Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLEWIATAN HOLDING S.A.
Siedziba
WojewództwoKujawsko-Pomorskie
PowiatWłocławek
GminaWłocławek
MiejscowośćWłocławek
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKujawsko-Pomorskie
PowiatWłocławek
GminaWłocławek
Ulicaul. Kilińskiego
Nr domu10
MiejscowośćWłocławek
Kod pocztowy87-800
PocztaWłocławek
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000089450

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady polityki rachunkowości zostały omówione w załączniku nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady polityki rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów zostały omówione w załączniku nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady polityki rachunkowości w tym metody ustalenia wyniku finansowego zostały omówione w załączniku nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady polityki rachunkowości w tym metody ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego zostały omówione w załączniku nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 212 706,901 220 280,90
IWartości niematerialne i prawne589 258,00234 837,20
3Inne wartości niematerialne i prawne559 558,00205 337,20
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne29 700,0029 500,00
IIRzeczowe aktywa trwałe450 105,20358 797,80
1Środki trwałe276 912,30331 177,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej92 831,8024 741,10
c) urządzenia techniczne i maszyny93 646,20132 739,90
d) środki transportu87 054,20167 328,30
e) inne środki trwałe3 380,106 368,10
2Środki trwałe w budowie173 192,9027 620,40
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 173 343,70626 645,90
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 126 263,10592 084,20
2Inne rozliczenia międzyokresowe47 080,6034 561,70
BAktywa obrotowe107 811 982,3096 535 736,00
IZapasy3 272 566,803 060 651,60
4Towary2 895 617,103 060 651,60
5Zaliczki na dostawy i usługi376 949,70
IINależności krótkoterminowe91 356 773,4086 361 632,00
1Należności od jednostek powiązanych25 379 158,1026 478 434,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25 379 158,1026 478 434,20
– do 12 miesięcy25 379 158,1026 478 434,20
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek65 977 615,3059 883 197,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:55 175 751,4051 005 407,80
– do 12 miesięcy55 175 751,4051 005 407,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 801 302,608 875 545,10
c) inne561,302 244,90
IIIInwestycje krótkoterminowe12 884 789,006 987 771,60
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 884 789,006 987 771,60
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 884 789,006 987 771,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach12 884 789,006 987 771,60
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe297 853,10125 680,80
Aktywa razem110 024 689,2097 756 016,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 819 461,3011 095 759,70
IKapitał (fundusz) podstawowy1 350 000,001 350 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 745 759,708 048 964,70
VIZysk (strata) netto1 723 701,601 696 795,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania97 205 227,9086 660 257,20
IRezerwy na zobowiązania435 447,40320 324,20
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 580,906 577,40
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne425 866,50313 746,80
– długoterminowa184 198,5059 033,00
– krótkoterminowa241 668,00254 713,80
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe95 983 500,5085 713 114,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych23 456 472,6020 783 007,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 456 472,6020 783 007,90
– do 12 miesięcy23 456 472,6020 783 007,90
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek72 527 027,9064 930 106,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:70 438 121,3063 748 175,60
– do 12 miesięcy70 438 121,3063 748 175,60
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 499 744,60840 400,00
h) z tytułu wynagrodzeń297 523,40249 482,30
i) inne291 638,6092 048,20
IVRozliczenia międzyokresowe786 280,00626 819,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe786 280,00626 819,00
– krótkoterminowe786 280,00626 819,00
Pasywa razem110 024 689,2097 756 016,90
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:531 364 539,00465 618 083,50
– od jednostek powiązanych285 626 695,80249 938 225,60
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów168 172 546,10148 509 456,50
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów363 191 992,90317 108 627,00
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:508 560 472,50445 534 414,50
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów161 675 055,50142 776 179,30
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów346 885 417,00302 758 235,20
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)22 804 066,5020 083 669,00
DKoszty sprzedaży16 243 758,7013 499 425,30
EKoszty ogólnego zarządu5 002 040,604 685 223,10
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 558 267,201 899 020,60
GPozostałe przychody operacyjne455 046,90224 201,50
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych31 902,8039 471,50
IVInne przychody operacyjne423 144,10184 730,00
HPozostałe koszty operacyjne51 599,6092 191,10
IIIInne koszty operacyjne51 599,6092 191,10
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 961 714,502 031 031,00
JPrzychody finansowe235 595,70128 585,50
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
IIOdsetki, w tym:235 595,70128 585,50
KKoszty finansowe29 775,5036 653,20
IOdsetki, w tym:29 775,5036 653,20
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 167 534,702 122 963,30
MPodatek dochodowy443 833,10426 168,30
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 723 701,601 696 795,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)11 095 759,709 398 964,70
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 095 759,709 398 964,70
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 350 000,001 350 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 350 000,001 350 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 048 964,706 432 599,20
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 696 795,001 616 365,50
a) zwiększenie (z tytułu)1 696 795,001 616 365,50
– podziału zysku (ustawowo)1 696 795,001 616 365,50
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 745 759,708 048 964,70
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
zwiększenie
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
zwiększenie o zysk netto
b) zmniejszenie (z tytułu)
zbycia środków trwałych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 696 795,001 616 365,50
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 696 795,001 616 365,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 696 795,001 616 365,50
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 696 795,00-1 616 365,50
wypłaty dywidendy
przeznaczenia nie podzielonego zysku na kapitał rezerwowy-1 696 795,00-1 616 365,50
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 723 701,601 696 795,00
Azysk netto1 723 701,601 696 795,00
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 819 461,3011 095 759,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 819 461,3011 095 759,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 723 701,601 696 795,00
IIKorekty razem4 932 436,80-190 231,70
1Amortyzacja344 471,10255 442,70
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-31 902,80-39 471,50
5Zmiana stanu rezerw115 123,20-12 320,80
6Zmiana stanu zapasów-211 915,2055 416,80
7Zmiana stanu należności-4 993 835,70-14 997 379,50
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 269 080,8014 467 635,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-559 409,1078 617,10
10Inne korekty824,501 828,50
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 656 138,401 506 563,30
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy31 902,8039 471,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 902,8039 471,50
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki791 023,80266 915,50
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych791 023,80266 915,50
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-759 121,00-227 444,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 897 017,401 279 119,30
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 897 017,401 279 119,30
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 987 771,605 708 652,30
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:12 884 789,006 987 771,60
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 167 534,702 122 963,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:128 028,70122 487,20
Odsetki karne budżetowe 13 489,00art 16 ust 1 pkt 2120 283,70
Pozostałe koszty NKUP27 028,70art 16 ust 1 pkt 37 lit c
PFRON46 688,00art 16 ust 1 pkt 3653 360,00
Koszty reprezentacji24 823,00art 16 ust 1 pkt 2823 639,50
Pozostałe16 000,00art 16 ust 1 pkt 1425 204,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 469 193,803 181 985,30
rezerwa na szacowane koszty z tytułu rozliczeń kontraktow centralnych3 250 467,90art 16 ust 1 pkt 271 774 172,20
rezerwa na reklamę, marketing, PR-25 584,00art 16 ust 1 pkt 271 349 275,50
rezerwa na niewykorzystane urlopy -12 531,30art 16 ust 1 pkt 27-11 336,20
rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe124 650,90art 16 ust 1 pkt 27-961,00
Składki ZUS od wynagrodzeń za 11 i 12 2018 r.172 590,30art 16 ust 1 pkt 57 lit a
pozostałe-40 400,00art 16 ust 1 pkt 27
Odpisy aktualizujące wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a50 834,80
Rezerwa na audytart 16 ust 1 pkt 2720 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:160 640,60143 328,40
Składki ZUS z 2017 zapłacone w 2018 roku144 832,60art 15 ust 1 pkt 4h138 799,50
Nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową15 808,00art 16 ust a2 281,70
Delegacje 2017 Prezesa wypłacone w 2018r.art 16 ust 12 247,20
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 604 116,605 284 107,40
K. Podatek dochodowy1 064 782,201 003 980,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-