Szczegóły spółki

Nazwa ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6340016492
REGON 271865320
KRS 0000084281
Adres Aleja Wojciecha Korfantego 71, 40-161 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-20 139/2020 15 35355
Poz. 35355. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-35452/2020]

W związku z podjęciem w dniu 14.07.2020 r. przez Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o przekształce-
niu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą: Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Zarząd, w opar-
ciu o art. 564 § 1 i 2 k.s.h., wzywa wszystkich akcjonariuszy,
aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o prze-
kształceniu złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce
przekształcanej.
Poz. 35355. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-35452/2020]

W związku z podjęciem w dniu 14.07.2020 r. przez Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o przekształce-
niu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą: Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Zarząd, w opar-
ciu o art. 564 § 1 i 2 k.s.h., wzywa wszystkich akcjonariuszy,
aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o prze-
kształceniu złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce
przekształcanej.
2020-06-26 123/2020 18 30199
Poz. 30199. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-29970/2020]

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Kato-
wicach zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

Plan przekształcenia spółki zakłada, że:
1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną
  odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny
  ELIMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
  spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku
  spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została
  w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla
  celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi
  2.602.111,37 zł,
3) kapitał zakładowy spółki przekształconej został ustalony
  w wysokości 16.228.000 zł i będzie się dzielił na 162.280
  udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział;
4) akcjonariusze spółki przekształcanej uczestniczący w prze-
  kształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami
  spółki przekształconej.

W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia jest
poprawny, rzetelny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera
wszystkie konieczne załączniki.

Akcjonariusze mają prawo w terminie od 26.06.2020 r. zapo-
znać się w siedzibie spółki przekształcanej: al. W. Korfantego 71,
40-161 Katowice, w godz. 830-1530, z treścią planu przekształ-
cenia i załączników oraz opinią biegłego rewidenta.
Poz. 30199. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-29970/2020]

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Kato-
wicach zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

Plan przekształcenia spółki zakłada, że:
1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną
  odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny
  ELIMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
  spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku
  spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została
  w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla
  celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi
  2.602.111,37 zł,
3) kapitał zakładowy spółki przekształconej został ustalony
  w wysokości 16.228.000 zł i będzie się dzielił na 162.280
  udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział;
4) akcjonariusze spółki przekształcanej uczestniczący w prze-
  kształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami
  spółki przekształconej.

W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia jest
poprawny, rzetelny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera
wszystkie konieczne załączniki.

Akcjonariusze mają prawo w terminie od 26.06.2020 r. zapo-
znać się w siedzibie spółki przekształcanej: al. W. Korfantego 71,
40-161 Katowice, w godz. 830-1530, z treścią planu przekształ-
cenia i załączników oraz opinią biegłego rewidenta.
2020-06-10 112/2020 15 26554
Poz. 26554. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-26457/2020]

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Kato-
wicach zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością.Plan przekształcenia spółki zakłada, że:
  1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną
   odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny
   ELIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
   Spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku
   Spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została
   w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla
   celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi
   2.602.111,37 zł,
  3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
   w wysokości 16.228.000zł i będzie się dzielił na 162.280
   udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział;
  4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący
   w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia
   wspólnikami Spółki przekształconej. W myśl opinii bie-
   głego rewidenta plan przekształcenia jest poprawny, rze-
   telny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera wszystkie
   konieczne załączniki. Akcjonariusze mają prawo w ter-
   minie od 26.06.2020 r. zapoznać się w siedzibie Spółki
   przekształcanej, al. W. Korfantego 71, 40-161 Katowice,
   w godz. 830-1530, z treścią planu przekształcenia i załącz-
   ników oraz opinią biegłego rewidenta.

W związku z powyższym zwołuje się na dzień 14 lipca 2020 r., na
godz. 930, w siedzibie Spółki, al. W. Korfantego 71, 40-161 Kato-
wice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do
   podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. przedstawienie akcjonariuszom istotnych elemen-
   tów planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta
   i powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki,
 6. powołanie członków organów Spółki przekształconej,
 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 26554. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-26457/2020]

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Kato-
wicach zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością.Plan przekształcenia spółki zakłada, że:
  1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną
   odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny
   ELIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
   Spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku
   Spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została
   w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla
   celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi
   2.602.111,37 zł,
  3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
   w wysokości 16.228.000zł i będzie się dzielił na 162.280
   udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział;
  4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący
   w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia
   wspólnikami Spółki przekształconej. W myśl opinii bie-
   głego rewidenta plan przekształcenia jest poprawny, rze-
   telny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera wszystkie
   konieczne załączniki. Akcjonariusze mają prawo w ter-
   minie od 26.06.2020 r. zapoznać się w siedzibie Spółki
   przekształcanej, al. W. Korfantego 71, 40-161 Katowice,
   w godz. 830-1530, z treścią planu przekształcenia i załącz-
   ników oraz opinią biegłego rewidenta.

W związku z powyższym zwołuje się na dzień 14 lipca 2020 r., na
godz. 930, w siedzibie Spółki, al. W. Korfantego 71, 40-161 Kato-
wice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do
   podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. przedstawienie akcjonariuszom istotnych elemen-
   tów planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta
   i powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki,
 6. powołanie członków organów Spółki przekształconej,
 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2020-06-10 112/2020 16 26555
Poz. 26555. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-26463/2020]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z sie-
dzibą w Katowicach, zwołuje na 7 lipca 2020 r., godz. 930,
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki w roku obrotowym 2019.  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
    Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2019.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
    2019.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
    rium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
    obowiązków za rok 2019.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 26555. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-26463/2020]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z sie-
dzibą w Katowicach, zwołuje na 7 lipca 2020 r., godz. 930,
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki w roku obrotowym 2019.  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
    Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2019.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
    2019.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
    rium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
    obowiązków za rok 2019.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2019-08-12 155/2019 368 965257
Poz. 965257. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/474]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 965257. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/474]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 368 965258
Poz. 965258. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/875]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 965258. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/875]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 368 965259
Poz. 965259. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/276]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 965259. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/172351/19/276]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 16 33319
Poz. 33319. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-33021/2019]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z sie-
dzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 402
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 lipca 2019 r.,
godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalno-
   ści Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
   wego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
   2018.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków za rok 2018.
 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności.
 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady
   Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 33319. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-33021/2019]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z sie-
dzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 402
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 lipca 2019 r.,
godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalno-
   ści Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
   wego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
   2018.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków za rok 2018.
 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności.
 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady
   Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-10-05 194/2018 663 558831
Poz. 558831. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373232/18/464]


W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558831. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373232/18/464]


W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 664 558832
Poz. 558832. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373233/18/865]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558832. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373233/18/865]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 664 558833
Poz. 558833. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373234/18/266]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558833. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373234/18/266]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 664 558834
Poz. 558834. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373235/18/667]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558834. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084281. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2002.
[RDF/373235/18/667]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 21 24446
Poz. 24446. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-23902/2018]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A.
z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395,
399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień
30 czerwca 2018 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy
al. Korfantego 71.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
   wego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
   2017.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom organów Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków za rok 2017.
 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności.
 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady
   Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 24446. ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000084281. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 czerwca 2002 r.
[BMSiG-23902/2018]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A.
z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395,
399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień
30 czerwca 2018 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy
al. Korfantego 71.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działal-
   ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały
   w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
   wego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok
   2017.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom organów Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków za rok 2017.
 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności.
 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady
   Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki