Szczegóły spółki

Nazwa "SILESIA-MED" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6381403576
REGON 273545989
KRS 0000089118
Adres ul. Zielonkówka 3, 43-227 Grzawa
Telefon 0322116000
Faks 0322116000
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 15 33224
Poz. 33224. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-33252/2020]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach -
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działa-
jąc na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 k.s.h.
oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
14 sierpnia 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2019 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2019 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2019 r.,
   d) podziału zysku,
   e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków za 2019 rok,
   f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykona-
    nia obowiązków za 2019 rok,
   g) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy.

Informacje organizacyjno-prawne

Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Wal-
nego Zgromadzenia, tj. od 7 do 13.08.2020 r. w biurze Zarządu
Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.
Poz. 33224. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-33252/2020]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach -
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działa-
jąc na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 k.s.h.
oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
14 sierpnia 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2019 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2019 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2019 r.,
   d) podziału zysku,
   e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków za 2019 rok,
   f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykona-
    nia obowiązków za 2019 rok,
   g) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy.

Informacje organizacyjno-prawne

Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Wal-
nego Zgromadzenia, tj. od 7 do 13.08.2020 r. w biurze Zarządu
Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.
2019-07-29 145/2019 1075 890460
Poz. 890460. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18421/19/50]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABAWA
2. ZBIGNIEW JAN 3. 59012104596 2 1. DOMŻOŁ
2. RENATA BARBARA 3. 53031501264
Poz. 890460. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18421/19/50]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABAWA
2. ZBIGNIEW JAN 3. 59012104596 2 1. DOMŻOŁ
2. RENATA BARBARA 3. 53031501264
2019-06-24 120/2019 583 444408
Poz. 444408. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123923/19/901]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444408. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123923/19/901]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 583 444409
Poz. 444409. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123923/19/302]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444409. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123923/19/302]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 583 444410
Poz. 444410. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123924/19/14]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444410. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123924/19/14]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 583 444411
Poz. 444411. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123924/19/415]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444411. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/123924/19/415]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 21 23292
Poz. 23292. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-22632/2019]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia
11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h oraz
w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
1 czerwca 2019 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki,
tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał,
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2018 rok,
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2018 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2018 r.,
    d) podział zysku,
    e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania
      obowiązków za 2018 rok,
    f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wyko-
      nania obowiązków za 2018 rok,    g) wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję,
    h) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady
      Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
    szy.

Informacje organizacyjno-prawne

Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. od 27 do 31.05.2019 r. w biurze Zarządu
Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zosta-
nie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Poz. 23292. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-22632/2019]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia
11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h oraz
w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
1 czerwca 2019 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki,
tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał,
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2018 rok,
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2018 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2018 r.,
    d) podział zysku,
    e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania
      obowiązków za 2018 rok,
    f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wyko-
      nania obowiązków za 2018 rok,    g) wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję,
    h) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady
      Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
    szy.

Informacje organizacyjno-prawne

Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. od 27 do 31.05.2019 r. w biurze Zarządu
Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zosta-
nie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2018-12-24 248/2018 343 1183024
Poz. 1183024. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39916/18/321]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.12.2018R., REPERTORIUM A NR 10451/2018,
NOTARIUSZ MIRELA RADWAN PROWADZĄCA
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PSZCZYNIE PRZY
UL. KS. BP. BOGEDAINA NR 16 ZMIENIONO: § 18,
§ 19, § 32
Poz. 1183024. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39916/18/321]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.12.2018R., REPERTORIUM A NR 10451/2018,
NOTARIUSZ MIRELA RADWAN PROWADZĄCA
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PSZCZYNIE PRZY
UL. KS. BP. BOGEDAINA NR 16 ZMIENIONO: § 18,
§ 19, § 32
2018-11-09 218/2018 13 49150
Poz. 49150. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-49009/2018]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000089118, z dnia 11.02.2002 r., działając na podstawie
art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 k.s.h oraz w związku z § 16 ust. 3
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 grudnia 2018 r., godz. 1400,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielon-
kówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Statutu Spółki
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd
podaje do wiadomości proponowaną treść.

Zmianie ulegają następujące art.:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków.
2. (skreślony)
3. Do czasu gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozostaje
  Gmina Miedźna, do Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 2
  (dwóch) przedstawicieli Gminy.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzor-
  czych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty człon-
  ków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
  rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać
  ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stano-
  wisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika
  zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu
  Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nad-
  zorczej.

Proponowane brzmienie:

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzor-
  czych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty człon-
  ków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
  rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać
  ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stano-
  wisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika
  zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu
  Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nad-
  zorczej.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 19.1. Do czasu, gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozo-
staje Gmina Miedźna, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest
zawsze przedstawiciel Gminy.
2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu
  zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki
  osobiście i w sposób kolegialny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady
  nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodni-
  czący rady nadzorczej.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
  Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opra-
  cowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej
  organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego
  przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

§ 19.1. (skreślony)
2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu
  przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza
  rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki
  osobiście i w sposób kolegialny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady
  nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodni-
  czący rady nadzorczej.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
  Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opra-
  cowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej
  organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego
  przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana będzie
je wywiesić w siedzibie Spółki i siedzibie Gminy Miedźna.

Proponowane brzmienie:

§ 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana
będzie je wywiesić w siedzibie Spółki.

Informacje organizacyjno-prawne
Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyło-
żona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgro-
madzenia tj. od 28.11 do 4.12.2018 r. w biurze Zarządu Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.
Poz. 49150. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-49009/2018]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000089118, z dnia 11.02.2002 r., działając na podstawie
art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 k.s.h oraz w związku z § 16 ust. 3
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 grudnia 2018 r., godz. 1400,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielon-
kówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Statutu Spółki
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd
podaje do wiadomości proponowaną treść.

Zmianie ulegają następujące art.:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków.
2. (skreślony)
3. Do czasu gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozostaje
  Gmina Miedźna, do Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 2
  (dwóch) przedstawicieli Gminy.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzor-
  czych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty człon-
  ków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
  rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać
  ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stano-
  wisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika
  zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu
  Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nad-
  zorczej.

Proponowane brzmienie:

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzor-
  czych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty człon-
  ków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
  rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać
  ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stano-
  wisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika
  zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu
  Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nad-
  zorczej.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 19.1. Do czasu, gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozo-
staje Gmina Miedźna, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest
zawsze przedstawiciel Gminy.
2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu
  zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki
  osobiście i w sposób kolegialny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady
  nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodni-
  czący rady nadzorczej.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
  Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opra-
  cowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej
  organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego
  przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

§ 19.1. (skreślony)
2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu
  przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza
  rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki
  osobiście i w sposób kolegialny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady
  nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodni-
  czący rady nadzorczej.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
  Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opra-
  cowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej
  organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego
  przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana będzie
je wywiesić w siedzibie Spółki i siedzibie Gminy Miedźna.

Proponowane brzmienie:

§ 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana
będzie je wywiesić w siedzibie Spółki.

Informacje organizacyjno-prawne
Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyło-
żona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgro-
madzenia tj. od 28.11 do 4.12.2018 r. w biurze Zarządu Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.
2018-07-31 147/2018 304 303844
Poz. 303844. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151342/18/590]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 303844. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151342/18/590]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-31 147/2018 304 303845
Poz. 303845. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151343/18/991]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 303845. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151343/18/991]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-31 147/2018 304 303846
Poz. 303846. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151344/18/392]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 303846. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151344/18/392]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 258 302166
Poz. 302166. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151341/18/189]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302166. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000089118. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.02.2002.
[RDF/151341/18/189]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-27 83/2018 24 17917
Poz. 17917. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-17258/2018]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Kato-
wicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, z dnia 11.02.2002 r., numer Rejestru KRS 0000089118,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.horaz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 maja 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki,
tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2017 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2017 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,
     d) podziału zysku,
     e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania
       obowiązków za 2017 rok,
     f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wyko-
       nania obowiązków za 2017 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje organizacyjno-prawne
Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. od 21 do 25.05.2018 r. w biurze Zarządu
Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgroma-
dzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.
Poz. 17917. „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzawie.
KRS 0000089118. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2002 r.
[BMSiG-17258/2018]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina
Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Kato-
wicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, z dnia 11.02.2002 r., numer Rejestru KRS 0000089118,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.horaz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 maja 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki,
tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
   ności za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za
   2017 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2017 rok oraz wyników badania sprawozdania
   Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,
     d) podziału zysku,
     e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania
       obowiązków za 2017 rok,
     f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wyko-
       nania obowiązków za 2017 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje organizacyjno-prawne
Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. od 21 do 25.05.2018 r. w biurze Zarządu
Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgroma-
dzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki