Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PRUSZKÓW
Gmina PIASTÓW
Miejscowość PIASTÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PRUSZKÓW
Gmina PIASTÓW
Ulica WARSZAWSKA
Nr domu 47
Miejscowość PIASTÓW
Kod pocztowy 05-820
Poczta PIASTÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2720Z - produkcja baterii i akumulatorów
4531Z - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4540Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
3832Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000091584

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości DU z 2019
roku poz.351 (tekst jednolity).
1. Rachunek zysków i strat spółka sporządza w wariancie porównawczym.
2. Zasada ewidencji zapasów zgodnie z art.17 ust.2 .Jednostka prowadzi ewidencję zapasów ilościowo-wartościową.
3. Jednostka nie kompensuje aktywów z rezerwami na podatek odroczony.
4. Rachunek przepływów pienieżnych sporządzany jest metodą bezpośrednią. Przyjęte zasady (politykę)
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za
kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z zasadami i polityką rachunkowości stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i amortyzuje się metodą liniową. Stawki te są zgodne z okresem odpowiadającym szacunkowemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskie jednostkowe wartości początkowej to znaczy równej i poniżej 10 tys. złotych odnoszone sąjednorazowo w koszty materiałów.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
2. Do wyceny stanów i rozchodów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów przyjęto zasadę:
-FIFO - stany magazynowe surowców na dzień 31.12.2018 r. potwierdzone spisem z natury zostały wycenione według cen jednostkowych opartych na podstawie ostatnich cen z faktur zakupu danego surowca w porządku chronologicznym idąc wstecz od daty ostatniego nabycia do momentu osiągnięcia stanu ilościowego na dzień 31.12.2018 r.
- wyroby gotowe na dzień 31.12.2018 r. potwierdzone spisem z natury wyceniono wg bezpośrednich kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy
- produkcję w toku na dzień 31.12.2018 r. wyceniono wg bezpośrednich kosztów wytworzenia z uwzględnieniem stopnia przetworzenia.
-ustalenie wyceny wyrobów gotowych i produkcji w toku następuje przy pomocy rozliczenia odchyleń od cenewidencyjnych.
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywna wyrażone w walucie innym niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przyszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne poniesienie wydatków w najbliższym okresie oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania tego zobowiązania.
Spółka nalicza rezerwy na wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty odpraw emerytalnych odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozliczenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu w)w świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Pozostałe rezerwy szacowane są w sposób wiarygodny i szacowane przez spółkę.
4. Kredyty bankowe ujmowane są według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.
5. Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wycenione są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy brutto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki).
Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji oraz upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną w koszcie ich wytworzenia, powiększonych o koszty ogólne Zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne.
2. wynik operacji finansowych stanowi różnice pomiędzy przychodami finansowymi z tytułu odsetek uzyskanych, dywidend, zysków ze zbycia inwestycji oraz nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi poniesionymi z tytułu odsetek zapłaconych, strat ze zbycia inwestycji oraz nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się:
- podatek dochodowy za okres bieżący
- odroczony podatek dochodowy

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm). Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 55 567 392,54 68 539 360,00
I Wartości niematerialne i prawne 3 853,50 11 560,50
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 853,50 11 560,50
II Rzeczowe aktywa trwałe 21 160 988,78 22 849 124,04
1 Środki trwałe 16 759 060,01 18 496 720,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 838 012,46 1 018 073,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 260 381,78 12 659 172,58
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 524 977,78 2 576 444,21
d) środki transportu 2 083 242,59 2 174 668,24
e) inne środki trwałe 52 445,40 68 362,48
2 Środki trwałe w budowie 4 401 928,77 4 304 688,02
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 47 715,36
III Należności długoterminowe 55 494,54 74 687,46
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 55 494,54 74 687,46
IV Inwestycje długoterminowe 32 901 598,72 44 090 106,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 32 901 598,72 44 090 106,00
a) w jednostkach powiązanych 10 100 000,00 10 100 000,00
– udziały lub akcje 10 100 000,00 10 100 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 22 801 598,72 33 990 106,00
– udziały lub akcje 22 801 598,72 10 106,00
– inne papiery wartościowe 33 980 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 445 457,00 1 513 882,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 445 457,00 1 513 882,00
B Aktywa obrotowe 222 977 347,62 208 403 725,28
I Zapasy 52 426 059,14 66 483 791,80
1 Materiały 14 825 988,43 25 542 310,02
2 Półprodukty i produkty w toku 14 670 774,88 19 984 448,37
3 Produkty gotowe 22 635 757,51 20 028 346,35
4 Towary 164 487,41 614 465,82
5 Zaliczki na dostawy i usługi 129 050,91 314 221,24
II Należności krótkoterminowe 54 365 296,59 81 566 856,44
1 Należności od jednostek powiązanych 22 826 821,54 47 230 629,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 826 821,54 47 230 629,96
– do 12 miesięcy 22 826 821,54 47 230 629,96
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 31 538 475,05 34 336 226,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30 633 983,71 32 443 661,39
– do 12 miesięcy 30 633 983,71 32 443 661,39
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 333 442,96 1 269 647,46
c) inne 571 048,38 622 917,63
III Inwestycje krótkoterminowe 116 028 726,03 60 202 993,66
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 116 028 726,03 60 202 993,66
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 43 333 633,47 8 460 338,57
– udziały lub akcje 654,00 777,00
– inne papiery wartościowe 43 202 403,00 7 461 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 130 576,47 998 561,57
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72 695 092,56 51 742 655,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 72 431 883,56 49 886 796,96
– inne środki pieniężne 263 209,00 1 855 858,13
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 265,86 150 083,38
Aktywa razem 278 544 740,16 276 943 085,28
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 255 136 355,53 242 155 364,48
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 033 586,00 2 033 586,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 237 689 394,70 216 934 308,04
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2 432 383,78 2 432 383,78
VI Zysk (strata) netto 12 980 991,05 20 755 086,66
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 408 384,63 34 787 720,80
I Rezerwy na zobowiązania 5 129 806,90 5 578 449,45
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 108 384,00 194 005,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 853 333,19 2 444 408,59
– długoterminowa 1 267 334,00 1 721 368,26
– krótkoterminowa 585 999,19 723 040,33
3 Pozostałe rezerwy 3 168 089,71 2 940 035,86
– krótkoterminowe 3 168 089,71 2 940 035,86
II Zobowiązania długoterminowe 31 054,66 6 734,97
3 Wobec pozostałych jednostek 31 054,66 6 734,97
c) inne zobowiązania finansowe 31 054,66 6 734,97
III Zobowiązania krótkoterminowe 16 158 932,22 26 712 978,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 867 717,24 5 108 262,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 867 717,24 5 108 262,32
– do 12 miesięcy 867 717,24 5 108 262,32
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14 773 099,85 21 009 760,59
c) inne zobowiązania finansowe 329 956,87 149 471,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 885 515,52 18 202 364,77
– do 12 miesięcy 11 885 515,52 18 202 364,77
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 749 490,92 479 811,62
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 222 106,45 1 502 175,27
h) z tytułu wynagrodzeń 448 868,16 480 993,26
i) inne 137 161,93 194 943,73
4 Fundusze specjalne 518 115,13 594 955,69
IV Rozliczenia międzyokresowe 2 088 590,85 2 489 557,78
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 088 590,85 2 489 557,78
– długoterminowe 2 088 590,85 2 489 557,78
Pasywa razem 278 544 740,16 276 943 085,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 212 299 882,69 273 142 202,12
– od jednostek powiązanych 69 603 590,87 89 433 238,66
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 127 588 464,56 163 776 565,66
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2 120 364,04 8 413 303,50
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 21 308 072,68 26 753 363,44
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 65 523 709,49 74 198 969,52
B Koszty działalności operacyjnej 199 417 668,22 247 848 722,27
I Amortyzacja 3 076 675,96 2 863 964,94
II Zużycie materiałów i energii 102 530 460,83 142 183 473,09
III Usługi obce 9 725 013,52 11 746 110,70
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 518 180,23 1 514 495,92
V Wynagrodzenia 14 157 388,86 15 653 275,20
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 767 551,55 4 271 179,47
– emerytalne 1 247 524,25 1 375 699,45
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 593 120,98 1 543 910,69
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63 049 276,29 68 072 312,26
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12 882 214,47 25 293 479,85
D Pozostałe przychody operacyjne 1 006 779,18 787 914,31
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 124,65 83 462,09
II Dotacje 256 375,08 293 231,88
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 299 381,38 19 804,27
IV Inne przychody operacyjne 430 898,07 391 416,07
E Pozostałe koszty operacyjne 722 111,58 2 187 600,19
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 167 061,41
III Inne koszty operacyjne 722 111,58 1 020 538,78
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13 166 882,07 23 893 793,97
G Przychody finansowe 3 613 183,13 2 973 869,42
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 47,00 52,00
B Od jednostek pozostałych, w tym: 47,00 52,00
II Odsetki, w tym: 1 952 856,18 1 409 187,11
– od jednostek powiązanych 128 642,21
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 219 299,55 27 644,63
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 130 576,47 494 142,47
V Inne 1 310 403,93 1 042 843,21
H Koszty finansowe 696 753,15 911 478,73
I Odsetki, w tym: 7 206,24 10 894,27
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 215 256,36
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 474 290,55 30 355,95
IV Inne 870 228,51
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 083 312,05 25 956 184,66
J Podatek dochodowy 3 102 321,00 5 201 098,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 12 980 991,05 20 755 086,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 242 155 364,48 221 400 277,82
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 242 155 364,48 221 400 277,82
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 033 586,00 2 033 586,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 033 586,00 2 033 586,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 216 934 308,04 189 449 810,53
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20 755 086,66 27 484 497,51
a) zwiększenie (z tytułu) 20 755 086,66 27 484 497,51
– podziału zysku (ustawowo) 20 755 086,66 27 484 497,51
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 237 689 394,70 216 934 308,04
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 432 383,78 2 432 383,78
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 432 383,78 2 432 383,78
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20 755 086,66 27 484 497,51
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 755 086,66 27 484 497,51
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20 755 086,66 27 484 497,51
b) zmniejszenie (z tytułu) 20 755 086,66 27 484 497,51
podział zysku 20 755 086,66 27 484 497,51
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 12 980 991,05 20 755 086,66
A zysk netto 12 980 991,05 20 755 086,66
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 255 136 355,53 242 155 364,48
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 255 136 355,53 242 155 364,48
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 44 947 792,10 20 862 723,36
I Zysk (strata) netto 12 980 991,05 20 755 086,66
II Korekty razem 31 966 801,05 107 636,70
1 Amortyzacja 3 076 675,96 2 863 964,94
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -174 944,06 170 913,04
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 010 064,25 -995 913,09
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -522 679,62 -1 153 949,93
5 Zmiana stanu rezerw -448 642,55 -88 620,41
6 Zmiana stanu zapasów 14 057 732,66 -13 778 691,44
7 Zmiana stanu należności 27 220 752,77 20 112 740,87
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 734 531,31 -6 015 131,25
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -339 724,41 -543 957,10
10 Inne korekty 842 225,86 -463 718,93
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 44 947 792,10 20 862 723,36
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -23 889 135,16 8 351 219,34
I Wpływy 10 859 723,03 50 163 380,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 504,07 170 831,71
3 Z aktywów finansowych, w tym: 10 833 218,96 44 945 686,67
b) w pozostałych jednostkach 10 833 218,96 44 945 686,67
– zbycie aktywów finansowych 9 135 854,59 34 984 597,17
– dywidendy i udziały w zyskach 47,00 52,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7 500 000,00
– odsetki 1 013 174,31 1 418 194,29
– inne wpływy z aktywów finansowych 684 143,06 1 042 843,21
4 Inne wpływy inwestycyjne 5 046 861,64
II Wydatki 34 748 858,19 41 812 160,68
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 099 041,71 1 487 110,89
3 Na aktywa finansowe, w tym: 33 491 570,48 39 825 000,00
b) w pozostałych jednostkach 33 491 570,48 39 825 000,00
– nabycie aktywów finansowych 33 491 570,48 39 825 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 158 246,00 500 049,79
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23 889 135,16 8 351 219,34
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -23 889 135,16 8 351 219,34
I Wpływy
II Wydatki 281 163,53 268 880,03
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 278 006,47 262 022,03
8 Odsetki 3 157,06 6 858,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -281 163,53 -268 880,03
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 20 777 493,41 28 945 062,67
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 20 952 437,47 28 774 149,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 174 944,06 -170 913,04
F Środki pieniężne na początek okresu 51 909 272,63 22 964 209,96
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 72 686 766,04 51 909 272,63
– o ograniczonej możliwości dysponowania 44 987,91 17 103,69
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 16 083 312,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 786 909,47 47,00 786 862,47
Rozliczenie odpisów aktualizujących zapasy 154 334,05 154 334,05 art 16 ust 1 pkt 27
Rozliczenie odpisów aktualizujących należności 140 349,92 140 349,92 art 16 ust 1 pkt 26
Rozliczenie umowy leasingowej (zwrot środka trwałego) 75 288,74 75 288,74 art 17b ust 1 pkt 1
Rozliczenie przychodów - prawo wieczystego użytkowania grutu 142 621,06 142 621,06 art 17 ust 1 pkt 1
Rozliczenie dotacji - zakup środka trwałego do wysokości amortyzacji 256 375,08 256 375,07 art 17 ust 1 pkt 21
pozostałe 17 940,62 47,00 17 893,62
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 130 606,47 130 606,47
wycena aktywów finansowych na 31.12.2018 r. 130 576,47 130 576,47 art 12 ust 3f
pozostałe 30,00 30,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 498 511,78 498 511,78
Aktywa finansowe - odwrócenie wyceny na dzień 31.12.2017 r. 498 511,78 498 511,78 art 12 ust 3f
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 552 534,79 251 284,18 1 301 250,61
amortyzacja środków trwałych z dotacji 256 375,08 256 375,08 art 17 ust 1 pkt 21
amortyzacja środków transportu (Leasing operacyjny) 245 071,21 245 071,21 art 17b ust 1 pkt 1
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu 180 060,69 180 060,69 art 16c ust 1
odpis PFRON 214 270,00 214 270,00 art 16 ust 1 pkt 9
darowizny przekazane 65 300,00 65 300,00 art 16 ust 1 pkt 14
składki nieobowiązkowe 90 913,70 90 913,70 art 16 ust 1 pkt 37
odpis aktualizujący fundusz inwestycyjny 251 284,18 251 284,18 art 16 ust 1 pkt 27
koszty rodzajowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 81 853,80 81 853,80 art 16 ust 1 pkt 28
wydatki na cele reprezentacji 91 756,68 91 756,68 art 16 ust 1 pkt 28
wartość zwróconego środka twałego z leasingu 62 461,96 62 461,96 art 7b ust 1 pkt 1
pozostałe 13 187,49 13 187,49
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 203 088,88 28 243,69 174 845,19
wycena transakcji finansowych na dzień 31.12.2018 231 088,16 28 243,69 202 844,47 art 16 ust 1 pkt 27
rezerwy na zobowiązania (zmniejszenie) -293 784,29 -293 784,29 art 16 ust 1 pkt 27
nie przekazane składki ZUS za 2018 r. 265 785,01 265 785,01 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 766 529,37 766 529,37
zapłacone w 2018 r. wynagrodzenia i składki ZUS dot.2017 r. 313 375,33 313 375,33 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
rozliczenie rónic kursowych z 2017 r. 445 072,25 445 072,25 art 15a ust 3
pozostałe 8 081,79 8 081,79
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 234 939,04 234 939,04
zapłacone raty kapitałowe leasingu operacyjnego 254 425,22 254 425,22 art 17b ust 1 pkt 1
wynik podatkowy dot.faktur 2018 r. (towar niedostarczony). Bilansowo ujęte w 2019 r. (przychody: 2824189,85zł minus koszty: 2152508,83zł) -671 681,02 -671 681,02 art 12 ust 3a
wynik bilansowy 2018 r. (towar niedostarczony w 2017 r.) Podatkowo ujęty w 2017 r (przychody:1624841,53zł minus koszty:1241168,52) 383 673,01 383 673,01 art 12 ust 3a
korekty przychodów ze sprzedazy podatkowo ujęte w 2017 r. a bilansowo w 2018 r. 208 521,86 208 521,86 art 12 ust 3a
odliczenie darowizn 60 000,00 60 000,00 art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16 418 463,12
K. Podatek dochodowy 3 119 508,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa ZAP

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki