Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyŚląski Dom Inwestycyjny ELIMAR SA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM. Katowice
GminaM. Katowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM. Katowice
GminaM. Katowice
UlicaAl. Korfantego
Nr domu71
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-160
PocztaKatowice
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000084281

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka Akcyjna prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2018r i kończący się 31 grudnia 2018r . Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości . Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym . Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią . W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości .
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym .

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje długoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia zależnie od tego , która z nich jest niższa. Inwestycje krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wg wartości godziwej .
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z należnymi odsetkami, z zachowaniem ostrożności w postaci ewentualnych odpisów aktualizujących.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Rezerwy wykazuje się w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.
Metody księgowości i wyceny nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. W roku 2018 Spółka prowadziła swoją działalności zgodnie z zamierzonymi celami. Konieczne jest zastosowanie się do art.397 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dalszego istnienia Spółki.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 823 735,784 227 706,34
IVInwestycje długoterminowe, w tym:4 823 735,784 227 706,34
– długoterminowe aktywa finansowe4 823 735,784 227 706,34
BAktywa obrotowe692 391,47491 981,44
IINależności krótkoterminowe, w tym:692 309,53413 961,39
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:81,9478 020,05
Aktywa razem5 516 127,254 719 687,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 737 466,202 899 071,97
IKapitał (fundusz) podstawowy16 228 000,0016 228 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:448 603,65448 603,65
VZysk (strata) z lat ubiegłych-13 777 531,67-13 743 873,27
VIZysk (strata) netto-161 605,78-33 658,41
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 778 661,051 820 615,81
IRezerwy na zobowiązania, w tym:261 734,00239 688,00
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:2 398 361,481 403 187,87
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:118 565,57177 739,94
Pasywa razem5 516 127,254 719 687,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi29 520,0029 520,00
BKoszty działalności operacyjnej274 879,76269 607,05
IIZużycie materiałów i energii5 205,36344,40
IIIUsługi obce36 219,0137 849,35
IVWynagrodzenia227 015,34224 640,00
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 399,032 195,28
VIPozostałe koszty, w tym:4 041,024 578,02
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-245 359,76-240 087,05
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:9 947,5011 347,02
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:3,341,53
FPrzychody finansowe, w tym:116 029,44650 479,69
GKoszty finansowe, w tym:20 173,61451 124,54
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-139 559,77-29 386,41
IPodatek dochodowy22 046,004 272,00
JZysk (strata) netto (H - I)-161 605,77-33 658,41
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 899 071,982 932 730,38 IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 737 466,202 899 071,97 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 737 466,202 899 071,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-287 651,81522 997,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-765 286,30-153 956,81
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej975 000,00-295 722,20
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-77 938,1173 318,12
FŚrodki pieniężne na początek okresu78 020,054 701,93
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:81,9478 020,05
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe

-

Inwentaryzacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki