Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyB&D Hotels SA
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaBarska
Nr domu28/30
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-315
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000089784

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego, ze względu na przyjęte miesięczne ustalanie wyniku finansowego, rozliczanie podatku od towarów i usług i miesięczną sprawozdawczość, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ewidencję księgową prowadzi się w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości w powiązaniu z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa podatkowego, w systemie elektronicznym firmy Sage – Aplikacja FK Premium, na podstawie planu kont, stanowiącego załącznik do obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości. Ze względu na charakter podstawowej działalności gospodarczej ( hotelarsko-gastronomiczna ), prowadzonej w trzech różnych miastach, Spółka posiada 4 licencje – 3 w hotelach i jedną w Zarządzie.
Zarząd sporządza łączne sprawozdanie finansowe Spółki z wszystkich jednostek, w których realizowana jest działalność gospodarcza, na podstawie wstępnej dokumentacji sprawozdawczej , tworzonej w poszczególnych jednostkach i przekazywanej drogą elektroniczną do Zarządu.
W Spółce prowadzi się ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołów 4 i 5.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółce dopuszcza się zasadę zaliczania bezpośrednio w koszty (poza ewidencją magazynową) zakupionych materiałów i drobnych rzeczowych składników majątkowych niezbędnych do funkcjonowania spółki, przeznaczonych do bieżącego użycia.
2. W przypadku wystąpienia zapasów, ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika majątkowego w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
3. Do wyceny przychodów i rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego, stanowiących zapasy, stosuje się ceny zakupu netto, przy czym rozchód wycenia się według cen przeciętnych ( średnich ) ustalanych metodą średniej ważonej ilości i wartości danego rzeczowego składnika majątku obrotowego.
4. W Spółce stosowana jest zasada ustalania różnic kursowych wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Do wyceny rozchodu finansowych składników majątku obrotowego, stanowiących zagraniczne środki pieniężne w kantorach stosuje się tzw. zasadę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, co oznacza, że rozchód wycenia się kolejno po cenie danej waluty, która została nabyta najwcześniej.
6. Środki trwałe i wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia.
7. Spółka nie zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych drobnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej zł.300,-, nawet w przypadku, gdy okres ich używania przekroczy 1 rok, prowadząc jednak ich ewidencję pozabilansową.
8. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10 000,- zł. jest dokonywana metodą liniową w równych ratach miesięcznych, według stawek amortyzacyjnych określonych dla celów podatkowych, przy ewentualnym zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających te stawki.
9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej, nie przekraczającej 10 000,- zł., amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu pełnej ich wartości w momencie przekazania do używania lub miesiącu następnym ( art.16f ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się zgodnie z zapisami Art.42 Ustawy o Rachunkowości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe44 928 750,1646 507 696,02
IWartości niematerialne i prawne3 337,38
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 337,38
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe44 826 497,1646 395 849,64
1Środki trwałe44 480 665,1646 069 967,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 235 240,051 405 424,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej41 424 248,0643 371 736,40
c) urządzenia techniczne i maszyny1 029 942,24384 957,82
d) środki transportu400 391,99544 871,39
e) inne środki trwałe390 842,82362 977,88
2Środki trwałe w budowie319 429,00299 479,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie26 403,0026 403,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe100,00100,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe100,00100,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale100,00100,00
– udziały lub akcje100,00100,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe102 153,00108 409,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego102 153,00108 409,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe12 940 685,7212 433 484,59
IZapasy766 298,64515 022,89
1Materiały438 675,98220 185,12
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary127 747,50135 635,57
5Zaliczki na dostawy i usługi199 875,16159 202,20
IINależności krótkoterminowe1 222 172,171 045 477,27
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 222 172,171 045 477,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:557 262,72424 510,49
– do 12 miesięcy557 262,72424 510,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych567 188,33563 512,29
c) inne97 721,1257 454,49
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe10 801 339,4810 742 351,61
1Krótkoterminowe aktywa finansowe10 801 339,4810 742 351,61
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 801 339,4810 742 351,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 775 863,1110 661 541,41
– inne środki pieniężne25 476,3780 810,20
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe150 875,43130 632,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem57 869 435,8858 941 180,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny55 637 174,7155 675 132,31
IKapitał (fundusz) podstawowy486 325,00486 325,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:55 084 787,5652 779 075,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:107 658,75107 658,75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-41 596,602 302 073,07
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 232 261,173 266 048,30
IRezerwy na zobowiązania291 768,00267 124,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego192 655,00174 921,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne99 113,0092 203,00
– długoterminowa53 238,0046 928,00
– krótkoterminowa45 875,0045 275,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 429 941,172 318 188,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 356 198,062 262 656,61
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:694 239,06624 745,12
– do 12 miesięcy694 239,06624 745,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi186 327,17640 726,42
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych435 193,41978 337,05
h) z tytułu wynagrodzeń12 830,487 635,76
i) inne27 607,9411 212,26
4Fundusze specjalne73 743,1155 531,59
IVRozliczenia międzyokresowe510 552,00680 736,10
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe510 552,00680 736,10
– długoterminowe340 367,90510 552,00
– krótkoterminowe170 184,10170 184,10
Pasywa razem57 869 435,8858 941 180,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 404 035,7829 703 028,97
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów28 320 257,2729 639 164,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)20 242,61-1 869,90
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów63 535,9065 734,87
BKoszty działalności operacyjnej28 725 121,3427 119 598,41
IAmortyzacja2 683 658,952 739 732,81
IIZużycie materiałów i energii6 450 865,576 043 549,78
IIIUsługi obce6 744 354,005 709 485,14
IVPodatki i opłaty, w tym:1 131 636,80960 350,36
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia9 337 560,519 374 725,98
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 910 219,321 868 182,87
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe439 299,51368 859,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów27 526,6854 712,43
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-321 085,562 583 430,56
DPozostałe przychody operacyjne390 153,39511 084,88
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 655,6435 707,78
IIDotacje46 530,5563 635,34
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne307 967,20411 741,76
EPozostałe koszty operacyjne147 323,72125 372,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne147 323,72125 372,60
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-78 255,892 969 142,84
GPrzychody finansowe237 691,4192 500,85
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:69 052,8863 911,54
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne168 638,5328 589,31
HKoszty finansowe41 800,1265 267,62
IOdsetki, w tym:13 361,99182,88
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne28 438,1365 084,74
IZysk (strata) brutto (F+G–H)117 635,402 996 376,07
JPodatek dochodowy159 232,00694 303,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-41 596,602 302 073,07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)55 675 132,3154 881 420,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach55 675 132,3154 881 420,24
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu486 325,00503 965,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-17 640,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)17 640,00
– umorzenia udziałów (akcji)17 640,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu486 325,00486 325,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu52 779 075,4952 200 586,90
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 305 712,07578 488,59
a) zwiększenie (z tytułu)2 305 712,073 119 898,61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 302 073,073 116 259,61
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
4. - z rozliczenia podatku od ulgi inwestycyjnej3 639,003 639,00
b) zmniejszenie (z tytułu)2 541 410,02
– pokrycia straty1 047 050,02
2 - z tytułu wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje1 494 360,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu55 084 787,5652 779 075,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości107 658,75107 658,75
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu107 658,75107 658,75
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 047 050,02
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 047 050,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 047 050,02
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 047 050,02
1 - pokrycie straty z kapitau zapasowego1 047 050,02
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-41 596,602 302 073,07
Azysk netto2 302 073,07
Bstrata netto41 596,60
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)55 637 174,7155 675 132,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)55 637 174,7155 675 132,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-41 596,602 302 073,07
IIKorekty razem1 014 078,074 393 193,50
1Amortyzacja2 683 658,952 739 732,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-168 995,1145 118,84
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-28 480,38-35 707,78
5Zmiana stanu rezerw24 644,001 978,00
6Zmiana stanu zapasów-251 275,75-185 245,88
7Zmiana stanu należności-176 694,901 162 220,43
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-888 247,03832 992,28
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-184 170,71-171 534,20
10Inne korekty3 639,003 639,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)972 481,476 695 266,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy35 655,6469 484,60
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych35 655,6469 484,60
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 118 144,351 071 725,89
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 118 144,351 071 725,89
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 082 488,71-1 002 241,29
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 512 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 512 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 512 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-110 007,244 181 025,28
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:58 987,874 135 906,44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-168 995,1145 118,84
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 778 055,406 597 030,12
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 668 048,1610 778 055,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania55 570,9745 453,02
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok117 635,402 996 376,07
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:403 799,04289 858,82
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:8 990,061 845,82
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 213 125,831 160 628,83
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:112 053,75140 544,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:355 359,91336 569,58
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym692 646,003 672 967,22
K. Podatek dochodowy131 603,00697 864,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki