Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.RADOM
Gmina M.RADOM
Miejscowość RADOM
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.RADOM
Gmina M.RADOM
Ulica POTKANOWSKA
Nr domu 50
Miejscowość RADOM
Kod pocztowy 26-600
Poczta RADOM
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2512Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000085569

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje zakładowy plan kont oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, rachunku kosztów i pomiaru wyniku finansowego spełniające wymogi zawarte w Ustawie
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje zakładowy plan kont oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, rachunku kosztów i pomiaru wyniku finansowego spełniające wymogi zawarte w Ustawie
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
Środki trwałe wycenia się wg ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie, a pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są sukcesywnie umarzane (amortyzowane) proporcjonalnie do okresu ich użytkowania (metodą liniową). Rozpoczęcie naliczania amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu oddania danego środka trwałego do używania. Do bilansu przyjęte są w wartości netto. Środki trwałe o wartości jednostkowej mniejszej niż 3.500 - amortyzowane są jednorazowo, w momencie przekazania do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny zakupu. Są sukcesywnie umarzane w równych ratach; w bilansie - wg wartości netto. Zasadę wartości do 3 500,00 stosujemy analogicznie jak dla środków trwałych.
Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale, zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, pozostałe udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Środki pieniężne krajowe w kasie i na rachunkach bankowych w wartości nominalnej. Udzielone pożyczki według ustawy o rachunkowości, która nieznacznie różni się od wyceny według skorygowanej ceny nabycia.
Instrumenty pochodne w tym transakcje terminowe (kontrakty forward), w ramach których dochodzi do dostawy waluty obcej z określoną datą realizacji w przyszłości po kursie uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji, na dzień zawarcia kontraktów, nie są ujmowane w księgach. Nie występują żadne przepływy pieniężne. Nie ma również prowizji za zawarcie kontraktów. Różnice kursowe spółka rozlicza metodą rachunkową w związku z czym zarówno w rachunku bilansowym jak i podatkowym ujmuje różnicę z wyceny w momencie realizacji kontraktu i zalicza ją odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchody wg metody „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”
Należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty, wraz z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.
Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
Składniki aktywów i pasywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale) wyrażone w walutach obcych wycenia się na ostatni dzień każdego miesiąca, po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP dla danej waluty.
Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały (f

undusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w pełnych kwotach przy zastosowaniu porównawczego rachunku zysków i strat zaś rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 55 661 103,49 57 682 148,00
I Wartości niematerialne i prawne 70 649,58 92 572,84
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 19 070,64 31 562,64
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 51 578,94 61 010,20
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 32 065 480,37 33 151 738,34
1 Środki trwałe 31 725 382,27 32 855 694,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6 775 350,99 6 798 621,13
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 875 482,60 23 676 377,13
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 005 886,85 1 179 209,22
d) środki transportu 160 730,53 115 628,69
e) inne środki trwałe 907 931,30 1 085 857,87
2 Środki trwałe w budowie 203 768,02 209 573,25
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 136 330,08 86 471,05
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 23 242 738,41 24 113 180,93
3 Długoterminowe aktywa finansowe 23 242 738,41 24 113 180,93
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 23 242 738,41 24 036 980,93
– udziały lub akcje 23 242 738,41 23 856 016,88
– udzielone pożyczki 180 964,05
c) w pozostałych jednostkach 76 200,00
– udzielone pożyczki 76 200,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 282 235,13 324 655,89
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64 513,00 62 022,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 217 722,13 262 633,89
B Aktywa obrotowe 47 485 051,18 52 116 192,01
I Zapasy 24 199 018,99 27 988 907,08
1 Materiały 11 459 281,81 13 275 155,31
2 Półprodukty i produkty w toku 1 003 597,99 1 028 465,87
3 Produkty gotowe 7 743 018,04 8 140 859,39
4 Towary 3 867 018,13 3 867 017,71
5 Zaliczki na dostawy i usługi 126 103,02 1 677 408,80
II Należności krótkoterminowe 9 135 567,35 8 866 984,80
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 521 497,93 496 563,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 521 497,93 496 563,22
– do 12 miesięcy 521 497,93 496 563,22
3 Należności od pozostałych jednostek 8 614 069,42 8 370 421,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 489 010,75 8 173 555,01
– do 12 miesięcy 8 489 010,75 8 173 555,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 112 322,98 179 816,60
c) inne 12 735,69 17 049,97
III Inwestycje krótkoterminowe 13 890 977,53 15 005 124,94
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 890 977,53 15 005 124,94
a) w jednostkach powiązanych 203 968,44 180 964,05
– udzielone pożyczki 203 968,44 180 964,05
b) w pozostałych jednostkach 2 935 127,04 643 270,31
– udzielone pożyczki 298 700,00 222 500,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 636 427,04 420 770,31
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 751 882,05 14 180 890,58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 256 864,04 3 744 696,13
– inne środki pieniężne 7 495 018,01 10 436 194,45
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259 487,31 255 175,19
Aktywa razem 103 146 154,67 109 798 340,01
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 98 277 397,42 104 697 355,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 104 197 355,25 109 816 001,01
VI Zysk (strata) netto -6 419 957,83 -5 618 645,76
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 868 757,25 5 100 984,76
I Rezerwy na zobowiązania 135 789,61 136 960,24
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 704,00 7 501,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 131 085,61 129 459,24
– krótkoterminowe 131 085,61 129 459,24
II Zobowiązania długoterminowe 1 516 417,50 1 633 065,00
3 Wobec pozostałych jednostek 1 516 417,50 1 633 065,00
e) inne 1 516 417,50 1 633 065,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 159 968,90 3 311 009,02
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 984 717,33 3 120 470,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 685 440,51 2 014 994,68
– do 12 miesięcy 1 685 440,51 2 014 994,68
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 167 580,04 1 936,69
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 304 111,19 320 644,55
h) z tytułu wynagrodzeń 692 280,63 662 277,47
i) inne 135 304,96 120 616,63
4 Fundusze specjalne 175 251,57 190 539,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 56 581,24 19 950,50
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 56 581,24 19 950,50
– krótkoterminowe 56 581,24 19 950,50
Pasywa razem 103 146 154,67 109 798 340,01
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27 519 942,69 29 689 986,24
– od jednostek powiązanych 5 025 430,33 6 702 496,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 762 900,51 24 928 744,67
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -463 308,87 -422 504,30
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 285 079,80 649 876,31
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 935 271,25 4 533 869,56
B Koszty działalności operacyjnej 33 164 055,12 35 185 492,78
I Amortyzacja 1 713 043,34 1 920 784,15
II Zużycie materiałów i energii 12 295 992,34 13 448 220,77
III Usługi obce 4 446 264,63 4 559 940,14
IV Podatki i opłaty, w tym: 833 632,15 857 534,48
V Wynagrodzenia 7 997 524,11 7 650 471,61
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 894 213,14 1 824 149,51
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 118 466,50 1 641 938,61
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 864 918,91 3 282 453,51
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 644 112,43 -5 495 506,54
D Pozostałe przychody operacyjne 289 142,18 439 462,82
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 151,18 4 968,46
IV Inne przychody operacyjne 249 991,00 434 494,36
E Pozostałe koszty operacyjne 833 841,39 728 051,13
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 543 970,59 431 566,79
III Inne koszty operacyjne 289 870,80 296 484,34
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 188 811,64 -5 784 094,85
G Przychody finansowe 529 068,36 883 463,75
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 208 597,57
B Od jednostek pozostałych, w tym: 208 597,57
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 208 597,57
II Odsetki, w tym: 147 983,64 173 290,12
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 122 049,16 501 576,06
V Inne 259 035,56
H Koszty finansowe 758 948,55 703 801,66
I Odsetki, w tym: 31 939,36 32 744,61
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 727 009,19
IV Inne 671 057,05
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 418 691,83 -5 604 432,76
J Podatek dochodowy 1 266,00 14 213,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 419 957,83 -5 618 645,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 104 697 355,25 110 316 001,01
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 104 697 355,25 110 316 001,01
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 109 816 001,01 110 755 947,17
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -5 618 645,76 -939 946,16
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 618 645,76 939 946,16
– pokrycia straty 5 618 645,76 939 946,16
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 104 197 355,25 109 816 001,01
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 618 645,76 -939 946,16
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 618 645,76 -939 946,16
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5 618 645,76 -939 946,16
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 618 645,76 939 946,16
pokrycie z kapitału zapasowego 5 618 645,76 939 946,16
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -6 419 957,83 -5 618 645,76
B strata netto 6 419 957,83 5 618 645,76
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 98 277 397,42 104 697 355,25
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 98 277 397,42 104 697 355,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -735 466,82 -3 125 917,24
I Zysk (strata) netto -6 419 957,83 -5 618 645,76
II Korekty razem 5 684 491,01 2 492 728,52
1 Amortyzacja 1 713 043,34 1 920 784,15
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -43 806,64 48 112,24
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 148,27 -253 202,98
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -39 151,18 -4 968,46
5 Zmiana stanu rezerw -1 170,63 2 702,80
6 Zmiana stanu zapasów 3 789 888,09 -2 670 736,40
7 Zmiana stanu należności -268 582,55 3 151 404,46
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -165 628,83 697 119,50
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 74 739,38 72 016,77
10 Inne korekty 622 011,76 -470 503,56
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -735 466,82 -3 125 917,24
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 714 646,07 1 883 468,02
I Wpływy 332 718,74 2 669 006,66
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96 861,80 137 010,12
3 Z aktywów finansowych, w tym: 235 856,94 2 414 996,54
a) w jednostkach powiązanych 164 350,20 399 275,33
b) w pozostałych jednostkach 71 506,74 2 015 721,21
– odsetki 11 506,74 15 721,21
– inne wpływy z aktywów finansowych 60 000,00 2 000 000,00
4 Inne wpływy inwestycyjne 117 000,00
II Wydatki 3 047 364,81 785 538,64
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 773 364,81 785 538,64
3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 274 000,00
b) w pozostałych jednostkach 2 274 000,00
– nabycie aktywów finansowych 2 274 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 714 646,07 1 883 468,02
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 032 500,00
I Wpływy
II Wydatki 1 032 500,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 032 500,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 032 500,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3 450 112,89 -2 274 949,22
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 429 008,53 -2 294 384,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 21 104,36 19 434,88
F Środki pieniężne na początek okresu 14 185 577,00 16 460 526,22
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10 735 464,11 14 185 577,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 418 691,83 -5 604 432,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 343 783,65 901 776,52
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności, niezaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów 230 052,93 art 12 431 272,96
Odpis aktualizujący wartość finansowego majątku trwałego (wycena bilansowa) 113 730,72 art 12 470 503,56
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 24 763,49 39 484,26
naliczone lecz nieotrzymane odsetki od lokat 16 445,05 art 12 ust 4 pkt 2 27 911,76
naliczone, nieotrzymane odsetki od udzielonej pożyczki 8 318,44 art 12 ust 4 pkt 2 11 572,50
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 39 484,26 95 780,79
otrzymane odsetki od lokaty 32 927,70 art 12 30 099,31
otrzymane odsetki od pożyczki 6 556,56 art 12 65 681,48
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 465 604,80 789 358,18
amortyzacja samochodów osobowych powyżej wartości 20000 EUR 42 511,94 art 16 ust 1 pkt 4 83 605,22
koszty reprezentacji, usługi gastronomiczne 17 038,31 art 16 ust 1 pkt 28 119 210,42
odpis aktualizujący należności 623 416,66 art 16 ust 1 pkt 26 lit a 495 225,41
odsetki budżetowe 4,00 art 16 ust 1 pkt 21 25,00
spisanie należności nieściągalnych 1 060,70 art 16 ust 1 pkt 25 518,40
wpłaty na PFRON 54 564,00 art 16 ust 1 pkt 36 90 774,00
Odpis aktualizujący wartość finansowego majątku trwałego (wycena bilansowa) 727 009,19 art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 278 171,61 264 972,63
niewypłacone świadczenia z tytułu umów zleceń osób fizycznych 32 909,66 art 16 ust 1 pkt 57 20 553,28
nieopłacone składki ZUS 245 261,95 art 16 ust 1 pkt 57 lit a 244 419,35
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 265 064,02 230 784,27
opłacone składki ZUS 244 419,35 art 16 ust 1 pkt 57 lit a 212 614,12
wypłacone umowy zlecenia 20 553,28 art 16 ust 1 pkt 57 16 671,90
korekta odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości zapasów dotyczy sprzedanych 91,39 art 16 1 498,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 269 042,00 -5 626 366,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki