Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SILESIA-MED" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySILESIA-MED S.A.
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatPszczyński
GminaMiedźna
MiejscowośćGrzawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatPszczyński
GminaMiedźna
UlicaZielonkówka
Nr domu3
MiejscowośćGrzawa
Kod pocztowy43-227
PocztaMiedźna
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000089118

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Brak

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych)

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały wyceniane są według cen zakupu dla działalności zwolnionej powiększonych o podatek od towarów i usług – VAT. Towary wyceniane są według cen nabycia, po odliczeniu podatku od towarów i usług. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – w walucie krajowej według wielkości nominalnej, zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 278 294,867 536 377,72
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe7 273 547,487 522 440,32
1Środki trwałe7 273 547,487 522 440,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)236 414,36236 414,36
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 556 845,085 731 344,16
c) urządzenia techniczne i maszyny201 173,46277 168,98
d) środki transportu
e) inne środki trwałe1 279 114,581 277 512,82
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 747,3813 937,40
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 747,3813 937,40
BAktywa obrotowe497 757,94613 424,75
IZapasy146 404,20138 310,40
1Materiały146 404,20138 310,40
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe329 953,35340 591,15
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale329 953,35340 591,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:329 953,35340 591,15
– do 12 miesięcy329 953,35340 591,15
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 282,3316 471,53
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 282,3316 471,53
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 282,3316 471,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 282,3316 412,80
– inne środki pieniężne58,73
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 118,06118 051,67
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 776 052,808 149 802,47
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 882 408,516 835 410,68
IKapitał (fundusz) podstawowy4 564 800,004 564 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 270 610,682 209 946,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto46 997,8360 663,74
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania893 644,291 314 391,79
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe376 213,56759 240,16
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek376 213,56759 240,16
a) kredyty i pożyczki276 159,00582 471,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe100 054,56176 769,16
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe517 430,73555 151,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek517 430,73555 151,63
a) kredyty i pożyczki306 312,00306 312,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe83 069,42105 655,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:109 505,30122 218,23
– do 12 miesięcy109 505,30122 218,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 544,0120 788,82
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne176,75
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 776 052,808 149 802,47
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 233 672,784 953 836,76
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 233 672,784 953 836,76
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 125 322,114 815 195,64
IAmortyzacja462 251,98471 174,78
IIZużycie materiałów i energii504 598,76635 368,37
IIIUsługi obce2 416 388,382 854 533,48
IVPodatki i opłaty, w tym:40 927,9736 425,40
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia538 798,17652 915,08
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:84 546,4791 655,18
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe77 810,3873 123,35
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)108 350,67138 641,12
DPozostałe przychody operacyjne600,404 317,12
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne600,403 317,12
EPozostałe koszty operacyjne741,583 618,20
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne741,583 618,20
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)108 209,49139 340,04
GPrzychody finansowe2,454,55
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2,454,55
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe58 646,1178 680,85
IOdsetki, w tym:58 269,8378 680,85
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne376,28
IZysk (strata) brutto (F+G–H)49 565,8360 663,74
JPodatek dochodowy2 568,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)46 997,8360 663,74
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)6 835 410,686 751 159,28– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 835 410,686 751 159,281Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 564 800,004 564 800,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 564 800,004 564 800,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 209 946,942 186 359,281Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego60 663,7423 587,66a) zwiększenie (z tytułu)60 663,7423 587,66– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)60 663,7423 587,66b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 270 610,682 209 946,943Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)– zbycia środków trwałych2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu60 663,7423 587,661Zysk z lat ubiegłych na początek okresu60 663,7423 587,66– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach60 663,7423 587,66a) zwiększenie (z tytułu)– podziału zysku z lat ubiegłychb) zmniejszenie (z tytułu)60 663,7423 587,663Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryciab) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6Wynik netto46 997,8360 663,74Azysk netto46 997,8360 663,74Bstrata nettoCodpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 882 408,516 835 410,68 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 882 408,516 835 410,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto46 997,8360 663,74
IIKorekty razem625 431,23750 303,04
1Amortyzacja462 251,98471 174,78
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)58 646,1178 680,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-8 093,808 093,80
7Zmiana stanu należności10 637,8018 011,85
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-15 134,4946 071,06
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych117 123,63128 270,70
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)672 429,06810 966,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki213 359,14281 155,37
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych213 359,14281 155,37
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-213 359,14-281 155,37
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki464 259,12531 903,70
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek306 312,00306 312,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych99 301,01146 910,85
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki58 646,1178 680,85
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-464 259,12-531 903,70
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-5 189,20-2 092,29
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu16 471,5318 563,82
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 282,3316 471,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok46 997,8360 663,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 283,751 283,752 201,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:37 335,5737 335,5762 864,91
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym13 514,01
K. Podatek dochodowy2 568,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki