Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SPECTRA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2020-03-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SPECTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
Gmina BIERUŃ
Miejscowość BIERUŃ
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe i WniP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej
użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisywane były
jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków
trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umorzone były metodą liniową, za pomocą stawek wg
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres
2 lat.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich
wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy:
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku
w wartości nominalnej przeliczonej za złote polskie według średniego kursu NBP
dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w
walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty
ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich
odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych
wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach,
przeliczone wg kursu z dnia 29-12-2017r.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej
cenie nabycia/w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego
pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- Ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej
,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnej oszacowanej wysokości
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze
sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego
wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów,
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz
zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych
produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w
kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych
od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów
i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z
operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach,
papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za
zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży
papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków
bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności
odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone
dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne
obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą
działalnością spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie zostały przyjęte żadne uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nie występuje.

----

---

----

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -1 006 288,79 -1 006 288,79
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -1 106 288,79 -1 106 288,79
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 006 288,79 1 006 288,79
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 006 288,79 1 006 288,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 006 288,79 1 006 288,79
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 1 006 288,79 1 006 288,79
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
---
B Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki