Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AGENCJA HANDLOWA "CENTROSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAGENCJA HANDLOWA CENTROSTAL SA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatM.KATOWICE
GminaM.KATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatM.KATOWICE
GminaM.KATOWICE
UlicaWITA STWOSZA
Nr domu7
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-954
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000089116

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w sposób ciągły, rzetelnie i jasno przedstawia swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Ewidencję analityczną ilościowo - wartościową środków trwałych prowadzi się w sposób uproszczony
polegający na dokonywaniu odpisów zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych sporządzanym na rok.
3. Zakup, nabycie bądź wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych o przewidywanym okresie użytkowania wynoszącym powyżej 1 roku oraz:
wartości powyżej 3.500,00 zł. zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w czasie zgodnie z zasadami
i wg stawek maksymalnych wykazanych w art. 16a - 16m. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy określaniu stawek przyjmuje się stawki wykazane w załączniku do ustawy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i degresywną.
o wartości poniżej 3.500,00 zł. zarachowuje się na odpowiednie konto kosztów w układzie rodzajowym w miesiącu oddania ich do użytkowania, nie wprowadzając ich do ewidencji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Członek Zarządu, bądź osoba przez niego wskazana, może zaliczyć do środków trwałych zakupiony, nabyty, bądź wytworzony rzeczowy majątek trwały o wartości poniżej 3 500,00 zł. i przewidywanym okresie użytkowania ponad 1 rok, przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji w miesiącu pozyskania środka.
4. Ewidencja ilościowo-wartościowa materiałów i towarów prowadzona jest w programie magazynowym. Na kontach księgi głównej (zespół 3) prowadzona jest ewidencja wartościowa.
Do ustalania wartości rozchodów składników materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO. W koszty wprowadzane są na podstawie dokumentów RW.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
6. Środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości nominalnej.
8. Pochodne instrumenty finansowe oraz zobowiązania finansowe są wyceniane według wartości godziwej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a w szczególności według załącznika nr 1 zawierającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy podzielony na miesięczne okresy sprawozdawcze. WPISAĆ ZASTOSOWANE UPROSZCZENIA!!!!!!

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 232 744,511 277 338,32
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 232 744,511 277 338,32
1Środki trwałe1 232 744,511 277 338,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 191 278,831 224 742,64
c) urządzenia techniczne i maszyny33 790,6743 623,34
d) środki transportu
e) inne środki trwałe7 675,018 972,34
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe443 296,06684 752,75
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe101 967,0024 301,21
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek101 967,0024 301,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:87 360,5716 911,36
– do 12 miesięcy87 360,5716 911,36
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne14 606,437 389,85
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe332 029,23646 936,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe332 029,23646 936,65
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne332 029,23646 936,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 383,604 416,19
– inne środki pieniężne327 645,63642 520,46
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 299,8313 514,89
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 676 040,571 962 091,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 531 243,201 774 947,52
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:166 631,49166 631,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:80 634,1080 634,10
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 305 369,751 305 369,75
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-277 687,82-177 407,27
VIZysk (strata) netto-243 704,32-100 280,55
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania144 797,37187 143,55
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe144 797,37167 888,53
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek144 797,37167 888,53
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:61 486,9228 468,72
– do 12 miesięcy61 486,9228 468,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych44 357,1940 926,55
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne38 953,2698 493,26
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe19 255,02
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe19 255,02
– długoterminowe
– krótkoterminowe19 255,02
Pasywa razem1 676 040,571 962 091,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 314 094,861 314 865,53
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 314 094,861 314 865,53
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 597 201,181 427 514,83
IAmortyzacja58 501,2063 060,27
IIZużycie materiałów i energii305 411,15237 470,09
IIIUsługi obce520 398,13425 361,03
IVPodatki i opłaty, w tym:153 651,50151 539,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia468 452,28452 834,08
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:89 749,7396 493,72
– emerytalne88 272,47
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 037,19756,14
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-283 106,32-112 649,30
DPozostałe przychody operacyjne39 510,279 953,94
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 000,008 089,63
IVInne przychody operacyjne27 510,271 864,31
EPozostałe koszty operacyjne10 480,5312 137,34
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych778,30
IIIInne koszty operacyjne9 702,2312 137,34
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-254 076,58-114 832,70
GPrzychody finansowe10 372,2714 590,14
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:10 372,2714 590,14
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe0,0137,99
IOdsetki, w tym:0,0137,99
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-243 704,32-100 280,55
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-243 704,32-100 280,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 774 947,521 875 228,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 774 947,521 875 228,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu166 631,49166 631,49
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu166 631,49166 631,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości80 634,1080 634,10
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu80 634,1080 634,10
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 305 369,751 405 369,75
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)100 000,00
– pokrycia straty bilansowej100 000,00
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 305 369,751 305 369,75
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-277 687,82-277 407,27
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu277 687,82277 407,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach277 687,82277 407,27
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)100 000,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku100 000,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu277 687,82177 407,27
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-277 687,82-177 407,27
6Wynik netto-247 946,89-100 280,55
Azysk netto
Bstrata netto247 946,89100 280,55
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 527 000,631 774 947,52
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-307 025,81-18 450,93
IZysk (strata) netto-243 704,32-100 280,55
IIKorekty razem-57 005,3381 829,62
1Amortyzacja58 501,2063 060,27
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 910,37
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-77 665,799 773,13
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-23 091,16-9 243,26
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-15 039,9617 828,84
10Inne korekty-3 619,99410,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-300 709,65-18 450,93
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki14 198,37239 727,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 198,3717 458,17
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne222 269,79
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-14 198,37-239 727,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 114,40
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 114,40
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 114,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-314 908,02-257 064,49
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-314 907,42-257 064,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu646 936,65904 001,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:332 028,63646 936,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-243 704,32
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:14 986,6614 986,66
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);2 986,662 986,66art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 12 000,0012 000,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 910,373 910,37
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym3 910,373 910,37art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 524,511 524,51
wierzytelności odpisanych jako przedawnione778,30778,30art 16 ust 1 pkt 20
pozostałe 746,21746,21
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Opis załącznika

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki