PE i OZE.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki