Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBLIN
Gmina M.LUBLIN
Miejscowość LUBLIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBLIN
Gmina M.LUBLIN
Ulica ZESŁAŃCÓW SYBIRU
Nr domu 6
Miejscowość LUBLIN
Kod pocztowy 20-008
Poczta LUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5223Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000092480

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W przyjętej polityce rachunkowości Zarząd Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna zdecydował, że wycena aktywów i pasywów dokonywana będzie zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1047 z późniejszym zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 277). Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, która polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje nie powodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej).
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie, zgodnie z nazwą, przedstawia zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału własnego i ich przyczyny, w tym także z tytułu przychodów i kosztów odnoszonych bezpośrednio na kapitał własny z pominięciem rachunku zysków i strat. Zestawienie dostarcza informacji pozwalających na analizę struktury i dynamiki zmian poszczególnych elementów kapitału własnego.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego TETA Constellation.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększoną o wszystkie koszty związane z zakupem/budową i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania (w tym koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na finansowanie jego zakupu/budowy). Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są na dzień bilansowy według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty ich wartości.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany dalszy okres użytkowania danego składnika aktywów. Spółka w miesiącach listopad-marzec sezonowo amortyzuje środki trwałe z grupy 7 związane z zabezpieczeniem funkcjonowania lotniska w okresie zimy. Do celów zarówno bilansowych jak i podatkowych Spółka stosuje te same stawki amortyzacyjne. Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 1 tysiąc złotych zalicza się w ciężar zużycia materiałów tj. w koszty uzyskania przychodów, w miesiącu oddania ich do używania ewidencjonując je na koncie 401-98-1.
Składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i jednostkowej wartości początkowej od 1 tysiąca złotych do 3,5 tysiąca złotych wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.
Składniki majątku o jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych z grupy 491 klasyfikacji środków trwałych zakwalifikowane jako zespoły komputerowe (komputer, monitor, drukarka) stanowią środki trwałe podlegające odpisom amortyzacyjnym bez względu na ich wartość początkową.
Pozostałe składniki o niskiej wartości nie będące sprzętem komputerowym, jednostka odpisuje w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
Zapasy obejmują w szczególności materiały niezbędne do utrzymania infrastruktury lotniskowej w wymaganym stanie technicznym. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia i ewidencjonowane są ilościowo-wartościowo, w ewidencji, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych według metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności spółka wycenia w ciągu roku w wartości nominalnej, a w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość. Dodatkowo na dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfikacji należności i istniejących odpisów aktualizujących ich wartość.
W szczególności dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżel
i masa dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości roszczenia,
- kwestionowane przez dłużników, oraz z zapłatą, których dłużnik zalega do wysokości niepokrytej gwarancją lub innymi zabezpieczeniami, jeśli ocena sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wskazuje, że spłata należności w umownej kwocie w najbliższym półroczu nie jest możliwa.
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wiarygodnie oszacowanej kwocie odpisu na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Inwestycje krótkoterminowe
Wykazane inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Na dzień bilansowy zostały one wycenione w wartości nominalnej.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy (podstawowy) wykazywany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej stanowią nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji, pomniejszone o koszty poniesione w związku z emisją akcji.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i na dzień bilansowy kapitał ten został opłacony, a nie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jego wartość prezentowana jest w pozostałym kapitale rezerwowym.
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami dotyczącymi wynagradzania, pracownikom przysługuje odprawa emerytalno-rentowa. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalno-rentowych oraz niewykorzystanych na dzień bilansowy urlopów wypoczynkowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Wartość przyszłych zobowiązań Spółki z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz świadczeń urlopowych wyliczana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody nagromadzonych przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń, założonej stopie dyskonta, prawdopodobieństwie dożycia przez pracownika wieku emerytalnego (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy emerytalnej), prawdopodobieństwie inwalidztwa pracownika przed osiągnięciem wieku emerytalnego (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy rentowej), pod warunkiem pozostania w stosunku pracy z obecnym pracodawcą.
Wysokość rezerwy aktualizowana jest co najmniej na koniec danego roku obrotowego. Korekta zwiększająca lub zmniejszająca wysokość rezerwy odnoszona jest w koszty działalności operacyjnej.
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowodu
je wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania finansowe (w tym z tytułu emisji obligacji) na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się według zamortyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia), tj. wartości zdyskontowanej przy użyciu efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane z chwilą ich wykonania. Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją, oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT). Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej, zapłaty otrzymanej bądź należnej.

Koszty działalności operacyjnej związane są ze statutową działalnością Spółki i stanowią wszystkie koszty dotyczące okresu sprawozdawczego niezależnie od terminu zapłaty. Wysokość kosztów ustalana jest w oparciu o dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne.
Koszty marketingu i reklamy w rachunku zysków i strat prezentowane są w pozycji usługi obce.
W kosztach świadczeń pracowniczych prezentowane są składniki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia BHP ponoszone na rzecz pracowników oraz koszty szkoleń pracowników. W pozostałych kosztach rodzajowych Spółka prezentuje głównie koszty delegacji służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz koszty reprezentacji.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane ze zwykłą działalnością Spółki. Obejmują między innymi tworzenie i rozwiązywanie rezerw, pozycje dotyczące zbycia środków trwałych, naliczone/otrzymane kary umowne, należne/uzyskane odszkodowania. W pozostałych przychodach operacyjnych ujmowane są przypadające na dany rok obrotowy kwoty rozliczeń międzyokresowych (pasywa) dotyczące dotacji i darowizn rzeczowych.

Przychody i koszty finansowe obejmują efekt działań związanych z pozyskiwaniem kapitału, jego obsługą oraz inwestycjami finansowymi. Najważniejsze pozycje stanowią wycena zobowiązań finansowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od obligacji. Wycena obligacji według SCN prezentowana jest w pozycji odsetki.

Jednostka prowadzi księgi handlowe w oparciu o Zakładowy Plan Kont. Jednostka prowadzi pełną ewidencję kosztów w zespole 4 (koszty w ujęciu rodzajowym), w zespole 5 (koszty według typów działalności z uwzględnieniem ich podziału w układzie kalkulacyjnym) oraz z uwzględnieniem konta 490 (rozliczenie kosztów).
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe jest przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność zgodnie z zasadami:
-wiarygodności, co oznacza że dane przyjęte za podstawę wyceny pasywów i aktywów wynikają z rzeczywistych, dokonanych operacji gospodarczych i umożliwiają prawidłowe ustalenie wyniku finansowego,
-kontynuacji, co oznacza, że Spółka na podstawie ustalonej zasady wiarygodności będzie kontynuowała działalność,
-ostrożności, co oznacza, że składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione koszty, a w wyniku finansowym uwzględnia się zmniejszenie wartości aktywów poprzez odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne, tworzy się rezerwy na znane ryzyko gospodarcze
-memoriału, co oznacza że Spółka ujmuje w księgach wszystkie przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego. Zasada ta jest stosowana wraz z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
-współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów , co oznacza, że ujmowane w roku obrotowym są przychody i koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty które nie zostały jeszcze poniesione
-istotności, co oznacza wyodrębnienie w rachunkowości zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, jako kwoty istotne, traktuje się te kwoty, których łączna wartość przekracza 1 % sumy bilansowej za rok obrotowy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% kosztów działalności operacyjnej w przypadku wielkości wynikowych dotyczących działalności operacyjnej i 5% wyniku finansowego brutto w przypadku pozostałych wielkości wynikowych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 441 823 377,13 446 506 235,41
I Wartości niematerialne i prawne 27 968,46 18 333,33
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 27 968,46 18 333,33
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 441 795 408,67 446 487 902,08
1 Środki trwałe 431 937 821,06 445 335 970,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 157 059 091,49 157 059 091,49
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 258 715 974,00 264 117 453,23
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 404 139,47 13 953 250,80
d) środki transportu 5 655 789,92 10 020 480,09
e) inne środki trwałe 102 826,18 185 694,54
2 Środki trwałe w budowie 9 857 587,61 1 151 931,93
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 11 397 524,59 11 490 049,99
I Zapasy 255 122,07 383 417,01
1 Materiały 255 122,07 383 417,01
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 2 715 692,29 1 684 242,71
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 2 715 692,29 1 684 242,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 302 912,84 1 176 587,41
– do 12 miesięcy 1 302 912,84 1 176 587,41
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 356 255,66 474 883,40
c) inne 56 523,79 32 771,90
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 7 119 068,09 7 761 133,08
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 119 068,09 7 761 133,08
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 119 068,09 7 761 133,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 119 068,09 7 761 133,08
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 307 642,14 1 661 257,19
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 453 220 901,72 457 996 285,40
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 125 923 480,28 110 941 287,79
I Kapitał (fundusz) podstawowy 328 263 500,00 293 130 600,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 020 712,85 1 020 712,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 020 712,85 1 020 712,85
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 10 017 200,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -183 210 025,06 -151 813 999,23
VI Zysk (strata) netto -30 167 907,51 -31 396 025,83
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 327 297 421,44 347 054 997,61
I Rezerwy na zobowiązania 1 512 861,07 1 039 684,48
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 978 043,36 931 000,15
– długoterminowa 209 661,29 163 544,40
– krótkoterminowa 768 382,07 767 455,75
3 Pozostałe rezerwy 534 817,71 108 684,33
– długoterminowe
– krótkoterminowe 534 817,71 108 684,33
II Zobowiązania długoterminowe 143 275 331,54 138 285 730,06
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 143 275 331,54 138 285 730,06
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 143 275 331,54 138 204 177,78
c) inne zobowiązania finansowe 81 552,28
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 21 754 705,71 32 304 483,59
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21 754 705,71 32 304 483,59
a) kredyty i pożyczki 37 064,82 55 779,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 000 000,00 24 022 649,93
c) inne zobowiązania finansowe 81 552,28 16 665,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 648 514,95 4 372 558,73
– do 12 miesięcy 6 648 514,95 4 372 558,73
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 184 453,07 1 408 300,37
h) z tytułu wynagrodzeń 791 089,38 818 023,47
i) inne 1 012 031,21 1 610 505,90
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 160 754 523,12 175 425 099,48
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 160 754 523,12 175 425 099,48
– długoterminowe 145 925 502,44 160 596 078,80
– krótkoterminowe 14 829 020,68 14 829 020,68
Pasywa razem 453 220 901,72 457 996 285,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 505 395,85 9 692 664,97
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 906 754,11 8 320 327,78
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -401 358,26 1 372 337,19
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 53 523 692,19 52 561 150,74
I Amortyzacja 13 906 192,74 14 718 597,88
II Zużycie materiałów i energii 2 965 065,20 3 025 286,09
III Usługi obce 17 753 073,43 16 541 911,39
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 574 905,35 1 561 766,94
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 13 382 465,31 12 980 935,01
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 097 466,17 2 818 443,08
– emerytalne 2 211 517,32 2 128 091,49
VII Pozostałe koszty rodzajowe 844 523,99 914 210,35
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -39 018 296,34 -42 868 485,77
D Pozostałe przychody operacyjne 15 038 061,18 15 357 864,99
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 6 417 845,37 6 825 731,48
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 8 620 215,81 8 532 133,51
E Pozostałe koszty operacyjne 1 167 642,87 234 111,74
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 327 198,26 18 860,56
III Inne koszty operacyjne 840 444,61 215 251,18
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -25 147 878,03 -27 744 732,52
G Przychody finansowe 79 674,16 1 742 060,67
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 79 674,16 1 742 060,67
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 5 099 703,64 5 393 353,98
I Odsetki, w tym: 4 836 730,74 5 288 752,60
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 262 972,90 104 601,38
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -30 167 907,51 -31 396 025,83
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -30 167 907,51 -31 396 025,83
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 110 941 287,79 102 329 513,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 110 941 287,79 102 329 513,62
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 293 130 600,00 253 122 800,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 35 132 900,00 40 007 800,00
a) zwiększenie (z tytułu) 35 132 900,00 40 007 800,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 35 132 900,00 40 007 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 328 263 500,00 293 130 600,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 020 712,85 1 020 712,85
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 020 712,85 1 020 712,85
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 10 017 200,00
a) zwiększenie (z tytułu) 10 017 200,00
wpłat na poczet objęcia akcji 10 017 200,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10 017 200,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -183 210 025,06 -151 813 999,23
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -183 210 025,06 -151 813 999,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -183 210 025,06 -151 813 999,23
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -183 210 025,06 -151 813 999,23
6 Wynik netto -30 167 907,51 -31 396 025,83
A zysk netto
B strata netto 30 167 907,51 31 396 025,83
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 125 923 480,28 110 941 287,79
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 125 923 480,28 110 941 287,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -24 765 645,73 -24 136 357,01
I Zysk (strata) netto -30 167 907,51 -31 396 025,83
II Korekty razem 5 402 261,78 7 259 668,82
1 Amortyzacja 13 906 192,74 14 718 597,88
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 832 973,85 3 630 325,34
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,01 933,31
5 Zmiana stanu rezerw 473 176,59 116 783,84
6 Zmiana stanu zapasów 128 294,94 24 589,18
7 Zmiana stanu należności -1 031 449,58 -35 661,89
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 410 034,54 5 280 800,33
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14 316 961,31 -16 476 699,17
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -24 765 645,73 -24 136 357,01
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -9 223 334,47 -2 897 178,17
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 9 223 334,47 2 897 178,17
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 223 334,47 2 897 178,17
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9 223 334,47 -2 897 178,17
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 33 346 915,21 26 136 399,14
I Wpływy 49 902 950,00 44 889 731,18
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 45 150 100,00 40 007 800,00
2 Kredyty i pożyczki 37 881,18
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 752 850,00 4 844 050,00
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 16 556 034,79 18 753 332,04
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 18 714,77
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 12 022 649,93 12 333 650,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 4 514 670,09 6 419 682,04
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 33 346 915,21 26 136 399,14
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -642 064,99 -897 136,04
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -642 064,99 -897 136,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 7 761 133,08 8 658 269,12
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 119 068,09 7 761 133,08
– o ograniczonej możliwości dysponowania 3 856 896,82 2 585 414,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -30 167 907,51
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 16 372 339,16
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 10 666 883,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 615 086,81
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 709 441,44
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -35 967 718,27
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacjei objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki