Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JAN - POL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJAN-POL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatM. KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatM. KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
UlicaWESTERPLATTE
Nr domu15
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-033
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000086856

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości stosowane w jednostce są zgodne z zasadami zawartymi w obowiązującej ustawie o rachunkowości. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jako kwoty istotne traktuję się kwoty, które przekraczają 2,5% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych oraz te kwoty któe przekraczają 5% przychodów ze sprzedaży w przypadku wielkości wynikowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się sie wg. zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z tym że : a) do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki w. metody liniowej przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych, b) na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca) wycenia się koszty niezakońćzonych imprez turystyki przyjazdowej, w wysokości faktycznie zafakturowanych przez obcyh kontrahentów kosztów usług bezpośrednich tych imprez i wykazuje się je w ramach czynnych rozliczeń miedzyokresowych kosztów, c) do wyliczenia marży będacej podstawą do wyliczenia VAT należnego dotyczącego imprez turystycznych jest wykorzystywany moduł współpracujący z programem księgowym, który pobiera dane z zapisów na kontach rozliczających imprezy turystyczne w zakresie sprzedaży i kosztów,
d) różnice kursowe dla obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych ustala sie sięwg. przepisów ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik ustalony jest zgodnie z zasadami ujetymi w aktualnej Ustawie o Rachunkowości z uwzględnieniem zasad zawartych w Polityce Rachunkowości w spółce ze szczególnym uwzględnieniem zasady istotności. Wynik finansowy jest wyliczony jest wyliczony w Rachunku Zysków i Strat w "wariancie porównawczym".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w zakresie co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Według wiedzy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018-31.12.2018. Zasady rachunkowości przyjęte są zgodne z zawartymi w obowiązującej w 2018 roku Ustawie o Rachunkowości i zawartymi zasadami w "Zakładowej Polityce Rachunkowości".

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 668 249,036 070 760,07
IWartości niematerialne i prawne12 784,4118 546,69
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne12 784,4118 546,69
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 569 218,625 965 967,38
1Środki trwałe4 516 794,625 913 543,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 207 720,015 494 536,29
c) urządzenia techniczne i maszyny130 599,96200 792,45
d) środki transportu
e) inne środki trwałe178 474,65218 214,64
2Środki trwałe w budowie52 424,0052 424,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe86 246,0086 246,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe86 246,0086 246,00
a) w jednostkach powiązanych86 246,0086 246,00
– udziały lub akcje86 246,0086 246,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 120 033,134 599 048,82
IZapasy388 123,82360 842,94
1Materiały252 297,77277 704,27
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary520,56472,51
5Zaliczki na dostawy i usługi135 305,4982 666,16
IINależności krótkoterminowe1 173 963,33924 930,08
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 173 963,33924 930,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:901 926,37628 054,94
– do 12 miesięcy901 926,37628 054,94
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych56 391,0065 562,00
c) inne215 645,96231 313,14
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 517 631,513 256 283,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 517 631,513 256 283,69
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 517 631,513 256 283,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach456 445,70226 118,07
– inne środki pieniężne3 061 185,813 030 165,62
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe40 314,4756 992,11
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem9 788 282,1610 669 808,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 598 167,127 492 124,62
IKapitał (fundusz) podstawowy540 000,00540 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:190 000,00190 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 037 124,624 044 332,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 831 042,502 717 792,23
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 190 115,043 177 684,27
IRezerwy na zobowiązania69 363,42119 552,91
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy69 363,42119 552,91
– długoterminowe
– krótkoterminowe69 363,42119 552,91
IIZobowiązania długoterminowe825 740,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek825 740,00
a) kredyty i pożyczki825 740,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 120 751,622 232 391,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych24 463,004 286,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:24 463,004 286,00
– do 12 miesięcy24 463,004 286,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 984 800,682 124 948,18
a) kredyty i pożyczki825 740,001 099 920,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:356 833,51235 897,35
– do 12 miesięcy356 833,51235 897,35
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi356 847,24324 682,53
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych423 668,94442 370,68
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne21 710,9922 077,62
4Fundusze specjalne111 487,94103 157,18
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem9 788 282,1610 669 808,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 299 316,7821 570 379,41
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 298 906,6521 626 478,64
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-56 376,47
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów410,13277,24
BKoszty działalności operacyjnej19 094 429,4218 377 785,27
IAmortyzacja1 673 702,911 593 450,85
IIZużycie materiałów i energii1 172 651,351 438 219,84
IIIUsługi obce10 360 616,289 997 071,19
IVPodatki i opłaty, w tym:56 421,0624 056,49
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 764 703,224 290 249,81
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:971 807,83948 311,91
– emerytalne412 373,55375 183,37
VIIPozostałe koszty rodzajowe93 387,9886 378,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 138,7947,14
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 204 887,363 192 594,14
DPozostałe przychody operacyjne382 518,30377 998,86
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 190,63908,78
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 392,17
IVInne przychody operacyjne379 327,67371 697,91
EPozostałe koszty operacyjne324 925,37326 469,75
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych600,00
IIIInne koszty operacyjne324 925,37325 869,75
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 262 480,293 244 123,25
GPrzychody finansowe237 334,31215 474,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:192 597,39174 788,30
AOd jednostek powiązanych, w tym:192 597,39174 788,30
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale192 597,39174 788,30
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:15 163,8140 686,09
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne29 573,11
HKoszty finansowe36 659,10138 924,41
IOdsetki, w tym:36 659,1061 141,97
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne77 782,44
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 463 155,503 320 673,23
JPodatek dochodowy632 113,00602 881,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 831 042,502 717 792,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 492 124,6210 369 332,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 492 124,6210 369 332,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu540 000,00540 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu540 000,00540 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu190 000,00190 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu190 000,00190 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 044 332,397 308 695,18
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-7 207,77-3 264 362,79
a) zwiększenie (z tytułu)2 717 792,232 330 637,21
Rozliczenie wyniku za rok 20162 330 637,21
Rozliczenie wyniku za rok 20172 717 792,23
b) zmniejszenie (z tytułu)2 725 000,005 595 000,00
tytułu wypłaty dywidend 20175 595 000,00
tytułu wypłaty dywidend 20182 725 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 037 124,624 044 332,39
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 717 792,232 330 637,21
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 717 792,232 330 637,21
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 717 792,232 330 637,21
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 717 792,232 330 637,21
podziału zysku z lat poprzednich 2 330 637,21
podziału zysku z lat poprzednich2 717 792,23
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 831 042,502 717 792,23
Azysk netto2 831 042,502 717 792,23
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 598 167,127 492 124,62
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 831 042,502 717 792,23
IIKorekty razem1 352 124,461 534 875,43
1Amortyzacja1 673 702,911 593 450,85
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-171 102,10-157 490,21
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 190,63-908,78
5Zmiana stanu rezerw-50 189,49579,99
6Zmiana stanu zapasów-27 280,88-32 555,25
7Zmiana stanu należności-249 033,2590 718,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów162 540,2614 018,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych16 677,6427 061,95
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 183 166,964 252 667,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy210 951,834 218 278,95
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 190,63908,78
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:207 761,204 217 370,17
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach207 761,204 217 370,17
– zbycie aktywów finansowych3 994 717,89
– dywidendy i udziały w zyskach192 597,39174 788,30
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki15 163,8147 863,98
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki271 191,87328 677,80
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych271 191,87328 677,80
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-60 240,043 889 601,15
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki3 861 579,106 764 169,97
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 725 000,005 595 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 099 920,001 104 007,90
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki36 659,1065 162,07
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 861 579,10-6 764 169,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)261 347,821 378 098,84
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:261 347,821 378 098,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 256 283,691 878 184,85
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 517 631,513 256 283,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 463 155,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:192 619,94192 597,3922,55
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:69 872,3369 872,33
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-13 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 326 907,89
K. Podatek dochodowy632 113,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Zalaczniki 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki